torsdag 27 februari 2014

Nya Moderaterna satsar på skolan

Skolan seglar upp som en av de viktigaste frågorna i höstens val vilket jag välkomnar. För oss Örebromoderater har skolan alltid varit en prioriterad fråga och under denna mandatperiod har vi konsekvent gjort satsningar på skolan i vår budget för Örebro Kommun.

Nya Moderaterna har en tydlig skolpolitik i Örebro. Vi anser att det behövs mer kunskap i skolan. Vi vill ge skolorna i Örebro uppdraget att se till att varje elev klarar skolans mål och går ut grundskolan och gymnasiet med minst godkända betyg i alla ämnen. För oss är det också viktigt att alla elever är trygga i skolan. Vårt mål är att ingen elev ska drabbas av mobbning eller kränkningar i Örebros skolor.

För att uppfylla dessa mål måste besparingarna på skolorna i Örebro upphöra och mer pengar tillföras. Besparingarna på skolan i Örebro har gjort lärarnas arbetssituation blivit näst intill ohållbar. Vi ser hur resurserna till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, vaktmästare, speciallärare mm, är för snålt tilltagna och gör vardagen tungjobbad och stressig för lärarna.

Vi måste se till att lärare får vara lärare och att de har tid att förbereda lektioner, reflektera och utvecklas pedagogiskt. Lärares administrativa uppgifter måste minska och tiden mellan lärare och elev ökas för att fler elever ska lyckas nå kunskapsmålen.

Vi måste också se till att alla elever hänger med i skolarbetet – Det extra stöd som vissa elever behöver ska sättas in så tidigt som möjligt. Att vänta blir alltid dyrare och leder till att eleven får allt svårare att nå skolans mål.

Barnen är vår framtid och att ge dem en skola som klarar sitt uppdrag är, enligt min mening, politikens främsta uppgift. Varje elev har rätt till lärare som möter dem med höga förväntningar, ser elevens potential och får dem att utvecklas. Får Nya Moderaterna ditt förtroende lovar vi att satsa på skolan i Örebro.

måndag 24 februari 2014

Fysiskt aktiva barn klarar skolan bättre

Att vara fysiskt aktiv är viktigt för att vi ska må bra. Att träna regelbundet men också att ta tillvara på tillfällena till vardagsmotion har betydelse. Igår togs detta upp i svt och idag skriver Dan Andersson på debattsidan i SvD.

Föräldrar har ett stort ansvar för att ge sina barn ett aktivt liv. Det är viktigt att barn tidigt introduceras för träning men också att lära sig att fysik aktivitet är en naturlig del av livet och att det inte alltid behöver vara organiserad. Det gäller att tidigt hitta glädjen i att röra sig och att ha kontroll över sin kropp. Jag läste en forskningsrapport som pekade på att människor som under sin barndom fick en naturupplevelse tillsammans med en fysisk aktivitet (ex skidåkning eller att gå i skogen) hade större benägenhet att fortsätta med detta i vuxen ålder.

Vi vet, genom Bunkefloprojektet, att elever som är fysiskt aktiva i en timme under skoldagen presterar bättre och för mig är det därför naturligt att skolan ska ta detta ansvar. Vi måste uppgradera ämnet Idrott och hälsa och ge idrottslärare på våra skolor det erkännande de förtjänar. Många gånger är ämnet Idrott och hälsa styvmoderligt hanterat då skolledningen inte inser hur viktigt ämnet är och i vilken utsträckning det faktiskt påverka andra ämnen.

I Örebro föreslår vi Moderater att vi ska ge några skolor i uppdrag att under ett år ge eleverna en timmes organiserad fysisk aktivitet per dag. Detta för att se effekten och hur det rent praktiskt kan gå till.

Jag tror också på att mer släppa in idrottsföreningar för samarbete med skolornas fritids. Det borde vara en win-win situation där skolan får hjälp med bra aktiviteter och föreningen har möjlighet att locka till sig fler aktiva.

fredag 21 februari 2014

Sveket mot eleverna

Skolexperter pekar på elevers egna arbete som en av de stora missarna som svensk skola har gjort de senaste 20 åren. De menar att när undervisningen i helklass, ledd av duktiga pedagoger, minskat och ersatts av enskilt arbete blev följden det stora kunskapstappet i bl.a. matematik som vi nu ser hos svenska elever.

Jag förstår inte varför detta skedde (jag var inte med och hade någon insyn i skolan då) och för mig verkar det självklart att många elever på detta sätt borde lära sig mindre. Arbetssättet gynnar väl bara de elever som förstår allt efter en kort genomgång…

Det är bra att vi nu får insikt och ändrar inriktning. Det gäller bara att skolans huvudmän tar till sig detta och sätter fokus på frågan. Vi måste använda skolans viktigaste resurs – lärarna – på ett klokt sätt. Allt annat är ett svek mot eleverna!

onsdag 19 februari 2014

Bättre lärare – bättre skola

Rubriken på detta inlägg är densamma som ledaren i dagens NA. Så sant – det är i mötet mellan lärare och elev som det händer!

I rapporteringen från gårdagens OECD-rapport/analys av svensk skola lyftes lärarna fram som den starkaste faktorn för en bra skola. Man säger att hur man använder resurserna är avgörande och inte hur mycket pengar man satsar. Vidare menar man att antalet elever per klass inte spelar någon roll om läraren inte presterar. Visst ligger det en hel del i dessa slutsatser.

Vi måste ha bra lärare. Varje elev har rätt till en kompetent pedagog som har förmågan att anpassa undervisningen så att eleven förstår och kan utveckla sina kunskaper på bästa sätt. För att åstadkomma detta måste tid finnas för lärare att förbereda sig, reflektera och få kompetensutveckling. Viktigt är att detta kan ske på arbetstid tillsammans med andra pedagoger. Jag tror på dynamiken i ett arbetslag som litar på varandra och som kan diskutera pedagogiska utmaningar.

En viktig del som jag anser att Maria Ludvigsson missar i dagen SvD är betydelsen av att kringresurserna i skolan dragits ner. Fungerar inte kuratorer, studie- och yrkesvägledare (SYV) eller maten så blir det svårt för lärarna. Elever med problem måste få hjälp av elevhälsan. En fungerande SYV gör att elevers felval i studieinriktning minskar. Hungriga elever har svårare att ta till sig undervisningen.

När det gäller hur resurser används så handlar det mycket om att gräva där man står. Jag tror att vi har mycket att vinna om skolor får frihet att utvecklas efter egna förutsättningar och göra ”sin grej”. I Örebro ser vi hur intraprenaderna lyckas med att få ekonomin att gå ihop, ha lärare som trivs och bra skolresultat.

När det gäller antalet elever per klass tror jag för Örebros del på en minskning. Det handlar om resurser där dagens skol/elevpeng gör att skolorna måste ha för många elever per klass för att få ekonomin att gå ihop. Jag tror att vi måste se till att skapa ekonomiskt utrymme för en flexibilitet så att skolorna på ett bättre sätt kan anpassa antalet elever per grupp efter vad som är lämpligt.

SvD

söndag 16 februari 2014

Lokala politiker måste prioritera skolan

Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund, skrev den 7/2 i NA om utmaningar han ser i Örebros skolor och att lösningen är att staten tar över ansvaret. Nya Moderaterna delar Tidemans bild av skolan.

Vi ser att besparingarna i Örebros skolor har gjort lärarnas arbetssituation näst intill ohållbar och att tid saknas för att ge alla elever tillräckliga kunskaper inför framtiden. Vi ser hur resurserna till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, vaktmästare, speciallärare mm, är för snålt tilltagna och gör vardagen tungjobbad och stressig för lärarna.

Tror man på Thomas Esbjörnssons resonemang i NA den 11/1 om att det saknas ekonomiska resurser i Örebro för att kunna satsa på skolan är det en rimlig slutsats att skolan borde förstatligas. Tyvärr far Esbjörnsson med osanning.

Sedan omvalet har Nya Moderaterna lyckats prioritera fram 110 miljoner mer till satsningar på skolan. Det har vi gjort därför att vi är säkra på att en bra och rättvis skola, som rustar alla elever inför framtiden, också bygger ett tryggt Örebro. Dessa satsningar har Socialdemokraterna sagt nej till för att istället lägga pengarna på skrytbyggen och spektakel.

I årets budget har vi lagt totalt 50 miljoner mer på skolan än majoriteten, bland annat för att på sikt kunna minska klassernas storlek så att alla elever hinner bli sedda av sina lärare. För att öka förutsättningarna för våra elever att uppnå sina livsdrömmar vill Nya Moderaterna även att de ska garanteras årlig studie- och yrkesvägledning från skolår sju.

Det är viktigt att varje elev i Örebro känner sig trygg och inte är rädd eller orolig för att bli utsatta för mobbning och trakasserier. För att uppnå det vill vi bland annat ge skolorna i uppdrag att öka vuxennärvaron på rasterna.

De utmaningar som finns i Örebros skolor ska vi ta på allvar. Men, det är utmaningar som vi löser bäst här i Örebro. För att klarar det krävs en politisk ledning som är beredd att prioritera rätt och ta ansvar. Nya Moderaterna är det partiet.

onsdag 5 februari 2014

Vågar inte S visa sanningen?

Allt för ofta hör vi om elever som har problem att hänga med i skolarbetet men att insatser sätts in allt för sent. Dessutom kan vi i olika rapporter läsa att den största insatsen till elever i behov av särskilt stöd görs i slutet av högstadiet.

Ingen elev ska behöva gå igenom skolan utan att få den hjälp och det stöd som den behöver. Har elever behov av särskilt stöd har de rätt till stöd och det är viktigt att insatserna sker så tidigt som möjligt. Tidiga insatser är dessutom oftast billigare eftersom problem tenderar att växa sig större ju längre tiden går. För en elev kan tidpunkten för när insatsen görs vara livsavgörande.

För de flesta som har inblick i svensk skolan är detta känt och något vi ständigt pratar om – vikten av tidiga insatser. Vi Moderater påtalar detta i den politik vi går till val på – Tidigare och mer extra stöd till de elever som behöver det.

För att klargöra hur det ser ut i Örebro föreslog jag idag på mötet med Programnämnd Barn och utbildning att förvaltningen ska redovisa hur det särskilda stödet är fördelat per skolår.

Jag tyckte inte att frågan var speciellt kontroversiell. Rent av tog jag det som självklart att S-majoriteten skulle säga ja till förslaget. Uppgiften borde vara intressant för varenda skolpolitiker i Örebro som värnar om elevernas framgång. Men icke – S sa nej!

Vill inte S se hur det ser ut i Örebro? Är det inte intressant att få en helhetsbild över detta? Eller är det så att de inte vågar visa sanningen?

måndag 3 februari 2014

Utveckla ledarskapet

När jag är ute på skolorna i Örebro slås jag av hur olika ledarskapet är, beskrivs och lyfts fram. På många skolor märks det direkt att ledarskapet är tydligt och på andra lyser det igenom att det finns mer att önska.

För mig är ledarskapet centralt. Både det som rektorn ska stå för i tydlighet och utveckling av det pedagogiska arbetet på skolan samt det som varje lärare ska stå för i sin undervisning. För mig är det mycket viktigt att varje skola har en rektor som har tid för sitt ledarskap av lärarna på skolan och som tar ansvar för den pedagogiska utvecklingen.

Många lärare som jag möter beskriver för mig att det inte finns tid för pedagogiska diskussioner på skolorna i Örebro. En del har träffar men då går mycket av tiden åt till att diskutera praktiska problem istället för pedagogik. En del beskrivet att de har diskussioner men inte strukturerat. Detta måste vi ändra på.

Vi måste ge lärare tid att reflektera, både tillsammans och i grupp, över hur pedagogiska utmaningar ska lösas. Vi måste se till att lärare får kompetensutveckling och kontinuerligt har diskussioner om aktuella pedagogiska problem tillsammans med sina kollegor .

Besparingarna i Örebros skolor de senaste åren är en av orsakerna till att läget är så pressat ute på våra skolor. Rektorer får lägga ner allt för mycket tid på att få ekonomin att gå ihop och att lösa praktiska problem. Vi Moderater har konstant sagt nej till besparingarna som gjorts och vi har i tre år lagt betydligt mer pengar på skolan än den styrande S-majoriteten. Vi har dock hela tiden varit för satsningen på Utvecklingsorganisationen i Örebro som nu lanserar Ledarakademin där rektorer och förskolechefer ska träffas och lära tillsammans.

Alla elever ska ha en skicklig lärare är en av huvudpunkterna i Moderaternas skolkampanj som startar idag – Att satsa på skolans ledarskap är för mig en viktig del i detta.