torsdag 24 april 2014

Ta unga tjejers situation på allvar

Idag kan man i flera medier läsa om Rädda Barnens undersökning ”Ung röst” där det bl.a. framgår att många tjejer lider av ätstörningar och blir kränkta på nätet. Dessutom beskriver undersökningen att problemen drabbar allt yngre tjejer. Detta är inte bra och det är siffror som vi måste ta på allvar.

Vad är det som gör att tjejer i Sverige mår så dålig, har så taskigt självförtroende och känner sig så otrygga? Vad kan vi vuxna göra?  Hur kan samhället agera?

Som skolpolitiker tänker jag så klart vad skolan skulle kunna göra. Hur kan skolan hjälpa till att bygga självförtroende?  Hur kan skolan hjälpa till att se ätstörningarna innan de går över styr?

Jag tror att skolan kan göra mycket. Men det gäller då att se till att det finns tillräckligt med personal. Det måste finnas en elevhälsa som är tillgänglig för eleverna mer än någon enstaka dag per vecka. Det måste finnas närvarande vuxna som bryr sig och vågar ställa frågor. Lärarna måste ha förutsättningar att ägna tid till varje elev. Det måste finnas ett värdegrundsarbete på varje skola där man ständigt pratar om hur vi ska bete oss mot varandra.

I Örebro har lärarna inte längre en fri pedagogisk lunch. Detta har inneburit att färre vuxna äter med eleverna i skolmatsalen vilket självklart får till följd att färre ser hur och om eleverna äter.

I Örebro har vi också en låg skolpeng vilket innebär att vi generellt har stora klasser då skolorna har krav på sig att få ihop sin budget. I stora klasser har pedagogen svårt att se varje elev och ofta är det tysta tjejer som blir lidande.

Larmrapporterna är många om att svenska ungdomar mår dåligt. Varje vuxen måste ta sitt ansvar för unga i deras närhet. Som politiker är det viktigt att vi ser hur varje del av samhället kan bidra för att vända den trenden.   
 

tisdag 22 april 2014

Lärare ska ägna sig åt undervisning

Igår la Miljöpartiet ett förslag om att utvärdera de nationella proven. Jag vet att de är kritiska till provens existens och många, däribland Björklund och SvD:s ledarskribent befarar att MP vill ta bort proven.

Att ta bort de nationella proven är ett synnerligen korkat förslag. Att göra de Nationella proven enklare att hantera vore dock bra. Detta föreslår jag i en motion som Kommunfullmäktige behandlar imorgon och det föreslår också regeringen i sin vårbudget.

Alliansregeringen vill digitalisera proven och införa viss extern rättning – det är bra men kommer först om några år.

Jag har i en motion föreslagit att utreda om central rättning av de nationella proven i Örebro är möjligt, till vilket S-majoriteten säger ja. Det är bra eftersom våra pedagoger måste få mer tid till att undervisa. Det är också kul att få en motion bifallen!

Nya Moderaterna i Örebro vill att lärare ska vara lärare och inte administratörer. Därför har vi också föreslagit, i en annan motion som även den behandlas imorgon, att kommunen ska se över om vi kan få ner de administrativa uppgifterna som tynger våra pedagoger. Denna motion vill dock S-majoriteten inte bifalla...

onsdag 16 april 2014

En modern skola

Jag anser att datorer och IT ska vara naturliga verktyg i svensk skola. Det är viktigt, inte minst för att göra skolan relevant för dagens barn och unga.

Nu har flera forskare studerat hur datorer används i undervisningen och huruvida detta ger resultat. För vissa politiker och debattörer är resultaten ett bevis på att vi inte ska investera i modern teknik. För mig pekar resultaten på att vidareutbildning för lärare behövs så att tekniken används på rätt sätt. Skolan behöver också motivera och ställa krav på lärare för att vi ska få en modern undervisning i alla skolor.

Ulli Samuelsson har tittat på hur skolan tar tillvara på den kunskap som eleverna har i informations- och kommunikationsteknik (IKT). Resultatet är att olika lärare använder tekniken olika och därmed utvecklas inte eleverna jämlikt - Skolan uppfyller inte sitt uppdrag att vara likvärdig eller kompensatorisk. Samuelsson är förvånad över att användningen av IKT är frivillig på de flesta skolor.

I Förra veckan kunde vi läsa i NA om Åke Grönlund på Örebro Universitet som i sin studie, Unos Uno, kommer fram till att satsningen på en dator till varje elev inte gjort skolan bättre. Han menar att skolor ofta drar ner på antalet lärare för att klara investeringen och att datorerna ofta distraherar eleverna.

Datorer är inga leksaker – De är arbetsverktyg som ger möjlighet att få del av en hel värld av idéer och kunskap. En duktig pedagog kan göra lektionen intressant genom ladda ner filmer och bilder via nätet. Lektioner och uppgifter kan läggas upp på nätet och kommunikationen mellan elever och pedagoger blir snabb och enkel.

Datorer och teknik kan aldrig ersätta en duktig lärare – det krävs engagerade och duktiga pedagoger för att tillgodogöra sig allt det som nätet erbjuder.

I båda dessa forskares studier kan man utläsa att skolledningens inställning är av stor betydelse. Rektor måste ta sitt pedagogiska ledarskap på allvar i denna fråga. Lärare måste motiveras och utbildas i att använda IKT i undervisningen.   

söndag 13 april 2014

Trygga barn lär sig mer

På dagens NAdebatt anser Bert Stålhammar att vi politiker måste börja intressera oss för skolans fostrande roll. Jag undrar vad han egentligen menar. Menar han att vi ska betona att skolan ska uppfostra barnen, att vi ska skärpa kraven på värdegrundsarbete eller menar han att vi inte förstår att skolan har ett uppdrag att jobba med värderingar?

Men jag förstår, och håller med, Stålhammar i hans resonemang om konsekvensen av att unga människor inte får med sig demokratiska värderingar in i vuxenlivet. Och visst är det viktigt att ungdomar har goda förebilder.

Jag anser att föräldrar ska uppfostra sina barn. Det är dock viktigt att samhället stötar de föräldrar som är osäkra i sin roll. Jag tror att detta är bra att börja med tips och råd redan på barnavårdscentralen dit alla blivande föräldrar kommer. Jag är också positiv till att fortsätta, vidareutveckla och utöka, de föräldrautbildningar som redan finns.

Förskolan och skolans roll är att från början sätta gränser och noga berätta för eleverna hur man beter sig i skolan - vad som är OK och vad som inte är OK. Jag anser att varje skola,varje rektor och varje pedagog måste jobba med värdegrundsarbetet varje dag. Alla barn ska bemötas med respekt, både från andra elever och från personalen, allt annat är oacceptabelt.

All personal på skolan ska veta vad de ska göra när en situation uppstår. Vi Moderater anser att vuxna i skolan ska ha en plikt att ingripa när en elev blir, eller känner sig, kränkt.

Vi Moderaterna har frågan högt upp på vår agenda - Vi vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar i Örebros skolor och anser att . Trygga barn lär sig merfredag 11 april 2014

Varje elev har rätt till kunskap

Varje barn har rätt till kunskap. Varje barn har rätt att göra sina egna val och hitta sin egen väg oavsett vad han eller hon har för bakgrund.

Därför är skolan så viktig. Därför måste kunskapen stå i första ledet och därför måste varje elev mötas med höga förväntningar. Det värsta en lärare kan göra i mötet med en elev är att ha en förutfattad mening!

Ingången ska alltid vara att alla kan lyckas - Det är Nya Moderaternas ambition med Örebros skolor.   
Vi är för det fria skolvalet och friskolor men vi är tydliga med att alla skolor ska vara bra. Alla skolor, kommunala som friskolor, ska hålla en hög kvalité. Det ska inte spela någon roll vilken skola du väljer eftersom vår uppfattning är att varje elev har rätt till en bra skolgång.

Vi har höga krav – Vi tror att med rätt förutsättningar och med tydliga mål så kan våra kommunala skolor höja sina resultat. Skolorna ska ha tillräckligt med resurser och en frihet att driva sin verksamhet efter egna förutsättningar. Politiken roll är att tala om vad vi vill, ställa krav och hela tiden följa upp.

Som Maria Ludvigsson skrev i söndagens SvD är det viktigt att möjliggöra social rörlighet. Nya Moderaterna vill göra det möjligt för människor att leva ett liv i innanförskap och vi anser att skolan  är ett av de viktigaste verktygen.

 

torsdag 10 april 2014

Ge våra fritids en chans!

Socialdemokraterna i Örebro har under de senast tre åren sparat på skolan vilket självklart har fått konsekvenser. En tydlig konsekvens som jag ser är att skolorna skär ner på kringresurser, SYV, elevhälsa, vaktmästare mm - Vilket gör att lärarna får det tyngre.

En grupp som också har det tungt i Örebros skolor är personalen på våra fritidshem. Verksamheten har granskats av kommunens revisorer som nu riktar skarp kritik mot verksamheten. Ansvarigt Kommunalråd, Thomas Esbjörnsson (S) menar att han sedan länge kännt till problemen med bl.a. stora grupper. Frågan är om han nu, efter denna rapport, äntligen är villig att göra något?

Jag har träffat personal som jobbar på fritids – De är många gånger rätt uppgivna. De har ambitioner och vilja att göra så mycket mer än de får möjlighet till. Men tiden att planera existerar oftast inte, resurserna är små och grupperna är alldeles för stora.

Det "lustiga" i detta är att föräldrar och barn ofta är nöjda (även om många väljer att tidigt sluta vara på fritids). Man kan fråga sig om de vet hur det skulle kunna vara om verksamheten bedrevs med klara mål, tydligt pedagogiskt tänk och mer personal…

För mig är det viktigt att all verksamhet som finansieras med skattepengar är bra och genomtänkt. För mig är det orimligt att personalen på fritids inte ges möjlighet att planera sin verksamhet. Vi kan heller inte fortsätta att ha så stora grupper och så lite personal som vi har idag. Vi måste vara villiga att avsätta resurser så att Fritidshemmen kan bedrivas enligt sin läroplan.

 

måndag 7 april 2014

Ja till IT och datorer - NEJ till ofinansierade satsningar

Under denna vecka beslutar skolnämnderna i Örebro om en IT-satsning. Syftet är att förskolan och skolan i Örebro ska få likvärdiga förutsättningar för skolutveckling med stöd av IT. En Örebromodell har tagits fram som syftar till att göra en satsning på pedagogisk utbildning och inköp av modern teknik för att kunna vidareutveckla verksamheten.

Man menar att Örebros skolor med hjälp av IT kan öka verksamhetens innovativa förmåga och kvalitet i att förmedla relevanta kunskaper till dagens och morgondagens ungdomar och därmed nå ökad måluppfyllelse. Detta är bra och jag håller med – Jag vill ha en modern skola.

MEN ännu en gång skapas inte rätt förutsättningar!

Vackra kloka planer, bra tänkt men INGA pengar skickas med. Istället ska skolorna ta detta från befintlig budget, en budget som S-majoriteten redan har sparat i…
Hur väl rimmar detta med att få till likvärdigheten?

Kan det innebära att skolan får en dator men måste göra sig av med en lärare? Ja, inte vet jag. Vad jag vet är att rektorer och pedagoger som jag har pratat med inte gillar denna så kallade satsning. Skolorna vill inte tvingas till investeringar som de inte får pengar till!

Vi Moderater säger ja till fler datorer och en modern undervisning men vi kräver att skolnämnderna, och därmed skolorna, ska få full kompensation från Programnämnden.