fredag 24 oktober 2014

Tomma löften

Minoritetsstyret (S, KD, C) har idag kommit med sin plattform för mandatperioden och jag letar snabbt upp avsnittet om skolan. Först på sidan 12 kommer det. Mycket som står är helt OK. Man skriver om samsyn och en parlamentarisk grupp som ska ta sig an Örebros utmaningar inom skolan. Tidiga insatser, mindre grupper i förskolan och mindre klasser i lågstadiet, fler förskolor, rustning av skolor, flexibel barnomsorg och läxhjälp.

Det är, som vanligt, många fina ord men jag tvivlar på substansen. Erfarenheten från de senaste tre åren, med 40 miljoner i besparingar på skolans område, rimmar illa med vad denna trio anser sig kunna åstadkomma. Dessutom presenterade kommunens tjänstemän i veckan behov av besparingar på dryga 30 miljoner inom skolan för 2015. Men, så klar det kan ju hända att S tänker om och prioriterar barn före betong denna gång…

I grunden tror jag gott om folk men jag måste ju bemöta detta.

Parlamentarisk grupp – detta har jag förslagit men fått nej. Då handlade det om att tillsammans fastställa mål för Örebros skolor vilket är ungefär detsamma som ska göras nu.

Dessutom har S-majoriteten under denna period envisats med att målen för antalet elever som klarar minst godkända betyg ska vara 80% och andelen som elever som känner sig trygga ska vara 80%. För oss Moderater är detta obegripligt! Vilka elever ska inte klara skolans mål? Vilka 20% ska tillåtas vara otrygga?

För mig finns det endast ett rimligt mål och det är att varje elev ska uppnå minst godkända betyg och att varenda unge ska vara trygg i Örebros skolor! Om detta kommer vi aldrig att kompromissa!

Tidiga insatser – Ja, det behövs verkligen en roderändring här MEN var finns pengarna? Skolpengen är så låg i Örebro att skolorna många gånger tvingas prioritera bland barnen i behov av särskilt stöd.

Mindre grupper i förskolan – Jag är med. MEN dessvärre finns inga bevis på att dett är annat än tomma ord. När behovet av förskolelokaler tas fram så finns det ingen planering för mindre grupper (planerar man inte så går det inte!) eftersom politikerna inte har gett direktiv om det till tjänstemännen. Senast jag tog upp frågen, den 8/10, fick jag åter igen nej. Dessutom har S/KD/C sagt, och skrivit, samma sak de senaste tre åren utan att något har hänt!

Fler förskolor – Ja, som kommun är man, enligt lag, skyldig att ge alla förskoleplats inom fyra månader. Självklart ska förskolor byggas när Örebro växer!

Skolpolitiken som presenteras är luft!


Radio Örebro

måndag 20 oktober 2014

Prioritera arbetet mot kränkningar i skolan

Varje elev ska bemötas med respekt och känna sig trygg i Örebros skolor. Det som Madeleine Sohlberg, på NA åsiktssida 11/10, beskriver angående mobbning och kränkningar på våra skolor måste vuxna i skolan ta på största allvar.

Nya Moderaterna har, till skillnad mot Socialdemokraterna, i vår budget prioriterat två miljoner för att fördjupa och förtydliga arbetet mot mobbning i Örebro. Vi gör det för vår övertygelse om att trygga elever lär sig mer. Vi gör det för att varje elev har rätt att komma till skolan med glädje varje dag. Vi gör det för att skolan ska vara en plats där varje elev ska känna att det är OK att vara den man är. Det största sveket vuxna i skolan kan göra är att välja att titta bort eller att inte agera när en elev far illa.

För mig är det viktigt att varje vuxen på varje skola, varenda dag jobbar med värdegrundsarbetet. Det ska vara tydligt på varje skola vad som gäller, hur vi behandlar varandra och direkt ska åtgärder sättas in när en elev upplever att han eller hon behandlats fel.

måndag 13 oktober 2014

Ge Örebros skolor bättre förutsättningar att lyckas

Idag skriver jag på NA debatt att jag håller med Sture Barkin om att en skola där elever med olika bakgrund och förutsättningar möts är det bästa. Detta har även stöd i forskningen och självklart ska vi försöka åstadkomma det på skolorna i Örebro. Just därför anser jag att skolan måste ha förmåga att möta varje elev, oavsett bakgrund. Just därför måste varje skola vara bra och därmed relevant för elever att söka sig till.

För att komma dit måste fördelningen av resurser till skolorna i Örebro omvärderas. Vi Moderater har gång på gång sagt nej till Socialdemokraterna som under de senaste tre åren prioriterat bort skolan till förmån för andra satsningar i Örebro.

Ska vi ha en skola där alla elever kommer till sin rätt måste vi skapa förutsättningar för det. Då duger det inte att minska resurserna så att lärarna går på knäna eller skolledarna inte har tid för pedagogisk utveckling. Då duger det inte att som S-styret i Örebro ha som ambitionsnivå att endast 80% av våra elever ska klara skolans kunskapsmål.

Att ha höga förväntningar på alla elever och se till att varje elev får så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger är en av förutsättningarna för att få till en likvärdig skola. Resurser måste finnas för elever i behov av särskilt stöd och för att så tidigt som möjligt fånga upp elever som halkar efter. Detta samtidigt som varje skola måste ha förmåga att motivera de elever som enkelt klarar skolans kunskapsmål till ytterligare utmaningar.

Vidare måste skolans uppgift vara att få föräldrar, och elever, att se sitt ansvar i en lyckad skolgång. Föräldrar kan, oavsett vilken utbildningsbakgrund de har, stötta sina barn i skolarbetet. Jag kommer alltid att vidhålla att det är skolan, och ytterst vi politiker, som har ansvaret för att Örebros elever ska lyckas i skolan.

onsdag 8 oktober 2014

Ta diskussionen om skoltoaletterna!

Att kunna gå på toaletten under arbetstid borde väl kunna klassas som en mänsklig rättighet? Idag diskuteras felplacerade och äckliga skoltoaletter på NA:s insändarsida och webb.

Jag har pratat om detta med skolelever och det är många som upplever det som ”skitnödig högstadieelev” skriver om. Toaletterna är ostädade (vilket äcklar många), det finns elever som medvetet sabbar inne på toaletterna och många är de som inte går på toa i skolan. Hur mår man då? Hur fokuserad kan man vara på skolarbetet om man inte går på toa under en hel skoldag?

Vi måste ha fräscha toaletter på våra skolor och de ska städas regelbundet. För mig är det en självklarhet!

Det måste också vara lugn och ro utanför toaletterna. Oändliga är väl historierna om elever som blir inlåsta och trakasserade på skoltoaletter. Här gäller det att ha vuxna som rör sig i korridorerna och som gör det tryggt för elever att göra sina toalettbesök.

Om detta tycker jag att eleverna på varje skola ska få diskutera med skolledningen. Det bör vara rektor som tar initiativet till diskussionen och tar till sig av elevernas synpunkter.

Jag anser att frågan är en del i trygghetsarbetet på skolan. Hur behandlar vi våra lokaler? Hur behandlar vi varandra? Det ska vara tryggt för alla i skolan. Alla ska känna sig bekväma med att gå på toaletten i skolan och man ska kunna göra det utan att känna sig stressad eller störd av andra elever.

NA

tisdag 7 oktober 2014

Skolan måste prioriteras högre

Jag vill ha en skola där varje elev möts av höga förväntningar och ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Jag vill ha en skola med inställningen att det är skolan som misslyckas när en elev inte klarar målen. Vi kan aldrig lägga skulden på eleven, skolan måste vara så professionell att den klarar varje elev.

För mig är det en farlig väg att gå när man likt Sture Barkin, rektor på Gumaeliusskolan, i NA den 3/10 skyller skolans misslyckande på eleven. År 2014 måste vi kunna ställa högre krav än så! Idag har föräldrars studiebakgrund och engagemang i allt för hög grad påverkan på studieresultaten. Detta måste vi tillsammans se till att ändra på. Skolan måste ha en förmåga att möta varje elev, stötta, motivera och involvera alla vårdnadshavare i sina barns skolgång.

För att klarar detta måste skolan fokusera på sitt kunskapsuppdrag. Detta är tydligt i Alliansens förändring av svensk skola och det behöver bli tydligt på lokal nivå här i Örebro. Det politiska lokala målet ska vara att varje elev ska klarar minst godkända betyg.

Vidare måste resurser finnas för at skolan ska klarar sitt uppdrag. Under innevarande mandatperiod har Socialdemokraterna sparat 40 miljoner på Örebros skolor vilket går tvärs emot de behov vi har. Nedskärningar i skolan får till konsekvens att lärarnas arbetsbelastning ökar vilket drabbar eleverna.

Från tidigare inlägg vet vi att Barkin är emot det fria skolvalet. För mig är det främmande att ta ifrån eleven rätten att välja skola. Jag är heller inte övertygad om att friskolor väljer bort elever med särskilda behov. Vid mina besök i Örebros skolor möter jag hela tiden bevis på motsatsen.

Alla skolor i Örebro ska vara bra. Det är vi skyldiga dagens barn och unga. Jag är övertygad om att det även skulle kunna vara så om vi styr resurserna rätt, har ett tydligt kunskaps fokus och låter varje skola utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Jag vill att varje elev ska få så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas att hela tiden utvecklas. Ska vi klara det måste målen från den lokala politiska ledningen vara tydliga och skolan prioriteras högre i den kommunala budgeten.

torsdag 2 oktober 2014

Dagens skola påverkar huruvida unga väljer läraryrket

Jag delar Ericssons oro över svensk skola och det faktum att så få lärare är behöriga att undervisa i det de undervisar. Att detta sker samtidigt som vi alla vet att svenska elever kunskapsmässigt halkar efter är ett stort problem. Slutsatsen som Ericsson har, att återupprätta respekten för kunskap, håller jag med om men det är fler saker som måste falla på plats.

Allt börjar med en bra lärare och jag vill att varje elev ska få så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Jag tror dock, till skillnad från Ericsson, att färre elever per klass, alternativt att ha två pedagoger i en stor klass, är en förutsättning för att pedagogen ska ha möjlighet att se och möta varje elev.

Bakom varje skicklig pedagog står en bra skolledare. Jag anser att rektorn på skolan är en nyckelperson för att lyfta skolresultaten, i Örebro och i Sverige. Resurser måste finnas så att rektor kan leda det pedagogiska arbetet och utveckla skolan efter dess förutsättningar. Lärare på varje skola måste ha tid till att diskutera pedagogiska utmaningar samt kontinuerligt få kompetensutveckling.

Ericsson menar vidare att pengar inte är ett problem. Visst, skolan har fått ökade resurser från staten men frågan är hur dessa resurser ser ut per elev ute på våra skolor. I Örebro har elevpengen minskat och det jag får till mig i mötet med lärare och rektorer är att resurserna är knappa. Resultatet blir stora klasser, neddragna kringresurser (exempelvis vaktmästare, studie- och yrkesvägledare, skolhälsa) och en hög arbetsbelastning för alla på skolan. Vi ser det också i diskussionerna om resurser till elever som har behov av särskilt stöd. Skolan måste många gånger prioritera mellan elever som behöver extra resurser och resultatet blir att pengarna inte räcker till alla.

Allt detta sammantaget har betydelse för hur många som väljer att satsa på att bli lärare.

Jag anser att vi är många som har ansvar för att attrahera fler till läraryrket. Framtidsutsikterna måste vara bra men dagens situation måste också attrahera. Vi måste tillsammans se till att lyfta goda exempel på när skolan lyckas och se till att varje skola gör mer av det som vi vet fungerar.

Jag vill att varje elev ska få så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas att hela tiden utvecklas. Ska vi klara det måste målen från den lokala politiska ledningen vara tydliga och skolan prioriteras högre i den kommunala budgeten.