torsdag 22 januari 2015

Frånvaro av konkret politik

Som vanligt när Örebros Socialdemokrater uttalar sig om skolan låter det på ytan helt OK. Så även när Kenneth Nilsson i dagens NA beskriver sin syn på skolan. Mindre grupper i förskolan och i skolan, tidiga insatser och långsiktig samsyn mellan parterna kring vissa frågor.

I praktisk politik är det dock tunt. I budgeten för 2015 tillförs nämligen inga pengar. Istället ställs krav på nedskärning (8,6 miljoner, plus att tillfälliga pengar 8,5 miljoner från förra året tas bort) på totalt 17,1 miljoner ute på våra skolor. En verksamhet som redan går på knäna ska prestera ännu mer men med mindre pengar…

Jag är övertygad om att det i alla organisationer finns potential till effektivisering. Jag har jobbat 20 år inom livsmedelsindustrin, jag tror på ständiga förbättringar och är övertygad om att man kan ha det synsättet även inom skolan. Men om man vill ha konkreta saker gjorda som mindre grupper och tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd så måste man tillföra pengar. Det kräver nämligen fler pedagoger.

Dessutom så innebär mindre grupper i förskolan att vi måste bygga fler förskoleavdelningar. Detta ser vi inte heller i praktisk politik från Örebros Socialdemokrater. Inga pengar tillförs och inga direktiv finns om att ändra dagens planering som utgår från 17 barn per förskolegrupp (och bygga för 20 barn/grupp). Planerar man inte för mindre grupper så blir grupperna inte mindre!

Socialdemokraterna i Örebro kan låta bra men det finns ingen konkret politik!

onsdag 21 januari 2015

Teckenspråkshuvudstad?

Örebro utnämnde sig för snart fem år sedan till Europas Teckenspråkshuvudstad – kacksigt och bra på många sätt men det manar också till handling.

Örebros döva märker av att det nu händer lite men det är långt kvar tills de är nöjda. Den främsta förändringen är att Örebro kommuns servicecenter har två teckenspråkiga medarbetare. Detta gör att teckenspråkiga Örebroare kan få samma service, åtminstone initialt, som svenskspråkiga. Det är bra.

Döva och hörselskadade har rätt till sitt språk. Det ska läras ut med kvalité och det ska vara möjligt för teckenspråkiga att få skola, vård och omsorg på sitt modersmål. Kan låtas som en självklarhet år 2015 men tyvärr är det inte så.

Jag har idag varit på Teckenspråksforum och diskuterat med döv-organisationer och andra verksamheter, ex Svenska kyrkan, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Det som vi talade mycket om, förutom teckenspråkets betydelse, var möjlighet för döva/hörselskadade att få en bra utbildning, ett jobb och en bra äldreomsorg.

I Örebro ska Arbetsförmedlingen ha en eloge för att de har anställt två teckenspråkiga handläggare. Detta har inneburit att fler döva idag har ett arbete att gå till.

Örebro kommun är dock dåliga på att anställa döva/hörselskadade och då speciellt inom omsorgen där det dessutom finns behov av teckenspråkig omsorg. Man hävdar att personalen även behöver kunna prata svenska vilket innebär att döva inte får jobb! Jag anser att det är en fråga om vilja och hur man organiserar sig.

Många döva blir mycket isolerade när de blir äldre. Det är synd och då speciellt i Örebro där det bör finnas underlag för att ha ett boende för teckenspråkiga äldre. Ett sådan alternativ skulle innebära en högre kvalité för de äldre och att döva med relevant utbildning får jobb. Detsamma gäller för döva med funktionsnedsättning som skulle få ett betydligt bättre liv om kommunen, eller någon annan, tänkte på att ”samla ihop dem” i ett boende med teckenspråkig personal.

Viktigt att veta är att teckenspråk inte bara är ett språk, det är också en kultur som man måste förstå och sätta sig in i för att på ett bra sätt kunna kommunicera med döva människor. Just detta missar vi hörande ofta.

Sveriges Dövas Riksförbund

måndag 19 januari 2015

Överskriden budget

Politik är att prioritera och just nu är diskussionen igång huruvida det var klokt att investera i en SM-vecka för vinteridrotter i Örebro eller om pengarna istället borde ha gått till annat.

Nya Moderaterna i Örebro var tveksamma redan år 2012 när ärendet var uppe i Kommunstyrelsen för beslut första gången. Vi sa då nej till att spendera 3 miljoner på en ansökan om SM-veckan samt till att lägga 13 miljoner i investeringsbudgeten på skidstadion mm. Vi ansåg att pengarna istället skulle gå till vård, skola och omsorg.

Hos oss fanns dessutom en misstanke att pengar inte skulle räcka. Vilket vi just nu ser, då slutnotan verkar hamna på 29-35 miljoner. Det är ju inte så lätt att dra i handbromsen när projektet är igång och alla så gärna vill att arrangemanget ska bli så bra som möjligt…

Jag är en varm förespråkare av idrott, fysisk aktivitet och rörelse. Dessutom inser jag att vi måste ha en spets för att få en bredd när det gäller idrott. Därför anser jag att samhället måste vara med och betala så att människor, och då främst unga, ska få tillgång till idrott. Jag kan också inse värdet för en stad i Örebros storlek att ha bra idrottare och idrottslag vilket innebär att kommunen till en viss gräns bör stötta idrotten.

Men. Politik är att prioritera. Vi som handhar Örebroarnas skattepengar måste hantera och fördela pengarna klokt. Vi måste ha förmågan att se helheten. Och vi måste ta beslut om hur mycket pengar som ska satsas på barnen, på skolan, på omsorgen av våra äldre, socialtjänsten, Kvinnohuset, snöröjning, kultur, parker, idrotten, arrangemang mm mm.

Vad jag stör mig på är att vi gång på gång ser hur välfärden nedprioriteras och krävs på besparingar medan projekt typ SM-veckan tillåts överskrida sin budget med hur mycket som helst. Det är en grov felprioritering av de styrande Socialdemokraterna i Örebro kommun!

tisdag 13 januari 2015

Brutna löften

Att vara skolminister kan inte vara lätt men om man aspirerar på posten bör man fundera på vad man då vill göra, hur detta ska kunna ske och när. Vår nuvarande Skolminister, Gustav Fridolin MP, skanderade i valrörelsen om att han skulle fixa skolan på 100 dagar. Nu är tidsfristen ute men inget har hänt…

Om detta skriver Törnblom och Hjelm på Expressens debattsida idag.

Det som herr Fridolins brutna löften visar är att den som inte förbereder sig är oförberedd. Detta är bilden av hela regeringen och den röra som speglad den politiska hösten i regering och riksdag.
Om detta kan vi allianspolitiker raljera men det är allvarligt för svensk skola när inget händer med den budget som Riksdagen tog beslut om i början av december.

Vi ute i kommunerna väntar på besked. Vad blir det av pengarna till svensk skola?
I Örebro drar S-styret ner anslaget per elev vilket gör att risken för ännu sämre skolresultat är påtaglig. Därför behöver vi de statliga pengarna!

Vi vill ha del av pengarna till lågstadielyftet = två miljarder till fler lärare och speciallärare samt mindre klasser i de lägre åldrarna.
Vi vill ha del av pegarna till nyanlända elever, till läxhjälp, sommarskola, mm mm

Var finns ambitionen som det pratades så mycket om i valrörelsen?

söndag 11 januari 2015

Satsa på bättre förutsättningar för Örebros elever

Grundtanken med Nya Moderaterna är att följa samhällsutvecklingen och kontinuerligt omvärdera våra ställningstaganden så att vår politik är relevant för människor. Detta är en avgörande anledning till att vi de senaste åren sagt nej till varje besparing som Lennart Bondesson (KD), och hans majoritet i Örebro kommun, belastat Örebros skolor med.

Vi är bekymrade för barnen i Örebro och vill att resurser ska prioriteras så att varje elev klarar skolans mål. Resurserna ska vara i form av politisk målsättning, pedagogisk ledning och utveckling samt pengar. Varje pedagog på varje skola ska ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Detta är viktigt för att våra elever ska kunna utvecklas till sin fulla potential.

För att detta ska vara möjligt vill vi börja från början, med förskolan. Örebro har generellt en bra förskola med hög kompetens bland personalen och ett bra pedagogiskt innehåll. Men, det är svårt att tillgodose varje barns behov i de allt för stora grupperna. Nya Moderaterna i Örebro vill att kommunen ska planera för att grupperna i förskolan ska bli mindre. För oss är målet att barngrupperna år 2018 ska ha max 17 barn och år 2022 vara nere på max 15 barn per grupp. Detta innebär att när vi bygger nytt ska lokalerna anpassas för färre barn per grupp och succesivt ska grupperna minskas på befintliga förskolor.

Till dessa satsningar säger Lennart Bondesson nej. Istället har han under hela förra mandatperioden, tillsammans med Socialdemokraterna, sparat på Örebros skolor och nedskärningarna fortsätter även under 2015. Att belasta en redan ansträngd verksamhet med ytterligare besparingskrav ställer Nya Moderaterna inte upp på.

Nya Moderaterna i Örebro har omvärderat sin politik och kommit fram till att vi inte längre förespråkar den starka inlåsningseffekt som Vårdnadsbidraget, i dess nuvarande utformning, har för grupper av människor som saknar egen försörjning. Vi tror att barn är betjänta av att deras föräldrar, så långt det är möjligt, utgör en aktiv del i det svenska samhället.

Politik är att prioritera. Nya Moderaterna säger nej till nedskärningar. Vi prioriterar barnen och satsningar på en ännu bättre förskola och skola i Örebro.