fredag 28 augusti 2015

Frihet att älska vem du vill

Det är Pridevecka i Örebro och imorgon lördag går Nya Moderaterna under parollen ”frihet att älska vem du vill” i Örebros Prideparad. Vi går för att vi tror på människors lika värde och för att det är viktigt att vi alla påminns om att även vi i Sverige har ett jobb kvar att göra vad gäller just HBTQ-personer. Vi går med stolthet över att vårt parti under flera år har tagit ett tydligt ställningstagande för alla människors rätt att vara den man är och älska vem man vill.

Som sjätte största stad i Sverige har Örebro och vi ansvariga politiker ett stort ansvar. Vi måste se till att alla människor som bor och som väljer att bosätta sig här känner sig trygga oberoende vilken läggning, kön eller etnicitet man har.

Den upplevda tryggheten är viktigt för människors trivsel i en stad. I detta spelar också inställning och attityder en stor roll. Nya Moderaterna är tydliga i vår ståndpunkt. Ett deltagande i Örebros Prideparad är för oss ett sätt att visa att vi är för alla människors rätt att älska vem man vill samt att vi förespråkar ett normkritiskt förhållningssätt.

Nya Moderaterna har under sin tid vid regeringsmakten genomfört ett antal bra reformer för HBTQ-personer. Könsneutrala äktenskap blev verklighet 2009, avskaffandet av tvångssterilisering för den som vill genomgå könsbyte gick igenom 2013 och vi såg till att få en ny förenklad könstillhörighetslag i Sverige tillsammans med en ny enhetlig diskrimineringslag. Nästa steg är att göra surrogatmödraskap lagligt i Sverige, något som Anna Kinberg Batra öppnade upp för under Stockholm Pride tidigare i augusti.

Ännu finns det mycket som behöver göras för att förbättra HBTQ-personers ställning i Sverige och Örebro. Tryggheten är för oss central och vi driver därför en tydlig linje mot hatbrott. Vi måste bekämpa diskrimineringen, homofobin och liknande former av intolerans i samhället.

Imorgon deltar Nya Moderaterna i Prideparaden för att öppet visa att vi står bakom HBTQ-personer i Örebro. Vi deltar för att vi värnar trygghet och frihet samt att vi tror på människors rätt att älska precis vem man vill oberoende av kön.


Bra inspel på ledarsidan i NA

tisdag 25 augusti 2015

M tar täten i skoldebatten

Nya Moderaterna har denna vecka en nationell skolstartskampanj – Svensk skola kan mer. Syftet är att samtala med professionen inom skolan om hur ansvarsfördelningen ser ut och hur styrningen kan fungera bättre.

Jag välkomnar detta och ser med glädje att Nya Moderaterna på område efter område leder utvecklingen av svensk politik. Regeringen är handlingsförlamad och det är viktigt att vi Moderater tar täten, utmanar och driver frågor som är viktiga för väljarna.

Skolan är en av väljarnas viktigaste frågor – människor anser att barnen är vår framtid och som ett led i det inser man att skolan är viktig.

Ansvarsfrågan för skolan är delad mellan stat och kommun vilket allt för ofta blir otydligt och leder till brister som drabbar elever. Här vill vi moderater få ordning – det handlar exempelvis om att vidareutbildning av lärare måste fungera så att varje elev möts av en kompetent pedagog. Att statsbidrag kommer de skolor till del som behöver det är av största vikt.

Vi vill också lägga ett större ansvar på Skolinspektionen att agera när skolor inte fungerar. Ett kunskapskontrakt ska kunna skrivas där skolor får möjlighet, med hjälp och resurser från Skolverket, att bli bättre.

Dessa samt fler förslag pekar alla på att skolan måste se till varje elev får rätt förutsättningar att klara kunskapsmålen. Här har huvudmän och stat ett delat ansvar vilket måste vara tydligt och väl definierat.

Expressen
moderat.se

söndag 23 augusti 2015

Ta signalerna på allvar

Lagom till skolstarten kom Friends med sin rapport ’Ett trygghetslyft för skolan’ och de publicerade sina främsta förslag på åtgärder på DN-debatt. Att mer än 60000 elever utsätts för mobbning i den svenska skola och att nivån har varit konstant i 20 år är siffror vi måste ta på allvar.

Friends föreslår för det första att lärarutbildningen ska genomsyras av normkritik. Jag håller med om att skolan måste bli bättre på att ha ett normkritiskt förhållningssätt och därmed skapa en mer inkluderande miljö. Lärare måste ha denna kunskap och visst är det bra att uppmärksamma det under lärarutbildningen.

Jag var på en föreläsning som hölls av RFSL i förra veckan om just detta. För de ungdomar som inte känner sig hemma i heteronormen är just normkritiskt förhållningssätt extra viktigt. Vi måste ha en skola som lär våra barn och unga att alla människor har samma värde oavsett kön, varifrån man kommer, hur familjen ser ut eller vilken sexuell preferens man har.

Det är viktigt att varje elev känner sig välkommen i skolan och tillåts vara den hen är.

Den andra punkten som Friends lyfter fram är att de vill ha ett trygghetslyft i skolan likväl som vi har kunskapslyft. Jag kan vara beredd att hålla med även här. Ett trygghetslyft skulle lyfta upp frågan på den nivå som den hör hemma – det är ju så att en trygg elev lär sig mer. All personal i skolan måste förstå och jobba med frågan och om kommunen inte har pengar kan det vara bra att kunna få resurser från högre ort. Men riktade pengar kan också innebära att kommunpolitiker inte tar sitt ansvar utan skjuter frågan ifrån sig.

I ett möte med Friends under Almedalsveckan diskuterade jag rapporten och faran i att bara tillsätta mer resurser och sedan göra mer av det som inte fungerar… Det är just metoder och insikten hos all personal som är viktigt.

Här måste skolledarna ta sitt ansvar. Jag håller med Eva Larsson som menar att arbetet mot mobbing och kränkningar måste börja hos skolledarna. Jag anser att rektorn måste leda arbetet och de måste ge personalen tid och direktiv för hur man ska jobba med värdegrundsfrågor. Varje vuxen på varje skola ska veta vad som ska göras när en elev far illa eller känner sig kränkt. Detta ska också vara tydligt beskrivet för elever och föräldrar.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article21288806.ab

onsdag 19 augusti 2015

På skolfrontet inget nytt från S/MP

I dag skriver Fridolin och Baastad på NA-debatt om skolan. En artikel fylld av svammel och gammal skåpmat. Det är konstigt att regeringen med MP i spetsen för skolan inte har mer att komma med än tidiga insatser, ökad attraktivitet för läraryrket och att alla skolor ska vara bra. Den som inte håller med kan räcka upp handen!

Det som är bra är att artikeln lyfter fram att vi på ett bättre sätt måste ta tillvara på alla de goda exempel på skolutveckling som finns runt om i Sverige och så även i Örebro. Vi måste göra mer av det som vi vet fungerar i svensk skola och i detta har varje skolledare ett stort ansvar. Dock måste vi kommunpolitiker vara medvetna om att det är vi som skapar förutsättningarna genom att prioritera rätt i den kommunala budgeten.

Den kommunala prioriteringen är just det som är anmärkningsvärt när Baastad skriver debattartiklar om skolan. År efter år skär Socialdemokraterna i Örebro ner på resurserna till skolan. Detta trots dåliga kunskapsresultat och trots att skolorna år efter år påtalar att resurserna för elever i behov av särskilt stöd inte räcker. Detta är minst sagt magstarkt!

måndag 17 augusti 2015

Skolstart

Idag börjar Örebros elever ett nytt skolår. Det är en stor dag för de som för första gången går in genom skolans dörrar. Det är förhoppningsvis även en stor och bra dag för alla elever som fortsätter sin resa genom grund- eller gymnasieskolan.

För mig som politiker med stort fokus på skolfrågor är detta en dag då jag vill skicka några önskningar till alla som finns i Örebros skolor.

Först vänder jag mig till eleverna. Ta chansen – lär dig saker och ställ krav på att du ska lära dig mer i skolan för varje dag som går. Försök att bidra till lugn och ro på lektionerna och var en bra kompis till dina klasskamrater.

Till all personal önskar jag ett bra läsår. Jag vet att ni tyngs av besparingar, stora grupper och ibland orimlig arbetsbörda. Jag vill att ni tänker på att ni betyder så mycket för att varje elev ska lyckas och känna sig trygg i skolan. Samarbeta med dina kollegor, lär av dem och dela med dig av dina kunskaper.

Sist men inte minst en önskan till alla föräldrar – stötta och engagera er i era barns skolgång. Ställ frågor, visa att ni är intresserade, lär känna era barns skolkamrater och lärare, ifrågasätt om barnen inte trivs eller inte har det bra i skolan.

Själv kommer jag fortsätta kämpa för en skola som har förutsättningar att se varje elev. En skola där elever är trygga och ges bästa möjligheter att utveckla sina kunskaper så långt det bara går.

måndag 10 augusti 2015

Prioritera förskolan i Örebro

Barnen är vår framtid och vi är många som månar om att den förskola som vi alla är med och finansierar ska vara av bästa kvalité. Så påstår sig även Marie Magnusson (KD) göra i sitt debattinlägg.

Det fokus Magnusson har är intressant - fyra veckors sammanhängande ledighet från förskolan för alla barn. Visst är det helt rimligt, vettigt och bra. Hur det ska gå till nämns dock inte i artikeln.

Ska kommunen bestämma när denna ledighet ska ske? Stänger Magnusson alla förskolor i fyra veckor? Eller ska tjänstemän ha kontroll på att varje barn är borta från förskolan i fyra veckor? Kanske vill Magnusson rent av kontrollera att det är med sina föräldrar som barnen spenderar sin ledighet?

Frågetecken är många men syftet kanske bara är att få människor att fundera kring det orimliga i att vissa föräldrar väljer att spenderar sin ledighet utan sina barn.

Vad jag tycker att Marie Magnusson missar i sin artikel är det som hon som politiker kan påverka. Att förskolan har en så bra kvalité som möjligt för alla barn, oavsett vistelsetid. Här finns mycket kvar att göra.

Först och främst skulle Magnusson kunna stoppa besparingarna på Örebros förskolor. Sedan skulle hon kunna göra något åt stora barngrupper och låg personaltäthet.

Nya Moderaterna säger nej till besparingar på förskolan och skolan i Örebro. Vi satsar 30 miljoner mer under år 2015 än den styrande majoriteten. Dessutom har vi under flera år föreslagit att Örebro kommun ska planera för färre barn per grupp i förskolan för att i slutet på denna mandatperiod vara nere i max 15 barn per grupp. Till detta har Magnusson och den styrande majoriteten i Örebro sagt nej.

Jag är övertygad om att familjerna i Örebro helst vill slippa politiker som kommer med pekpinnar och ogenomförbara förslag. Örebro behöver politiker som prioriterar resurser och ägnar sin tid till det som ger barnen en bättre förskola.


Cecilia Lönn Elgstrand (V) Ö