onsdag 26 oktober 2016

Budgetfullmäktige

Idag diskuterar Örebros kommunpolitiker vilken budget som kommunen ska styras med under nästa år. Område för område gås igenom, förslag ställs emot varandra och stundtals är debatten riktigt bra. Det är viktigt att påvisa skillnader och alternativ även om utfallet i omröstningen är relativt förutsägbar.

Nya Moderaterna har en budget med fokus på hur vi ska klara integrationen då vi anser att det är Örebros stora utmaning. Vår budget tar ansvar för Örebros ekonomi och att komma i fas med den stora kostnadsutvecklingen som kommunen har och står inför.

När det gäller skolans område har diskussionen bl.a. handlat om vilket målvärde som bör stå i budgeten. Jag anser att det är fel att ha ett annat mål för skolans verksamhet än att varje elev ska klara som lägst godkända betyg och att varje elev ska vara trygg i skolan. Socialdemokraterna håller inte med.

Jag anser att inställningen ska vara att skolan ska ge varje elev, oavsett varifrån eleven kommer, vilka föräldrar eller svårigheter eleven har, förutsättningar att nå sin fulla potential. Skolorna i Örebro ska ges förutsättningar att klara det uppdraget.

För att klara det måste lärare ges mer tid och förutsättningar att vara lärare. Administrativa uppgifter som andra kan sköta ska lärarna slippa och eleverna som lärare möter i klassrummet ska bi färre. Dessutom vill vi avlasta lärarna genom att studie- och yrkesvägledare frekvent ska samtala med elever om deras skol- och yrkesval.

Vi vill också ge lärare vidareutbildning i att undervis elever som har ett annat modersmål än svenska.torsdag 20 oktober 2016

Trygg skola

I dagarna diskuteras tryggheten från hot, våld och angrepp i och kring våra skolor. Jag anser att vi ska vara realistiska men inte naiva i hur vi hanterar frågan.
Skolan måste garanterat vara säker för elever, lärare och annan personal som jobbar där – Allt annat är oacceptabelt.

I Örebro låser nu gymnasieskolorna sina lokaler för att obehöriga i största möjliga mån ska stängas ute. Jag tycker det är bra.

Om vi nu anser att risken finns på gymnasiet – varför ser vi då inte risken i våra grundskolor?

Jag tycker att frågan måste upp på bordet och ses över. Att låsa dörrarna, åtminstone vissa dörrar och under vissa tider, är för mig en bra åtgärd. Jag är övertygad om att detta går att förklara för elever och föräldrar på ett klokt sätt.

På dagens möte med Grundskolenämnden föreslog vi Moderater att förvaltningen ska ta fram gemensamma regler för hur våra grundskolor ska hantera hot och våld samt vad som ska polisanmälas. Dessutom att förslag på rutiner ska tas fram för hur våra grundskolor ska vara öppna. Ärendet kommer tas upp för beslut i november.

NA Ledare 17/10
måndag 17 oktober 2016

Tillväxt i hela Sverige

Det känns bra att vara med i ett parti som ständigt utvecklar och omprövar sin politik. Att lyssna på väljarna och ta till sig av människors drömmar, oro och frågor med syfte att formulera svar är, enligt min mening, grunden i det politikiska hantverket.

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ska vi bl.a. beskriva hur fler nya jobb kan skapas. Vi vill ha tillväxt i hela Sverige och då krävs det fler företag och bättre förutsättningar för företagande och entreprenörskap, runt om i hela vårt land.

Kring detta har vi insett att vi saknar fullständiga svar så nu kavlar vi upp ärmarna för att förnya och stärka vår politik!

Jag är en av de drygt 20 moderater från hela landet som ska ingå i den arbetsgrupp som tar tag i uppgiften. Det känns hedrande, utmanande och intressant att få vara med. Jag ser kopplingen till skolan då entreprenörskap och företagande är ingredienser för att skapa framtidstro. Men jag ser framför allt kopplingen till Örebro och Örebro län där vi vet att tillväxt, även utanför storstadsområdena, är viktigt.

Frågorna att hantera är många då det för att skapa jobb och tillväxt krävs att man kan bygga, bo, driva företag, resa, transportera och lita på energiförsörjningen, i hela landet.


lördag 15 oktober 2016

GIH - Grattis på 50-årsdagen!

Idag är det 50 år sedan GIH startade i Örebro och jag hoppas att man firar dagen ordentligt. Det är en viktig utbildning då vi har stort behov av kompetenta lärare i idrott och hälsa i dagens samhälle.

På NA debatt skriver idag Björn Hällgren om hur fel det är att skolidrotten är så styvmoderligt behandlad i svensk skola. Jag håller med.

Att styrande politiker inte inser betydelsen av rörelse i skolan är bedrövligt!

Alliansen borde ha tagit tag i detta under sina åtta år. Nu reparerar man delvis genom att föreslå mer idrott i skolan.
S/MP-regeringen sitter dock tyvärr still - Vilket de ju i.o.f.s gör beträffande det mesta på skolan område...

Men lokal politiker behöver inte sitta still. Vi kan på eget bevåg satsa på mer rörelse i skolan.

Det finns skolor, exempelvis Nya Karlslundsskolan i Örebro, som utökar skoldagen för att ge plats åt mer idrott så att eleverna ska må bättre.

Nya Moderaterna i Örebro inser rörelsens betydelse. Vi avsätter pengar i vår budget för att testa Bunkeflo-modellen som innebär att elever får en timmes organiserad rörelse varje dag. Effekten av den 9-åriga studien i Bunkeflo blev att eleverna mådde bättre och höjde sina kunskapsresultat.

Ger försöket goda resultat även i Örebro vill vi Moderater permanenta en timmes organiserad rörelse för alla elever i Örebro.


fredag 14 oktober 2016

Mer pengar till skolan

I början av veckan presenterade jag tillsammans med min kollega Anders Åhrlin Nya Moderaternas budgetförslag för Örebro kommun 2017. Det är en budget som fokuserar på att ta ekonomiskt ansvar för Örebro och att lösa den fråga som idag engagerar flest väljare – integrationen.

Fler människor i arbete och egen försörjning är bra för individen och för Örebro. Därför måste vi göra mer för att integrera alla de örebroare som har ett annat ursprung än det genuint svenska.

Integration handlar också om att vi måste klara skolan. Med bättre förutsättningar för varje skola att klara sitt uppdrag kommer fler unga gå ur skolan med fullgoda kunskaper. Det gäller för alla barn och unga oavsett ursprung.

Vi behöver ge varje lärare förutsättningar att se varje elev och kunna tillgodose varje elevs behov av stöd. För detta krävs en satsning på färre barn per grupp och klass och på kompetensutveckling för lärare i att undervisa elever som har ett annat modersmål än svenska. På detta satsar vi totalt 14 miljoner under nästa år.

Vi tror också på att fler lärare behövs i skolan och att annan personal behövs för att stötta upp så att lärare får vara lärare. Vi vill lyfta bort administrativa uppgifter från lärarna, utöka antalet studie- och yrkesvägledare och satsa på elevhälsan. Om lärare får koncentrera sig på att möta eleverna i undervisningssituationen så kommer kunskapsresultaten.

För skolan gäller det att ha rätt resurser för att ge elever förutsättningar att klara skolan. Det handlar om att ha möjlighet anpassa elevgrupperna efter det behov som finns, ha rätt sorts personal och pengar till att utveckla kompetensen på skolan.

Detta ser vi Moderater. Vi vill ge varje skola ett tydligt kunskapsuppdrag och förutsättningar för att klara det uppdraget.

onsdag 5 oktober 2016

Nolltolerans mot dåliga skolor

Idag presenterar Nya Moderaterna sin budget för Sverige. Den, liksom den budget vi Örebromoderater kommer presentera i nästa vecka, har fokus på att bryta utanförskap och bättre integrera de flyktingar som kommit till vårt land.

I den Moderata budgetmotionen för 2017 föreslås reformer på fem områden:
- Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
- Nolltolerans mot dåliga skolor
- Arbete och ansträngning måste alltid löna sig
- Tillväxt i hela landet
- Trygghet att lita på

I Örebro vet vi så väl de utmaningar som möter skolor i våra utanförskapsområden. På exempelvis Vivallaskolan sliter rektorer, lärare och övrig personal varje dag för att elever med annat modersmål än svenska ska klara kunskapsmålen.

Alla skolor ska vara bra men det är särskilt viktigt att skolan klarar sitt uppdrag för dem som växer upp i utanförskap. För barnen i våra utanförskapsområden är skolan vägen in i det svenska samhället.

I dag finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven. Det är oacceptabelt. Därför välkomnar jag förslaget att elever ska gå en timme längre i skolan per dag med start i lågstadiet och att det även föreslås mer matematikundervisning, högre lärarlöner samt obligatorisk lovskola och läxhjälp för dem som riskerar att halka efter. Sammantaget handlar det i budgeten som presenteras idag om satsningar som på 12 miljarder kronor per år.

Vi måste höja ambitionsnivån för skolorna i Örebro – Varje elev ska klara skolans kunskapskrav. Därför är det så bra att Moderaterna centralt är tydliga med att vi måste klara skolan för att klara integrationen och jobben.


DN debatt

NA

måndag 3 oktober 2016

Katastrofbetyg från Lärarförbundet

Idag kom Lärarförbundets rankning av landets skolor och Örebro hamnar på en föga imponerande 160:onde plats. Det är ett tapp på 62 placeringar jämfört med förra året och ett katastof-betyg för de styrande partierna.

För en kommun i framkant är det ett misslyckande att skolresultaten och en rankning av denna kaliber visar så dålig nivå.

Men, det allvarligaste är att bakom statistiken står en mängd barn och ungdomar som inte får den skola de har rätt till. För socialdemokraterna är det en debatt att ta mot mig och mina kollegor i oppositionen men för eleverna är det verklighet och en framtid som för allt för många inte blir vad den borde.

Det som resultatet i rankningen visar är snart två mandatperioder med socialdemokratiskt styre i Örebro. Vi Moderater har länge påpekat de fallande skolresultaten och föreslagit tydliga satsningar på skolan för att garantera alla barn en likvärdig och högkvalitativ skolgång.

Vi vill bland annat öka antalet lärare och minska storleken på klasser och barngrupper.


Bästa skolkommun

söndag 2 oktober 2016

Trygg skola

Barn måste vara trygga för att ta till sig den kunskap som skolan förmedlar. Därför är det viktigt att vi politiker har höga förväntningar på tryggheten i våra skolor.

När jag läser vad som skrivs om skolan i S/KD/C-budgeten för Örebro 2017 ägnas ett stycke och någon punkt åt trygghet i skolan. Det är bra men jag anser att man åter igen saknar tydlighet i sitt budskap och de fallerar helt när målet för andelen elever som ska vara trygga inte har en siffra.

För mig finns endast ett målvärde att ha. Varje elev, 100%, ska vara trygga i Örebros skolor!

Grunden till trygghet på våra skolor är att skolan har en genomarbetad värdegrund som är förankrad bland personal och elever. Varje skola ska ha ordningsregler för hur alla på skolan ska bete sig mot varandra och hur man tillsammans tar ansvar för varandra och de lokaler man är i.

Med detta i ryggen är det sedan viktigt att varje lärare, varje dag följer upp och jobbar med värdegrundsfrågorna. Problem som uppstår ska tas tag i direkt och det ska finnas ett engagemang från vara varje vuxen på skolan.

Trygga elever har lättare att i lugn och ro ta tag i skolarbetet och lära sig saker. För om man inte behöver oroa sig över vad som ska hända på nästa rast fastnar glosorna bättre och mattetalen är lättare att förstå.

Allt detta är rektors ansvar och det är vi politiker som ska ha en tydlig målsättning och tillsätta rätt resurser för att varje skola ska vara en trygg plats för varje elev.