tisdag 6 december 2016

Pisa 2015

Så kom då rapporten som alla vi som lever o tänker svensk skola har väntat på - Pisa 2015. Resultatet är bra och är definitivt ett trendbrott även om beskedet huruvida resultatet är en uppåtgående trend får vänta tills nästa rapport kommer. Det känns dock tryggt när Skolverket konstaterar att svenska elever har mer kunskaper idag än tidigare.

Vi ska glädjas åt att resultaten i läsförståelse, matematik och naturvetenskap ökar. Vi ligger på nivå med andra OECD-länder i matte och NO och över i läsförståelse. Just förbättringen i läsförståelse bland lågpresterande elever tycker jag är extra positiv och viktigt.  


Det är riktigt bra att vi nu fått två positiva besked, Timms och Pisa, så att svensk skola vet att de är på rätt väg och med råg i ryggen kan jobba vidare.

Analyserna av varför resultatet ser ut som det gör ska nu komma igång. Men vi kan ju konstatera att tre av fyra mattelärare har gått matte-lyftet, att de som gått är nöjda med satsningen och säger att de har ändrat sitt undervisningssätt. Detta borde ha betydelse och ge effekt.

Även i Örebro ska vi glädjas åt de nationella resultaten men vi har vår resa att göra då våra skolresultat snarare sjunker. För mig är det särskilt viktigt att vi satsar på elever med svenska som andraspråk. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för lärare att tidigt se varje elevs behov och bygga undervisningen på elevers individuella förutsättningar.

Pisa säger inte allt men det är ett viktigt instrument för att mäta hur svensk skola mår.


 Aftonbladet

Pressmeddelande

onsdag 30 november 2016

Goda nyheter om svensk skola

Skolresultaten i de viktiga ämnena matte och NO vänder rapporterades i alla medier igår efter att Timss 2015 presenterats. Detta är så bra och ett erkännande av Alliansens politik under åtta år. Men som många påpekade är det lärare och elever som gjort jobbet – inte politiker!

Det vi politiker ska göra är att skapa förutsättningar. Det gäller allt från jobb, bostäder till en bra skola. När det gäller just skola ska vi se till att rätt resurser finns, att professionen får verka och att politiken sätter kloka mål som nogsamt följs upp.

Resultatet i Timss 2015 visar att elevers förutsättningar hemifrån påverkar resultatet. Detta är inget nytt men ett beklagligt bevis på att skolan inte klarar sitt kompensatoriska uppdrag.

Jag har i tidigare blogginlägg påpekat vikten av att föräldrar förstår vilken stor betydelse de har för sina barns skolgång. Och jag är övertygad om att föräldrar, oavsett utbildning, kan stötta sina barn till bra skolresultat. Här måste dock skolan samverka med föräldrar och vid behov förklara hur detta kan gå till.

Skolan är viktig - Klara vi inte skolan så klarar vi inte jobben.

Därför måste vi prata väl om skolan och vikten av kunskap, lyfta goda exempel och se till att rätt förutsättningar finns i varje klassrum.NA

fredag 18 november 2016

Ge elever mer rörelse i skolan

Jag håller med Utbildningsminister Fridolin om att elever ska röra sig varje dag. Jag anser dock att det ska ske på egen tid i skolan och organiserat.
Det som Bunkeflo-projektet bevisat är att elever som får organiserad rörelse en timme per dag klarar skolan bättre. Det är därför vi Örebromoderater vill testa det i en skola under ett år för att se hur detta skulle kunna gå till i vår stad. Vår ambition är att sedan införa en timmes organiserad rörelse (i form av idrottslektioner och andra organiserade aktiviteter) för alla elever i Örebro.
Tid måste frigöras och det kan göras genom att, som Alliansen föreslår, ta tid från elevens val och utöka ämnet idrott o hälsa. Jag tror också att detta är så viktigt att skoldagen ska utökas något. Jag håller med läraren Mikael Bruer om att tid inte ska tas från andra ämnen.
Svensk skola klara sig inte speciellt bra i internationell jämförelse och svenska elever är värda att mer görs för att höja kunskapsresultaten. Detta gäller särskilt för eleverna i vårt län och vår stad som ligger bland de sämsta i landet. Att ge eleverna en timmes rörelse/fysisk aktivitet per dag är en av de kloka åtgärderna som behöver vidtas.

Öppet brev till Utbildningsministern från Ingegerd Ericsson

söndag 13 november 2016

Trygga omklädningsrum

Skolan måste varje dag jobba med värdegrundsfrågor. Hela tiden ska lärare, rektorer och övrig personal prata med eleverna om hur vi ska vara mot varandra, vad som är OK och vilka beteenden som inte accepteras i samhället eller i skolan.

Att ständigt jobba med trygghet i skolan kräver tid, rätt inställning och förståelse för hur viktigt tryggheten är för att elever ska lyckas i skolan.

Så fort något händer måste läraren, rastvakten, städerskan eller personalen som serverar mat ingripa om en elev blir kränkt. För det värsta som kan hända är att en elev upplever att vuxna på skolan väljer att inte se vad som pågår.

Idag tar NA:s Evelyn Schreiber, på ledarplats, upp situationen i skolans omklädningsrum. Det är bra att hon lyfter denna viktiga fråga. Omklädningsrummen är en plats ”som gjord” för kränkningar om vuxna inte är närvarande. Likaså är just ämnet Idrott och hälsa ett ämne som många elever har tveksamheter kring just beroende på hur utsatta de känner sig.

Men det stämmer inte att politiken inte bryr sig om frågan - Jag har själv initierat att grundskolorna i Örebro tittar just på detta. Hur garanteras tryggheten i våra omklädningsrum?

Jag anser att det ska finnas vuxna i omklädningsrummen och att mobiltelefoner med inspelningsfunktion är olämpliga att ha där.

På torsdag står frågan på dagordningen när Grundskolenämnden sammanträder - Då ska verksamheten presentera hur de garanterar att Örebroeleverna är trygga i skolans omklädningsrum.


Är svaren otillräckliga kommer jag och Moderaterna fortsätta att driva frågan. Varje elev är värd att vara trygg i skolan och det gäller även i omklädningsrummen!

onsdag 9 november 2016

Max 15 barn i förskolans grupper

Örebro växer och vi som politiskt jobbar med skolfrågor tar i stort sett varje månad beslut om bygge av nya förskolor. Det är positiva beslut att ta men det gäller också att det i de förskolor vi bygger ges förutsättningar för en trygg och bra verksamhet för våra barn.
Tryggheten ligger mycket i att personalen ges rätt förutsättningar att klara sitt pedagogiska uppdrag. För mig är därför antalet barn per förskolegrupp central. 
Jag anser att Örebro bör ha max 15 barn per grupp i förskolan. Det är det riktmärket som Skolverket  tagit fram. Skolverket säger max 15 barn per grupp i åldrarna 4 till 5 år och max 12 barn för åldrarna 1 till 3 år.
I Örebro är grupperna i snitt 16-17 barn. Men vi bygger idag för 18 barn per avdelning och jag vet att det på befintliga förskolor många gånger är långt över 17 barn per grupp.
Alla partier säger sig vilja minska barngrupperna i Örebro men det är endast vi moderater som agerar i frågan. Det är endast vi moderater som anser att vi måste börja någon stans och att det är lämpligt att nya förskolor anpassas efter max 15 barn per avdelning.
När jag besöker förskolor så är det just detta som varje förskollärare säger. De vill ha färre barn i grupperna för att kunna ge mer tid till varje barn och därmed klara sitt pedagogiska arbete på ett bättre sätt. Mer tid till varje barn innebär att pedagogen på ett bättre ser varje barns behov, stöd kan då sättas in tidigt och förutsättningar för barn att sedermera klara skolan ökar.
Därför är vi Moderater envisa och yrkar i varje bygge av förskolor i Örebro att lokalerna ska anpassas till max 15 barn per avdelning. 

onsdag 26 oktober 2016

Budgetfullmäktige

Idag diskuterar Örebros kommunpolitiker vilken budget som kommunen ska styras med under nästa år. Område för område gås igenom, förslag ställs emot varandra och stundtals är debatten riktigt bra. Det är viktigt att påvisa skillnader och alternativ även om utfallet i omröstningen är relativt förutsägbar.

Nya Moderaterna har en budget med fokus på hur vi ska klara integrationen då vi anser att det är Örebros stora utmaning. Vår budget tar ansvar för Örebros ekonomi och att komma i fas med den stora kostnadsutvecklingen som kommunen har och står inför.

När det gäller skolans område har diskussionen bl.a. handlat om vilket målvärde som bör stå i budgeten. Jag anser att det är fel att ha ett annat mål för skolans verksamhet än att varje elev ska klara som lägst godkända betyg och att varje elev ska vara trygg i skolan. Socialdemokraterna håller inte med.

Jag anser att inställningen ska vara att skolan ska ge varje elev, oavsett varifrån eleven kommer, vilka föräldrar eller svårigheter eleven har, förutsättningar att nå sin fulla potential. Skolorna i Örebro ska ges förutsättningar att klara det uppdraget.

För att klara det måste lärare ges mer tid och förutsättningar att vara lärare. Administrativa uppgifter som andra kan sköta ska lärarna slippa och eleverna som lärare möter i klassrummet ska bi färre. Dessutom vill vi avlasta lärarna genom att studie- och yrkesvägledare frekvent ska samtala med elever om deras skol- och yrkesval.

Vi vill också ge lärare vidareutbildning i att undervis elever som har ett annat modersmål än svenska.torsdag 20 oktober 2016

Trygg skola

I dagarna diskuteras tryggheten från hot, våld och angrepp i och kring våra skolor. Jag anser att vi ska vara realistiska men inte naiva i hur vi hanterar frågan.
Skolan måste garanterat vara säker för elever, lärare och annan personal som jobbar där – Allt annat är oacceptabelt.

I Örebro låser nu gymnasieskolorna sina lokaler för att obehöriga i största möjliga mån ska stängas ute. Jag tycker det är bra.

Om vi nu anser att risken finns på gymnasiet – varför ser vi då inte risken i våra grundskolor?

Jag tycker att frågan måste upp på bordet och ses över. Att låsa dörrarna, åtminstone vissa dörrar och under vissa tider, är för mig en bra åtgärd. Jag är övertygad om att detta går att förklara för elever och föräldrar på ett klokt sätt.

På dagens möte med Grundskolenämnden föreslog vi Moderater att förvaltningen ska ta fram gemensamma regler för hur våra grundskolor ska hantera hot och våld samt vad som ska polisanmälas. Dessutom att förslag på rutiner ska tas fram för hur våra grundskolor ska vara öppna. Ärendet kommer tas upp för beslut i november.

NA Ledare 17/10
måndag 17 oktober 2016

Tillväxt i hela Sverige

Det känns bra att vara med i ett parti som ständigt utvecklar och omprövar sin politik. Att lyssna på väljarna och ta till sig av människors drömmar, oro och frågor med syfte att formulera svar är, enligt min mening, grunden i det politikiska hantverket.

I Moderaternas plan för ett starkare Sverige ska vi bl.a. beskriva hur fler nya jobb kan skapas. Vi vill ha tillväxt i hela Sverige och då krävs det fler företag och bättre förutsättningar för företagande och entreprenörskap, runt om i hela vårt land.

Kring detta har vi insett att vi saknar fullständiga svar så nu kavlar vi upp ärmarna för att förnya och stärka vår politik!

Jag är en av de drygt 20 moderater från hela landet som ska ingå i den arbetsgrupp som tar tag i uppgiften. Det känns hedrande, utmanande och intressant att få vara med. Jag ser kopplingen till skolan då entreprenörskap och företagande är ingredienser för att skapa framtidstro. Men jag ser framför allt kopplingen till Örebro och Örebro län där vi vet att tillväxt, även utanför storstadsområdena, är viktigt.

Frågorna att hantera är många då det för att skapa jobb och tillväxt krävs att man kan bygga, bo, driva företag, resa, transportera och lita på energiförsörjningen, i hela landet.


lördag 15 oktober 2016

GIH - Grattis på 50-årsdagen!

Idag är det 50 år sedan GIH startade i Örebro och jag hoppas att man firar dagen ordentligt. Det är en viktig utbildning då vi har stort behov av kompetenta lärare i idrott och hälsa i dagens samhälle.

På NA debatt skriver idag Björn Hällgren om hur fel det är att skolidrotten är så styvmoderligt behandlad i svensk skola. Jag håller med.

Att styrande politiker inte inser betydelsen av rörelse i skolan är bedrövligt!

Alliansen borde ha tagit tag i detta under sina åtta år. Nu reparerar man delvis genom att föreslå mer idrott i skolan.
S/MP-regeringen sitter dock tyvärr still - Vilket de ju i.o.f.s gör beträffande det mesta på skolan område...

Men lokal politiker behöver inte sitta still. Vi kan på eget bevåg satsa på mer rörelse i skolan.

Det finns skolor, exempelvis Nya Karlslundsskolan i Örebro, som utökar skoldagen för att ge plats åt mer idrott så att eleverna ska må bättre.

Nya Moderaterna i Örebro inser rörelsens betydelse. Vi avsätter pengar i vår budget för att testa Bunkeflo-modellen som innebär att elever får en timmes organiserad rörelse varje dag. Effekten av den 9-åriga studien i Bunkeflo blev att eleverna mådde bättre och höjde sina kunskapsresultat.

Ger försöket goda resultat även i Örebro vill vi Moderater permanenta en timmes organiserad rörelse för alla elever i Örebro.


fredag 14 oktober 2016

Mer pengar till skolan

I början av veckan presenterade jag tillsammans med min kollega Anders Åhrlin Nya Moderaternas budgetförslag för Örebro kommun 2017. Det är en budget som fokuserar på att ta ekonomiskt ansvar för Örebro och att lösa den fråga som idag engagerar flest väljare – integrationen.

Fler människor i arbete och egen försörjning är bra för individen och för Örebro. Därför måste vi göra mer för att integrera alla de örebroare som har ett annat ursprung än det genuint svenska.

Integration handlar också om att vi måste klara skolan. Med bättre förutsättningar för varje skola att klara sitt uppdrag kommer fler unga gå ur skolan med fullgoda kunskaper. Det gäller för alla barn och unga oavsett ursprung.

Vi behöver ge varje lärare förutsättningar att se varje elev och kunna tillgodose varje elevs behov av stöd. För detta krävs en satsning på färre barn per grupp och klass och på kompetensutveckling för lärare i att undervisa elever som har ett annat modersmål än svenska. På detta satsar vi totalt 14 miljoner under nästa år.

Vi tror också på att fler lärare behövs i skolan och att annan personal behövs för att stötta upp så att lärare får vara lärare. Vi vill lyfta bort administrativa uppgifter från lärarna, utöka antalet studie- och yrkesvägledare och satsa på elevhälsan. Om lärare får koncentrera sig på att möta eleverna i undervisningssituationen så kommer kunskapsresultaten.

För skolan gäller det att ha rätt resurser för att ge elever förutsättningar att klara skolan. Det handlar om att ha möjlighet anpassa elevgrupperna efter det behov som finns, ha rätt sorts personal och pengar till att utveckla kompetensen på skolan.

Detta ser vi Moderater. Vi vill ge varje skola ett tydligt kunskapsuppdrag och förutsättningar för att klara det uppdraget.

onsdag 5 oktober 2016

Nolltolerans mot dåliga skolor

Idag presenterar Nya Moderaterna sin budget för Sverige. Den, liksom den budget vi Örebromoderater kommer presentera i nästa vecka, har fokus på att bryta utanförskap och bättre integrera de flyktingar som kommit till vårt land.

I den Moderata budgetmotionen för 2017 föreslås reformer på fem områden:
- Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
- Nolltolerans mot dåliga skolor
- Arbete och ansträngning måste alltid löna sig
- Tillväxt i hela landet
- Trygghet att lita på

I Örebro vet vi så väl de utmaningar som möter skolor i våra utanförskapsområden. På exempelvis Vivallaskolan sliter rektorer, lärare och övrig personal varje dag för att elever med annat modersmål än svenska ska klara kunskapsmålen.

Alla skolor ska vara bra men det är särskilt viktigt att skolan klarar sitt uppdrag för dem som växer upp i utanförskap. För barnen i våra utanförskapsområden är skolan vägen in i det svenska samhället.

I dag finns skolor där inte ens hälften av eleverna klarar kunskapskraven. Det är oacceptabelt. Därför välkomnar jag förslaget att elever ska gå en timme längre i skolan per dag med start i lågstadiet och att det även föreslås mer matematikundervisning, högre lärarlöner samt obligatorisk lovskola och läxhjälp för dem som riskerar att halka efter. Sammantaget handlar det i budgeten som presenteras idag om satsningar som på 12 miljarder kronor per år.

Vi måste höja ambitionsnivån för skolorna i Örebro – Varje elev ska klara skolans kunskapskrav. Därför är det så bra att Moderaterna centralt är tydliga med att vi måste klara skolan för att klara integrationen och jobben.


DN debatt

NA

måndag 3 oktober 2016

Katastrofbetyg från Lärarförbundet

Idag kom Lärarförbundets rankning av landets skolor och Örebro hamnar på en föga imponerande 160:onde plats. Det är ett tapp på 62 placeringar jämfört med förra året och ett katastof-betyg för de styrande partierna.

För en kommun i framkant är det ett misslyckande att skolresultaten och en rankning av denna kaliber visar så dålig nivå.

Men, det allvarligaste är att bakom statistiken står en mängd barn och ungdomar som inte får den skola de har rätt till. För socialdemokraterna är det en debatt att ta mot mig och mina kollegor i oppositionen men för eleverna är det verklighet och en framtid som för allt för många inte blir vad den borde.

Det som resultatet i rankningen visar är snart två mandatperioder med socialdemokratiskt styre i Örebro. Vi Moderater har länge påpekat de fallande skolresultaten och föreslagit tydliga satsningar på skolan för att garantera alla barn en likvärdig och högkvalitativ skolgång.

Vi vill bland annat öka antalet lärare och minska storleken på klasser och barngrupper.


Bästa skolkommun

söndag 2 oktober 2016

Trygg skola

Barn måste vara trygga för att ta till sig den kunskap som skolan förmedlar. Därför är det viktigt att vi politiker har höga förväntningar på tryggheten i våra skolor.

När jag läser vad som skrivs om skolan i S/KD/C-budgeten för Örebro 2017 ägnas ett stycke och någon punkt åt trygghet i skolan. Det är bra men jag anser att man åter igen saknar tydlighet i sitt budskap och de fallerar helt när målet för andelen elever som ska vara trygga inte har en siffra.

För mig finns endast ett målvärde att ha. Varje elev, 100%, ska vara trygga i Örebros skolor!

Grunden till trygghet på våra skolor är att skolan har en genomarbetad värdegrund som är förankrad bland personal och elever. Varje skola ska ha ordningsregler för hur alla på skolan ska bete sig mot varandra och hur man tillsammans tar ansvar för varandra och de lokaler man är i.

Med detta i ryggen är det sedan viktigt att varje lärare, varje dag följer upp och jobbar med värdegrundsfrågorna. Problem som uppstår ska tas tag i direkt och det ska finnas ett engagemang från vara varje vuxen på skolan.

Trygga elever har lättare att i lugn och ro ta tag i skolarbetet och lära sig saker. För om man inte behöver oroa sig över vad som ska hända på nästa rast fastnar glosorna bättre och mattetalen är lättare att förstå.

Allt detta är rektors ansvar och det är vi politiker som ska ha en tydlig målsättning och tillsätta rätt resurser för att varje skola ska vara en trygg plats för varje elev.

torsdag 29 september 2016

Nej till region Svealand

Regionindelning är en stor fråga inom politiken just nu men engagerar tyvärr få väljare. Det är synd men förståeligt. Hur vi organiserar regioner och politik är komplext, teoretiskt och för väljare långt bort från konkreta frågor som att barnen har en bra skola, att sjukvården fungerar och tågen går.

Än mer bekymmersamt är detta faktum av folkligt ointresse när Örebro kommer påverkas så mycket om det liggande förslaget blir verklighet. Förslaget om storregion Svealand är ett riktigt dåligt för Örebro! Konsekvensen kommer bli att jobb, vård och kompetens försvinner från vår stad. Vi riskerar också att förlora investeringar i infrastruktur som är viktigt för företag och pendlare i Örebro.

Jobben jag ser riskeras är främst specialistsjukvården på USÖ, tjänster på universitetet samt statliga jobb på Länsstyrelsen och andra myndigheter. Det rör sig om 1000 jobb på USÖ och 7000 statliga jobb i vårt län. Dessutom riskerar Universitetet att på sikt förlora sitt Läkarprogram.

Det faktum att Värmland inte är med i den föreslagna regionen har stor påverkan. En stor del av den högspecialiserade sjukvården i länet baseras nämligen på att vi får patienter från Värmland. När nu inte Värmland ingår i förslaget på ny region så kommer vi på sikt förlora dessa patienter och underlaget för att bedriva specialistsjukvård på USÖ försvinner. Har vi ingen specialistsjukvård här så får vi åka långt för att få den typen av vård. Och utan specialistsjukvård kan vi inte ha läkarutbildningen kvar.

Med den föreslagna regionindelningen är också chansen liten att vi får behålla Örebro som residensstad.
Kanske spelar det ingen roll om vi har en landshövding som bor på slottet. Men, det finns säkert fler örebroare än jag som inser fördelarna med att ha en aktiv person, som likt Maria Larsson, värnar staden och länet och fungerar som en brobyggare i många sammanhang.

Den stora konsekvensen blir dock för arbetstillfällena på Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter som dras till en residensstad.

Det tråkigaste i detta med ny regionindelning är att väljarna inte har fått en chans att säga vad de tycker. Istället vill S/MP-regeringen pressa igenom beslutet under nästa år och ha de nya regionerna på plats den första januari 2019.

Som sagt, för Örebro och Örebro län är detta ett riktigt dåligt förslag.

tisdag 27 september 2016

Lyssna på verksamheten

Att lyssna och förstå situationen ute på våra skolor anser jag ingår i mitt uppdrag som skolpolitiker. Därför försöker jag vara ute och besöka skolor för att träffa rektorer, lärare, annan personal och elever i Örebros skolor.

Ofta behöver man bara ställa frågan ”hur har ni det?” till en grupp lärare så är diskussionen igång. Det är givande att prata om lärande och de utmaningarna som dagens skola har. Hur det kanske inte alltid är mer resurser som behövs utan rätt resurser, rätt stöttning från ledning och rätt prioritering från politiken.

Därför är det för mig så märkligt när ledande skolpolitiker uttalar sig i media om situationen på en skola utan att ha pratat med varken rektor eller lärare. Ett dagsaktuellt exempel är när Jessica Ekerbring (S) i dagens NA uttalar sig om Västra Engelbrektskolan.

Jag anser att man som främsta politiska företrädare bör ta larm om problem på en skola på största allvar.

För att få mer information kontaktade jag skolan och kan konstatera att läget är allvarligt på Västra Engelbrektskolan. Men, jag kan också konstatera att rektorn och lärare gör ett bra jobb för att få bukt med problemen.

Skolan anser att skriverierna är olyckliga och de inser situationens allvar. Men skolan jobbar för fullt med tryggheten och att skapa en miljö med kunskap och studiero på varje lektion. Arbetet som görs i dag är långsiktigt och efter vad jag kan bedöma är de på rätt spår. I våras gick exempelvis niorna ut med bra betyg.

Jag tror, likt rektorn, att resurser behövs för att anställa fler kloka vuxna i skolan som ger lärarna möjlighet att vara lärare.

Örebros skolor behöver ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva ett långsiktigt arbete exempelvis vad gäller bemanning på skolorna. Detta är extra viktigt med dagens lärarbrist. Har man ingen framförhållning kan man stå utan rätt sorts lärare.

Rektor Mats Olsson i NA

Förälder i NA

torsdag 22 september 2016

Finns pengarna?

Idag meddelade de styrande partierna i Örebro att de satsar 28 miljoner på skolan nästa år. Detta låter bra och visst välkomnar de flesta av oss mer pengar till skolan. Vi Moderater har i flera år hävdat att mer pengar måste prioriteras till skolan men gång på gång fått nej från Örebros styrande partier.

Vad man dock inte säger i sitt pressmeddelande är att pengarna inte finns. Först i slutet av november vet vi om förslaget om välfärdssatsningen från Regeringen klubbats igenom av Sveriges riksdag. Innan dess finns inte de 28 miljonerna som S-styret i Örebro påstår sig satsa!

Så frågan är vad som händer om välfärdspengarna inte dyker upp i Örebro. Klarar då S-styret av att prioritera barn före betong?

Om nu pengarna kommer till Örebro ska de användas till att höja Örebros resultat i den rankning som Sveriges kommuner och landsting (SKL). Även detta kan tyckas vara bra då det ju innebär att skolresultaten ska höjas.

Men jag anser att målet för skolorna i Örebro bör vara att klara varje elev. Varje elev ska minst klara godkända betyg - detta är en tydligare målsättning än att komma på en viss plats i en rankning. Speciellt som man nu nöjer sig med att komma på plats 25! Är inte Örebros elever värda att ha politiker som anser att de ska komma högst upp?

Mer personal i skolan är bra men fokus måste vara på att Örebros elever ska mötas av kompetenta lärare på varje lektion.


NA

Pressmeddelande

tisdag 20 september 2016

Sverige flyttar in

Som politiker är det viktigt att följa med i samhällsutvecklingen, se problem och komma med förslag som svarar på de frågor och problem som människor har. Detta kan innebära att man får omvärdera tidigare ställningstaganden och erkänna att verkligheten ser annorlunda ut idag än tidigare.

Igår presenterade vi Örebromoderater ett förslag som omvärderar de tankar som kommunen idag har gällande integration. Grunden är att vi anser att vi misslyckas med att integrera flyktingarna som kommer, exempelvis till Vivalla, i det svenska samhället. Detta visar sig i att människor har svårt att få arbete och tvingas leva allt för länge i utanförskap, att skolan misslyckas att ge barnen fullgoda kunskaper och att våra utanförskapsområden har brister vad gäller trygghet.

När man har misslyckas måste man tänka om – Vi menar att Sverige måste ta mer plats i Vivalla. Sverige måste presentera sig, tala om vad som erbjuds i detta land och vad som förväntas av oss alla som lever här. Vi vill ge människor i Vivalla en chans att lära känna Sverige och sin nya hemstad Örebro.

Vi vill ge människor som kommer till oss nyckeln till Örebro!

Vi vill skapa en mötesplats dit man går som nyanländ, får hjälp och svar på sina frågor. Vi kallar det för Svenskt Kulturcentrum. Här möter man det svenska samhället i form av myndigheter, företag och volontärverksamhet. Man ska i centret möta svensk kultur och få möjlighet att förstå hur Sverige och vi svenskar fungerar.

Jag är övertygad om att många örebroare har insett att vi måste vara fler som hjälper till i integrationen. Det kan vara den pensionerade läraren som vill hjälpa barnen med matte eller friluftsintresserade ungdomar som är beredda att visa vandringsleder i Kilsbergen. Meningen är att Svenskt Kulturcentrum ska samla dessa krafter.

Allt som görs i Svenskt Kulturcentrum ska ha fokus på integration och att få människor i arbete. Det är när man får ett arbete, kan försörja sig och vara med och bidra som integrationen har möjlighet att lyckas.

NA

NA ledare 22/9

fredag 16 september 2016

Regeringen bör prioritera kunskap i skolan

I tisdags började Riksdagen sitt verksamhetsår igen. Som kommunpolitiker kan jag många gånger avundas ledamöternas mandat att förändra sakers ordning i grunden, stifta lagar och påverka utvecklingen i hela Sverige. Men, kommunpolitikens närhet till väljarna och möjlighet att snabbt se resultat i besluten, gör att jag hellre jobbar politiskt här hemma i Örebro.

Jag tycker dock att regering och riksdag behöver skärpa till sig på skolområdet.
Främst önskar jag en översyn av lärarutbildningen. Fler måste välja att bli lärare, inträdeskraven måste höjas och kvalitén på utbildningen måste höjas bl.a. genom fler undervisningstimmar och bra praktik. Det är viktigt att nya lärare har en gedigen ämneskompetens.

Sedan vill jag att man fokuserar på stärka kunskaperna i skolan. Ett sätt är att ge svenska elever mer undervisningstid. Svensk skola har nästan ett år mindre undervisningstid jämfört med andra länder. Kopplar man detta faktum till resultaten vi har i jämförande studier i skolresultat mellan länder så är det ju enkelt. Ge svenska elever mer tid i skolan!

Kunskaper i matematik är särskilt viktiga och där är våra elever värda mer tid tillsammans med sina lärare. Jag hoppas att regeringen lyssnar på Moderaterna i Riksdagen och, istället för att vänta till år 2019, tidigarelägger förslaget om mer undervisningstid i matte för eleverna på högstadiet.

Regeringen säger sig prioritera skolan och då bör de kunskapshöjande insatserna vara det viktigaste.

tisdag 13 september 2016

Skolarbete kräver ansträngning

Jag har alltid och kommer fortsättningsvist hävda att skolan ska klara varje elev. Och detta oavsett elevens bakgrund och förutsättningar. Men, vi måste samtidigt prata om och klargöra för elever och deras föräldrar att det från deras sida krävs ansträngning.

Att gå i skolan ska vara kul och givande men man ska inte tro att kunskap kommer till eleven utan att eleven anstränger sig. Det är tufft och ska många gånger också vara tuff.

Eleven behöver, för att klara av att ta till sig kunskap och färdigheter, stöd. Stödet ska främst komma från skolan i form av lärare med förmåga att väcka nyfikenhet och förmedla kunskap. Skolan ska också göra extra anpassningar och ge särskilt stöd när eleven behöver det.

Men få barn klarar skolan utan föräldrarnas engagemang. Vi får kontinuerligt rapporter om att elever vars föräldrar har en högre utbildning klarar svensk skolan bättre. Jag tror dock att det egentligen inte hänger på föräldrars utbildningsnivå. Jag tror att det är engagemanget som gör skillnad.

Varje förälder kan engagera sig, prata väl om skolan och påtala vikten av att lära sig saker. Varje förälder bör också förmedla till sina barn att skolarbete kräver ansträngning.

onsdag 24 augusti 2016

Hur liten kan en skola vara?

Hur liten kan en skola vara? Frågan är berättigad efter Skolinspektionens granskning av Kilsmo skola och de brister som de påtalar. Kritiken ställs rektorn tills svars för men självklart är det politiken som har det yttersta ansvaret.

Det är vi kommunpolitiker i egenskap av att vara huvudman som måste se till att varje elev i våra kommunala skolor får kunskap, är trygga och detta med hög kvalité. Detta var Skolinspektionen mycket tydliga med när för vi i Grundskolenämdens presidium träffade dem förra veckan.

Så vad göra? Är det ekonomiskt försvarbart att ha en skola för tre elever? Finns det inte en lägre gräns för hur få man kan vara? Jag anser nog det.

Jag träffade rektor Katrin Willander (rektor för skolorna i Kilsmo och Hampetorp) för en tid sedan och vi pratade om utmaningen med små skolor. Vi pratade mycket om hur viktigt arbetet med värdegrund och trygghet är, om att få ekonomin att gå ihop och att få lärare och vikarier som är beredda att åka ut på landet och jobba.

Kompetensen kan man säkert klara genom samarbete mellan skolor. Men det förutsätter en flexibel personalgrupp och en ledning som kan motivera sina medarbetare.

Men hur mår eleverna? Hittar de kamrater? Hur lätt är det att passa in? Här krävs det en lyhörd personal med stort fokus på trygghetsarbete och frågan är om resurser finns till det?

Små skolor på landsbygden har ofta ett stort engagemang från föräldrar men även detta är en utmaning. I små samhällen finns det ofta en social kontroll (alla vet allt om alla) som oftast ska ses som en möjlighet. Men i detta gäller det för skolan att klara av att agera professionellt och alltid sätta elevens bästa i främsta rummet.

Att ha en skola nära, speciell när man är liten är att föredra men för mig är det viktigare att vi har skolor som ger varje elev det hen har rätt till - kunskap och kvalité.


NA 20/8
NA 23/8

lördag 20 augusti 2016

Pride = att få vara den man är

Den här veckan firar vi Örebro Pride för femte året i rad och staden genomsyras av en härlig stämning. Butiker skyltar med regnbågsflaggan, på vissa håll går det att köpa regnbågsfärgade muffins och Rådhuset lyser upp i pridefärgerna.

Prideveckan är en manifestation för människan och kärleken, och för oss i Nya Moderaterna är det självklart att vara en del av detta. Vi värnar varje människas rätt att välja sin identitet och sina uttryck. Vi står upp för varje människas rätt att älska vem hon vill.

I glädjeyran är det dock viktigt att vi kommer ihåg att de utmaningar som debatteras under veckan – som diskriminering av hbtq-personer, adoptionsmöjligheter för samkönade par och frågor rörande insemination och surrogatmoderskap – inte är begränsade till enbart dessa dagar. Det är reella problem som måste uppmärksammas även när prideveckan är över.

Rätten att få vara och älska vem man vill är moderata värderingar som vi ska värna varje dag, året om. Att vi accepterar varandras olikheter är en förutsättning för ett öppet, tolerant och demokratiskt samhälle. Människor som känner sig trygga och bekväma med sin identitet kan växa och skapa sin framtid.

Därför måste hbtq-perspektivet genomsyra alla dagsaktuella politiska frågor. Som hbtq-person ska man få ett lika gott bemötande i skolan, på fotbollsklubben och inom hemvården som andra medborgare.

Kunskapen om diskriminering och hatbrott måste öka, liksom det förebyggande arbetet i de delar av samhället där hbtq-personer är särskilt utsatta. Vi vet att många unga hbtq-personer lider av psykisk ohälsa på grund av trakasserier och mobbing i skolan. Det är oacceptabelt.

Varje örebroare ska känna sig trygg oavsett val av identitet och uttryck – i alla skeden i livet, varje dag. Det är vad Pride handlar om för oss – varje människas rätt att vara och älska vem hon vill.

onsdag 17 augusti 2016

Skolstart

Den här veckan börjar ett nytt läsår och det är dags att åter fokusera på att varje barn, oavsett bakgrund, har rätt till en skola som ger dem förutsättning att nå sin fulla potential.

Skolorna i Örebro har sedan många år problem med måluppfyllelsen och misslyckas med att ge varje elev rätt förutsättningar att nå som lägst godkända betyg. När Örebro jämförs med övriga Sverige ligger vi risigt till i varje mätning. Anledningarna till det är många men enligt min mening är grundorsaken att skolan inte ansetts viktig. Politiker har inte satt skola och kunskap i första rummet vilket smittat av sig på föräldrar och elever. Med denna inställning kämpar skolan i motvind.

Det är allvarligt att de styrande partierna i Örebro anser det vara försvarbart att inte alla elever ska klara skolans kunskapsmål. I sitt målvärde för andelen elever som ska lämna grundskolan med som lägst godkända betyg i alla ämnen vill man ligga i nivå med större städer. Detta är, förutom otydligt, en målsättning som går tvärs emot skollagens skrivning om att skolan är skyldig att klara varje elev.

Vidare nöjer man sig men den långsiktiga målsättningen att år 2025 hamna på 25:e plats när Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska ranka kommunernas skolor. Varför då? Är Örebros elever inte värda mer än så?

Dessutom väljer S/KD/C-styret i Örebro att varje år prioritera mindre pengar till driften av skolan. Mindre pengar per elev innebär större klasser och en kamp för att få resurserna att räcka till elever i behov av särskilda insatser.

Detta är för oss moderater fel. Skolan måste prioriteras högre i den kommunala budgeten och målet ska vara att varje elev ska klara skolans kunskapsmål. Att ha en annan målsättning är förkastligt då vi vet att en ofullständig skolgång är en säker biljett rakt in i utanförskap.

Nya Moderaterna har höga ambitioner med skolan. För oss är det viktigt att ha höga förväntningar på varje skola, varje rektor och varje lärare. Varje elev ska varje dag mötas av höga förväntningar, lärare som tror på dem och som ger dem förutsättningar att växa till sin fulla potential. Och det är politikens ansvar att se till att varje skola får rätt resurser att klara detta uppdrag.

tisdag 5 juli 2016

Örebroarna är värda en renhårig politisk debatt

Almedalsveckan har startat och de politiska rapporterna från Visby är många. På den nationella arenan är S och M de stora motståndarna, samma gäller i Örebro.
Jag gillar konfliktytor som gör skillnaden mellan partier tydliga för väljarna och jag anser att dessa konflikter ska grunda sig på sanning och raka puckar. Så är det inte just nu i Örebro.

Socialdemokraterna attackerar oss moderater för den besparing vi har lagt i vår budget. Detta är väntat och självklart att de gör. Dock far de med osanning när de påstår att vi vill spara 400 miljoner per år. (Vi har sagt 360 miljoner på tre år.) Detta är anmärkningsvärt och speciellt när Kommunstyrelsens ordförande leder detta angrepp. Det tyder på viss desperation som inte är värdigt en man med detta uppdrag.

Örebro är en stad i stark tillväxt. Bostadsbyggandet pågår i full fart, näringslivet mår bra och människor flyttar in. Men vi har våra utmaningar. Skolan och omsorgen klarar inte sitt uppdrag och som i så många andra städer matchas inte jobben som finns mot de människor som befinner sig i utanförskap. Örebros demografiska utmaning är stor - under kommande år ska allt färre försörja allt fler. Dessutom skenar kommunens kostnadsutveckling.

Det är just kommunens kostnadsutveckling som vi moderater ser allvarligt på. Här har Socialdemokraterna inga svar. I den budget som styr Örebro 2016 höjdes skatten samtidigt som skolan och omsorgen har fått mindre pengar att röra sig med. Och det finns inga förslag på hur kommunen ska få ordning på sin kostnadsutveckling.

Det finns mycket behjärtansvärt man kan göra för de skattepengar som örebroarna betalar in men jag är övertygad om att det förväntas av oss politiker att vi ska koncentrera resurserna på vård, skola och omsorg. Vi behöver i grunden reda i allt det som Örebro kommun gör. Titta på vilka verksamheter som andra kan sköta, hur effektiv den gigantiska kommunala organisationen är och vilka bolag som ska finnas.

Socialdemokraterna skriver i NA den 3/7 att de alltid kommer att prioritera välfärden före skattesänkningar. Problemet är att S väljer att låta örebroarna, genom skattehöjningar, betala för att de själva inte klarar av att hantera den kommunala ekonomins utmaningar. Jag befarar att den socialdemokratiska oviljan att hantera den skenande kostnadsutvecklingen kommer innebära ytterligare höjningar av kommunalskatten i Örebro.

S i NA den 15/6

M i NA den 18/6

tisdag 24 maj 2016

Hela Örebro ska vara tryggt

Den senaste tidens situation i Oxhagen oroar och det krävs att vi politiker ser till att kommunen agerar, tillsammans med polis och andra myndigheter, för att skapa lugn o trygghet i området.

Därför är det bra att S-styret nu satsar resurser på mer närvaro i Oxhagen – Detta har vi moderater länge ansett vara nödvändigt men tyvärr har Socialdemokraterna då inte lyssnat.

Under flera år har vi prioriterat resurser till att förstärka trygghetsarbetet. I vår senaste budget föreslog vi att kommunen ska anställa ytterligare fem fältassistenter och fem socialsekreterare med syfte att motarbeta utanförskap, kriminalitet och radikalisering i vissa av Örebros stadsdelar. Fältgruppen behövs för att fånga upp unga som är på väg in i kriminalitet och föra en dialog med ungdomar i ett tidigt skede.

Det som händer i Oxhagen, och andra områden i landet, handlar många gånger om angrepp på personal och utrustning som ska hjälpa till att hålla ordning samt hantera olyckor och bränder. Så kan vi inte ha det!

Viktigt är därför att det vi gör lokalt stöttas upp av klok politik från regeringen. Tyvärr ser vi inga förslag eller åtgärder från Löfven m.fl. utan förslag på skarpa åtgärder kommer från C och M.
Exempelvis har Nya Moderaterna föreslagit skärpta straff för våld mot tjänstemän och skärpta straff för angrepp mot väsentliga samhällsfunktioner. Det är skarpa förslag med direkt påverkan på blåljuspersonalens arbetssituation i Örebros utsatta områden.

För att stötta Örebros trygghetsarbete behövs fler poliser och en handlingskraftig regering!

NA, Radio Örebro, Örebrokuriren

torsdag 21 april 2016

Inför ett aktivt skolval i Örebro

I Örebro diskuterar vi skolpolitiker just nu om hur vi ska hänvisa eleverna i Vivalla-Lundby när högstadiet flyttar från Vivallaskolan. Det troliga är att de två bostadsområdena (Vivalla och Lundby) delas upp i fyra delar och sedan hänvisas eleverna till de fyra skolorna, Gumaelius, Nikolai, Engelbrekt och Lillån. Jag tycker detta är bra och nödvändigt för att höja kunskapsresultaten i Örebro.

För även om massor av bra saker händer i Vivallaskolan så räcker det inte. Skolan misslyckas med alldeles för många elever (förra våren klarade endast 32,1% av niorna godkänt i alla ämnen mot snittet 75,6% för alla skolor i Örebro) och eleverna i Vivallaskolan möter för få skolkamrater med en ”hel-svensk” bakgrund. Barnen i Vivalla-Lundby är värda mer.

För mig är det viktigt att varje elev, oavsett bakgrund, möts av höga förväntningar och en tro om att just hen ska lyckas att nå skolans kunskapsmål. Jag tror att den inställningen hos skolan, rektor och läraren är en av förutsättningarna för att lyckas. En annan viktig förutsättning är att barn under sin skolgång möter alla typer av barn/människor som finns i Sverige. Att gå i en segregerad skola, oavsett om det är i Adolfsberg eller Vivalla är olyckligt och något vi måste försöka jobba bort.

Ett annat steg för att möjliggöra blandade klasser är att i Örebro införa att elever måste välja vilken skola de ska gå på. Vi ser idag att elever som gör aktiva val är mycket mer positiva till sin skola. Och, jag är övertygad om att ett obligatoriskt skolval skulle ge Örebros skolor en extra sporre att bli ännu bättre.

Jag gillar också Nya Moderaternas förslag om att införa ett enhetligt kösystem för varje kommun där alla skolor, både kommunala och friskolor, ingår. Samt att möjligheten att ställa sig i kö ska begränsas till det år som barnet ska börja skolan. Skulle detta bli verklighet skulle vi verkligen ruska om till det bättre i Örebros skolor!

tisdag 12 april 2016

Nej till förslaget på regionindelning!

Just nu lägger en hel del politiker och tjänstemän runt om i landet ner mycket tid på att hantera det förslag till ny regionindelning som presenterades för några veckor sedan.

Jag gillar varken stora regioner eller det förslag som presenteras. Jag anser att vi bör lägga energi på hur sjukvården ska klara sitt uppdrag istället för att diskutera omstrukturering av våra län/regioner.

Men, nu ligger förslaget på bordet och risken finns att beslut fattas vilket gör att vi måste engagera oss i frågan! Speciellt som jag inser att förslaget innebär färre jobb och sämre välfärd för oss örebroare!

För Örebro kommer förslaget, om det går igenom, att få stora negativa konsekvenser. Vi riskerar jobb på USÖ då sannolikheten att högspecialiserad vård försvinner från vårt sjukhus är stor.

Detta beror på att USÖ för denna typ av sjukvård är beroende av kunder från andra län/regioner och dessa kunder kommer med största sannolikhet försvinna från USÖ. Konsekvensen att detta blir att vi örebroare (och länsbor) får åka till andra sjukhus för att få denna typ av vård och att ca 1000 arbeten på USÖ går förlorade.

En annan konsekvens är att Universitetets läkarutbildning riskeras att få läggas ner då ett läkarprogram förutsätter att det finns högspecialiserad sjukvård. Vad detta innebär för Örebro Universitet, staden och USÖ är en fråga som många örebroare bör ställa till ansvariga politiker.

Dessutom innebär rimligtvis förslaget att en massa statliga jobb på länsstyrelsen försvinner och att vi efter år 2019, då detta ska vara genomfört, inte kommer ha någon Landshövding som bor på Örebro slott…

Tveksamt är också om satsningen på bättre kommunikationer till Oslo blir av om nu Värmland hamnar i en annan region...

Förslaget som S/MP-regeringen vill driva igenom och införa redan 2019 är riktigt dåligt Örebro! Huruvida S i Örebro håller med mig i detta kommer vi få reda på inom kort då jag har ställt frågor om detta till Kenneth Nilsson (S) i Kommunfullmäktige.

NA och Radio Örebro om att Nya Moderaterna säger nej till förslaget om Storregioner

måndag 14 mars 2016

Invandringens betydelse för skolresultat

All nedgång i svenska elevers skolresultat kan inte skyllas på invandringen. Dock visar Skolverkets rapport ”Invandringens betydelse för skolresultaten” att vi måste göra mer för att nyanlända elever ska klara skolan.

Exempelvis måste en bra kartläggning av varje elev göras när nya elever kommer till Sverige. Detta för att se vilka kunskaper eleven har, var i det svenska skolsystemet eleven ska börja och vilka eventuella extra insatser som behöver göras. Här ligger Örebro bra till i sitt sätt att jobba – Vi har ett bra mottagande och kartläggning innan eleven kommer ut till sin ordinarie skola.

Vad som brister i Örebro är att resurserna till skolan minskar för varje år. Ansvar för besparingarna har Socialdemokraterna som under de senaste 4-5 åren valt att prioritera Örebroarnas skattemedel på annat än skola.

Att höja kvalitén i undervisning är centralt och Skolverkets rapport visar hur speciellt viktigt det är för elever med utländsk bakgrund. Yrkesskickliga lärare måste få rätt förutsättningar och kompetensutveckling för att kunna möta varje elev i skolan. Vi måste också på ett bättre sätt lyckas knyta de skickligaste lärarna till skolor där vi har de största utmaningarna.

Sedan är frågan om det är rimligt att bedöma de elever som varit endast några få år i Sverige på samma sätt om de elever som gått hela livet i svensk skola. Vi vet dock att det finns elever som klarar skolan trots att de kommit hit på högstadiet. Jag tycke att vi måste lära av dessa goda exempel. Vad har skolan gjort i de fall där man lyckas?

Vad vi också vet är att ett språkutvecklande arbetssätt är bra för nyanlända elever och även för ”svenska” elever.

Vad som vore bra är att införa tydliga kunskapskontroller för nyanlända elever så att varje elev kan få hjälp utifrån sina individuella behov. Även detta skulle vara bra för ”svenska” elever.

Viktigt är också att nyanlända elever inte stannar upp i sin kunskapsresa bara för att de inte kan språket – matematik och kemi kan man läsa på arabiska likväl som på svenska. Här skulle våra nysvenskar med pedagogiska kunskaper kunna vara till stor hjälp i svensk skola.


NA

tisdag 8 mars 2016

Möjliggör för fler elever att känna glädjen i fysisk aktivitet

Att svenska elever behöver få mer av rörelse och idrott i skolan uppmärksammas nu på SVT. Detta är bra! SVT påvisar att svenska elever ligger dåligt till i antalet timmar som de får undervisning i ämnet idrott och hälsa om man jämför med andra länder i EU. De kopplar även ihop idrott och rörelsens betydelse för skolresultaten.

Jag har under flera år påtalat att elever i Örebro borde få en timmes fysisk aktivitet per dag i skolan.

Det har i Bunkefloprojektet bevistas att just detta har verkning på skolresultaten. Därför anser jag att även elever i Örebros skolor ska få denna möjlighet. Men S säger nej! De vill inte ens genomföra det test, på en eller flera skolor under ett år, som vi Moderater har föreslagit.

Och under tiden försämras skolresultaten i Örebro…

Det pågår något av en hälsotrend i Sverige och har så gjort i flera år. Det senaste är att framgångsrika personer allt oftare framhåller sin löpning och annan fysisk aktivitet som man håller på med. Vacker, hälsosam och framgångsrik är en livsstil.

Men detta är ännu en liten del av befolkningen. I verkligheten är den stora andelen svenskar allt mer stillasittande och följden blir att fetman och ohälsan ökar.

För mig är skolan nyckeln. Lär vi barnen att känna glädjen i att ha kroppskontroll och att vara fysiskt aktiva så kan vi trycka på startknappen till en hälsosammare livsstil. Att ge vare elev en timmes fysisk aktivitet per dag är en klok satsning för bättre folkhälsa med bonusen att eleverna på ett bättre sätt kommer klara skolans teoretiska ämnen.

torsdag 3 mars 2016

Prioritera giftfria miljöer för våra barn

Politik är att prioritera. Ofta är detta politikers dilemma då det finns så mycket vi vill och pengarna inte alltid räcker till det som behöver göras. Då gäller det att jobba strategiskt, se till att ha bra underlag för sina beslut och noga studera konsekvensen av de alternativ man har. Jag påstår att detta sker varje år inför de olika budgetalternativ som partierna tar fram.

Just nu har vi ett angenämt ärende på Kommunstyrelsens bord - 17,9 miljoner, som kommer från återbäring på AFA-försäkring, ska fördelas. Men även detta kan vara svårt. Pengarna är tillfälliga (de kommer inte igen) och kan därför inte läggas på exempelvis fler lärare vilket skapar kostnader under flera år.

I förslaget på fördelning ska 10 miljoner gå till kompetensutveckling av skolpersonal och chefer, 6,9 miljoner till sociala investeringar och 1 miljon till giftfri miljö i förskola och skola.

Allt är bra men vi Moderater menar att pengarna kan fördelas smartare.

Vi vill att 4 av de 10 miljonerna till kompetensutveckling ska destineras till ledare och planerare inom hemvården och att resterande 6 miljoner går till skolpersonal enligt ursprungsförslaget.

Vi har problem med att få till den kommunala hemvården och det beror till stor del på brister i styrning, planering och logistik. I den omorganisation som nu görs behövs en satsning på kompetensutveckling så att förändringarna får rätt effekt. Detta är nödvändigt för att Örebro ska lyckas med ambitionen att få Sveriges bästa äldreomsorg – det är våra äldre värda!

Vidare anser vi att det är klokt att ge förskolan och skolan en rivstart i arbetet med att byta ut möbler, madrasser, tallrikar mm för att skapa en giftfri miljö för våra barn i förskolan och skolan. Vi vill destinera 7,9 miljoner till detta.


Pressmeddelande

torsdag 25 februari 2016

Varje elev som inte klarar skolan är ett misslyckande

Att få varje elev genom skolan med fullgoda kunskaper är det uppdrag som kommunen i egenskap av huvudman för skolan har. Ansvar för detta ligger på de lokala politikernas axlar.

Ute på varje enskild skola är uppdraget självklart olika svårt beroende på elevernas socioekonomiska bakgrund, den dynamik som elevmixen skapar, vilka lärare man har och inte minst vilket ledarskap som styr det dagliga arbetet. Men har man dessa parametrar klart för sig vet vi idag vad som ska göras och rent krasst är det bara att kavla upp ärmarna, tillsätta rätt resurser och börja arbeta!

Politikens roll är att prioritera resurser till skolan, sätta mål för skolans verksamhet och följa upp. Här har Örebros socialdemokratiska styre fallerat år efter år. Man sparar på skolan, målen är för många och för otydliga samt att uppföljningen därmed inte får rätt effekt.

För att prata klartext har skolan under många år inte varit tillräckligt viktig för Socialdemokraterna.

I Örebro har vi dessutom ett stort problem med segregationen. I Vivallaskolan har detta, i kombination med den otydliga politiken från Socialdemokraterna, fått skolan att misslyckas med alldeles för många elever.

Nu är vi eniga i Örebropolitiken om att göra ett radikalt grepp – Vi flyttar högstadiet från Vivallaskolan och sprider eleverna på ett antal andra högstadieskolor. Därmed ges fler elever från Vivalla förutsättningar att klara sig undan det utanförskap som för många varit följden av skolans misslyckande.

Vi måste komma ihåg att det aldrig är elevens fel – det är skolans uppgift att skapa förutsättningar för varje elev att lyckas.

Örebro har inte klarat av att ge eleverna i Vivallaskolan den skolgång de förtjänar – Därför är dagens besked bra för Örebro.

måndag 22 februari 2016

Lyckad integrering handlar om medmänskligt engagemang

I Sverige och Örebro finns det många människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Besvärligast är det för utrikes födda, människor äldre än 55 år, de med en funktionsnedsättning och de med kort utbildning. Denna grupp är stor och kommer under kommande år att växa. Vi måste göra mer för att dessa människor betydligt snabbare ska komma in på arbetsmarknaden.

För att lyckas krävs det åtgärder från politiken. Exempelvis att möjliggöra för fler enkla jobb, erbjuda relevanta utbildningar, ha ett skattesystem som gynnar att gå från bidrag till jobb och forma regler som underlättar för arbetsgivare att anställa.

För de som av olika anledningar kommer till Sverige från andra länder anser jag att tydlighet om vad som gäller och vad som förväntas är bra. De allra flesta som tagit sig ända hit är företagsamma och vill inget hellre än att få förståelse för var de har hamnat och börja sitt nya liv med jobb, utbildning och egen försörjning.

Därför är Nya Moderaternas förslag om en skärpt samhällsorientering för nyanlända bra. Att göra denna utbildning obligatorisk och på riktigt med avslutande test tycker jag är rimligt.

Men det räcker enligt min mening inte med att kommun och stat gör det möjligt för människor från andra länder att lära sig språket, förstå Sverige och komma i egen försörjning. En verklig integrering i det svenska samhället kräver mer.

Vi måste bli fler som engagerar oss i våra nysvenskar på ett medmänskligt sätt. Fler som säger hej, som engagerar sig i samtalsgrupper, som bjuder in till den svenska gemenskapen i idrottsföreningar, kyrkor och grannsamvaro. Klarar vi det så får vi en reell integration.

Själv är jag med i en samtalsgrupp via Rotary. Vi träffar en grupp SFI-studenter, som har en akademisk bakgrund, för samtal på svenska. Vi har trevligt och för både studenterna och oss rotarianer betyder detta massor – främst för att vi skapar förståelse för varandra.

Vi som har bott här länge, kan språket och förstår hur Sverige fungerar behöver dela med oss av det. Jag tror att det är just det som en lyckad integrering handlar om – ett personligt och medmänskligt engagemang.

torsdag 11 februari 2016

Garantera Örebros elever trygghet i omklädningsrummen

För mig är arbetet för en stad där människor känner sig trygga viktigt. Detta gäller även inom skolans område då jag är övertygad om att trygga elever lär sig mer. Därför är det viktigt att all personal som jobbar inom skolan varje dag jobbar med värdegrundsfrågor.

Diskussionen med elever om vad som är OK och vad som inte accepteras i skolan är viktigt för att skolan ska bli en trygg och lugn plats för alla.

Ett ställe i skolan som för många elever känns otrygg är omklädningsrum och duschutrymmen. De som av olika skäl inte vill klä av eller om sig inför andra känner sig där extra utsatta. Det är även en situation som kan utnyttjas av elever till att utsätta sina skolkamrater för olika former av trakasserier.

Idag, när nästan varenda elev har en mobiltelefon har det dessutom tillkommit risken att någon i smyg tar bilder eller filmar i omklädningsrummet eller duschen… Pratar skolan med eleverna om det? Finns det en medvetenhet och strategi för att undvika denna typ av kränkning?

Skolan ska vara en trygg plats för barn och ungdomar, och ansvaret för detta ligger hos personalen och de vuxna som vistas i skolans lokaler. Värdegrundsarbetet ska genomsyra alla delar av skolans verksamhet, även idrottens omklädningsrum.

Ett sätt att garantera att omklädningsrummen blir en trygg miljö är att skolan ser till att det alltid finns en vuxen närvarande både före och efter idrottslektionerna. Det vore också bra om vi kan ordna så att det går att duscha bakom ett draperi eller i ett separat duschrum. Att förbjuda mobiltelefoner med kameror är för mig en självklarhet.

Idag lyfter vi Moderater denna fråga på Grundskolenämndens möte. Vi vill ge förvaltningen i uppdrag att undersöka hur skolorna garanterar elevers trygghet i omklädningsrummen.tisdag 2 februari 2016

Fortsatt omöjlig skolpolitik

Igår gick S i Örebro ut och klappade sig på bröstet för sin höga ambition gällande Örebros skolresultat. Man drar igång ett projekt med syfte att resultaten ska höjas så att kommunen år 2025 rankas bland de 25 bästa i landet.

Min fråga är varför ambitionen är att 24 andra kommuner ska vara bättre? Varför ska inte Sveriges 6-7 största stad hamna högre än så?

Det bra att S förstår att vi måste göra nått när kommunens rankning i skolstatistik ser ut som den gör – oavsett mätning kommer ju Örebro alltid långt ner i listorna. Vi har plats 163 på SKL:s lista över skolkommuner och plats 98 i Lärarförbundets senaste rankning över bästa skolkommun.

Vi har stora problem med att kunskapsresultaten är för låga – endast 78,8% av eleverna i Örebro kommuns skolor, som gick ut 9:an i juni, var behöriga att söka till gymnasiet. Och hela 30% av eleverna hade inte godkända betyg i alla ämnen.

Anledningen till att det ser ut som det gör anser jag har främst två förklaringar: För det första att skolan inte anses vara viktig (av varken elever, föräldrar, skola eller politiker) och för det andra att styrande politiker i Örebro ständigt sparar på skolan. Just att ständigt prioritera ner skolan i den kommunala budgeten rimmar illa med en påstådd ambition att klättra i statistiken.

Jag är övertygad om att medarbetarna i Örebros skolor anser att vi måste höja skolresultaten. Men jag tror också att ambitionen sticker i ögonen på de flesta. För målet att höja sig i rankingen hänger inte ihop med de resurser som läggs på skolan.

År efter år sparar S i Örebro på skolan. Skolpengen minskar och rektorer skriker efter resurser att klara elever i behov av extra insatser och även för att öka motivationen hos till de som ligger långt före sina klasskamrater.

Socialdemokraterna i Örebro driver tyvärr en skolpolitik som inte hänger ihop och det är barnen som får betala priset.

fredag 22 januari 2016

Tänk dig för innan du rör

Trygghet för alla i Örebro är nog det som diskuteras mest bland örebroarna just nu. Vi fick igår ytterligare ett fall av sexuella trakasserier på Gustavsviksbadet och i många har under den gångna veckan vittnat i tidning och radio om situationen på våra krogar.

Jag vill ha ett tryggt Örebro – för mig är det viktigt att vi alla kan vistas i offentliga miljöer och i Örebros nattliv utan att bli antastade och sexuellt ofredade.

Vi Moderater har agerat i frågan - exempelvis träffade vi här om dagen krögare och vakter för att diskutera hur Örebros nattliv kan bli tryggare. De vi träffade är positiva till vårt initiativ medan våra politiska motståndare anser att vi ska sitta still i båten och agera på interna möten i Rådhuset…

I krogmiljön händer massor av positiva men även negativa saker vilket de krögare vi träffade är medvetna om och gör sitt bästa för att hantera. De uttryckte dock att när det gäller sexuella trakasserier så är det svårt att upptäcka och att de oftast kan ingripa först efter att något har hänt. Krögarna menar att information är viktigt och att människor som blir antastade vågar säga till. På mötet kom de överens om att starta en kampanj #vågasägatill. Krögarna och vakterna vill också komma ut till elever i våra skolor och ge muntlig information.

Till detta är jag positiv – Jag stöttar fullt ut kampanjen och ser fram emot att den ska komma igång. Vi kommer också att lägga förslag om information till våra gymnasieelever om hur man ska bete sig på krogen. Vad är OK och vad som inte är OK samt vilka konsekvenser olika beteenden får för andra människor och i förlängningen även för den som utför dem. Vårt förslag är att skolan ska göra detta i samarbete med krögare och vakter.

På mötet pratade vi mycket om värderingar och den viktiga roll som föräldrar, skola och fritidsföreningar har. Vi får inte bara agera här och nu utan även jobba långsiktigt. Vi måste prata mycket mer om hur vi behandlar varandra och tidigt lära våra barn vad som gäller. En krögare sa: ”Det är så dags att prata värdegrund när 18-åringarna kommer ut på krogen – då är värderingarna redan satta!”

För mig är det viktigt att vi i detta också kampanjar mot de som angriper. Får dem att tänka till och fundera på konsekvensen av sitt agerande. MUF drar snart igång en kampanj - Tänk dig för innan du rör – vilket är så bra!

Jag förstår att andra politiker stressas över att Nya Moderaterna gång på gång ställer sig på Örebroarnas sida i trygghetsfrågan. Tyvärr ser inte S/KD/C problemen och de nonchalerar betydelsen av att tillsammans med Örebroarna jobba för ett tryggt Örebro.

onsdag 13 januari 2016

Vikten av att reagera och agera

Diskussionen om mäns/killars attityd och beteenden mot kvinnor/tjejer fortsätter och det dyker hela tiden upp nya vittnesmål från unga kvinnor om hur de blir behandlade. Sist i raden är ett inslag i Radio Örebro där Tova och Moa berättar om hur det kan gå till när de är ute på krogen. Olustigt inslag där de menar att de alltid måste se till att ha sällskap och skydda varandra mot killar/män som antastar dem.

Det är bra att tjejer träder fram och berättar om hur det är, att debatten är igång och att vi blir många som får insikt i vilken verklighet många kvinnor lever i. Vi måste alla kunna vara ute på krogen, på konsert, i simhallar, i kollektivtrafik och överallt utan att bli antastade. Det är dags att samhället, vilket även inkluderar dig och mig, reagerar och agerar.

Det är viktigt att personalen som jobbar på krogar, nöjesställen, bad och andra platser reagerar och agerar när människor blir kränkta. Polisen ska ta människors berättelser på allvar och agera och det ska inte, som skett vid festivalen i Kungsträdgården, smusslas med vad som händer i vårt samhälle.

I dagens partiledardebatt inledde Anna Kinberg Batra med att varna för ett läge där polisens arbete med anmälda fall av övergrepp och trakasserier mot kvinnor styrs av politiska överväganden. ”Alla ska kunna lita på att polisen gör det den kan, det få aldrig bli politik kring detta. Det är farligt för ett samhälle om människor inte litar på polisen.”

Vi lever i tron om att Sverige är ett jämställt land. Ändå händer det allt för ofta att kvinnor måste freda sig mot män som tar sig rätten att antasta, kränka och förnedra. Det känns som allt annat än år 2016.

Det är viktigt att vi reagerar och agerar när vi ser saker. Att vi pratar om attityder, värderingar och vilka beteenden som är OK och som inte OK. Här har föräldrar ett ansvar men också skolan, föreningslivet och vi alla i mötet med andra människor.

fredag 8 januari 2016

Det ska vara tryggt att bada på Gustavsvik

Jag besöker frekvent Örebros bästa bad – Gustavsvik. Som gammal tävlingssimmare nyttjar jag badet för att simma och då på morgonen i den stora bassängen.

Jag ska erkänna att nöjesbadet var det länge sedan jag besökte men under några år var jag där med mina två bonusdöttrar och syskonbarn för att njuta av allt som där erbjuds. Gustavsvik har alltid varit, och är, ett fantastiskt ställe att vara på som familj! Och vid alla mina besök på Gustavsvik har jag aldrig haft andra tankar än att badet är tryggt.

Efter veckans rapporteringar om att flickor/kvinnor blivit antastade på badet blir jag orolig. För mig är det självklart att människor som motionerar, badar och har kul ska kunna göra det utan risken att drabbas av kränkningar. Allt annat är otänkbart.

I NA och radion pratar man om att bubbelpoolerna eventuellt skulle kunna delas upp på kön. För mig är det fel väg att gå. Könssegregerade pooler löser inget problem med att det finns människor som utsätter andra för trakasserier. Gustavsviksbadet ska vara tryggt för alla som besöker det.

Istället för att ta till metoder som känns omoderna ser jag hellre att Gustavsvik förbättrar sin bevakning kring bubbelpoolerna och skapar trygghet för alla som befinner sig i anläggningen.

Gustavsvik är ett bad för alla - dit ska man fortsatt våga gå med sin familj och även kunna skicka sina barn utan att känna oro som förälder.


NA om att en man gripits för sexbrott i bubbelpool

Moderaterna i Stockholm säger nej till att införa separata pooler

Hallandsposten

Liberalerna i Stockholm säger nej till att införa separata pooler

Sanna Rayman kommenterar i Dagens Samhälle

Catarina Forsberg på Karlskoga Tidning