måndag 31 mars 2014

HBTQ och skolan

Hur bemöter vi andra människor? Är det med förutfattad mening om hur personen ifråga är och hur den lever sitt liv eller är vi öppna och låter varje människa själv få berätta vem han/hon är?

Detta och mycket mer diskuterades idag när skolfolk i Örebro fick utbildning i HBTQ-frågor.

Frågor om normer och bemötande i skolans värld är viktiga. Jag anser att skolan egentligen inte har någon ursäkt för att inte arbeta med detta. Att sexuell läggning och identitet ska inkluderas i värdegrundsarbetet är för mig självklart. Om inte skolan lär ut att all kärlek är OK kärlek vem ska då göra det? Viktigt är också att skolan säger OK till alla sorts familjer.

Många HBTQ-personer mår förskräckligt dåligt i unga år. Detta måste vuxna i skolan lära sig att se och våga göra något åt.

Värdegrundsarbetet kräver en långsiktig tanke och är något som varje skola, rektor och lärare måste jobba med varje dag. På skolorna måste det alltid pågå en dialog om att alla människor ska behandlas lika. Det ska inte spela någon roll vem du är, varifrån du eller dina föräldrar kommer, vem du blir kär i eller hur din familj ser ut. Alla behövs och alla ska accepteras.

måndag 24 mars 2014

Mer kunskap i skolan

Alliansens partiledare skriver idag på DN.debatt om nya förslag inom skolan. Denna gång är det betyg från skolår fyra, slopande av utvecklingsplaner och skriftliga omdömen, test av läskunnigheten i första klass samt att nationella prov ska rättas externt.

Detta är bra förslag som ligger helt i linje med det som vi Moderater tog beslut om på vår partistämma i höstas. Förslagen ligger också helt i linje med den politik för ökat kunskapsfokus och minskad administration som vi Örebromoderater driver.

Jag tror på tidigare betyg. Det är bra att elever och föräldrar får reda på hur det ligger till så tidigt som möjligt. Att få ett konkret och tydligt besked efter fyran istället för som idag två år senare tycker jag är bra. Vi måste avdramatisera betygen och se dem som ett bra verktyg i elevernas kunskapsresa.

Att införa kunskapsmålet att alla elever ska kunna läsa i skolår ett är bra. Vi måste se till att varje elev tidigt knäcker läskoden då förståelsen av en text är en förutsättning för alla ämnen i skolan. I Örebro har vi sedan några år fokus på detta och det går faktiskt riktigt bra. Det ska bli intressant att se hur detta framöver påverkar elevernas möjligheter att klara skolan.

Att minska lärarnas administration är välkommet. Vi måste se till att lärare får vara lärare och i minsta mån administratörer.

söndag 23 mars 2014

Bra skolledare ger oss bra skolor

Kom ihåg skolledarna och reglera i skollagen att huvudmannen måste ge skolledarna tillräckligt med resurser för att klara sitt uppdrag, anser ett antal rektorer/förskolechefer på NA-debatt idag. Skribenterna pekar på oroande hög arbetsbelastning och att många skolledare vill byta jobb.

Att skolledarna har stor betydelse för elevernas resultat är jag den förste att skriva under på. Det krävs en bra rektor som leder lärarna så att lärarna kan leda eleverna i deras kunskapsresa. I Örebro har vi många exempel på att detta redan idag fungerar, bl.a. Virginska skolans Idrottsprogram, Hannaskolan och Stora Mellösa skola.

Det krävs ett strategiskt långsiktigt tänk, engagemang och mod för att forma en bra verksamhet. Vi behöver skolledare som har förmågan att skapa ett klimat på skolan som gör att de får lärarna med sig, öppnar upp för dialog kring pedagogisk utveckling och ser till att lärarna rör sig åt samma håll. Det krävs tydlighet från rektorerna vad som krävs av varje person som jobbar på skolan.

Att leda lärare är en svår uppgift. Pedagoger är ofta starka individer med god förmåga att argumentera för sin sak och traditionen har under lång tid varit att läraren ensam basar över sitt klassrum. För att klara nutidens pedagogiska utmaningar måste lärare ta hjälp av varandra och andra professioner på skolan (speciallärare, elevhälsa mm), för att klara sitt uppdrag. Läraryrket har gått från ensamarbete till lagarbete och detta ställer krav på rektorerna.

För att allt detta ska vara möjligt måste rektorerna ha tid till det pedagogiska ledarskapet. För detta måste de få kompetensutveckling och resurser. Jag tror på ge varje skola mer frihet att göra sin grej, forma sin verksamhet efter egna förutsättningar. Jag vill öka möjligheten till att skolorna drivs som intraprenad och jag vill fördela mer kommunala resurser till skolan. Vi måste få ett stopp på besparingarna i Örebros skolor!

torsdag 20 mars 2014

Fokus på kunskap

Vi moderater har, till skillnad från Socialdemokraterna, alltid sagt att skolans främsta uppgift är att förmedla kunskap. I nuvarande skoldebatt påstår S annorlunda. S har närmat sig kunskapslinjen vilket är bra men att påstå att de alltid stått för kunskapsfokus i den svenska skolan är helt felaktigt.

Kursändringen som S gjort inledde Mona Sahlin våren 2007 och därefter har S mer och mer närmat sig Allianspartierna i skolfrågan. Det är bra. Vi behöver vara eniga i att kunskap i skolan är viktigt och en väsentlig del i Sveriges möjlighet att fortsatt vara ett välfärdsland.

På lokal nivå här i Örebro har dock S en bit kvar. Man pratar visserligen om kunskap (exempelvis är det en enorm skillnad på S i Örebro och S i Kumla som knappt tog ordet kunskap i sin mun under de fyra år som jag var Kommunalråd där) men man är otydlig och man pressar skolorna till bristningsgränsen med besparingar.

I sina mål för skolorna i Örebro anser S att 80% av eleverna ska klara skolans mål samt att minst 80% av eleverna ska känna sig trygga i skolan. För mig är detta absurt! För mig finns endast målet 100% - Alla elever ska nå skolans mål och varje elev ska känna sig trygg i våra skolor!

Menar man allvar med att skolan ska klara sitt uppdrag måste förutsättningar ges. Då duger det inte att spara! I dagens NA skriver Thomas Esbjörnsson att S i Örebro minsann satsar på skolan. Han hänvisar sedan till bygge av förskolor och renoveringar av skolor samt en central utvecklingsorganisation.

För information så måste kommunen förse sina invånare med förskoleplatser och det är väl rimligt att skolor renoveras. Satsningen på utvecklingsorganisationen är ett förslag som kommer från förvaltningen och som vi är vi helt överens om.

De påstådda satsningarna bleknar när förskollärare och lärare går på knäna ute i verksamheten. Stora barn- och elevgrupper, små resurser till elever med behov av särskilt stöd och ständiga diskussioner om besparingar gör att många pedagoger säger att kvalitén inte kan säkras. Jag blir bekymrad menad ansvarigt Kommunalråd sitter nöjd med sina investeringsinsatser!

tisdag 18 mars 2014

Bra att skapa förutsättningar för färre elever per klass

Efter regeringens kommande satsning på färre elever per klass diskuteras om detta är en klok satsning eller inte. OECD:s Pisaansvarige Andreas Schleicher dissar förslaget och menar att vi istället ska satsa på lärarna.

Visst ska vi satsa på lärarna. Kompetensutveckling och rätt pedagog på rätt ställe är väsentligt för att våra elever ska klara skolan. Men jag tror att vi också måste få ner antalet elever per klass. Det är orimligt för en pedagog att klara allt för stora grupper, hinna se alla och anpassa undervisningen så att varje elev kan nå sin fulla potential.

Det gäller dock att definiera vad en lämpligt stor grupp är – och det är olika beroende på vilka barn man har i gruppen. Anpassningen bör också ske efter vilka lärare som finns, skolans pedagogik och hur det för övrigt är på skolan. Det är alltså en fråga för verksamheten men ambitionen och resurserna måste komma från oss politiker.

I Örebro har vi generellt för stora klasser och detta beror på att S-majoriteten sparat på skolan. En snålt tilltagen elevpeng förutsätter stora grupper. I Örebro är det viktigare att verksamheten klarar sin budget än att alla elever klara skolans mål! De styrande har nämligen målet att 80% av eleverna ska klara skolans mål…

För oss Moderater är prioriteringen konstig. Vi avsätter mer pengar, för år 2014 +50 miljoner, till skolorna i Örebro och vi har målet att alla elever, 100%, ska klara skolans mål. Vi tror att färre elever per pedagog kommer öka förutsättningarna för varje elev att få minst godkända betyg. Därför välkomnar vi Alliansregeringens besked.

onsdag 12 mars 2014

S säger nej till att underlätta inför flytten från Karro

På dagens möte med Gymnasienämnden sa Socialdemokraterna nej till vårt förslag att ge personalen extra resurser för att klara flytten från Karolinska skolan. Det är anmärkningsvärt att en redan överansträngd personalgupp, som nu också ska göra flytt-jobbet, inte får del av de pengar som sparas!

Den politiska majoriteten i Örebro har tillsammans med berörda tjänstemän tagit beslut om evakuering av Karolinska skolan för att under ett år renovera skolan. En renovering är nödvändig och att personal och elever slipper vistas i lokalerna under den tiden tycker vi Moderater är bra.

Vad som framgått från skolans personal är att de till stora delar är eniga i att beslutet som tagits är det bästa för skolan just nu. De ser också fram emot att komma tillbaka till nyrenoverade lokaler. Men vi hör också kommentarer om att en redan mycket ansträngd personalgrupp nu ska hantera flytten till Risbergska skolan. Detta oroar oss.

Då förvaltningens kostnader för hyra rimligtvis måste minska när Karolinska skolan utryms anser vi att en del av dessa pengar bör gå tillbaka till verksamheten. Vi anser att skolledningen ska få pengar att använda till öronmärk resursförstärkning i samband med flytten. Detta för att personalen på skolan ska orka ta tag i den ökade arbetsbelastning som flytten kommer att innebära.

Moderaternas förslag var att ge Karolinska skolan två miljoner kronor i resursförstärkning för att klara flytten – Till detta sa den styrande S/KD/C-majoriteten NEJ!

måndag 10 mars 2014

Förskolan i fokus

Det är klokt att i största möjliga mån göra rätt från början. Därför är gårdagens besked från Alliansregeringen om en satsning på förskolan välkommet.

I Örebro brottas förskolorna med allt för stora barngrupper, för lite resurser och en politisk majoritet som under denna mandatperiod, varje år, sparat på förskolan. Personalen går på knäna och gör uppror för att vi politiker ska förstå att nu räcker det!

Vi Moderater satsar i år och även tidigare år mer på förskolan och då främst på att få ner antalet barn per grupp. För detta blir vi hånade av den styrande S/KD/C-majoriteten som menar att vi inte inser vidden av kostnaderna. Jag anser att Örebros styrande majoritet inte inser vidden av konsekvensen när de sparar på förskolan och skolan i Örebro!

För mig är det viktigt att göra rätt från start. Jag vill att grupperna i förskolan ska vara så små att personalen har möjlighet att se varje barn. Antalet barn per grupp kan variera, det beror självklart på vilka barn som finns i gruppen. Vi har dock sagt att målet ska vara max 15 barn per grupp. Det är också viktigt att ha kompetent personal, ett bra ledarskap samt att ge frihet till varje förskola att utveckla sin verksamhet.

Satsningen som regeringen gör innehåller en utökning av förskollärarutbildningen, förstärkt tillsyn, statligt stimulansbidrag för mindre grupper, förlängt förskolelyft och ökat fokus på ledarskapet genom ett förskolechefslyft. Allt detta är ett bra komplement till de kommunala satsningar som vi Moderater kommer att göra i Örebro om vi får förtroendet nästa mandatperiod.

fredag 7 mars 2014

Fler speciallärare = BRA!

Vi måste ta PISA-resultaten, att de sämsta eleverna halkar efter ännu mer, på allvar och därför är det bra att Alliansregeringen gör en satsning på att utbilda fler speciallärare. Detta är en konkret handling för att förbättra för de elever som behöver extra stöd.

När jag är ute och besöker skolorna i Örebro så är det just detta som pedagogerna trycker på. Att allt fler elever har behov av stöd och att det inte finns resurser ute på skolorna att ta hand om alla. Resurserna som fattas är tid men också rätt kompetens. Även lärarfacken har påtalat för mig att det finns ett stort behov av fler speciallärare i Örebro.

Vi måste se till att göra rätt från början. Varje elev har rätt till en bra lärare som ser elevens behov och som kan anpassa undervisningen så att eleven tar till sig kunskap. Därför är det viktigt att det finns speciallärare som kan hjälpa ordinarie lärare i arbetet med den enskilde eleven.