måndag 30 mars 2015

Välkomna pengar till skolan

Att politik handlar mycket om retorik vet säkert alla. Igår blev detta påtagligt när regeringen gick ut med sin två-miljard-satsning på fler lärare i lågstadiet. Björklund (FP) kontrade med att pengarna redan finns då detta beslutades om i Alliansens budget som klubbades i december. Idag ställer Camilla Waltersson Grönwall (M) frågan om det är ytterligare två miljarder…

Mer pengar till skolan från regeringen är bra. Det behövs fler lärare och då speciellt på lågstadiet. Det är nämligen viktigt att vi gör rätt från början och ger varje elev en bra start. Jag tror att elevers kunskapstörst lätt mattas av om det blir för svårt och de halkar efter, eller för den delen om det är för enkelt och eleven saknar utmaningar.

Jag ser detta när jag är ute på skolorna i Örebro. Klasserna är stora och elevernas spann av kunskap (skillnaden mellan den som klarar minst och mest) är stor och komplex. På vissa skolor är också antalet elever i behov av särskilt stöd oproportionerligt stor. Att vara fler pedagoger i klassen eller ha möjlighet att oftare dela på klassen skulle hjälpa mycket.

För Örebros del hoppas jag nu att pengar söks. Detta är viktigt eftersom Örebros Socialdemokrater envisas med att prioritera bort satsningar på skolan. Varje tillskott av resurser för Örebros elever är välkommet.

fredag 27 mars 2015

Barn som rör sig lär sig mer

Jag är övertygad om att barn i skolan behöver röra sig för att lära sig. Detta är bevisat i en långtidsstudie i Skåne det s.k. Bunkefloprojektet och jag vill att eleverna i Örebro, likt eleverna i Bunkeflo, ska få en timmes organiserad fysisk aktivitet varje skoldag.

Jag vill först testa detta på ett par skolor för att sedan permanenta en timmes fysisk aktivitet för eleverna i Örebros grundskolor. Jag anser att det är värt att utöka skoldagen för att få detta till stånd.

Under veckan har frågan aktualiserats i olika vinklar i lokal media. Radio Örebro rapporterar om elever som riskerar att få fysiska besvär av idogt användande av datorer och Ipads. På NA:s ledarsida skriver idag Dennis Thunell Karabegovic om sin, och många andra elevers, ångest inför skolidrotten.

Nu var det länge sedan jag var på en jumpalektion så jag vet inte riktigt hur sann analysen är att idrottsämnet behöver renoveras. Vad jag dock vet är att idrottsämnet många gånger är styvmoderligt behandlat på skolan. Är det något extra som ska göras under skoldagen så är det enkelt att det inkräktar på just idrottsämnet. Jag tror att idrottsämnet behöver uppgraderas och få en status lika viktig som matte och svenska. Jag håller med Dennis i hans oro i och kring idrottslektionerna. Mer kan göras för att elever ska känna sig bekväma och trygga i omklädningsrum och på idrottslektionerna

Mer rörelse i skolan är än viktigare nu när datorer används både på fritid och i skolan. Det är allt för många barn och unga som sitter alldeles för mycket stilla. Elever måste få kunskap om varför det är viktigt att röra på sig och de måste få testa på många olika sätt att röra på sig. Här tror jag att mer kan göras både på fritids och i skolan genom samarbete med idrottsrörelsen.

onsdag 18 mars 2015

Behåll alternativen i svensk skola

Jag vill ha en kommunal skola i Örebro som är minst lika bra som friskolorna i kommunen. Ingen ska behöva välja bort en kommunal skola för att den inte klarar sitt uppdrag. På alla skolor ska eleverna vara trygga och varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Detta är grundmålet för mig i mitt skolpolitiska engagemang.

Sedan är det självklart för mig att det ska finnas alternativ till den kommunala skolan och att även de är av bästa kvalité. Barn och unga har rätt till en bra skola oavsett vem som driver den.

Idag står friskolan i fokus i NA:s rapportering. Man skriver om långa köer till våra friskolor och drar slutsatsen att eleverna flyr från den kommunala skolan vilket dementeras av skolchef Margareta Borg. Örebro växer så det knakar och den kommunala skolan ligger efter i sin planering av lokaler och slutsatsen jag drar är att det är bra för kommunen att friskolor lockar till sig elever. Hur hade vi haft det annars?

Idag väljer 19% av grundskolans elever i Örebro att gå i en friskola. Anledningen till det tåls att tänka på. Vad gör de som inte den kommunala skolan gör? Är det mer ordning och reda? Större fokus på att klarar varje elev? Eller är det en statusfråga? Oavsett tror jag att eleverna trivs med sitt val.

Att ta bort drivkraften som konkurrensen mellan olika driftsformer skapar är fel. Om detta står det på ledarplats i dagens NA. Vi ska ha kvar både det fria skolvalet och möjligheten för fria aktörer att verka anser jag. Det gynnar kvalitén, mångfalden och möjligheten för varje elev att välja den skola som passar honom eller henne bäst.

torsdag 12 mars 2015

Prioritera barn före betong

Idag går regeringen ut med beskedet att Skolverket ska reda i rekommendationen om antal barn per grupp i förskolan. Regeringen vill få ner antalet barn per grupp och de kopplar antalet barn till kvalité i verksamheten och därmed fortsatt möjlighet för barn att utvecklas till sin fulla potential.

Jag håller med – det är viktigt att få ner antalet barn per förskolegrupp. Förskolan har ett tydligt och viktigt pedagogiskt uppdrag i att förbereda barnen inför skolstart. Till detta måste vi kommunpolitiker ge varje förskola förutsättningar.

Vi kämpar med frågan i Örebro. Nya Moderaterna har konkreta förslag: att planera för max 15 barn per grupp när förskolor byggs samt att avsätta pengar till mindre grupper i driften. S i Örebro säger nej!

Istället väljer S i Örebro att spara på skolan. De skriver visserligen om färre barn per grupp i förskolan i sin budget men inga konkreta mål finns och inga pengar avsätts. Istället planeras behoven av förskolor i Örebro efter 17 barn per grupp och förskolorna byggs för 20 barn per avdelning.

Gång på gång säger jag till den styrande majoriteten i Örebro – Färre barn per grupp händer inte om ni varken avsätter pengar eller planerar för det!

Nu får vi se var Skolverket och regeringen kommer fram till. Problemet jag ser är att det endast kommer vara rekommendationer vilket innebär att S i Örebro kan fortsätta att prioritera betong före barn…

fredag 6 mars 2015

Ojämställd skola

Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan? Är det för att det anses o-coolt att plugga eller beror det på skolans oförmåga att attrahera på individnivå? I en OECD-rapport påvisas det stora gapet i resultat mellan könen och det är signaler vi sett i flera år men som vi nu måste börja ta tag i på allvar.

Vi ser detta även i Örebro och här är glappet i meritvärde i 9:an större än i riket. Glädjande är dock att pojkarnas meritvärden i Örebro har ökat något mer än flickornas de senaste 10 åren (10,2 mot 9,1). Men i Örebro är kunskapsresultaten de sämsta i landet så vi har stora problem rakt över…

Vi måste vända trenden. På varje skola måste inställningen hos eleverna vara att skolan är viktig och det ska finnas en vilja att lära. Det finns skolor med den inställningen, Karl Johans skola i Örebro är ett exempel. Har man den inställningen får man ett lärande klimat på skolan och då blir det enklare för alla att ta skolarbetet på allvar. Att plugga blir liksom OK.

Jag håller med eleverna på Vittraskolan i Stockholm om att det handlar om förväntningar. Så länge vi förväntar oss att killar ska strula och tjejer ska ha ordning på sig så kommer vi att ha dessa skillnader i resultat.

Skolan ska ha höga förväntningar på varje elev, oavsett kön eller bakgrund. Alla kan om de får samma chans!

söndag 1 mars 2015

Tillsammans kan vi göra Örebros skolor bättre

När Kenneth Nilsson (S) i sin debattartikel i NA anklagar oss, Karolina Wallström (FP) och mig, för navelskåderi istället för att stå på barrikaderna i betygsdebatten reagerar vi kraftigt. Att både Moderater och Folkpartister ställer sig bakom tidiga betyg är det få som har missat. Vi anser dock att den lokala skoldebatten ska handla om hur vi ska klara varje elev här och nu. När Kenneth Nilsson skjuter resursfrågor ifrån sig och inte vill ta lokalt ansvar är det oroande. Han är trots allt högst ansvarig för skolorna i Örebro kommun.

Vi undrar varför Örebros Socialdemokrater väljer att spara på skolan, år efter år, när vi har bland de sämsta skolresultaten? Varför låter ni skolpengen vara så låg att klasserna måste vara så stora som de är i Örebro? Anser ni att vi har tillräckligt höga förväntningar på verksamheten och på eleverna? Varför reagerar inte ni Socialdemokrater på att skolresultaten i Örebro inte lyfter?

Man kan misstänka att det finns en rädsla hos de styrande skolpolitikerna att tidiga betyg, och den tydlighet det ger, skulle visa på effekten av den låga resursfördelning som skolorna i Örebro har.

Vi lyssnar till skolledare och pedagoger. Tillsammans med deras kunnande vill vi leda Örebros skolor i en annan riktning. För de allra flesta av dem vi pratat med är det fel att dra ner på skolans resurser. För de allra flesta är det viktigt att klasserna blir mindre i Örebro så att våra pedagoger har möjlighet att se varje elev. För de alla flesta är det viktigt att det finns tillräckligt med kringresurser, som studie- och yrkesvägledare, skolhälsovård och vaktmästare, vilka underlättar för pedagoger att kunna koncentrera sig på sitt kunskapsuppdrag. För de allra flesta är det viktigt med tillräckliga resurser för att möjliggöra tidiga insatser till elever med extra behov.

Vi har gott om kraft i Örebro kommun för att tag i de problem som finns. Resurser finns inom kommunen och det är viktigt att vi lokalpolitiker tar ansvar. Är Socialdemokraterna stolta över den styrning de uppvisat? Förra året misslyckades de med att använda de pengar de själva fördelat till skolan. Rektorer och skolledare sattes under hård press och tvingades spara trots att det inte behövdes. Vilka barn var det som offrades för att nå ett positivt resultat i skolbudgeten?

Nya Moderaterna och Folkpartiet kommer fortsätta att driva på för att skolan ska ha tillräckliga resurser för att ge alla elever förutsättningar att lyckas i livet. Socialdemokraterna i Örebro väljer istället att debattera rikspolitik samtidigt som de rullar ut nya sparkrav på vår skola. Tillsammans kan vi göra skolan i Örebro bättre, men då krävs en politisk ledning som tar ansvar.