måndag 21 december 2015

Reformer för att stärka skolan

Som kommunal skolpolitiker är det med glädje jag konstaterar att Nya Moderaterna nu tar ett nödvändigt steg framåt i svensk skolpolitik. I förra veckan höll Anna Kinberg Batra sitt Jultal och hon la ett stort fokus på skolan – Svensk skola ska ställa tydliga kunskapskrav på eleverna och möta varje elev med höga förväntningar. Samtidigt påpekade Anna att elever och föräldrar måste förstå att skolarbete handlar om att anstränga sig.

Flyktingsituationen tog plats i jultalet. Vi måste se till att nyanlända elever får en bra start. Tydliga kunskapsmål ska finnas för elever i förberedelseklasserna så att de är väl rustade innan de kommer till en ordinarie klass. I Örebro ligger vi väl framme – det finns stor kunskap i organisationen om hur elever med annat modersmål än svenska ska undervisas. Vår utmaning är att varje lärare ska få ta del av detta i sin kompetensutveckling. Att jobba språkutvecklande är bra för alla elever.

Jag välkomnar inställningen att elever ska klara kunskapskraven i en årskurs innan de går vidare till nästa och att lärare ska få ett större mandat att avgöra detta. I skolan i Stora Mellösa säger man bonusår – elever som behöver mer tid på sig för att lära sig allt kan få ett bonusår.
Att slussa oförberedda elever vidare i systemet är att göra dem en björntjänst.

Ett annat viktigt budskap är att vi måste sluta spara på skolan – Vi måste förstå att resurser kommer krävas för att alla elever ska klara skolans kunskapsmål. Moderaterna på riksplanet lovar att inga besparingar ska påverka skolan – Jag lovar att när vi Moderater får vara med och styra Örebro så kommer vi freda skolan från besparingar.


Moderaternas förslag på reformer i skolan

onsdag 16 december 2015

Omklädningsrummen i Örebros skolor ska vara trygga

Idag skriver Christer Olsson på NA debatt om kränkningar mellan elever i skolan och då främst i samband med idrottslektionerna. Jag är övertygad om att artikel griper tag i fler än mig.

Vi har alla gått i skolan, vi kommer ihåg situationen i omklädningsrummet före och efter lektionerna i idrott och de flesta av oss kan föreställa oss hur utsatta många barn och unga är just där. Hur elever ser varandras svagheter och hur stöddiga, självsäkra tjejer och killar nyttjar utsattheten och trakasserar sina klasskamrater på mer eller mindre avancerade sätt.

Jag håller med Christer Olsson, barn kan vara grymma och detta måste skolan vara medveten om och göra allt för att förebygga och förhindra. Jag brukar säga att all personal i skolan ska jobba med sin värdegrund varje dag. Detta gäller såklart även i idrottens omklädningsrum.

Det som rekommenderas i artikeln kan, enligt min mening, inte vara svårt att få till. Att det alltid finns en vuxen i omklädningsrummet före och efter lektionen. Att förbjuda mobiler med kameror. Att det är rent och snyggt samt att det finns möjlighet att duscha bakom ett draperi.

Att kunna duscha i enskildhet är på gång i Örebro efter initiativ från elever. Det kommer successivt införas i de kommunala skolorna vilket avsattas vissa pengar till i politiks enighet.

Hur det ligger till med de andra förslagen ska jag ta reda på. Är svaren inte tillfredsställande kommer kraven från oss Moderater vara att åtgärder för en trygg situation i Örebroskolornas omklädningsrum sker omgående.


tisdag 8 december 2015

Det kom ett brev…

Idag fick vi skolpolitiker ett brev från en förskollärare i en av Örebros kommunala förskolor.
Personen i fråga började med att säga att hon är glad över att jobba i Örebro kommun och att hon är stolt över det arbete som hon, tillsammans med sina kollegor, gör med barnens bästa i fokus.

Hon fortsätter att berömma intentionen (= orden som den styrande majoriteten har i sin budget) om att ha barnfokus i beslut och minska barngruppernas storlek.

Men sedan kommer verkligheten ikapp och brevet övergår i en beskrivning om en tuff arbetsmiljö där kraven och sjukskrivningarna hopar sig. Hon ifrågasätter, med goda argument, stora barngrupper, hur kraven på pedagogiskt innehåll i verksamheten ska uppnås och hur personalen ska kunna hantera barn i behov av särskilt stöd.

Jag tror att brevet beskriver verkligheten på många förskolor i Örebro idag. Vi har en fantastisk personal som gör sitt yttersta men gränsen är snart nådd. Grupperna i förskolan är för stora viket får till följd att arbetsbelastningen blir hög. I slutändan är det barnen som drabbas.

Barn mår bäst i mindre grupper där pedagogerna har en chans att se varje barns behov. Därför har vi Moderater sagt att vi vill ha max 15 barn per förskolegrupp. Därför trycker vi på i frågan och kräver att vi i alla nybyggen av förskolor ska anpassa lokalerna till mindre grupper. Därför vill vi också att en plan ska göras för att succesivt minska antalet barn i befintliga grupper för i slutet av nästa mandatperiod vara nere i 15 barn per grupp. Vi Moderater inser att mindre barngrupper endast kan åstadkommas om vi planerar för det.

Det är synd att den styrande majoriteten i Örebro inte lyssnar på alla våra förskollärare och barnskötare som jobbar i förskolan.

Det är synd att den styrande majoriteten inte planerar för färre barn i förskolans grupper. Det är synd att majoritetens ord endast är luft.

torsdag 26 november 2015

Föräldrars inställning till skolan gör skillnad

Elever vars föräldrar har en akademisk examen klara svensk skola allra bäst. Detta är ett faktum och en utmaning för oss alla som engagerar oss för att skolresultaten ska lyfta.

Idag påtalade Lärarnas riksförbund att nyanlända ofta hamnar i skolor där eleverna kommer från studieovana hem och därmed har den största utmaningen. Slutsatsen som dras är att de nyanlända därmed får ännu en nackdel och sämre chans att klara sig med fullgoda betyg genom svensk skola.

Jag tror dock inte att vi ska stirra oss blinda på föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi ska titta på föräldrarnas engagemang. Det är engagemanget vi ska påtala och stötta.

Troligen är det så att om man har en akademisk examen så anser man att skolan är viktig och överför detta på sina barn. Man engagerar sig, talar om att skolan är viktig, har höga förväntningar på sitt barn och man ser till att ens barn får relevant stöd i sina studier. Med denna stöttning klarar sig barnet bra i skolan.

Jag är övertygad om att föräldrar oavsett utbildning på samma sätt kan vara ett stöd för sina barn. Jag tror att om en förälder visar engagemang, stöttar, tror på sitt barn och har höga förväntningar på att barnet ska klara skolan så gör det en enorm skillnad.

Tänk om vi kunde få alla föräldrar att förstå hur viktiga de är för sina barns skolgång. Tänk om alla talade väl om skolan och inpräntade i sina barn att de kan lyckas om de försöker och har rätt inställning till skolarbetet.

måndag 9 november 2015

Bygg välfärd, inte kommunala barer

I dagens NA svarar jag tillsammans med Anders Åhrlin på S/KD/C-inlägget från den 1/11

Det är glädjande att Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet nu ser att Örebro står inför en välfärdsutmaning. Vad de dock missar i sitt resonemang är att det är Örebro kommuns utgifter som är problemet.

Att använda skattemedel till att bygga en kommunal bar och samtidigt påstå att det saknas pengar till välfärden är ansvarslöst. Vi Moderater uppmanar därför den styrande minoriteten att se över kostnadsutvecklingen och på allvar börja styra kommunens verksamhet tillbaka till välfärdsuppdraget. Moderaterna vill se en reell satsning på välfärden.

Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet visar ett anmärkningsvärt förakt för den enskilda människans hårda arbete när de så lättvindigt avskriver sin skattehöjning som en dryg hundralapp i månaden. För en genomsnittlig Örebrofamilj handlar det om minst 2 500 kronor per år.

Tillsammans med den skattehöjning som Socialdemokraterna i regionen genomförde i år, och den skattehöjning som Socialdemokraterna i regeringen vill införa nästa år, innebär det att Örebrofamiljen får lämna ifrån sig mer än 5 000 kronor mer per år.

Det är en trippelsmäll som slår undan tryggheten för örebroarna. De får svårare att köpa sig ett eget hem, låta barnen ägna sig åt fritidsaktiviteter, spara ihop till en buffert och följa sina drömmar i livet.

Vi Moderater respekterar att skattemedel kommer från hårt arbetande människor som väljer att bidra med en ansenlig del av sin inkomst till det gemensamma. Skattemedel förtjänar att förvaltas med omsorg och ansvar. Därför vill vi prioritera om kommunens utgifter så att pengarna går till verksamheter som säkrar och stärker välfärden för örebroarna. I detta ingår inte kommunala barer på Järntorget.


Vår debattartikel i NA 27/10

onsdag 2 september 2015

Kunskapen sitter inte i väggarna

Idag basunerar Örebros politiska majoritet ut ”nyheten” att de satsar på skollokaler i Örebro. Det är bra och vi Moderater säger ja. Det är t.o.m. så att vi tidigare lagt förslag på större och snabbare satsningar på renovering av våra skolor…

Radio Örebros vinkling är att kommunen i.o.m. detta ökar sin låneram – Jag menar att det är helt OK att låna pengar till renovering och bygge av skolor. Men jag säger nej till att öka kommunens låneram genom att köpa vindkraftverk. Att äga och driva vindkraftverk ingår enligt min mening inte i det som kommunen ska göra.

Satsningen på att renovera och bygga skollokaler är självklar, något vi måste göra och något vi är överens om. För mig är dock satsningen på skolans innehåll viktigare. Detta missar Örebros socialdemokrater när de pratar skola. I deras värld verkar kunskapen bokstavligen sitta i väggarna.

Verkligheten ute på skolorna i Örebro är dåliga kunskapsresultat, stora klasser och lärare vars arbetsbelastning många gånger är orimlig. Skolorna beläggs år efter år med besparingar vilket gör att mycket tid går till att få ekonomin att gå ihop och det är en ständig kamp för att klara elever som har behov av särskilt stöd.

Nej, om några reella satsningar på skolan i Örebro pratade inte Socialdemokraterna idag….

fredag 28 augusti 2015

Frihet att älska vem du vill

Det är Pridevecka i Örebro och imorgon lördag går Nya Moderaterna under parollen ”frihet att älska vem du vill” i Örebros Prideparad. Vi går för att vi tror på människors lika värde och för att det är viktigt att vi alla påminns om att även vi i Sverige har ett jobb kvar att göra vad gäller just HBTQ-personer. Vi går med stolthet över att vårt parti under flera år har tagit ett tydligt ställningstagande för alla människors rätt att vara den man är och älska vem man vill.

Som sjätte största stad i Sverige har Örebro och vi ansvariga politiker ett stort ansvar. Vi måste se till att alla människor som bor och som väljer att bosätta sig här känner sig trygga oberoende vilken läggning, kön eller etnicitet man har.

Den upplevda tryggheten är viktigt för människors trivsel i en stad. I detta spelar också inställning och attityder en stor roll. Nya Moderaterna är tydliga i vår ståndpunkt. Ett deltagande i Örebros Prideparad är för oss ett sätt att visa att vi är för alla människors rätt att älska vem man vill samt att vi förespråkar ett normkritiskt förhållningssätt.

Nya Moderaterna har under sin tid vid regeringsmakten genomfört ett antal bra reformer för HBTQ-personer. Könsneutrala äktenskap blev verklighet 2009, avskaffandet av tvångssterilisering för den som vill genomgå könsbyte gick igenom 2013 och vi såg till att få en ny förenklad könstillhörighetslag i Sverige tillsammans med en ny enhetlig diskrimineringslag. Nästa steg är att göra surrogatmödraskap lagligt i Sverige, något som Anna Kinberg Batra öppnade upp för under Stockholm Pride tidigare i augusti.

Ännu finns det mycket som behöver göras för att förbättra HBTQ-personers ställning i Sverige och Örebro. Tryggheten är för oss central och vi driver därför en tydlig linje mot hatbrott. Vi måste bekämpa diskrimineringen, homofobin och liknande former av intolerans i samhället.

Imorgon deltar Nya Moderaterna i Prideparaden för att öppet visa att vi står bakom HBTQ-personer i Örebro. Vi deltar för att vi värnar trygghet och frihet samt att vi tror på människors rätt att älska precis vem man vill oberoende av kön.


Bra inspel på ledarsidan i NA

tisdag 25 augusti 2015

M tar täten i skoldebatten

Nya Moderaterna har denna vecka en nationell skolstartskampanj – Svensk skola kan mer. Syftet är att samtala med professionen inom skolan om hur ansvarsfördelningen ser ut och hur styrningen kan fungera bättre.

Jag välkomnar detta och ser med glädje att Nya Moderaterna på område efter område leder utvecklingen av svensk politik. Regeringen är handlingsförlamad och det är viktigt att vi Moderater tar täten, utmanar och driver frågor som är viktiga för väljarna.

Skolan är en av väljarnas viktigaste frågor – människor anser att barnen är vår framtid och som ett led i det inser man att skolan är viktig.

Ansvarsfrågan för skolan är delad mellan stat och kommun vilket allt för ofta blir otydligt och leder till brister som drabbar elever. Här vill vi moderater få ordning – det handlar exempelvis om att vidareutbildning av lärare måste fungera så att varje elev möts av en kompetent pedagog. Att statsbidrag kommer de skolor till del som behöver det är av största vikt.

Vi vill också lägga ett större ansvar på Skolinspektionen att agera när skolor inte fungerar. Ett kunskapskontrakt ska kunna skrivas där skolor får möjlighet, med hjälp och resurser från Skolverket, att bli bättre.

Dessa samt fler förslag pekar alla på att skolan måste se till varje elev får rätt förutsättningar att klara kunskapsmålen. Här har huvudmän och stat ett delat ansvar vilket måste vara tydligt och väl definierat.

Expressen
moderat.se

söndag 23 augusti 2015

Ta signalerna på allvar

Lagom till skolstarten kom Friends med sin rapport ’Ett trygghetslyft för skolan’ och de publicerade sina främsta förslag på åtgärder på DN-debatt. Att mer än 60000 elever utsätts för mobbning i den svenska skola och att nivån har varit konstant i 20 år är siffror vi måste ta på allvar.

Friends föreslår för det första att lärarutbildningen ska genomsyras av normkritik. Jag håller med om att skolan måste bli bättre på att ha ett normkritiskt förhållningssätt och därmed skapa en mer inkluderande miljö. Lärare måste ha denna kunskap och visst är det bra att uppmärksamma det under lärarutbildningen.

Jag var på en föreläsning som hölls av RFSL i förra veckan om just detta. För de ungdomar som inte känner sig hemma i heteronormen är just normkritiskt förhållningssätt extra viktigt. Vi måste ha en skola som lär våra barn och unga att alla människor har samma värde oavsett kön, varifrån man kommer, hur familjen ser ut eller vilken sexuell preferens man har.

Det är viktigt att varje elev känner sig välkommen i skolan och tillåts vara den hen är.

Den andra punkten som Friends lyfter fram är att de vill ha ett trygghetslyft i skolan likväl som vi har kunskapslyft. Jag kan vara beredd att hålla med även här. Ett trygghetslyft skulle lyfta upp frågan på den nivå som den hör hemma – det är ju så att en trygg elev lär sig mer. All personal i skolan måste förstå och jobba med frågan och om kommunen inte har pengar kan det vara bra att kunna få resurser från högre ort. Men riktade pengar kan också innebära att kommunpolitiker inte tar sitt ansvar utan skjuter frågan ifrån sig.

I ett möte med Friends under Almedalsveckan diskuterade jag rapporten och faran i att bara tillsätta mer resurser och sedan göra mer av det som inte fungerar… Det är just metoder och insikten hos all personal som är viktigt.

Här måste skolledarna ta sitt ansvar. Jag håller med Eva Larsson som menar att arbetet mot mobbing och kränkningar måste börja hos skolledarna. Jag anser att rektorn måste leda arbetet och de måste ge personalen tid och direktiv för hur man ska jobba med värdegrundsfrågor. Varje vuxen på varje skola ska veta vad som ska göras när en elev far illa eller känner sig kränkt. Detta ska också vara tydligt beskrivet för elever och föräldrar.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article21288806.ab

onsdag 19 augusti 2015

På skolfrontet inget nytt från S/MP

I dag skriver Fridolin och Baastad på NA-debatt om skolan. En artikel fylld av svammel och gammal skåpmat. Det är konstigt att regeringen med MP i spetsen för skolan inte har mer att komma med än tidiga insatser, ökad attraktivitet för läraryrket och att alla skolor ska vara bra. Den som inte håller med kan räcka upp handen!

Det som är bra är att artikeln lyfter fram att vi på ett bättre sätt måste ta tillvara på alla de goda exempel på skolutveckling som finns runt om i Sverige och så även i Örebro. Vi måste göra mer av det som vi vet fungerar i svensk skola och i detta har varje skolledare ett stort ansvar. Dock måste vi kommunpolitiker vara medvetna om att det är vi som skapar förutsättningarna genom att prioritera rätt i den kommunala budgeten.

Den kommunala prioriteringen är just det som är anmärkningsvärt när Baastad skriver debattartiklar om skolan. År efter år skär Socialdemokraterna i Örebro ner på resurserna till skolan. Detta trots dåliga kunskapsresultat och trots att skolorna år efter år påtalar att resurserna för elever i behov av särskilt stöd inte räcker. Detta är minst sagt magstarkt!

måndag 17 augusti 2015

Skolstart

Idag börjar Örebros elever ett nytt skolår. Det är en stor dag för de som för första gången går in genom skolans dörrar. Det är förhoppningsvis även en stor och bra dag för alla elever som fortsätter sin resa genom grund- eller gymnasieskolan.

För mig som politiker med stort fokus på skolfrågor är detta en dag då jag vill skicka några önskningar till alla som finns i Örebros skolor.

Först vänder jag mig till eleverna. Ta chansen – lär dig saker och ställ krav på att du ska lära dig mer i skolan för varje dag som går. Försök att bidra till lugn och ro på lektionerna och var en bra kompis till dina klasskamrater.

Till all personal önskar jag ett bra läsår. Jag vet att ni tyngs av besparingar, stora grupper och ibland orimlig arbetsbörda. Jag vill att ni tänker på att ni betyder så mycket för att varje elev ska lyckas och känna sig trygg i skolan. Samarbeta med dina kollegor, lär av dem och dela med dig av dina kunskaper.

Sist men inte minst en önskan till alla föräldrar – stötta och engagera er i era barns skolgång. Ställ frågor, visa att ni är intresserade, lär känna era barns skolkamrater och lärare, ifrågasätt om barnen inte trivs eller inte har det bra i skolan.

Själv kommer jag fortsätta kämpa för en skola som har förutsättningar att se varje elev. En skola där elever är trygga och ges bästa möjligheter att utveckla sina kunskaper så långt det bara går.

måndag 10 augusti 2015

Prioritera förskolan i Örebro

Barnen är vår framtid och vi är många som månar om att den förskola som vi alla är med och finansierar ska vara av bästa kvalité. Så påstår sig även Marie Magnusson (KD) göra i sitt debattinlägg.

Det fokus Magnusson har är intressant - fyra veckors sammanhängande ledighet från förskolan för alla barn. Visst är det helt rimligt, vettigt och bra. Hur det ska gå till nämns dock inte i artikeln.

Ska kommunen bestämma när denna ledighet ska ske? Stänger Magnusson alla förskolor i fyra veckor? Eller ska tjänstemän ha kontroll på att varje barn är borta från förskolan i fyra veckor? Kanske vill Magnusson rent av kontrollera att det är med sina föräldrar som barnen spenderar sin ledighet?

Frågetecken är många men syftet kanske bara är att få människor att fundera kring det orimliga i att vissa föräldrar väljer att spenderar sin ledighet utan sina barn.

Vad jag tycker att Marie Magnusson missar i sin artikel är det som hon som politiker kan påverka. Att förskolan har en så bra kvalité som möjligt för alla barn, oavsett vistelsetid. Här finns mycket kvar att göra.

Först och främst skulle Magnusson kunna stoppa besparingarna på Örebros förskolor. Sedan skulle hon kunna göra något åt stora barngrupper och låg personaltäthet.

Nya Moderaterna säger nej till besparingar på förskolan och skolan i Örebro. Vi satsar 30 miljoner mer under år 2015 än den styrande majoriteten. Dessutom har vi under flera år föreslagit att Örebro kommun ska planera för färre barn per grupp i förskolan för att i slutet på denna mandatperiod vara nere i max 15 barn per grupp. Till detta har Magnusson och den styrande majoriteten i Örebro sagt nej.

Jag är övertygad om att familjerna i Örebro helst vill slippa politiker som kommer med pekpinnar och ogenomförbara förslag. Örebro behöver politiker som prioriterar resurser och ägnar sin tid till det som ger barnen en bättre förskola.


Cecilia Lönn Elgstrand (V) Ö

fredag 12 juni 2015

Skolavslutning

Så var då vädergudarna med oss i Örebro när vi denna vecka säger tack och glad sommar till alla elever som avslutat sitt skolår. Härligt! En glädjens tid för många som ser fram emot lov, lata dagar, ett sommarjobb och umgänge med vänner. För andra är det en jobbig tid, att inte ha något att göra eller till slut inse att skolresultaten inte räcker till.

Igår fick jag ta del av kunskapsresultaten för 6:an och 9:an i de kommunala skolorna i Örebro. Jag konstaterar att det går så där…

Mycket är på gång i Örebros skolor. Det finns ett kvalitetstänk, man satsar på skolledarna och har ett kollegialt utbyte på de flesta ställen. Men, resultaten lyfter inte.

Av årets 9:or är det 79% som klarar minst godkänt i ämnena matte, svenska och engelska. Och det är endast 70% av eleverna som klarar minst godkänt i alla ämnen. I rena siffror är det alltså 788 elever som den kommunala skolan i Örebro misslyckas med.
Av 6:orna är det 74% av eleverna i den kommunala skolan som klarar minst godkänt i alla ämnen. Även om det kanske är orättvist att jämföra år från år så ska det tilläggas att alla siffror är sämre än förra året.

För mig är det ett misslyckande för varje elev som vi inte klarar av att lyfta till kunskapsnivån minst godkänt. Jag tar fasta på det som en klok pedagog i Örebro har sagt till mig – vi klarar varje elev om vi gör på rätt sätt.

Örebros elever är värda mer än detta. Vi behöver göra mer av det vi vet fungerar i skolan. Här har varje rektor och varje lärare ett ansvar – Nu är det också dags för oss politiker att ta vårt ansvar. Sluta sparar på skolan i Örebro och höj förväntningarna på alla nivåer.

tisdag 9 juni 2015

Kattungens förskola

De senaste veckornas diskussioner om, och protester emot, flytten av barn från Kattungens förskola till Klöverängens förskola har påverkat många Örebroare. Speciellt upprörda har de dövas organisationer varit. Och med rätta!

Grunden är att Kattungens lokaler är dåliga och att en förändring måste till för att ha en godtagbar kvalité för barn och personal som använder hörselteknik. Därför anser vi Moderater att det är bra att flytta till de nya lokalerna.

Men, vi riktade på dagens möte med Förskolenämnden stark kritik mot beslutsprocessen. Är det verkligen rimligt att ett beslut som påverkar så mycket och riskerar att uppröra så många, ska fattas utan att politiker tar beslut och kan ställas till svars? Finns det ingen insikt i att de döva/hörselskadades starka intresseorganisationer behöver ha insyn, få möjlighet till dialog och vara med och påverka?

Men jag är, till skillnad mot vad de döva som har tagit kontakt med mig uttryckt, övertygad om att det finns en kompetens och god vilja att göra förskolan så bra som möjligt för teckenspråkiga barn. Jag är också övertygad att verksamheten vill värna teckenspråket.

Det bekymrar mig i debatten är den misstro som vissa föräldrar och intresseorganisationerna har mot Örebro kommun och den förskoleverksamhet som kommunen har bedrivit i 30 år. Varför är det så? Är det ord och ifrågasättande som endast kommer nu när man är arg och upprörd eller anser de verkligen att kvalitén är dålig? Vad är det som gör att människor offentligt buar ut personal som nästa dag ska hantera deras barn?

Vi är många som kommer följa upp att förskoleverksamheten för våra teckenspråkiga barn blir bra. Förskolenämnden har idag bl.a. gett förvaltningen konkreta direktiv att säkra den teckenspråkiga miljön.

Vad som efter denna infekterade debatt behövs är att ta tag i dialogen mellan intresseorganisationerna och kommunen. Här har bägge parter ett ansvar för att dessa samtal blir konstruktiva.


Nerikes Allehanda
Radio Örebro

fredag 29 maj 2015

Gör mer av det vi vet fungerar i skolan

I dagens NA skriver Helena Sträng på ledarsidan om att den svenska skolan, och då speciellt Örebro, har bekymmer. Jag håller med.

I Örebro och Örebro län har vi behov av krafttag för att höja skolans resultat. Det duger inte att hamna så lågt som vi gör i SKL's mätning!

Det händer mycket bra i skolan i Örebro. Vi har ett kvalitetstänk och det pågår varje dag fantastiska möten mellan elever och pedagoger ute på våra skolor.

Men resultaten lyfter inte. Det är ingen projektion att tala om för någon elevgrupp och detta oroar mig.

Vi måste mäta på individnivå, se var insatser måste sättas in och se till att göra mer av det vi vet fungerar i skolan. Allt vi gör ska göras för att det höjer måluppfyllelsen. Det som inte har detta syftet kan sollas bort. Fokus på kunskap är ett måste!

För detta arbete har rektorerna det största ansvaret. Vi politiker måste se till att ge rektorerna rätt förutsättningar. För mig handlar det om resurser, förtroende och tydlig målstyrning. Det är syn att Örebros politiska majoritet inte har insett detta!

måndag 4 maj 2015

Vikten av höga förväntningar

Så kom då OECD-rapporten om skolan som Alliansregeringen beställde. Dystra besked men än är det inte kört för svensk skola. Det går att vända resultaten sa Andreas Schleicher på presskonferensen. Jag håller med - gör vi mer av det vi vet fungerar så går det.

Jag tar fasta på det som han sa om förväntningar. Svensk skola är dålig på det. Eleverna slår ifrån sig och lägger skulden på någon annan än sig själv när det inte går som det borde. Schleicher beskrev attityden hos elever i andra länder där eleven litar på lärarna och menar att med deras stöd och min ansträngning så kommer jag att klara skolan.

De svenska eleverna måste mötas av lärare som tror på dem och har höga förväntningar på varje elev. Sedan tror jag också att eleverna, och deras föräldrar, måste inse att skolan är jobbig. Det går inte att glida igenom, man måste anstränga sig.

Rapportering från SvD och DN

fredag 17 april 2015

En skola för alla

Under förra mandatperioden sökte jag vid upprepade tillfällen efter förståelse och insikt hos styrande Socialdemokrater i Örebro om vikten av en tydlig styrning av Örebros skolor. Med bland de sämsta kunskapsresultaten i Sverige är det viktigt att med fast hand försöka få Örebros skolor att koncentrera sig på det som är viktigt – Alla elevers rätt till en skolgång där de får utvecklas till sin fulla potential.

Vilka förväntningar som politiken har på skolan är väsentligt och av största betydelse för vad som blir gjort. Här är det avgörande redskapet de mål som Kommunfullmäktige och skolnämnderna sätter. Förra mandatperioden envisades S-majoriteten att ha 80% som mål både för elevernas kunskap och trygghet - De förväntade sig alltså att 20% av eleverna inte skulle få fullständiga betyg och att 20% skulle vara otrygga.

Inför denna mandatperiod trodde jag att de skulle ändra sig men tyvärr gör de inte det...

Idag har Socialdemokraterna i Örebro endast förväntningen att andelen elever som klarar skolans mål i alla ämnen, efter skolår 9, ”ska öka” från nivån 77,4%. Vad jag undrar är då: Vilka är de 22,6% som Socialdemokraterna förväntar sig att skolan ska misslyckas med? Anser de verkligen att det är OK att 3548 elever i Örebros grundskolor inte ska få en skolgång som gör att de klarar målen?

Min mening är att målet från politiken självklart ska vara att varje elev, 100%, ska klara minst godkända betyg i alla ämnen. Att skicka signalen om att något annat är att ha en för låg ambition och det är ett svek mot de 15700 elever som går i Örebros grundskolor.
Örebros skolor ska klara varje elev och till detta ska de ha de resurser som krävs.

måndag 13 april 2015

Örebros elever är värda en trygg skola utan droger

År 1842 införde Sverige allmän skolplikt. Det innebär att vi lagligen ställer krav på att alla elever ska gå i skolan, oavsett vad de själva eller föräldrarna tycker. Det är ett bra ställningstagande.

Men med en skolplikt följer också en skyldighet på kommunen att, som huvudman för de flesta skolor i Örebro, sköta sitt uppdrag. När krav ställs på att barn måste gå i skolan ska vi se till att alla elever få den undervisning och den kunskap de behöver för att lyckas i livet. Vi ska också se till att skolmiljön är trygg för våra elever.

Det handlar om att stävja kränkningar, trakasserier och våld mellan elever, det som i dagligt tal kallas mobbning. Det handlar också om att se till att våra skolgårdar aldrig blir rekryteringslokaler för extrema rörelser eller kriminella organisationer. Självklart ska våra skolor också erbjuda drogfria miljöer. Tyvärr lyckas vi idag inte med detta.

Nya Moderaterna vill införa nolltolerans mot mobbning och kränkande beteenden i skolan. Barn, i en period av livet som formar deras självbild, utsätts idag för våld och kränkningar vi aldrig skulle acceptera på en arbetsplats. När ett barn mobbas måste vuxenvärlden reagera omedelbart. En lärare som ser en elev kränka en annan måste ställa sig emellan, ta över konflikten och tydligt visa att det är fel att kränka en annan människa. Tyvärr säger det socialdemokratiska styret nej till att införa en sådan plikt.

Vi vill vara säkra på att ingen elev rekryteras till kriminella organisationer eller radikala rörelser som IS, Revolutionära fronten eller Svenska Motståndsrörelsen. Skolpersonal på en av våra gymnasieskolor har varnat för att sympatisörer till den förstnämnda sprider sin propaganda under skoltid. Här måste vi ge skolans personal det stöd de behöver för att möta dem som sympatiserar med demokratins fiender. Nya Moderaterna vill också att skolpersonal ska få kunskap om de symboler som olika organisationer använder så att de snabbt kan reagera om kriminella eller antidemokratiska grupper håller på att etablera sig på skolan.

Nya Moderaterna valde i sin budget att satsa fem miljoner på att bekämpa droger i Örebros skolor. När föräldrar vinkar av sina barn på väg till skolan ska de känna sig trygga med att det är början på ett liv i välmående och värdighet. Så är det för de flesta, men inte alla. Några barn fastnar i missbruk innan de är gamla nog att köra moppe. Varje år stängs elever av från skolan på grund av narkotikabruk och vi vet att mörkertalet stort. Bruket av Spice är stort bland våra unga och väldigt svårt att upptäcka genom provtagning. Symptomen är dock enkla att se för en lärare som vet vad man ska titta efter. Nya Moderaterna vill få till ett utökat samarbete med beroendecentrum för att ge våra lärare bättre utbildning i att upptäcka bruk av narkotika. Till detta har Socialdemokraterna sagt nej.

Politik handlar om att vilja, men också att välja. Jag skulle inte för mitt liv vilja påstå att Socialdemokraterna vill att barn ska utsättas för mobbning, att IS ska rekrytera på våra skolor eller att de vill att barn ska röka Spice. Men när de väljer att slösa på betong, arkitekttävlingar och spekulation på energi- och bränslemarknaden saknas resurserna att möta dessa utmaningar i våra skolor.

Bara ett parti som inser välfärdens roll i att bygga Örebro tryggt kan hålla ihop vår kommun. Både välfärden och skolan behöver stora satsningar för att klara sitt uppdrag. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

onsdag 8 april 2015

Varje elev ska känna sig trygg i skolan

Jag håller med ”Anonym”, som skrev på NA:s insändarsida den 30/3, om att vi på ett bättre sätt måste ta tag i frågan om mobbing och kränkningar i våra skolor. Varje elev ska känna sig trygg i skolan – allt annat är ett misslyckande.

Jag är övertygad om att trygga barn lär sig mer. För om man sitter på lektionerna och oroar sig för vad som ska hända på nästa rast så fastnar varken glosorna eller det som läraren berättar i sin genomgång.

Här är skolans arbete med sin värdegrund central. Hur vi bemöter varandra i skolan, vad som är rätt och vad som är fel, är väsentligt för att skolan ska lyckas med sitt kunskapsuppdrag. För mig är detta en konstant pågående process. Jag anser att varje vuxen på varje skola måste jobba med värdegrundsfrågorna varje dag. Jag anser också att det är rektorn på varje skola som måste gå före i detta arbete.

Om elever från början får lär sig hur man ska bete sig i skolan så kan vi få tryggare skolor. Detta kräver hårt jobb och en skolpersonal som är konsekventa i sitt agerande. Lärare måste välja att se när elever mår dåligt, hela tiden följa upp vad som hände på rasten, vara närvarande där eleverna är, prata och lyssnar på eleverna och ta sig tid till att lösa konflikter.

Skolorna i Örebro ska ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar – det är våra elever värda.

måndag 30 mars 2015

Välkomna pengar till skolan

Att politik handlar mycket om retorik vet säkert alla. Igår blev detta påtagligt när regeringen gick ut med sin två-miljard-satsning på fler lärare i lågstadiet. Björklund (FP) kontrade med att pengarna redan finns då detta beslutades om i Alliansens budget som klubbades i december. Idag ställer Camilla Waltersson Grönwall (M) frågan om det är ytterligare två miljarder…

Mer pengar till skolan från regeringen är bra. Det behövs fler lärare och då speciellt på lågstadiet. Det är nämligen viktigt att vi gör rätt från början och ger varje elev en bra start. Jag tror att elevers kunskapstörst lätt mattas av om det blir för svårt och de halkar efter, eller för den delen om det är för enkelt och eleven saknar utmaningar.

Jag ser detta när jag är ute på skolorna i Örebro. Klasserna är stora och elevernas spann av kunskap (skillnaden mellan den som klarar minst och mest) är stor och komplex. På vissa skolor är också antalet elever i behov av särskilt stöd oproportionerligt stor. Att vara fler pedagoger i klassen eller ha möjlighet att oftare dela på klassen skulle hjälpa mycket.

För Örebros del hoppas jag nu att pengar söks. Detta är viktigt eftersom Örebros Socialdemokrater envisas med att prioritera bort satsningar på skolan. Varje tillskott av resurser för Örebros elever är välkommet.

fredag 27 mars 2015

Barn som rör sig lär sig mer

Jag är övertygad om att barn i skolan behöver röra sig för att lära sig. Detta är bevisat i en långtidsstudie i Skåne det s.k. Bunkefloprojektet och jag vill att eleverna i Örebro, likt eleverna i Bunkeflo, ska få en timmes organiserad fysisk aktivitet varje skoldag.

Jag vill först testa detta på ett par skolor för att sedan permanenta en timmes fysisk aktivitet för eleverna i Örebros grundskolor. Jag anser att det är värt att utöka skoldagen för att få detta till stånd.

Under veckan har frågan aktualiserats i olika vinklar i lokal media. Radio Örebro rapporterar om elever som riskerar att få fysiska besvär av idogt användande av datorer och Ipads. På NA:s ledarsida skriver idag Dennis Thunell Karabegovic om sin, och många andra elevers, ångest inför skolidrotten.

Nu var det länge sedan jag var på en jumpalektion så jag vet inte riktigt hur sann analysen är att idrottsämnet behöver renoveras. Vad jag dock vet är att idrottsämnet många gånger är styvmoderligt behandlat på skolan. Är det något extra som ska göras under skoldagen så är det enkelt att det inkräktar på just idrottsämnet. Jag tror att idrottsämnet behöver uppgraderas och få en status lika viktig som matte och svenska. Jag håller med Dennis i hans oro i och kring idrottslektionerna. Mer kan göras för att elever ska känna sig bekväma och trygga i omklädningsrum och på idrottslektionerna

Mer rörelse i skolan är än viktigare nu när datorer används både på fritid och i skolan. Det är allt för många barn och unga som sitter alldeles för mycket stilla. Elever måste få kunskap om varför det är viktigt att röra på sig och de måste få testa på många olika sätt att röra på sig. Här tror jag att mer kan göras både på fritids och i skolan genom samarbete med idrottsrörelsen.

onsdag 18 mars 2015

Behåll alternativen i svensk skola

Jag vill ha en kommunal skola i Örebro som är minst lika bra som friskolorna i kommunen. Ingen ska behöva välja bort en kommunal skola för att den inte klarar sitt uppdrag. På alla skolor ska eleverna vara trygga och varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Detta är grundmålet för mig i mitt skolpolitiska engagemang.

Sedan är det självklart för mig att det ska finnas alternativ till den kommunala skolan och att även de är av bästa kvalité. Barn och unga har rätt till en bra skola oavsett vem som driver den.

Idag står friskolan i fokus i NA:s rapportering. Man skriver om långa köer till våra friskolor och drar slutsatsen att eleverna flyr från den kommunala skolan vilket dementeras av skolchef Margareta Borg. Örebro växer så det knakar och den kommunala skolan ligger efter i sin planering av lokaler och slutsatsen jag drar är att det är bra för kommunen att friskolor lockar till sig elever. Hur hade vi haft det annars?

Idag väljer 19% av grundskolans elever i Örebro att gå i en friskola. Anledningen till det tåls att tänka på. Vad gör de som inte den kommunala skolan gör? Är det mer ordning och reda? Större fokus på att klarar varje elev? Eller är det en statusfråga? Oavsett tror jag att eleverna trivs med sitt val.

Att ta bort drivkraften som konkurrensen mellan olika driftsformer skapar är fel. Om detta står det på ledarplats i dagens NA. Vi ska ha kvar både det fria skolvalet och möjligheten för fria aktörer att verka anser jag. Det gynnar kvalitén, mångfalden och möjligheten för varje elev att välja den skola som passar honom eller henne bäst.

torsdag 12 mars 2015

Prioritera barn före betong

Idag går regeringen ut med beskedet att Skolverket ska reda i rekommendationen om antal barn per grupp i förskolan. Regeringen vill få ner antalet barn per grupp och de kopplar antalet barn till kvalité i verksamheten och därmed fortsatt möjlighet för barn att utvecklas till sin fulla potential.

Jag håller med – det är viktigt att få ner antalet barn per förskolegrupp. Förskolan har ett tydligt och viktigt pedagogiskt uppdrag i att förbereda barnen inför skolstart. Till detta måste vi kommunpolitiker ge varje förskola förutsättningar.

Vi kämpar med frågan i Örebro. Nya Moderaterna har konkreta förslag: att planera för max 15 barn per grupp när förskolor byggs samt att avsätta pengar till mindre grupper i driften. S i Örebro säger nej!

Istället väljer S i Örebro att spara på skolan. De skriver visserligen om färre barn per grupp i förskolan i sin budget men inga konkreta mål finns och inga pengar avsätts. Istället planeras behoven av förskolor i Örebro efter 17 barn per grupp och förskolorna byggs för 20 barn per avdelning.

Gång på gång säger jag till den styrande majoriteten i Örebro – Färre barn per grupp händer inte om ni varken avsätter pengar eller planerar för det!

Nu får vi se var Skolverket och regeringen kommer fram till. Problemet jag ser är att det endast kommer vara rekommendationer vilket innebär att S i Örebro kan fortsätta att prioritera betong före barn…

fredag 6 mars 2015

Ojämställd skola

Varför presterar pojkar sämre än flickor i skolan? Är det för att det anses o-coolt att plugga eller beror det på skolans oförmåga att attrahera på individnivå? I en OECD-rapport påvisas det stora gapet i resultat mellan könen och det är signaler vi sett i flera år men som vi nu måste börja ta tag i på allvar.

Vi ser detta även i Örebro och här är glappet i meritvärde i 9:an större än i riket. Glädjande är dock att pojkarnas meritvärden i Örebro har ökat något mer än flickornas de senaste 10 åren (10,2 mot 9,1). Men i Örebro är kunskapsresultaten de sämsta i landet så vi har stora problem rakt över…

Vi måste vända trenden. På varje skola måste inställningen hos eleverna vara att skolan är viktig och det ska finnas en vilja att lära. Det finns skolor med den inställningen, Karl Johans skola i Örebro är ett exempel. Har man den inställningen får man ett lärande klimat på skolan och då blir det enklare för alla att ta skolarbetet på allvar. Att plugga blir liksom OK.

Jag håller med eleverna på Vittraskolan i Stockholm om att det handlar om förväntningar. Så länge vi förväntar oss att killar ska strula och tjejer ska ha ordning på sig så kommer vi att ha dessa skillnader i resultat.

Skolan ska ha höga förväntningar på varje elev, oavsett kön eller bakgrund. Alla kan om de får samma chans!

söndag 1 mars 2015

Tillsammans kan vi göra Örebros skolor bättre

När Kenneth Nilsson (S) i sin debattartikel i NA anklagar oss, Karolina Wallström (FP) och mig, för navelskåderi istället för att stå på barrikaderna i betygsdebatten reagerar vi kraftigt. Att både Moderater och Folkpartister ställer sig bakom tidiga betyg är det få som har missat. Vi anser dock att den lokala skoldebatten ska handla om hur vi ska klara varje elev här och nu. När Kenneth Nilsson skjuter resursfrågor ifrån sig och inte vill ta lokalt ansvar är det oroande. Han är trots allt högst ansvarig för skolorna i Örebro kommun.

Vi undrar varför Örebros Socialdemokrater väljer att spara på skolan, år efter år, när vi har bland de sämsta skolresultaten? Varför låter ni skolpengen vara så låg att klasserna måste vara så stora som de är i Örebro? Anser ni att vi har tillräckligt höga förväntningar på verksamheten och på eleverna? Varför reagerar inte ni Socialdemokrater på att skolresultaten i Örebro inte lyfter?

Man kan misstänka att det finns en rädsla hos de styrande skolpolitikerna att tidiga betyg, och den tydlighet det ger, skulle visa på effekten av den låga resursfördelning som skolorna i Örebro har.

Vi lyssnar till skolledare och pedagoger. Tillsammans med deras kunnande vill vi leda Örebros skolor i en annan riktning. För de allra flesta av dem vi pratat med är det fel att dra ner på skolans resurser. För de allra flesta är det viktigt att klasserna blir mindre i Örebro så att våra pedagoger har möjlighet att se varje elev. För de alla flesta är det viktigt att det finns tillräckligt med kringresurser, som studie- och yrkesvägledare, skolhälsovård och vaktmästare, vilka underlättar för pedagoger att kunna koncentrera sig på sitt kunskapsuppdrag. För de allra flesta är det viktigt med tillräckliga resurser för att möjliggöra tidiga insatser till elever med extra behov.

Vi har gott om kraft i Örebro kommun för att tag i de problem som finns. Resurser finns inom kommunen och det är viktigt att vi lokalpolitiker tar ansvar. Är Socialdemokraterna stolta över den styrning de uppvisat? Förra året misslyckades de med att använda de pengar de själva fördelat till skolan. Rektorer och skolledare sattes under hård press och tvingades spara trots att det inte behövdes. Vilka barn var det som offrades för att nå ett positivt resultat i skolbudgeten?

Nya Moderaterna och Folkpartiet kommer fortsätta att driva på för att skolan ska ha tillräckliga resurser för att ge alla elever förutsättningar att lyckas i livet. Socialdemokraterna i Örebro väljer istället att debattera rikspolitik samtidigt som de rullar ut nya sparkrav på vår skola. Tillsammans kan vi göra skolan i Örebro bättre, men då krävs en politisk ledning som tar ansvar.

torsdag 26 februari 2015

Rapport från skolan

I en serie artiklar beskriver NA Örebros skolor. Det är bra. Vi är många som tycker om skolan och det är inte alltid som åsikter grundas på hur skolan är och fungerar idag. Jag tror att reportagen kan bidra till ökad förståelse om hur det är ute på våra skolor.

Jag håller dock med Josefin Nilsson om att gårdagen rubriksättning inte gynnar det arbete som duktiga pedagoger gör i våra skolor. Varje dag pågår ett seriöst arbete för att våra elever ska nå skolans mål. Detta är det viktigt att kommunicera och göra fler medvetna om.

I tisdags handlade det om arbetsmiljön och där är resultatet av NA:s enkät att de flesta anser att arbetsmiljön är dålig på våra skolor, att lärarna upplever stress och att de administrativa uppgifterna är för dominerande. Detta är ett bekymmer och jag anser att mycket grundas på för stora elevgrupper och brister i ledarskap. Rektor måste ges bra förutsättningar att leda sin skola, det handlar om kompetens och det handlar om resurser.

Jag är bekymrad över stora klasser och brist på kringresurser (SYV:ar, skolhälsa, vaktmästare). Det bidar till att lärare har allt för liten del av sin tid till att göra det de egentligen ska göra – Undervisa och leda våra elever till kunskap och måluppfyllelse.

Jag är också bekymrad över lärarlönerna – det måste vara en OK lön för att unga, begåvade människor ska lockas till detta yrke. Det måste också finnas utvecklingsvägar, utmaningar och en dräglig arbetsmiljö för de som väljer detta viktiga yrke.

Idag handlade det om skolutveckling och rektorns roll i detta. Intressant reportage och diskussion om hur viktigt det är att få prata pedagogik och de utmaning man som lärare har med att nå fram varje elev. Här anser jag att vi kan göra mycket. Varje lärarlag måste garanteras tid för pedagogiska diskussioner. Det måste finnas en kontinuerlig pedagogisk utveckling på varje skola under ledning av kloka rektorer.

torsdag 19 februari 2015

Datorer – ett naturligt verktyg i en modern skola

Radio Örebro rapporterar idag om datorer i skolan. Slutsatsen de drar är att det beror på i vilken kommun man bor huruvida man får en dator i skolan eller inte. Ja, så är det. Ett naturligt redskap i en modern skola är tyvärr inte självklar på alla ställen.

I Örebro satsas det rejält på datorer. Vi kom igång sent men nu är det snart så att it är en del i vardagen i de flesta klassrum och jag tror att nästan alla lärare nu har en egen dator, Det viktiga är just att lärare kommer igång för att detta ska få full effekt. Här måste pedagoger få utbildning och tips så att tekninken används på rätt sätt, ses som ett hjälpmedel och inte som en belastning och ännu en sak som lärarna ska hinna med. Nätet ger ju nästan obegränsade möjligheter för att göra undervisningen relevant och intressant.

Datorer och det som finns på nätet skapar också möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter att klara skolan. Det finns mängder av hjälpmedel i form av program och appar som gör det möjligt inlärning hos alla elever. Exempelvis kan all text omvandlas till tal vilket är ovärderligt för den som, av olika anledningar, ha svårt att ta till sig en text.

För dagens unga är datorer en del av vardagen och för att göra skolan mer relevant bör datorer eller Ipads vara en ett naturligt arbetsredskap i skolarbetet.


Läs om Martin Tallvids forskning om hur tekniknen utmanar lärarens roll

tisdag 17 februari 2015

Olyckligt beslut

Inte helt oväntat säger den politiska ledningen i Örebro nej till att testa betyg från skolår fyra i de kommunala skolorna. Det tycker jag är synd.

För mig hade det varit självklart att de kommunala skolorna i Örebro själva hade fått bestämma detta. Det kan ju vara så att någon rektor med sitt lärarlag tycker att idén är bra och vill vara med i försöket. Jag hade helst sett att två skolor med olika förutsättningar hade anmält sitt intresse. Men tyvärr fick de nu inte ens chansen att överväga detta alternativ…

Jag tror att ju tidigare man, på ett konstruktivt och tydligt sätt, börjar mäta hur eleverna ligger till i sin kunskaper desto bättre är det. Därför tror jag på betyg tidigare än skolår 6. Men jag anser samtidigt att diskussionen och hetsen kring betyg måste avdramatiseras. Här har skolans personal tillsammans med alla föräldrar ett arbete att göra.

Fördelen med den tydlighet som betygen medför är att man, svart på vitt, får veta hur eleven klarar skolan. Ser man vilka brister som finns kan man sätta in åtgärder och ju tidigare man gör det desto bättre. Och det är detta som är det viktigaste – Att göra något åt en brist som man ser.

Varje elev som halkar efter måste få relevant hjälp. Likväl som varje elev för vilken skolan är för enkel måste få ytterligare utmaningar och tillåtas utvecklas ytterligare.


Överenskommelsen om målstyrning och utvärdering i grundskolan mellan regeringen och Alliansen

lördag 14 februari 2015

Koncentrera den lokala diskussionen till det vi har ansvar för

Den lokala skoldebatten bör enligt Nya Moderaterna och Folkpartiet Liberalerna handla om hur vi bäst skapar förutsättningar för en skola i Örebro där varje elev uppnår sin fulla potential. Men tyvärr pratar stadens ledande Socialdemokrater helst rikspolitik. För oss är det anmärkningsvärt, speciellt när elevernas kunskapsresultat och arbetsbelastningen för skolans personal ser ut som den gör.

Vi anser att ju tidigare man på ett korrekt och tydligt sätt mäter en elevs kunskapsresultat desto enklare är det att sätta in rätt åtgärder för att eleven ska nå sin fulla potential. Att göra en bedömning i form av betyg i tidigare skolår anser vi skulle gynna eleverna i Örebro.

Men att lägga tid på en diskussion om betyg löser inte de problem vi har i Örebro. Istället bör varje engagerad skolpolitiker i Örebro fundera kring de tabeller över skolresultat som vi regelbundet får presenterat för oss. Vad kan man dra för slutsatser av det? Anser vi då fortsatt att diskussionen ska handla om rikspolitik eller om vad vi kan göra för att förbättra skolan här och nu?

Vi oroas över det vi ser i tabellerna. Efter förra läsåret, våren 2014, misslyckades den kommunala skolan i Örebro med 27% av eleverna. Så många som 278 elever avslutade då 9:an utan att ha godkända betyg i alla ämnen. Vidare kan man se att den ”sämsta” skolan endast klarade 33% av sina elever medan den ”bästa” skolan klarade 90%.

Med dessa, föga smickrande, skolresultat bör största fokus läggas på att se till att eleverna får bästa möjliga undervisning på varje lektion, varje dag. Här ska den lokala politiken bidra med kloka mål för verksamheten, se till att det finns ett pedagogiskt utvecklingsarbete på varje skola och tillräckligt med resurser för att pedagogerna ska kunna fokusera på sitt kunskapsuppdrag.

Vi tycker att det är märkligt att Baastad och Nilsson ständig fråntar sig sitt eget ansvar att påverka elevers resultat i Örebro. I uttalande efter uttalande så beskriver de tilltron till att stadsbidrag är lösningen för en bra skola.

Visst är det önskvärt att få höjda stadsbidrag men fakta är att kommunen är huvudman för skolan och har ansvar för att prioritera skolan så att det syns. Här har Socialdemokraterna brustit. De prioriterar år efter år betong före barn och skär ner på resurserna till Örebros skolor.

Vi diskuterar gärna skola med den styrande majoriteten men låt oss koncentrera debatten kring det som vi lokalt kan påverka och som varje Örebroare förväntar sig att vi tar ansvar för.

fredag 13 februari 2015

Satsa på studie- och yrkesvägledning

Senast på söndag, den 15/2, ska Örebros elever som går i nian ha gjort sina val av gymnasieprogram. Det är ett viktigt och många gånger livsavgörande val som görs och jag hoppas verkligen att varje elev väljer ett program som passar och blir bra.

Jag oroas dock över vilka förutsättningar som ges för att valet ska bli så klokt som möjligt. Vet eleverna vad programmen ger och framför allt vet de vilket program som passar just den enskilde eleven?

Det finns en massa informationsmaterial om skolor och program. Dessutom har eleverna haft möjlighet att besöka gymnasiemässan och varje skola. Med detta som utgångspunkt kan bra val göras. Men räcker det? Ja, i många fall men absolut inte för alla elever.

Det som brister är tillgången till en diskussion om vilket program som passar den enskilda eleven. Hur ska en 15–16-åring veta? Har de fått information om vad som krävs på programmen? Har de tidigare under sin skolgång gjort kloka val, och satsningar, så att det som passar dem blir möjligt när det nu är dags att välja?

Vad jag är ute efter är, har eleverna under sin skolgång haft tillgång till en studie- och yrkesvägledare? Kanske har de det men frågan är då hur många gånger? Här måste vi få till en ändring.

Jag vill ha mer och bättre studie- och yrkesvägledning i Örebro. Jag vill att varje elev ska garanteras samtal med en Studie- och Yrkesvägledare (SYV) varje år med start senast i 7:an. Jag tror att elever behöver diskutera och får råd vid flera tillfällen för att kunna göra ett klokt gymnasieval.

Min övertygelse är att om elever fick diskutera med någon om sina drömmar, sina färdigheter och intressen, om hur det går i skolan och vilka ansträngningar de behöver göra så skulle valen bli enklare och klokare.

En bra SYV vägleder och får eleven att förstå vad som krävs för att nå dit eleven vill. En SYV kan på ett positivt sätt bidra till att ge eleven motivation att anstränga sig i skolarbetet. Ett bra SYV-arbete på varje skola gör att antalet fel-val till gymnasiet minskar. Det är bra för alla.


Om detta skriver även:
Sydsvenskan
Skolverket

tisdag 10 februari 2015

Otydlighet drabbar eleven

Skolverket har granskat huvudmäns målstyrning och kommit fram till att allt för många är dåliga på att stödja sina skolor i att nå läroplanens mål. Om detta skrev Skolvärlden i förra veckan. Vidare visar granskningen att huvudmännens mål ofta skiljer sig mot läroplanen och skollagen vilket skapar otydlighet och onödig förvirring.

Så här har vi det även i Örebro vilket jag de senaste åren har påpekat så fort jag fått chansen. Örebro har tidigare haft som mål att 20 % av eleverna inte ska klara skolan eller känna sig trygga – en ren förskräcklig skrivning! I årets budget är inte siffran angiven utan målvärdet är satt till ”i nivå med riket”…

Den styrande majoriteten har inte så höga ambitioner med skolorna i Örebro vilket jag tycker är synd. Dessutom skapar detta en otydlighet eftersom skollagen säger att alla elever ska ges förutsättningar att klara skolans mål.

Varför de gör så här finns det ingen som har kunnat förklara för mig. Det brukar ta skruv när saken kommer på tal och majoriteten är snabb med att säga att självklart ska skolan jobba för att varje elev ska klara skolan. Varför de då samtidigt har satt ett annat målvärde framkommer dock aldrig...

För mig finns det bara ett mål man kan ha: Varje elev, 100%, ska klara minst godkända betyg i skolan. Likaså ska målet vara att varje elev ska känna sig trygg i våra skolor. Jag anser att varje pedagog, och all övrig personal inom skolan, ska jobba mot dessa två mål varje dag.

Eva Hamilton,Friskolornas Riksförbund, skriver om detta i Dagens Samhälle

Läsvärt signerat Gunnar Iselau


onsdag 4 februari 2015

Bygg ett tryggt Örebro med välfärdspolitik

Örebro är en fantastisk kommun att bo och verka i. Örebro är både en högteknologisk industristad och en praktisk universitetsstad. Det är den lilla storstaden och samtidigt den nära landsbygden. Örebro måste hålla ihop, och därför behöver vi tillsammans värna vår gemensamma välfärd.

Principen bakom en allmän skolgång är att alla barn ska få de kunskaper som behövs för att de ska kunna uppfylla sina drömmar. Det är en princip som Örebros skolor inte lever upp till idag. På en av kommunens skolor har mindre än hälften godkänt i alla ämnen. Trots det rullar nu Socialdemokraterna ut nya nedskärningar på 8,6 miljoner kronor. Dessutom försvinner satsningar på ytterligare 8,4 miljoner. Det är nedskärningar som Nya Moderaterna säger nej till, för att istället prioritera insatser mot mobbning och droger i våra skolor. Vi vill också att de barn som börjar skolan efter sommaren ska få göra det i klasser med färre elever per klass än idag.

Vi måste motverka den sociala oro som sprider sig i bostadsområden som präglas av utanförskap. Det är just i denna sociala oro och i utanförskapets håglöshet och hopplöshet som kriminella och våldbejakande radikala grupper har sin grogrund. Vi vill därför att stora satsningar ska göras för att skapa en motbild bland våra unga. Nya Moderaterna vill satsa 4 miljoner för att säkerställa att fältassistenterna finns i alla bostadsområden.

Vi vill också steg för steg införa en väktartjänst som möjliggör för ÖBO:s hyresgäster att få följe till sin bostad av en väktare. Första året vill vi erbjuda väktartjänsten till boende runt Universitetet och i Brickebacken för att andra året införa tjänsten i Vivalla och Oxhagen. Efter en mandatperiod kan tjänsten finnas i hela ÖBO:s bestånd och hos andra hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och villaföreningar till självkostnadspris.

Välfärden värnas långsiktigt endast genom ekonomiskt ansvarstagande. Människors drivkrafter för att arbeta måste behållas samtidigt som välfärdens finansiering säkerställs. Nya Moderaterna i Örebro ser inget utrymme för att vare sig höja eller sänka skatten i Örebro. Det innebär att varje satsning vi gör måste mötas av en effektivisering.

Det är dags för betongen att ge vika för barnen. Vi ser att det finns en bristande styrning i de investeringsprojekt som Örebro ger sig in i och stora summor slösas på luftslott. Elithallen i Vivalla är ett exempel, Björn Sundins bar på Järntorget en annan och bostäder på Cooptomten ett tredje. Detta är projekt som inte återfinns i investeringsbudgeten, men stora summor har ändå lagts ut på planer, projektering och arkitektkostnader. Här behövs en klart bättre styrning.

Vi behöver också ytterligare se över våra kostnader för politiken. Det har ibland framställts som om många politiska poster är en garant för en bred förankring bland Örebroarna. Nya Moderaterna har valt en annan väg. Vi bjuder in våra medlemmar till möte varje månad där vår fullmäktigegrupp öppet tar ställning till hur vi ska yrka på varje ärende i kommunstyrelsen. Alla medlemmar ges möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och argumentera i dessa ärenden. Det är tillställningar som är öppna för alla våra medlemmar och som samlar mellan 40 och 60 deltagare varje gång.

Tillsammans kan vi göra Örebro bättre. Men då behövs satsningar på skolan istället för nedskärningar. Då behövs större resurser till socialt arbete för utsatta unga. Det betyder att vi måste vända oss bort från Socialdemokraternas förda betongpolitik och börja bygga ett tryggt Örebro med välfärdspolitik. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

torsdag 22 januari 2015

Frånvaro av konkret politik

Som vanligt när Örebros Socialdemokrater uttalar sig om skolan låter det på ytan helt OK. Så även när Kenneth Nilsson i dagens NA beskriver sin syn på skolan. Mindre grupper i förskolan och i skolan, tidiga insatser och långsiktig samsyn mellan parterna kring vissa frågor.

I praktisk politik är det dock tunt. I budgeten för 2015 tillförs nämligen inga pengar. Istället ställs krav på nedskärning (8,6 miljoner, plus att tillfälliga pengar 8,5 miljoner från förra året tas bort) på totalt 17,1 miljoner ute på våra skolor. En verksamhet som redan går på knäna ska prestera ännu mer men med mindre pengar…

Jag är övertygad om att det i alla organisationer finns potential till effektivisering. Jag har jobbat 20 år inom livsmedelsindustrin, jag tror på ständiga förbättringar och är övertygad om att man kan ha det synsättet även inom skolan. Men om man vill ha konkreta saker gjorda som mindre grupper och tidiga insatser för elever i behov av särskilt stöd så måste man tillföra pengar. Det kräver nämligen fler pedagoger.

Dessutom så innebär mindre grupper i förskolan att vi måste bygga fler förskoleavdelningar. Detta ser vi inte heller i praktisk politik från Örebros Socialdemokrater. Inga pengar tillförs och inga direktiv finns om att ändra dagens planering som utgår från 17 barn per förskolegrupp (och bygga för 20 barn/grupp). Planerar man inte för mindre grupper så blir grupperna inte mindre!

Socialdemokraterna i Örebro kan låta bra men det finns ingen konkret politik!

onsdag 21 januari 2015

Teckenspråkshuvudstad?

Örebro utnämnde sig för snart fem år sedan till Europas Teckenspråkshuvudstad – kacksigt och bra på många sätt men det manar också till handling.

Örebros döva märker av att det nu händer lite men det är långt kvar tills de är nöjda. Den främsta förändringen är att Örebro kommuns servicecenter har två teckenspråkiga medarbetare. Detta gör att teckenspråkiga Örebroare kan få samma service, åtminstone initialt, som svenskspråkiga. Det är bra.

Döva och hörselskadade har rätt till sitt språk. Det ska läras ut med kvalité och det ska vara möjligt för teckenspråkiga att få skola, vård och omsorg på sitt modersmål. Kan låtas som en självklarhet år 2015 men tyvärr är det inte så.

Jag har idag varit på Teckenspråksforum och diskuterat med döv-organisationer och andra verksamheter, ex Svenska kyrkan, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Det som vi talade mycket om, förutom teckenspråkets betydelse, var möjlighet för döva/hörselskadade att få en bra utbildning, ett jobb och en bra äldreomsorg.

I Örebro ska Arbetsförmedlingen ha en eloge för att de har anställt två teckenspråkiga handläggare. Detta har inneburit att fler döva idag har ett arbete att gå till.

Örebro kommun är dock dåliga på att anställa döva/hörselskadade och då speciellt inom omsorgen där det dessutom finns behov av teckenspråkig omsorg. Man hävdar att personalen även behöver kunna prata svenska vilket innebär att döva inte får jobb! Jag anser att det är en fråga om vilja och hur man organiserar sig.

Många döva blir mycket isolerade när de blir äldre. Det är synd och då speciellt i Örebro där det bör finnas underlag för att ha ett boende för teckenspråkiga äldre. Ett sådan alternativ skulle innebära en högre kvalité för de äldre och att döva med relevant utbildning får jobb. Detsamma gäller för döva med funktionsnedsättning som skulle få ett betydligt bättre liv om kommunen, eller någon annan, tänkte på att ”samla ihop dem” i ett boende med teckenspråkig personal.

Viktigt att veta är att teckenspråk inte bara är ett språk, det är också en kultur som man måste förstå och sätta sig in i för att på ett bra sätt kunna kommunicera med döva människor. Just detta missar vi hörande ofta.

Sveriges Dövas Riksförbund

måndag 19 januari 2015

Överskriden budget

Politik är att prioritera och just nu är diskussionen igång huruvida det var klokt att investera i en SM-vecka för vinteridrotter i Örebro eller om pengarna istället borde ha gått till annat.

Nya Moderaterna i Örebro var tveksamma redan år 2012 när ärendet var uppe i Kommunstyrelsen för beslut första gången. Vi sa då nej till att spendera 3 miljoner på en ansökan om SM-veckan samt till att lägga 13 miljoner i investeringsbudgeten på skidstadion mm. Vi ansåg att pengarna istället skulle gå till vård, skola och omsorg.

Hos oss fanns dessutom en misstanke att pengar inte skulle räcka. Vilket vi just nu ser, då slutnotan verkar hamna på 29-35 miljoner. Det är ju inte så lätt att dra i handbromsen när projektet är igång och alla så gärna vill att arrangemanget ska bli så bra som möjligt…

Jag är en varm förespråkare av idrott, fysisk aktivitet och rörelse. Dessutom inser jag att vi måste ha en spets för att få en bredd när det gäller idrott. Därför anser jag att samhället måste vara med och betala så att människor, och då främst unga, ska få tillgång till idrott. Jag kan också inse värdet för en stad i Örebros storlek att ha bra idrottare och idrottslag vilket innebär att kommunen till en viss gräns bör stötta idrotten.

Men. Politik är att prioritera. Vi som handhar Örebroarnas skattepengar måste hantera och fördela pengarna klokt. Vi måste ha förmågan att se helheten. Och vi måste ta beslut om hur mycket pengar som ska satsas på barnen, på skolan, på omsorgen av våra äldre, socialtjänsten, Kvinnohuset, snöröjning, kultur, parker, idrotten, arrangemang mm mm.

Vad jag stör mig på är att vi gång på gång ser hur välfärden nedprioriteras och krävs på besparingar medan projekt typ SM-veckan tillåts överskrida sin budget med hur mycket som helst. Det är en grov felprioritering av de styrande Socialdemokraterna i Örebro kommun!

tisdag 13 januari 2015

Brutna löften

Att vara skolminister kan inte vara lätt men om man aspirerar på posten bör man fundera på vad man då vill göra, hur detta ska kunna ske och när. Vår nuvarande Skolminister, Gustav Fridolin MP, skanderade i valrörelsen om att han skulle fixa skolan på 100 dagar. Nu är tidsfristen ute men inget har hänt…

Om detta skriver Törnblom och Hjelm på Expressens debattsida idag.

Det som herr Fridolins brutna löften visar är att den som inte förbereder sig är oförberedd. Detta är bilden av hela regeringen och den röra som speglad den politiska hösten i regering och riksdag.
Om detta kan vi allianspolitiker raljera men det är allvarligt för svensk skola när inget händer med den budget som Riksdagen tog beslut om i början av december.

Vi ute i kommunerna väntar på besked. Vad blir det av pengarna till svensk skola?
I Örebro drar S-styret ner anslaget per elev vilket gör att risken för ännu sämre skolresultat är påtaglig. Därför behöver vi de statliga pengarna!

Vi vill ha del av pengarna till lågstadielyftet = två miljarder till fler lärare och speciallärare samt mindre klasser i de lägre åldrarna.
Vi vill ha del av pegarna till nyanlända elever, till läxhjälp, sommarskola, mm mm

Var finns ambitionen som det pratades så mycket om i valrörelsen?

söndag 11 januari 2015

Satsa på bättre förutsättningar för Örebros elever

Grundtanken med Nya Moderaterna är att följa samhällsutvecklingen och kontinuerligt omvärdera våra ställningstaganden så att vår politik är relevant för människor. Detta är en avgörande anledning till att vi de senaste åren sagt nej till varje besparing som Lennart Bondesson (KD), och hans majoritet i Örebro kommun, belastat Örebros skolor med.

Vi är bekymrade för barnen i Örebro och vill att resurser ska prioriteras så att varje elev klarar skolans mål. Resurserna ska vara i form av politisk målsättning, pedagogisk ledning och utveckling samt pengar. Varje pedagog på varje skola ska ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Detta är viktigt för att våra elever ska kunna utvecklas till sin fulla potential.

För att detta ska vara möjligt vill vi börja från början, med förskolan. Örebro har generellt en bra förskola med hög kompetens bland personalen och ett bra pedagogiskt innehåll. Men, det är svårt att tillgodose varje barns behov i de allt för stora grupperna. Nya Moderaterna i Örebro vill att kommunen ska planera för att grupperna i förskolan ska bli mindre. För oss är målet att barngrupperna år 2018 ska ha max 17 barn och år 2022 vara nere på max 15 barn per grupp. Detta innebär att när vi bygger nytt ska lokalerna anpassas för färre barn per grupp och succesivt ska grupperna minskas på befintliga förskolor.

Till dessa satsningar säger Lennart Bondesson nej. Istället har han under hela förra mandatperioden, tillsammans med Socialdemokraterna, sparat på Örebros skolor och nedskärningarna fortsätter även under 2015. Att belasta en redan ansträngd verksamhet med ytterligare besparingskrav ställer Nya Moderaterna inte upp på.

Nya Moderaterna i Örebro har omvärderat sin politik och kommit fram till att vi inte längre förespråkar den starka inlåsningseffekt som Vårdnadsbidraget, i dess nuvarande utformning, har för grupper av människor som saknar egen försörjning. Vi tror att barn är betjänta av att deras föräldrar, så långt det är möjligt, utgör en aktiv del i det svenska samhället.

Politik är att prioritera. Nya Moderaterna säger nej till nedskärningar. Vi prioriterar barnen och satsningar på en ännu bättre förskola och skola i Örebro.