måndag 29 december 2014

Örebros skolor behöver mer resurser

Snart kan vi alla glädjas över att fira in ett nytt år. För skolorna i Örebro innebär dock år 2015 ännu ett år av nedskärningar. 17 miljoner är den besparing som skolan ska genomföra. På vad de ska spara har Socialdemokraterna ännu inte svarat.

Skolans resurser minskas samtidigt som 27% av eleverna inte har godkända betyg i alla ämnen efter skolår nio. Nedskärningen drabbar en verksamhet som ligger på en föga snickrande plats 274, av 290, i Lärarförbundets granskning av kommuners resurser till skolan. Denna dåliga prioritering från Örebros styrande majoritet är anmärkningsvärd.

Ett argument som används är att en stor del av kommunens pengar går till skolan och att skolan måste se till att göra det bästa möjliga med de resurser som skolan har. Men, som politiker måste man också lyssna på verksamheten. Alla jag pratar med ute på skolorna i Örebro anser att resurserna är knappa. Skolorna vänder på slantarna, personalen går stundtals på knäna och det är många som berättar att resurserna till elever i behov av särskilt stöd inte räcker. Örebros skolor behöver mer, inte mindre resurser!

För Nya Moderaterna börjar allt med barnen och därför prioriterade vi i vår budget för 2015 att ge skolan 30 miljoner mer än vad Socialdemokraterna gör. För oss är det viktigt att förskolans grupper och skolans klasser blir mindre, att barn får rätt till mer tid i förskolan, att elever kontinuerligt får träffa en studie- och yrkesvägledare, att resurser finns till ett förebyggande arbete mot mobbing och kränkningar samt att det drogförebyggande arbetet får en rejäl förstärkning. Ska detta bli möjligt räcker det inte med ord – pengar måste avsättas.

Satsningarna på färre barn och elever per grupp skapar möjlighet för fler elever att klara sig genom skolan med fullgoda kunskaper. Skolans målsättning är att ge varje elev förutsättningar att utvecklas till sin fulla potential. Har skickliga pedagoger något färre elever att hantera så kommer detta uppdrag bli enklare.

Elever måste tidigt få insikt i att de vägval som de gör under sin skolgång har betydelse. Nya Moderaternas satsning på att garantera elever, från skolår sju t.o.m. gymnasiet, ett årligt samtal med en studie- och yrkesvägledare kommer göra att fler elever gör kloka och medvetna val om sin framtid.

Barn och unga har det många gånger tufft idag. Höga krav på hur de upplever att de ska vara, prestera och agera gör att vissa elever mår dåligt. Vi hör hemska historier om kränkningar, om droger och subkulturer som vi vuxna har svårt att hantera. Här behöver skolan få resurser för att agera. Vi tror att elevhälsan behöver stärkas, vi lägger tre miljoner på insatser mot mobbning och ökad vuxennärvaro och vi gör en kraftsatsning på fem miljoner för att Örebros skolor ska bli drogfria.

Jag är bekymrad över den skola som vi erbjuder eleverna i Örebro. Mycket bra händer, mycket är på gång, vi har massor med bra pedagoger och skolledare samt ett utvecklingsarbete med hög nivå. Men, det är för få elever som klarar skolans mål.
Nya Moderaterna anser att resurserna till Örebros skolor måste stärkas så att varje skola klarar uppdraget att ge varje elev förutsättningar för att nå sin fulla potential.

tisdag 25 november 2014

Låt lärare vara lärare!

Kommentaren ”Jag vill vara lärare och inte administratör” har jag hört många gånger i samtal med lärare i Örebro. Därför skrev jag den motion som Kommunfullmäktige behandlade igår.

Mitt förslag är att kommunen ska göra en översyn över lärarnas administrativa arbete och sedan föreslå förändringar i skolornas arbetssätt för att minska den tid som lärarna avsätter för detta arbete. Till detta säger Socialdemokraterna i Örebro nej vilket jag, och även ledaren i NA idag, ifrågasätter.

Deras nej motiveras med att kommunen inget kan göra utan det är staten som ska fixa detta. Jag håller inte med och jag tror inte att Örebros lärare håller med heller…

Jag är övertygad om att det finns massor med saker som lärare gör som någon annan kan eller bör göra. Det handlar om hur resurserna ser ut på skolan, lokala pålagor och organsation. Lärare berättar för mig att hela arbetslag sitter i möten som behandlar praktiska saker som någon, exempelvis rektorn, borde kunna ta beslut om. Tid som istället skulle kunna användas till pedagogiska diskussionen. Andra exempel är sammanställningar av enkäter eller inbjudningar till möten.

Faktum är också att skolorna i Örebro är så tyngda av besparingar att kringresurserna (som vaktmästare, skolhälsa, studie- och yrkesvägledare) dragits ner på vilket gör att lärarnas vardag blivit tyngre. Lärare får hantera viktiga frågor/problem som elever har då ingen annan finns som kan svara. Är detta rimligt? Är det inte bättre att kommunens personal år jobba med det de är utbildade och anställda för?

Allt detta sammantaget gör att lärare ägnar allt mindre tid till undervisning. De som får betala priset är eleverna.


Sydsvenskan om vad lärares fortbildningstid kan gå till

lördag 8 november 2014

Nedskärningar får konsekvenser

Få skolor har så många utmaningar som Vivallaskolan i Örebro. Vivalla är en segregerad stadsdel med stort utanförskap och för många är det skolan som ska lösa alla problem. Och visst ska det vara så – skolan ska ge barnen möjliget att fullt ut komma in i det svenska samhället och bryta utanförskapet. För många är det just det som händer – Vivallaskolan har en bra verksamhet men brottas, som alla skolor i Örebro, med en låg skolpeng.

Nu har dessutom anlagda bränder på Vivallaskolan tvingat rektorn att stänga skolans högstadium under två dagar. En nödvändig åtgärd men som NA på ledarplats skriver så får vi inte låta de som anlägger bränder sätta bilden av skolan.

De som vill förstöra får aldrig vinna. Men utmaningen är stor. Om elever kan anlägga bränder inomhus utan att skolan vet vilka det är så brister skolan klart i sitt ansvar för att alla elever ska vara trygga.

Nya Moderaterna vill ha öka vuxennärvaron i alla Örebros skolor, men just nu måste vi lösa den akuta situationen på Vivallaskolan. Det är bra att föräldrar, genom föreningen Afrikas Horn, tar ansvar och är villiga att närvara på skolan. Kommunen behöver sätta in alla tillgängliga resurser på att öka vuxennärvaron på Vivallaskolan – skolan ska vara trygg när den öppnar på tisdag!

Självklart ser jag en koppling till den nedskärningspolitik som Socialdemokraterna för mot skolorna i Örebro. När det inte finns tillräckliga resurser drabbas de elever och de skolor som är mest utsatta hårdast. Nedskärningarna måste få ett slut - Örebro ligger på plats 274 i resurstilldelningen till skolorna enligt Lärarförbundet! Det är klart att en så snål resursfördelning får konsekvenser.

Alla Örebros skolor ska vara trygga. Vi i Nya Moderaterna har föreslagit mer resurser för ökad vuxennärvaro, ett bättre antimobbningsarbete och mindre klasser. Trygga barn lär sig mer.

torsdag 6 november 2014

Lär föräldrar att engagera sig på rätt sätt

En debattartikel, skriven av läraren Jennie Bengtsson, i Sydsvenskan igår har skapat debatt. Det som artikeln uttrycker är lärarens frustration när föräldrar lägger sig i lärares arbete. Jennie avslutar sin artikel med: ”Låt mig utbilda ditt barn i skolan så kan du fokusera på att uppfostra barnet hemma!”

Frågan är intressant och diskuterades i P1 morgon idag. Flera tycker att artikeln är hårt skriven, och visst är det så. Balansen är svår – att få föräldrar att på rätt sätt engagera sig i sina barns skolgång. Hur får man till ett gott föräldrasamarbete? Hur får man föräldrar att förstå hur de bäst stöttar sina barn? Forskningen visar ju att det går bäst för de barn som har föräldrar som engagerar sig i sina barns skolgång.

Vad jag förstår är Örebro Universitet ett av få lärosäten som i lärarutbildningen hanterar frågan om föräldraengagemang. Detta trots att frågan är av så stor betydelse för varje pedagog ute i våra skolor.

Igår besökte jag Komvux och då den delen som har hand om SFI och Grundvux. Här är de flesta elever nysvenskar och en insikt jag fick var hur stor betydelse denna utbildning har för att föräldrar ska kunna stötta sina barn i skolan. Kan man läsa och kommunicera på svenska blir även detta betydligt enklare!

Som vanligt kokar det ner till skolledarens ansvar. Skolan måste få föräldrar att förstå hur skolan fungerar och vilket uppdrag skolan har, vad de kan förvänta sig av personalen och hur de bäst kan hjälpa sina barn att nå sin fulla potential.

tisdag 4 november 2014

Prislapp på tidiga insatser

Att så tidigt som möjligt försöka lösa problem vet vi alla är smartare än att vänta. I skolans värld pratats det mycket om tidiga insatser och de allra flesta håller med om att det är viktigt. Men allt för många gånger väntar man och anledningen som oftast anges är brist på resurser.

Jag anser att vi måste se dessa kostnader som en investering. Det blir alltid dyrare och svårare att lösa en elevs skolgång i efterhand. Det är ett stort misslyckande för skolan och samhället när en elev tillåts halka efter i skolarbetet, när man inte gör något åt barns utåtriktade beteenden eller när vuxna i skolan väljer att inte se ett barn som far illa.

Vi vet att elever som, av olika anledningar, inte klarar skolan många gånger hamnar i utanförskap. Detta kostar alltid samhället mer än om man sätter in resurser tidigt. Vad en förlorad skolgång kostar individen är omöjligt att beräkna - det är ovärderligt.

Idag rapporterar Sveriges radio om Anna Sarkadis forskning om förebyggande insatser när det gäller utåtagerande barn och Inna Feldman berättar i P1 morgon om de beräkningar som forskarna har tagit fram. Beräkningen visar att samhället kan tjäna 7 till 8 kronor på varje satsad krona om hjälpen sätts in i rätt tid. Detta är intressant och något som varje klok kommunpolitiker bör ta till sig.

fredag 24 oktober 2014

Tomma löften

Minoritetsstyret (S, KD, C) har idag kommit med sin plattform för mandatperioden och jag letar snabbt upp avsnittet om skolan. Först på sidan 12 kommer det. Mycket som står är helt OK. Man skriver om samsyn och en parlamentarisk grupp som ska ta sig an Örebros utmaningar inom skolan. Tidiga insatser, mindre grupper i förskolan och mindre klasser i lågstadiet, fler förskolor, rustning av skolor, flexibel barnomsorg och läxhjälp.

Det är, som vanligt, många fina ord men jag tvivlar på substansen. Erfarenheten från de senaste tre åren, med 40 miljoner i besparingar på skolans område, rimmar illa med vad denna trio anser sig kunna åstadkomma. Dessutom presenterade kommunens tjänstemän i veckan behov av besparingar på dryga 30 miljoner inom skolan för 2015. Men, så klar det kan ju hända att S tänker om och prioriterar barn före betong denna gång…

I grunden tror jag gott om folk men jag måste ju bemöta detta.

Parlamentarisk grupp – detta har jag förslagit men fått nej. Då handlade det om att tillsammans fastställa mål för Örebros skolor vilket är ungefär detsamma som ska göras nu.

Dessutom har S-majoriteten under denna period envisats med att målen för antalet elever som klarar minst godkända betyg ska vara 80% och andelen som elever som känner sig trygga ska vara 80%. För oss Moderater är detta obegripligt! Vilka elever ska inte klara skolans mål? Vilka 20% ska tillåtas vara otrygga?

För mig finns det endast ett rimligt mål och det är att varje elev ska uppnå minst godkända betyg och att varenda unge ska vara trygg i Örebros skolor! Om detta kommer vi aldrig att kompromissa!

Tidiga insatser – Ja, det behövs verkligen en roderändring här MEN var finns pengarna? Skolpengen är så låg i Örebro att skolorna många gånger tvingas prioritera bland barnen i behov av särskilt stöd.

Mindre grupper i förskolan – Jag är med. MEN dessvärre finns inga bevis på att dett är annat än tomma ord. När behovet av förskolelokaler tas fram så finns det ingen planering för mindre grupper (planerar man inte så går det inte!) eftersom politikerna inte har gett direktiv om det till tjänstemännen. Senast jag tog upp frågen, den 8/10, fick jag åter igen nej. Dessutom har S/KD/C sagt, och skrivit, samma sak de senaste tre åren utan att något har hänt!

Fler förskolor – Ja, som kommun är man, enligt lag, skyldig att ge alla förskoleplats inom fyra månader. Självklart ska förskolor byggas när Örebro växer!

Skolpolitiken som presenteras är luft!


Radio Örebro

måndag 20 oktober 2014

Prioritera arbetet mot kränkningar i skolan

Varje elev ska bemötas med respekt och känna sig trygg i Örebros skolor. Det som Madeleine Sohlberg, på NA åsiktssida 11/10, beskriver angående mobbning och kränkningar på våra skolor måste vuxna i skolan ta på största allvar.

Nya Moderaterna har, till skillnad mot Socialdemokraterna, i vår budget prioriterat två miljoner för att fördjupa och förtydliga arbetet mot mobbning i Örebro. Vi gör det för vår övertygelse om att trygga elever lär sig mer. Vi gör det för att varje elev har rätt att komma till skolan med glädje varje dag. Vi gör det för att skolan ska vara en plats där varje elev ska känna att det är OK att vara den man är. Det största sveket vuxna i skolan kan göra är att välja att titta bort eller att inte agera när en elev far illa.

För mig är det viktigt att varje vuxen på varje skola, varenda dag jobbar med värdegrundsarbetet. Det ska vara tydligt på varje skola vad som gäller, hur vi behandlar varandra och direkt ska åtgärder sättas in när en elev upplever att han eller hon behandlats fel.

måndag 13 oktober 2014

Ge Örebros skolor bättre förutsättningar att lyckas

Idag skriver jag på NA debatt att jag håller med Sture Barkin om att en skola där elever med olika bakgrund och förutsättningar möts är det bästa. Detta har även stöd i forskningen och självklart ska vi försöka åstadkomma det på skolorna i Örebro. Just därför anser jag att skolan måste ha förmåga att möta varje elev, oavsett bakgrund. Just därför måste varje skola vara bra och därmed relevant för elever att söka sig till.

För att komma dit måste fördelningen av resurser till skolorna i Örebro omvärderas. Vi Moderater har gång på gång sagt nej till Socialdemokraterna som under de senaste tre åren prioriterat bort skolan till förmån för andra satsningar i Örebro.

Ska vi ha en skola där alla elever kommer till sin rätt måste vi skapa förutsättningar för det. Då duger det inte att minska resurserna så att lärarna går på knäna eller skolledarna inte har tid för pedagogisk utveckling. Då duger det inte att som S-styret i Örebro ha som ambitionsnivå att endast 80% av våra elever ska klara skolans kunskapsmål.

Att ha höga förväntningar på alla elever och se till att varje elev får så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger är en av förutsättningarna för att få till en likvärdig skola. Resurser måste finnas för elever i behov av särskilt stöd och för att så tidigt som möjligt fånga upp elever som halkar efter. Detta samtidigt som varje skola måste ha förmåga att motivera de elever som enkelt klarar skolans kunskapsmål till ytterligare utmaningar.

Vidare måste skolans uppgift vara att få föräldrar, och elever, att se sitt ansvar i en lyckad skolgång. Föräldrar kan, oavsett vilken utbildningsbakgrund de har, stötta sina barn i skolarbetet. Jag kommer alltid att vidhålla att det är skolan, och ytterst vi politiker, som har ansvaret för att Örebros elever ska lyckas i skolan.

onsdag 8 oktober 2014

Ta diskussionen om skoltoaletterna!

Att kunna gå på toaletten under arbetstid borde väl kunna klassas som en mänsklig rättighet? Idag diskuteras felplacerade och äckliga skoltoaletter på NA:s insändarsida och webb.

Jag har pratat om detta med skolelever och det är många som upplever det som ”skitnödig högstadieelev” skriver om. Toaletterna är ostädade (vilket äcklar många), det finns elever som medvetet sabbar inne på toaletterna och många är de som inte går på toa i skolan. Hur mår man då? Hur fokuserad kan man vara på skolarbetet om man inte går på toa under en hel skoldag?

Vi måste ha fräscha toaletter på våra skolor och de ska städas regelbundet. För mig är det en självklarhet!

Det måste också vara lugn och ro utanför toaletterna. Oändliga är väl historierna om elever som blir inlåsta och trakasserade på skoltoaletter. Här gäller det att ha vuxna som rör sig i korridorerna och som gör det tryggt för elever att göra sina toalettbesök.

Om detta tycker jag att eleverna på varje skola ska få diskutera med skolledningen. Det bör vara rektor som tar initiativet till diskussionen och tar till sig av elevernas synpunkter.

Jag anser att frågan är en del i trygghetsarbetet på skolan. Hur behandlar vi våra lokaler? Hur behandlar vi varandra? Det ska vara tryggt för alla i skolan. Alla ska känna sig bekväma med att gå på toaletten i skolan och man ska kunna göra det utan att känna sig stressad eller störd av andra elever.

NA

tisdag 7 oktober 2014

Skolan måste prioriteras högre

Jag vill ha en skola där varje elev möts av höga förväntningar och ges möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Jag vill ha en skola med inställningen att det är skolan som misslyckas när en elev inte klarar målen. Vi kan aldrig lägga skulden på eleven, skolan måste vara så professionell att den klarar varje elev.

För mig är det en farlig väg att gå när man likt Sture Barkin, rektor på Gumaeliusskolan, i NA den 3/10 skyller skolans misslyckande på eleven. År 2014 måste vi kunna ställa högre krav än så! Idag har föräldrars studiebakgrund och engagemang i allt för hög grad påverkan på studieresultaten. Detta måste vi tillsammans se till att ändra på. Skolan måste ha en förmåga att möta varje elev, stötta, motivera och involvera alla vårdnadshavare i sina barns skolgång.

För att klarar detta måste skolan fokusera på sitt kunskapsuppdrag. Detta är tydligt i Alliansens förändring av svensk skola och det behöver bli tydligt på lokal nivå här i Örebro. Det politiska lokala målet ska vara att varje elev ska klarar minst godkända betyg.

Vidare måste resurser finnas för at skolan ska klarar sitt uppdrag. Under innevarande mandatperiod har Socialdemokraterna sparat 40 miljoner på Örebros skolor vilket går tvärs emot de behov vi har. Nedskärningar i skolan får till konsekvens att lärarnas arbetsbelastning ökar vilket drabbar eleverna.

Från tidigare inlägg vet vi att Barkin är emot det fria skolvalet. För mig är det främmande att ta ifrån eleven rätten att välja skola. Jag är heller inte övertygad om att friskolor väljer bort elever med särskilda behov. Vid mina besök i Örebros skolor möter jag hela tiden bevis på motsatsen.

Alla skolor i Örebro ska vara bra. Det är vi skyldiga dagens barn och unga. Jag är övertygad om att det även skulle kunna vara så om vi styr resurserna rätt, har ett tydligt kunskaps fokus och låter varje skola utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Jag vill att varje elev ska få så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas att hela tiden utvecklas. Ska vi klara det måste målen från den lokala politiska ledningen vara tydliga och skolan prioriteras högre i den kommunala budgeten.

torsdag 2 oktober 2014

Dagens skola påverkar huruvida unga väljer läraryrket

Jag delar Ericssons oro över svensk skola och det faktum att så få lärare är behöriga att undervisa i det de undervisar. Att detta sker samtidigt som vi alla vet att svenska elever kunskapsmässigt halkar efter är ett stort problem. Slutsatsen som Ericsson har, att återupprätta respekten för kunskap, håller jag med om men det är fler saker som måste falla på plats.

Allt börjar med en bra lärare och jag vill att varje elev ska få så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Jag tror dock, till skillnad från Ericsson, att färre elever per klass, alternativt att ha två pedagoger i en stor klass, är en förutsättning för att pedagogen ska ha möjlighet att se och möta varje elev.

Bakom varje skicklig pedagog står en bra skolledare. Jag anser att rektorn på skolan är en nyckelperson för att lyfta skolresultaten, i Örebro och i Sverige. Resurser måste finnas så att rektor kan leda det pedagogiska arbetet och utveckla skolan efter dess förutsättningar. Lärare på varje skola måste ha tid till att diskutera pedagogiska utmaningar samt kontinuerligt få kompetensutveckling.

Ericsson menar vidare att pengar inte är ett problem. Visst, skolan har fått ökade resurser från staten men frågan är hur dessa resurser ser ut per elev ute på våra skolor. I Örebro har elevpengen minskat och det jag får till mig i mötet med lärare och rektorer är att resurserna är knappa. Resultatet blir stora klasser, neddragna kringresurser (exempelvis vaktmästare, studie- och yrkesvägledare, skolhälsa) och en hög arbetsbelastning för alla på skolan. Vi ser det också i diskussionerna om resurser till elever som har behov av särskilt stöd. Skolan måste många gånger prioritera mellan elever som behöver extra resurser och resultatet blir att pengarna inte räcker till alla.

Allt detta sammantaget har betydelse för hur många som väljer att satsa på att bli lärare.

Jag anser att vi är många som har ansvar för att attrahera fler till läraryrket. Framtidsutsikterna måste vara bra men dagens situation måste också attrahera. Vi måste tillsammans se till att lyfta goda exempel på när skolan lyckas och se till att varje skola gör mer av det som vi vet fungerar.

Jag vill att varje elev ska få så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas att hela tiden utvecklas. Ska vi klara det måste målen från den lokala politiska ledningen vara tydliga och skolan prioriteras högre i den kommunala budgeten.

torsdag 25 september 2014

Lärare = Framtidsyrke

Vi får idag rapport från Skolverket om antalet lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar – Alarmerande siffror är bara förnamnet!

Allt för många undervisande lärare är inte behöriga i det de undervisar. Elevernas resultat blir självklart därefter. Detta ser vi i Örebros betygsstatistik där antalet grundskoleelever som var behöriga till gymnasiet efter förra läsåret endast var 85%. Vi vet att går man inte på gymnasiet så är risken stor att hamna i ett utanförskap. Så rent krasst kan man säg att Örebro skickat 15% av eleverna direkt in i utanförskap!

Vad göra? Anna Ekström, GD på Skolverket, vill se samarbete i frågan och visst är det så. Att ha kompetenta pedagoger är en fråga som vi ska ta på allvar då vi vet att det är i mötet mellan en skicklig pedagog och elev som det händer. Fler måste vilja bli lärare och då gäller det att på allvar se till att läraryrket blir attraktivt. Vi måste utbilda fler och vi måste se till att fler stannar i yrket. Att samverka för att hitta strategier för detta är klokt.

På lokal nivå anser jag att vi kan göra mer. Först måste vi sluta spara på skolan (S har de senaste tre åren sparat 40 miljoner på skolorna i Örebro). Sedan måste vi se till att arbetsmiljön på våra skolor blir bättre. Jag tror också på att ge den enskilda skolan större frihet att utvecklas efter sina egna förutsättningar.

Varje rektor måste ha ledarförmåga och ges förutsättning att ta tag i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Vi måste minska på pedagogernas administrativa uppgifter – En del i det är att minska klassernas storlek. Klassen ska vara så liten så att pedagogen har möjlighet att se varje elev och dess behov.

Vidare måste skolan ha resurser till skolhälsa, vaktmästare och studie- och yrkesvägledare. Fungerar dessa funktioner får lärare i större utsträckning vara lärare.

Vi måste ge varje elev så mycket tid som möjligt med skickliga pedagoger. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och utmanas i att hela tiden utvecklas. Ska vi klara det måste målen från den politiska ledningen vara tydliga och skolan prioriteras högre i den kommunala budgeten.


Lärarnas Tidning 26/9

fredag 12 september 2014

Låg trovärdighet i löften från S

I ett brev till lärare i Örebro lovar Lena Baastad att börja satsa på skolan – Jag säger att det är på tiden!

Sedan omvalet har Socialdemokraterna i Örebro, trots höjda statsbidrag på 573 miljoner sedan 2006, sparat 40 miljoner på skolorna i Örebro. Pengen per elev krymper, lärarna sliter halvt ihjäl sig och påtalar gång på gång att resurserna inte räcker men Socialdemokraterna är nöjda med att de har investerat i lokaler!

Jag tror att brevet för många pedagoger i Örebro känns som ett slag i ansiktet. Jag tror att många blir irriterade över att Socialdemokraterna inte lyssnar eller bryr sig om vad personalen säger. Jag tror att många funderar om det ännu en gång bara är fina ord utan substans.

För mig är Socialdemokraternas skolpolitik obegriplig. Varför skär man först ner på verksamheten och sedan, när valet kommer, påtalar att skolan är viktig och måste satsas på? Varför är man så otydlig i sin ambitionsnivå under mandatperioden för att i valrörelsen vakna upp och påtala att skolan är viktig?

Dessutom är löftena som Socialdemokraterna i Örebro ger villkorade. Det måste bli en S-styrd regering i Rosenbad. Det lyser igenom – de har ingen lokal politik för skolorna i Örebro!

Får Nya Moderaterna i Örebro förtroendet på söndag lovar vi, oavsett regering, att göra följande: Satsa på färre barn per grupp i förskolan, mindre klasser i skolan och ett strukturerat arbete mot mobbning och kränkningar på våra skolor.

Jag vill höja och tydliggöra den politiska ambitionsnivån för Örebros skolor. Varje elev ska klara minst godkända betyg i alla ämnen. Varje elev ska mötas av en skicklig pedagog och till detta måste varje skola och varje lärare få förutsättningar.


måndag 8 september 2014

Lokal politik för fler Örebroare i arbete

Mer kan göras för att människor i Örebro ska komma i arbete. Det gäller att ge förutsättningar för företag att etablera sig, verka och utvecklas i vår stad. Det gäller också att skapa bättre förutsättningar för människor att komma i arbete.

Idag föreslår vi att de som söker försörjningsstöd inom 24 timmar ska garanteras ett möte med en handläggare och en arbetskonsulent. På mötet ska en noggrann kartläggning göras av personens kompetens, arbetslivserfarenheter och anställningsbarhet, samt vilka behov som finns för att dessa ska leda till egen försörjning.

I fredags la vi förslag om att alla arbetssökande ska ha rätt till förskola för sina barn. Detta för att människor inte ska behöva tacka nej till ett jobb eller en praktikplats för att man inte har en plats i förskolan.

Tidigare har vi sagt att människor som är arbetslösa och lever på försörjningsstöd på heltid ska vara i aktivitet. Då med att söka arbete, utbilda sig eller vara i praktik. För att detta ska varar möjligt är det viktigt att ha en struktur, vilket fås genom samtalet, samt en plats i förskolan om man har små barn.

Nya Moderaterna i Örebro vill skapa möjligheter för fler att ha ett jobb att gå till - Vi gör det genom praktisk politik, lokalt i Örebro.

 

torsdag 4 september 2014

Skolan är viktigast för Örebroarna

Radio Örebro har, via en undersökning som Novus gjort, kommit fram till att skolan är valets viktigaste fråga för Örebroarna. Jag håller med. Klarar vi inte skolan klarar vi inte jobben och klarar vi inte jobben så klarar vi inte välfärden. Ett logiskt men ack så viktigt resonemang.

I Örebro har vi utmaningen att klara fler elever genom grundskola och gymnasium med minst godkända betyg. Klasserna är stora och resurserna knappa för att klara av elever i behov av särskilt stöd. Så här har det varit hela mandatperioden men trots detta har Socialdemokraterna sparat 40 miljoner på skolan!

Trots att stadsbidragen till Örebro kommun har ökat har Socialdemokraterna prioriterat betong före barn!

Nya Moderaterna har sagt nej till varje nedskärning av skolan som gjorts sedan omvalet. Vi har satsat 110 miljoner mer än S-majoriteten på skolorna i Örebro.

Nya Moderaterna lovar mindre förskolegrupper, mindre klasser i skolan, ett tydligare fokus på kunskap i Örebros skolor samt ett strukturerat arbete för nolltolerans mot mobbning och kränkningar.

För oss Moderater är skolan viktig. Vi vill att varje elev ska mötas av höga förväntningar och få mer tid tillsammans med skickliga pedagoger. Vi vill se tidiga insatser för de elever som, av olika anledningar, halkar efter. Vårt mål är självklart att varje elev i Örebros skolor ska nå minst godkänt betyg i varje ämne.

 

måndag 1 september 2014

Förbättra lärares möjlighet att göra ett ännu bättre jobb

Jag håller med signaturen ”Lärare”, som skrev på insändarsidan i NA förra veckan, om att lärarna i svensk skola behöver arbetsro. Alliansens skolreformer har varit nödvändiga för att återupprätta kunskapsskolan och viktigt är att dessa sjösätts fullt ut i varje klassrum. Nu ska vi prioritera att varje pedagog ges tid till sitt huvuduppdrag – att förmedla kunskap.

Samtidigt menar jag att varje skola och lärare ständigt måste bejaka förändring. Samhället utvecklas, ny forskning kommer och skolan måste hänga med. Därför är kompetensutveckling och diskussioner mellan pedagoger på skolan viktigt. För detta måste avsättas tid.

När jag är ute och besöker skolor i Örebro möts jag av engagerade pedagoger som med all rätt är stolta över sitt yrke och det arbete de gör. I engagemanget står eleven i centrum och många är de lärare som är villiga att göra det lilla extra för att eleven ska lyckas. Men jag möts också av en frustration över stora klasser, otillräckliga resurser, en tung arbetsbörda och många arbetsuppgifter som man inte anser tillhör läraryrket.

Jag anser att vi kommunpolitiker på ett bättre sätt måste ta dessa signaler från skolans personal på allvar. Vi måste göra mer för att förbättra förutsättningarna för varje lärare att göra ett ännu bättre jobb.

Nya Moderaterna i Örebro har sedan omvalet sagt nej till Socialdemokraternas totalt 40 miljoner i nedskärning på skolan. Nya Moderaterna lovar mer resurser till Örebros skolor. Vårt tydliga mål är att alla elever ska klara minst godkända betyg i alla ämnen. Nya Moderaterna lovar att minska klassernas storlek, förbättra anti-mobbningsarbetet och ge varje elev mer tid tillsammans med skickliga pedagoger.

fredag 29 augusti 2014

Svensk skola behöver Alliansen

Jag anser att varje elev, under skoltid, ska få den hjälp de behöver för att nå sin fula potential. Idag debatterades möjligheten till Rut-avdrag för läxhjälp i P1 morgon. Jag håller med Tomas Tobé om att Rut även fortsättningsvis ska vara möjligt för läxhjälp. Men, jag är tydlig med att skolans uppdrag är att ge varje elev det varje elev behöver för att klara skolans mål.

Alliansregeringen har gjort massor av åtgärder för att föra tillbaka svensk skola till det kunskapsuppdrag som jag är övertygad om att varje svensk anser att skolan ska ha. Detta är bra och satsningarna måste få fortsätta. Jag är trygg i att en Alliansregering kommer att garantera detta men bekymrad över vad som skulle hända om S/V/MP ska rumstera i Rosenbad!

När man lyssnar på herrarna Bayland och Tobé så är de påtagligt överens om de stora satsningarna. Det är bl.a. mindre klasser och garanterad läxhjälp samt att Bayland inte verkar vilja riva upp Alliansens sjösatta reformer (vilka han tidigare så starkt har kritiserat).

Problemet med Socialdemokraterna är att reformerna de föreslår varken är finansierade eller förhandlade. Hur ska de ha råd med alla sina reformer när deras politik samtidigt innebär sänkta inkomsterna till staten då de prioriterar bidrag före jobb? Vad blir det kvar av deras förslag efter en förhandling med MP och V?

I veckan presenterade Alliansen sitt vallöfte om ytterligare tre miljarder till skolan under 2015 vilket tillsammans med vårens budgetproposition innebär dryga sex miljarder i permanent ökning till svensk skola. Detta är förhandlat, finansierat och klart.

Väljare som bryr sig om svensk skola bör kräva svar från Ibrahim Bayland om vad han verkligen kan lova i satsningar efter en eventuell valvinst. 

Gunnar Hökmarks blogg

tisdag 26 augusti 2014

(M)ed ansvar för Örebro

Idag skriver huvudmotståndarna i Örebropolitiken, AndersÅhrlin (M) och Lena Baastad (S), var sin debattartikel i NA. Konkreta förslag för vad Nya Moderaterna vill med Örebro från Åhrlin medan Baastad mest skriver om det som redan gjorts och finns samt nya förslag som bygger på rikspolitik.

Det är intressant att de fåtal nya förslag som S i Örebro kommer med villkoras med en S-märkt regering i Rosenbad. Inget genuint ansvar tas för Örebro!

På skolans område är detta uppenbart. De förslag som Nya Moderaterna i Örebro har lagt med färre barn per grupp i förskolan, mindre klasser i skolan, att alla elever ska nå målen och tidiga insatser, tas nu upp som egna förslag. VARFÖR har man under tre år sagt nej till detta? VARFÖR har S-styret i Örebro i tre år sparat på skolan?

Totalt 40 miljoner har skrutits bort från Örebros skolor. När jag pratar med personalen i skolan säger de att resurserna till elever med särskilda behov inte räcker. Detta är en medveten prioritering som Socialdemokraterna i Örebro har gjort sedan omvalet 2011.

I tre år har målet varit att endast 80% av eleverna ska klara skolans mål. Vad Örebros Socialdemokrater vill med de 20% som de anser inte ska klara skolans mål har vi under tre år inte fått något svar på….

Vi Moderater inser att lokala val vinns med lokalt ansvarstagande och lokal politik. Vår ambition är att svara på de frågor om de problem som Örebroarna ser. Vi pratar med Örebroarna och omvärderar kontinuerligt vår politik så att den svarar upp mot de utmaningar som Örebro har.

En röst på Nya Moderaterna i Örebro är, oavsett regering, en röst för en bättre skola, fler jobb och ett tryggt Örebro.fredag 22 augusti 2014

M lovar fler förskoleplatser i Latorp

Får Nya Moderaterna Örebroarnas förtroende den 14:onde september kommer vi omgående se till att det blir fler förskoleplatser i Latorp. TvärsnyttNA
Vi vill ha en levande landsbygd och därför ger vi idag detta viktiga besked till familjerna i Latorp.  

Jag har pratat med föräldrar i Latorp och tjänstemän som alla påpekar att det finns ett stort behov av att öka antalet platser i Latorps förskola. Det står drygt 20 barn i kö vilket tidigare inte synliggjorts i kommunens planering.

För familjerna i Latorp får avståndet till förskolan stora konsekvenser. De får skjutsa sina barn långa sträckor vilket belastar miljön, kostar tid och pengar samt gör att ett boende på landsbygden blir mindre attraktivt. För mig är detta orimligt!


Jag vill att kommunens tjänstemän omgående ska inleda projektering i syfte att bygga
och starta två nya förskoleavdelningar, i form av en eller flera paviljonger, i Latorp innan januari månads utgång. Vidare vill jag att en plan för en permanent lösning av förskolesituationen i Latorp tas fram.


Tvärsnytt, NA


onsdag 20 augusti 2014

Otydliga sossar även i Örebro

Igår utfrågades Stefan Löfven i P1-morgon vilket flera dagstidningar idag kommenterar, DN, SvD, NT. Jag lyssnade och håller med om att svaren är luddiga, otydliga om han ens svarar... Det kan inte vara lätt att vara socialdemokrat med en sådan partiledare.

Det som skrämmer mig mest är att han kan få väljarnas förtroende att leda Sverige! Hur ska det bli? Vilka svar för Sveriges utmaningar kommer han att leverera i skarp läge? Och med vem ska han bilda regering? Inga besked ges. En av Löfvens fördelar sägs vara att han är en bra förhandlare – Ja, det lär ju behövas i samtalen med V och MP! 

Jag kan inte låta bli att dra paralleller till Socialdemokraterna i Örebro. De är rätt luddiga de också! De kan inom skolans område inte göra nått, trots att statsbidragen ökat. S i Örebro väljer istället att spara på skolan när kunskapsresultaten ser ut som de gör i Örebro!

S i Örebro har otydliga mål. 80% av eleverna ska klara skolans mål trots att Skollagen säger 100%. De sätter också målet att endast 80% av eleverna ska känna sig trygga i Örebros skolor. När vi påtalar otydligheten samt de felaktiga signalerna som dessa mål skickar till verksamheten, säger de att vi missförstår.

S i Örebro säger och skriver att antalet barn per avdelning i förskola ska minska men de avsätter inga pengar och de vägrar att planera för det.  De raljerar över våra förslag och säger att pengarna inte finns för att bygga förskolor så att vi kan minska antal barn per avdelning – samtidigt som de vill bygga en bar på Järntorget!

S i Örebro pratar om tidiga insatser men de lägger år efter år besparingar på skolan, 40 miljoner sedan omvalet, vilket leder till att resurserna inte finns ute på våra skolor!

Dessutom villkoras varje vallöfte från Socialdemokraterna i Örebro med en S-regering...

söndag 17 augusti 2014

Politik är att prioritera – Jag prioriterar barnen!

Valet i Örebro handlar allt mer om huruvida partier vill prioritera betong eller barn. Jag, och Nya Moderaterna, anser att barnen är vår framtid så därför ställer jag mig på deras sida!

Idag rapporterar NA om två exempel där betongen i Örebro prioriteras före barn i Socialdemokraternas Örebro.

Först gäller det frågorna som NA ställer om förskolan.  Äntligen säger S att ett max-tak på 15 barn/avdelning i förskolan är en bra idé. Men tyvärr inte för alla! Nej, bara för de små barnen,.. Till detta har de under denna mandatperiod inte avsatt några pengar och de säger nej till att anpassa nya förskolor till färre barn per grupp (man bygger nu för 20 barn/avdelning). Min slutsats blir att grupperna med barn i ålder 4-5 kommer att få ta smällen.

Nya Moderaterna går till val på att minska barngruppernas storlek för alla barn i förskolan till max 15 barn/avdelning. Vi lyssnar till föräldrar och personal som säger att 15 barn/grupp för de små barnen är för mycket, där måste antalet barn vara färre.

Det andra exemplet är att kommunen ska bygga en paviljong för att inhysa en restaurang på Järntorget. Anmärkningsvärd prioritering! Jag, och Nya Moderaterna, säger nej! När vi Moderater vill bygga fler förskolor för att minska barngruppernas storlek säger S att det blir alldeles för dyrt och att pengarna saknas, men en kommunal bar går tydligen bra att bygga!

lördag 16 augusti 2014

Skillnad på S och M

Vi Moderater har som praxis att se till att det vi föreslår är väl underbyggt, finansierat och ligger i linje med hur vi yrkat tidigare. Därför reagerade jag starkt på dagens debattartikel i NA signerat ledande socialdemokrater i Örebro län.

Det är främst förslagen om skolan som irriterar mig. Man skriver att de vill ha max 15 barn per förskolegrupp. Förslaget är bra men rimmar illa med den politik som Socialdemokraterna i länets största kommun driver.

Nya Moderater i Örebro har i budget efter budget prioriterat pengar för att minska barngruppernas storlek i förskolan. Varje gång har S sagt nej. Socialdemokraterna i Örebro har inte avsatt pengar till minskade grupper och de planera inte heller framtida behov av nya förskolor med färre antal barn per grupp än dagens snitt på 17 barn.

Vidare skriver de om att en S-regering kommer satsa 1,1 miljard på skolområdet och att 32 miljoner hamnar i Örebro län. Det räcker inte! Alliansregeringen avsätter i sin vårproposition för 2015 3,8 miljarder till skolan. Det blir cirka 47 miljoner till Örebro kommun - finansierat och klart!

Socialdemokraterna nationellt sprutar ur sig förslag och miljarderna rullar. Men hur kalaset ska finansieras talar de inte om. Allt det som socialdemokraterna föreslår ska dessutom förhandlas med de partier som de ska styra tillsammans med. Vem eller vilka detta är har väljarna ännu, med endast fyra veckor kvar till valet, inte fått något besked om.

Alla förslag som Alliansen kommer med är finansierade krona för krona. En röst på oss är en röst för stabila finanser, arbete före bidrag samt en skola med hög kvalité och fokus på att ge varje elev de bästa förutsättningarna att klara skolans kunskapsmål. Dessutom har vi Moderater en tydlig insikt i att vi lokalt måste prioritera skolan före betong

torsdag 14 augusti 2014

Bra besked om mer idrott i skolan

Ett välkommet besked om mer idrott i skolan kom igår från Alliansregeringen. Förslaget väckte tyvärr inga större rubriker i lokal media men vi Örebromoderater jublade! Förslaget ligger helt i linje med den politik som vi bedriver lokalt i Örebro.

Jag tror stenhårt på Bunkefloprojektet och på att fysiskt aktiva elever har större förmåga att ta till sig den kunskap som skolan förmedlar.  Nya Moderaterna i Örebro vill ha en timmes fysisk aktivitet per dag för alla elever i skolan. Detta har vi föreslagit att Örebro ska testa i en eller flera skolor – Får vi väljarnas förtroende i höstens val kommer vi att genomföra detta. (Socialdemokraterna i Örebro har sagt nej till detta förslag - Thomas Esbjörnsson anser inte att fysisk aktivitet är hälsa...)

Jag brinner för dessa frågor. Barn måste tidig få lära sig glädjen i rörelse och fysisk aktivitet och ämnet idrott och hälsa är en viktig del i detta. Att lära sig hur man ska ta hand om sin kropp är lika viktigt som att lära sig de teoretiska ämnena i skolan.

Att förmedla kunskap om hälsans betydelse för ett fullvärdigt liv bör vara skolan uppdrag. Jag anser att vi bör göra ämnet Idrott och hälsa till ett kunskapsämne lika mycket värt som alla andra ämnen i skolan.

Charli Eriksson, Professor i folkvetenskap vid Örebro Universitet, sa i en diskussion vi hade för ett par år sedan att han gärna såg att varje elev fick ett körkort i hälsa. Detta Hälsokörkort skulle innebära att man har kunskap om hur kroppen fungerar och vad man behöver göra för att må bra. Jag gillar idén.

tisdag 12 augusti 2014

S-löften fyllda av luft

Socialdemokraterna i Örebro går nu ut med löftet att satsa på skolan – Ja, det är så dags nu när det är valrörelse!

I tre år har Thomas Esbjörnsson och Lena Baastad haft ansvar och i tre år har de sparat 40 miljoner på skolan! I tre år har de sagt nej till Moderaternas förslag om satsningar. I tre år har de gång på gång skurit ner på anslagen till skolorna i Örebro.

När jag besöker förskolor och skolor i Örebro pratar personalen om just detta. De känner av besparingarna. De tyngs av knappa resurser, att inte kunna ta in vikarier, att inte räcka till för varje elev i de stora klasserna, att resurserna till elever i behov av särskilt stöd inte räcker, att ständigt behöva diskutera vad skolan ska spara på istället för vad de ska satsa på…

Orden i pressmeddelandet från Örebros Socialdemokrater är inte trovärdiga. Inget konkret om vad de lokalt kommer att göra eller vilka pengar som kommer att avsättas. Det klingar illa att inför ett val lova att satsa när de under tre år har prioriterat pengarna till allt annat än skolan. Jag vill påstå att det endast är luft i Socialdemokraternas löften!

 


måndag 11 augusti 2014

Varje elev har rätt till studiero

Har tittat på Socialdemokraternas film om skolan. Den är välgjord och beskriver en del av verkligheten. Men är analysen och slutsatsen den rätta? Är det verkligen en röst på Socialdemokraterna som är lösningen för flickan i filmen? 

Flickan vill bli läkare och undrar hur det ska gå när mamma inte har råd att köpa läxhjälp… Mitt svar är att ingen ska behöva köpa läxhjälp. Varje skola ska förse varje barn med den hjälp som han/hon behöver. Klaras detta inte av på lektionstid ska läxhjälp finnas på skolan.

Jag anser att Alliansregeringens kursändring för svensk skola är bra. Nu finns ett tydligt fokus på kunskap, vilket är bra för svenska elever. Flumskolan är förpassad till papperskorgen! Det gäller nu att vi kommunpolitiker tar vårt ansvar och förser varje skola med rätt förutsättningar. Allt nytt (skollag, läroplaner mm) måste implementeras och det duger inte, som Socialdemokraterna i Örebro har gjort, att lokala politiker sparar på skolan. Varje skola, rektor och lärare måste få förutsättningar att utföra sitt arbete!

Jag har, när jag varit ute i Örebros skolor, mött massor av seriöst och hårt jobbande lärare, rektorer och annan skolpersonal. Som sliter hårt för att varje elev ska få utvecklas till sin fulla potential. 

Svensk skola är generellt inte så stökig som filmen beskriver och i de fall det är så ligger ansvaret i slutändan på den lokala politiken. Vi måste ha skolledare på varje skola som förstår och får möjlighet att göra det de ska – leda det pedagogiska arbetet. Varje elev har rätt till en bra lärare som har förmåga att skapa studiero samt ordning och reda i klassrummet.

SvD angående Socialdemokraternas filmer

fredag 8 augusti 2014

Trygga elever lär sig mer

Jag är fast övertygad om att trygga elever lär sig mer. Därför är det så viktigt att varje skola, rektor och lärare jobbar med värdegrundsarbetet varje dag.

Frågan belyses idag från två håll i lokal media. Helén Karlsson tar upp frågan i sin NA-krönika (se nedan) och Radio Örebro rapporterar om skadegörelse på skolorna i Örebro.

Jag håller med Helén om att mer fokus i skolan bör läggas på ordning och studiero i klassrummet. (Jag förordar dock inte betyg i ordning och uppförande!) Det måste ges förutsättningar för lärande. Här har så klart föräldrarna ett stort ansvar att uppfostra sina barn men skolan måste sätta sina regler och vara tydlig med vad som gäller i skolan. Barn är anpassningsbara och sätter vi ribban från början och håller i så blir förutsättningarna för studiero och ordning bättre ju äldre eleven blir.

Jag vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar i Örebros skolor. Så fort något händer ska personalen reagera och samstämmigt veta vad som ska göra. Varje skola ska tillsammans med eleverna jobba med trivsel. Jag tror att när eleverna trivs och är stolta över sin skola så är de mer måna om skolan och varandra.

Detta förutsätter fler vuxna i skolan och färre elever per klass än vi har i Örebro idag. För att läraren ska ha en chans att se varje elev och möta deras olika behov måste grupperna bli mindre och då speciellt i de yngre åldrarna.

Jag kopplar trygghetsarbetet även till skadegörelsen. Jag anser att det i värdegrundsarbetet ingår hur vi beter oss mot varandra och vår omgivning. Eleverna ska lära sig att vara rädda både om varandra och om arbetsmiljön på skolan. Det är fel att kränka en person och det är fel att proppa igen ett handfat!
 


torsdag 7 augusti 2014

S förnekar sitt ansvar för Örebro

I sin artikel i NA idag kommer Lena Baastad med faktafel och politiska floskler om Alliansregeringens politik som gör att jag vill rekommendera läsning av gårdagens ledare i SvD och Anders Borgs inlägg idag i Dagens Industri.

Socialdemokraterna i Örebro förnekar gång på gång sitt ansvar för Örebro. De påstår att de kämpar för välfärden men har under de senaste tre åren sparat 40 miljoner på skolorna i Örebro, trots att statsbidragen till kommunen ökat. De har gång på gång sagt nej till Nya Moderaternas förslag om ökade anslag till skolan och istället prioriterat betong.

Socialdemokraterna påstår felaktigt att de står ensamma i satsningar på välfärden. Vi Moderater har, tillsammans med partierna i Alliansen, kommit överens om satsningar på skolan. I vårens budgetproposition satsas exempelvis 3,8 miljarder på utbildning år 2015. Frågan är vad en vänsterstyrd regering har kommit överens om att satsa? Har de över huvud taget en gemensam politik för skolan?

Men viktigast för skolan och omsorgen i Örebro att det lokala styret förstår sitt ansvar. Det är på budgetfullmäktige i Örebro, nu i november, som pengarna till skolan fördelas. Det är då skolorna i Örebro får veta vilka förutsättningar de har för kommande läsår. Ska besparingarna på skolorna i Örebro fortsätta eller räcker det nu?

onsdag 6 augusti 2014

Möjliggör för en levande landsbygd

Att Örebro är en fantastisk stad är det många som har upptäckt. Inflyttningen är stor och staden växer. Detta är positivt men också en utmaning. Hur ska vi hänga med vad gäller bostäder, förskolor, skolor och annan samhällsservice?

Igår besökte jag Latorp, en idyll 15 km från centrala Örebro. I Latorp är det generationsväxling och ett stort tryck på förskolan och skolan som tyvärr inte räcker till för alla som vill ha plats. Jag mötte några föräldrar som engagerar sig för fler förskoleplatser i den så populära Latorps förskola.

Till Latorps förskola står idag 23 barn i kö. De har en plats någon annan stans men vill helt ha en plats nära hemmet. Verkligheten för dessa föräldrar är att de får köra sina barn, till Garphyttan, Vintrosa eller in till Örebro. Detta medför en logistisk utmaning och i många fall att en extra bil måste inköpas (att ta sig till förskolan med hjälp av kollektivtrafiken på landsbygden är enligt föräldrarna inget alternativ!).

Kommentarer från föräldrarna jag träffade: Vi vill inte köra runt med våra barn! Vill vi ha folk på landet så måste vi se till att det finns förskolor! Vill inte ni politiker ha en levande landsbygd?

Jag vill ha en levande landsbygd och jag kommer att göra allt jag kan för att vi snabbt ska komma igång med en utbyggnad av Latorps förskola.

Nya Moderaterna nöjer sig inte med att alla barn har en plats i förskolan. Vi lyssnar på föräldrarna. Vi vill ha en hög kvalité i förskolan, max 15 barn per förskolegrupp och ett större fokus på att familjernas önskemål ska styra utbyggnaden av kommunens förskolor.


tisdag 5 augusti 2014

Rötmånad

Igår presenterade Socialdemokraterna ett vallöfte om 20000 traineejobb för unga inom vården och självklart hänger Lena Baastad på, bryter ner siffrorna till 350 ”jobb” i Örebro.

Låter bra men är det smart och kommer det att fungera?
Jag håller med Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson som kritiserar förslaget då det till 100% ska finansieras av staten och inte involverar arbetsmarknadens parter. Det är hos arbetsgivarna jobben växer fram - inte i ett pennstreck i en S-budget!

Är man seriös med sina satsningar på arbetsmarknaden måste man ha med sig arbetsgivare och fack så att de tar ansvar, det duger inte att staten gör egna race! Dessutom finns det redan idag YA-jobb där unga kan anställas till en lägre lön och staten betalar för handledning.

Är Socialdemokraterna i Örebro seriösa med sin ambition att få fler människor i arbete? Frågan anser jag är relevant. Vad gör de för att förbättra företagsklimatet i Örebro? Vad gör de för att förbättra de insatser som kommunen kan göra för att få människor som lever på försörjningsstöd att komma i arbete? Vad gör de för att förbättra skolans villkor?

Vi Örebromoderater anser att mer kan göras för att underlätta för företagande i Örebro. Enklare och snabbare hantering från kommunens sida när företag tar kontakt. Viktigt är att få ordning på kommunal upphandling så att lokala företag kan vara med samt att kommunala bolag med sin verksamhet inte konkurrerar ut privata bolag.

Vi vill att arbetslösa människor som lever på försörjningsstöd ska vara i sysselsättning 8 timmar per dag med målet att få ett arbete. Vi vill dessutom att Örebro ska sluta spara på skolan. Varje skola måste få förutsättning att ge varje elev bästa möjliga skolgång.

Vi lokala politiker måste ta ett stort ansvar för bra förutsättningar för jobb ute i kommunerna. Vi måste ha konkreta förslag och inte förlita oss på härsket valfläsk från Stefan Löfven.


Dagens Industri

måndag 4 augusti 2014

Hög tid att prioritera skolan i Örebro

Jag är nu tillbaka på Rådhuset efter några veckors ledighet och är ordentligt taggad för valrörelse.

Nya Moderaterna i Örebro anser att de viktigaste frågorna i höstens val är jobben, skolan och tryggheten. På alla dessa områden anser vi att det Socialdemokratiska styret i Örebro har kapitulerat! De inser inte sitt ansvar, de skyller allt på Alliansregeringen och ropar ständigt efter mer pengar för att dölja sina egna felprioriteringar.

Idag ironiserar Esbjörnsson på sin blogg om Folkpartiets kritik av de minskade resurserna i Örebros skolor. FP påpekar enligt Esbjörnsson att pengar till böcker inte finns och han verkar mena att FP med detta är emot satsningar på IT…

Jag kan hålla med om att FP inte är de största anhängarna av en modern skola men kritiken av minskade resurser som framförs av mina FP-kollegor är korrekt. S har medvetet prioriterat ner resurserna till skolan genom att spara 40 miljoner under de senaste tre åren. Är det klokt när resultaten i Örebros skolor är som de är?

Vi Moderater går till val på mer resurser till skolan i Örebro. Vi vill ha färre elever i klasserna och ett tydligt fokus på trygghet och kunskap. I Örebros skolor ska det vara nolltolerans mot mobbning och kränkningar. I Örebros skolor ska varje elev mötas av höga förväntningar och ges rätt förutsättningar för att klara skolans mål.

Jag anser att Alliansregeringen, genom alla skolreformer, har bäddat väl för oss ute i kommunerna – Det hög tid för oss att ta vårt ansvar och i Örebro skapa en skola där varje elev ges möjlighet att når sin fulla potential.

 

onsdag 16 juli 2014

S skär ner på skolan i Örebro

Som vanligt skyller Örebros Socialdemokrater sina egna tillkortakommanden inom skolans område på Alliansregeringen. Att en medveten prioritering på allt annat än skolorna i Örebro ger effekter, utelämnar Esbjörnsson och Ekerbring i sitt debattinlägg, i NA den 11/7, om gymnasieskolan.

Jag har besökt alla Örebros gymnasieskolor, och de flesta gymnasielärare som jag har träffat anser att den förändring som Alliansregeringen har gjort av gymnasieskolan har varit bra och nödvändig. Den ger ett tydligt fokus på vidare studier eller yrkesliv. Kraven och kvalitén har ökat vilket gynnar eleverna och deras utsikter att få ett arbete. Dessutom har Alliansregeringen satsat 7 miljarder mer på skolan än vad som gjordes under den förra Socialdemokratiska regeringen.

40 miljoner har Esbjörnsson skurit ner på skolan sedan omvalet. Socialdemokraterna har lagt ner Örebros bästa gymnasieskola, trots sitt vallöfte att ingen skola skulle läggas ner. De näst intill ignorerar skolpersonalens rop på tydlighet och mer resurser och de har år efter år sagt nej till Nya Moderaternas förslag om att satsa mer på skolan. Socialdemokraterna i Örebro har kapitulerat från sitt ansvar för den kommunala skolan vilket även genomsyrar debattartikeln.

Höstens val kommer till stor del handla om skolan och i Örebro är skiljelinjen mellan Nya Moderaterna och Socialdemokraterna tydlig. Vill du ha slut på nedskärningar i Örebros skolor ska du rösta på Nya Moderaterna. Vill du ha mindre grupper i förskolan, färre elever per klass och ett gediget arbete mot mobbning ska du rösta på Nya Moderaterna. Vill du ha en tydlig skolpolitik där krav ställs att varje elev i Örebros skolor ska mötas med respekt och höga förväntningar samt tidigt få stöd när behov finns, ska du rösta på Nya Moderaterna.

Är du som jag övertygad om att ett Örebro med en bra skola är ett tryggt Örebro ska du lägga din röst på Nya Moderaterna den 14:onde september. Nya Moderaterna är Örebros trygghetsparti.

lördag 12 juli 2014

Nya Moderaterna garanterar mindre barngrupper i Örebros förskolor

I sin artikel, i NA den 7/7, lyfter förskoleupprorets företrädare fram behovet av mindre barngrupper i Örebros förskolor. Det är bra. Nya Moderaterna i Örebro har sedan 2011 prioriterat över 50 miljoner kronor för färre barn per grupp förskolan.

Tyvärr tar dock Jansson med flera upp Stefan Löfvéns löfte om mindre barngrupper utan att berätta att Socialdemokraterna i Örebro gång på gång sagt nej till mindre barngrupper. De har sagt nej till budget-satsningar på mindre barngrupper, de har till och med sagt nej till att ta fram en långsiktig plan för att minska barngruppernas storlek och strax innan sommaren sa de nej till att lokalförsörjningsplanen skulle arbeta för mindre barngrupper.

De nya förskolor som Socialdemokraterna i Örebro vill bygga ska ha plats för 20 barn istället för de 15 barn per grupp som Löfven nu utlovat. Statistik visar också att rödgröna kommuner har större barngrupper än Allianskommuner.  Dessutom vill Socialdemokraterna, precis som Sverigedemokraterna finansiera sina förslag med en bankskatt som kommer leda till höjda räntor. Det en ekonomiskt trängd barnfamilj vinner på minskade barngrupper kommer de att förlora på höjda boendekostnader.

Nya Moderaterna i Örebro prioriterar ner en stor politisk organisation, skrytbyggen och betong till förmån för 50 miljoner mer till skolan. 14 miljoner av dessa satsar vi på mindre barngrupper och 16 miljoner på att minska klasserna i skolan. Den socialdemokratiska majoriteten har istället valt att skära ner 10 miljoner på skolan i Örebro.

Vi tror att Örebro blir tryggt med en bättre förskola och skola. Vi vill ha en förskola och skola där personalen ser varje barn och där alla barn får det stöd de behöver. Föräldrars engagemang är bra och välkommet, men får aldrig vara ett villkor för att en elev får en bra utbildning. Varje elev som går ut utan godkända betyg i alla ämnen är ett misslyckande för skolan och samhället.

Vi älskar Örebro, men inget är så bra så det inte kan bli bättre. Händelserna under vintern och våren visar att Örebro behöver bli tryggt. Vi satsar på en bättre skola och en förskola med mindre grupper som en del i detta. Nya Moderaterna är Örebros trygghetsparti.lördag 28 juni 2014

Moderaterna i Örebro prioriterar skolan

I sitt inlägg på NA:s insändarsida den 27/6 kritiserar ”Holger” oss Moderater för vilja ”ta bort” stöd till svaga elever i svensk skola. Jag förstår inte var ifrån dessa påståenden kommer då inget kan vara mer felaktigt.

Tvärt emot vad ”Holger” påstår vill Alliansregeringen satsa ännu mer på att varje elev ska klara skolan och då ingår exempelvis ökad undervisningstid i svenska för nyanlända elever i dessa satsningar.  
För oss Moderater är det skolans uppgift att ge varje elev möjlighet att utvecklas så mycket det bara går. Varje elev ska mötas av höga förväntningar och stöttas i sin kunskapsresa genom alla skolans stadier. Här är det kommunala ansvaret stort.

I Örebro har den Socialdemokratiska majoriteten sparat på skolan under de senaste åren vilket fått stora konsekvenser för elever och personal i Örebros skolor. Lärarnas arbetsbelastning är hög och det saknas många gånger resurser att hjälpa alla elever i behov av särskilt stöd.

Vi Moderater har sagt nej till alla skolbesparingar som gjorts i Örebro. Vi har prioriterat mer pengar till skolan och vill speciellt satsa på mindre klasser, nolltolerans mot mobbning och kränkningar samt höjda kunskapskrav. Vi är också tydliga med att varje elev ska klara skolan och att resurser ska sättas in direkt om en elev halkar efter i skolarbetet. Allt annat är ett svek.

onsdag 25 juni 2014

Tomma ord från S i Örebro

Igår slog Socialdemokraterna på stora trumman och berättade om sina ”satsningar” på skolutbyggnad i Örebro. Det är bra. Men vad är nytt med det? Staden växer och det är många barn som föds och flyttar in – Jag undrar vad som är alternativet? Att inte bygga? Kommunen är enligt lag skyldig att förse sina invånare med förskolor och skolor!

Jag diskuterade just nyhetsvärdet i detta med en journalist igår. Han höll med mig…

Det som dock är anmärkningsvärt är att Socialdemokraterna inte planerar för mindre barngrupper i förskolan. Detta skriver de om i sin budget men de är inte beredda att göra det till verklighet. Inga ambitioner - bara tomma ord.

I Socialdemokraternas Örebro sitter man nöjd med att alla barn får en plats. Att platsen inte är i den delen av staden som föräldrarna önskar eller att personalen jobbar på bristningsgränsen med de stora barngrupperna bryr sin inte Socialdemokraterna om.

På senaste mötet där behovet av skollokaler diskuterades (och planen beslutades) sa vi Moderater att planen måste justeras efter färre barn per grupp.

Som enda parti i Örebro säger vi Moderater att det ska vara max 15barn/förskoleavdelning. Vi går efter Skolverkets tidigare rekommendation eftersom vi anser att varje barn har rätt att synas och få sina behov tillgodosedda i förskolan.

På mötet påpekade jag att alla partier skriver om en minskning och att det då rimligtvis bör innebära att man vill planera efter det. Men icke! I Örebro stoppar man huvudet i sanden och fortsätter att planera med samma antal barn/grupp (idag i snitt 17,1 barn) och varje ny förskoleavdelning byggs för 20 barn… 

Jag konstaterar att i Socialdemokraternas ambition är att antalet barn per förskolegrupp fortsatt ska vara på en hög nivå, åtminstonne fram till år 2018!

torsdag 19 juni 2014

Rätten till tidigt stöd

Vi pratar ofta om hur viktigt det är att tidiga insatser sätts in när elever halkar efter i skolarbetet. I mätningar som gjorts visar det sig att stöd till elever oftast sätts in i slutet av högstadiet vilket ju verkar vara rätt sent…

Jag, och många med mig, inser att det blir billigare att åtgärda ett problem tidigt än sent och framförallt hävdar jag att man sparar på personligt lidandet. Jag anser att vi måste sätta barnets behov före ekonomi och se en tidig insats som en investering. 

Det finns elever som i Örebros skolor inte får det stöd de behöver för att hänga med i skolan. Det är allt ifrån dyslektiker som inte får sin diagnos, eller rätt tekniska hjälpmedel, till eleven som år efter år halkar efter i exempelvis matte.

För mig är detta allvarligt. Varje skola måste klara av att se varje elev och garantera att vi inte alldeles för sent kommer på att det finns stora brister. Färre elever per klass, vilket gör att pedagogen har möjlighet att bättre se varje elevs behov, är en del av lösningen. Rätt kompetens på varje pedagog är en annan del.

DN skrev i lördags om forskare som håller på med ett kunskapstest i matte för lågstadiet och sedan efterföljande övningar för de elever som visar på bristande kunskaper. Sånt blir jag glad av att läsa – Konkreta verktyg som kan underlätta för våra pedagoger i deras uppdrag att ge varje elev möjlighet att utvecklas så mycket som möjligt.


Karolina Wallström (FP) lyfte på gårdagens Kommunfullmäktige frågan om barn i Örebro som inte får sin behov tillgodosedda.

Tove Lifvendahl skriver om utanförskapets kostnader vilka är betydligt högre än om vi i tid tog tag i problemen med elever som halkar efter i skolan

torsdag 12 juni 2014

Skolavslutning

Idag skiner solen i Örebro och det är skolavslutning för de flesta elever. Imorgon är det studenternas tur. Sommarlov och begynnande vuxenliv väntar våra barn och unga – härliga tider för de allra flesta.

Har skolan skött sitt uppdrag går eleverna på sommarledighet med nöjda miner och höga förväntningar inför nästa skolår, jobb eller vidare studier. Har eleven fått tillräckligt med stöd, utmaning och uppmuntran så ser betygen hyfsade ut och därmed framtiden.

Som skolpolitiker, och därmed med en viss inblick i skolans värld, funderar jag rätt mycket över vad som händer alla de elever som inte är så nöjda denna vecka. De som inte alls vill ha sommarlov för det är ”stökigt” hemma eller för att de inget har att göra. De som vet att mobbingen inte slutar bara för att skolan slutar. De som vet att de inte fått det stöd de behöver i skolan och därför hela tiden halkar efter sina klasskamrater. De som efter nio, eller 12, år i skolan inte har en aning om vad de ska göra med sina liv.

Jag tänker rätt mycket på de elever där skolan har misslyckats, eller inte uppfyllt, sitt uppdrag - Vad säger vi till dem?

DN om att skolan sviker de elever som hamnar efter

tisdag 3 juni 2014

En bra skola gör Örebro tryggare

Ingemar Berglund verkar i sitt svar, på NA:s insändarsida den 30/5, till mig vara helt emot betyg i svensk skola. Men hans resonemang kring forskningsbevis tycker jag missar den viktiga aspekten om hur skolan tar hand om de resultat som betygen visar. Betyg visar på ett tydligt sätt hur eleven ligger till och om skolan inte tidigare har agerat för att eleven ska nå målen ger betyget en tydlig signal.

Att elever, som Alliansregeringen föreslår, ska få betyg från skolår 4 ska ses som ytterligare ett steg mot en kunskapsskola som ser varje barn.

Men än viktigare är vad vi huvudmän gör lokalt i Örebros skolor. Med de kunskapsresultat vi har i Örebro är det tydligt för mig att skolorna på ett bättre sätt måste motivera elever till kunskap. Här är lärarens roll central och jag anser att varje elev har rätt till en bra pedagog. Varje lärare ska ha förmågan att uppmuntra och utmana varje elev så att han/hon når sin fulla potential. I detta arbete har varje skolledare ett stort ansvar.

Den lokala politikens roll är att avsätta resurser och sätta kloka mål för skolan som vi kontinuerligt mäter och följer upp. Här anser jag att Örebros skolor, med den politik som Socialdemokraterna för, både saknar resurser och tydliga politiska mål.

Skolorna i Örebro tyngs av besparingar, stora klasser och knappa resurser till elever i behov av särskilt stöd. Detta samtidigt som de lokala politiska målen är för många och otydliga.

Nya Moderaterna i Örebro har de senaste tre åren prioriterat mer resurser till skolan än den styrande S-majoriteten. Våra vallöften är färre elever per klass, ökad trygghet för varje barn i skolan och ökat fokus på kunskap. Tillsammans med tidigare betyg gör det skolorna i Örebro mer rättvisa. En rättvis skola gör Örebro tryggare.

onsdag 28 maj 2014

Varje elev ska utvecklas varje dag

Idag publicerar NA en artikel om John Hatties besök i Örebro förra veckan. Det var en inspirerande dag och riktigt mäktigt att ha en så omdiskuterad skolforskare på plats.

Det jag tog med mig från föreläsningen var vikten av att kunna se framsteg i det som händer under elevens skoldag. Utvecklas elevens kunskaper? Hur vet vi det? Fungerar det som läraren gör? Förstår rektorerna sin roll i detta? Ger vi politiker förutsättningar för varje skola, rektor och lärare?

För eleven är det som händer här och nu, varje dag i skolan, viktigt. De behöver rätt lärare nu, inte imorgon eller om några år. Lärare måste ha kompetens nog att möta och ha en dialog i lärandet med varje elev. Pedagogen måste göra mer av det som fungerar och se till att eleven utvecklas till sin fulla potential. Här har skolledningen på varje skola ett stort ansvar.

Hattie har tittat på vad som har effekt i lärandet och den största effekten är när eleven har höga förväntningar på sig själv. Detta är viktigt att lärarna är medvetna om och uppmuntrar eleverna i.

Jag känner att det är bråttom. Vi har inte råd att göra mer misstag. Skolan måste få förutsättningar att klara sitt uppdrag. Politiken lokalt måste ta sitt ansvar, sätta tydliga mål och ge tillräckligt med resurser till verksamheten.

måndag 19 maj 2014

Minska klasserna i Örebros skolor

Idag publicerar NA en sammanställning från Skolverket som menar att de stora klasserna inte är så stora. Detta beror ju på vad man menar. Jag anser att klasserna ska vara så små att pedagogen/pedagogerna (det kan vara fler lärare i klassrummet) har möjlighet att se varje elev.

Diskussionen om hur många elever det ska vara i en klass är intressant. I Örebro anser styrande S att antalet elever per grupp är snudd på optimal medan lärare, skolledare och föräldrar säger tvärt om. Dessutom anser S centralt att pengar ska avsättas för att minska klassernas storlek...

Vi Moderater anser att klasserna i Örebro generellt är för stora. Skolpengen i Örebro är idag så låg att skolledare jag pratar med säger att den förutsätter stora klasser. Vi Örebromoderater anser att vi på kommunal nivå måste ta dessa signaler på allvar och prioriterar 50 miljoner mer till skolan i vår budget för 2014.

Alliansregeringen prioriterade också detta i sin vårproposition och avsatte två miljarder till mindre grupper alternativt fler pedagoger per klass. Vilket som väljs är det upp till varje skola att avgöra utifrån vad som är bäst just där.

I Örebro har vi problem med kunskapsresultaten och vi vet alla att det är i klassrummet det händer. Därför är det viktigt att läraren får rätt förutsättningar för att klara sitt uppdrag. Jag är övertygad om att färre elever per klass är en av de viktigaste förutsättningarna!

söndag 18 maj 2014

Tidiga betyg gör skolan mer rättvis

När betygen avskaffades i lägre åldrar var det barn från studieovana hem som drabbades hårdast. För mig är det viktigt att vi har en skola där kunskapen står i fokus och alla barn får chansen att lyckas så bra de kan. Därför håller jag inte med ”upprörd ungdom” i kritiken mot regeringens förslag att elever ska få betyg från fjärde klass.

En rättvis skola är en viktig del i ett Örebro som håller ihop. Föräldrarnas inkomst, utbildning eller bakgrund får aldrig vara av avgörande betydelse för ett barns möjligheter att lyckas i skolan. Det finns de som hävdar att elever har ett eget ansvar för att lyckas med sina studier, men det är inte rimligt att ett barn som inte är gammalt nog att köra moppe ska ta ansvar för sin egen framtid.

Nya Moderaterna vill ha tidigare betyg just för att det skapar en mer rättvis skola. Föräldrar som själva har studievana kan lättare se om deras barn hamnat efter än föräldrar som själva har haft det svårt i skolan. Betyg ger besked, på svart och vitt, om var elevens kunskapsnivå ligger.

Vi måste tidigare än idag börja prata kunskap i skolan och i god tid även börja mäta kunskap. Självklart ska tidiga betyg också kopplas till tidigt särskilt stöd. Vi ser idag hur det särskilda stödet kopplas in allt för sent.

Nya Moderaterna i Örebro vill satsa 50 miljoner mer på skolan. Det är resurser vi vill använda till att minska klassernas storlek och att bekämpa mobbningen i våra skolor. Tillsammans med tidigare betyg gör det skolorna i Örebro mer rättvisa. En rättvis skola gör Örebro tryggare.

fredag 16 maj 2014

Alla skolor ska vara bra

Hur får vi de duktiga lärarna att välja de skolor där vi har de största utmaningarna? En viktig fråga för varje kommunpolitiker speciellt för oss i kommuner där resultaten har mer att önska.

Enligt Anders Jakobsson, professor i pedagogik vid Malmö högskola är det så att de duktiga lärarna väljer bort skolor där de ”sämsta” eleverna går. Detta är en varningsklocka som vi alla bör ta på största allvar. 

Igår var jag i Vivalla och träffade Linje 14 som bl.a. har läxhjälp på Vivallaskolan. En av de studentambassadörer jag träffade där menade att utmaningen med att motivera ungdomarna till studier var det som var det roligaste med jobbet. Det är väl detta vi måste få pedagogerna i skolan att känna – utmaningen i att få alla elever att växa, motivera till kunskap och se utvecklingen de gör.

Då handlar det så klart om att skapa förutsättningar. Vilken arbetsmiljö erbjuder vi våra pedagoger? Har vi kompetenta skolledare, ges utrymme för kompetensutveckling och pedagogiska diskussioner? Får skolorna utrymme att utvecklas efter egna förutsättningar?

Det handlar också om resurser. Hur ser lokalerna ut? Hur stora klasser har vi? Finns det datorer och utrustning för pedagogerna så att de kan göra undervisningen relevant för eleverna?  Finns det kringfunktioner i form av studie- och yrkesvägledare, elevhälsa och vaktmästare?

Det kokar till slut ner till lokala politikers inställning – Hur priorirerar vi skolan? Efterfrågar vi ett systematiskt kvalitetsarbete på varje skola? Hur styr vi? Petar vi i allt eller litar vi på professionen? Sätter vi upp tydliga mål som vi sedan följer upp?

Jag anser att vi måste räta ut dessa frågetecken – Vi måste vara tydliga med att alla skolor ska vara bra skolor och skapa reella förutsättningar för det på varje skola.

 

tisdag 6 maj 2014

Gör rätt från början

Finska elever ligger före oss svenskar i kunskapsresultat och en av orsakerna är troligen att fler elever i Finland än i Sverige får särskilt stöd. Till skillnad från i Sverige har dessutom Finland full koll på hur många elever som får stöd och vilket stöd de får. Detta har Marjatta Takala, professor i specialpedagogik vid Uleåborg Universitet, gjort en sammanställning över - 21% av de finska eleverna får deltidsstöd och 12% får ett intensivare stöd.

Problemet i Sverige är att stödet, om eleven över huvud taget får stöd, oftast kommer för sent och att vi inte ser det som en investering utan som en kostnad och något som vi inte har råd med. Ofta får föräldrar kämpa för att deras barn ska få extra stöd och i förra vecka rapporterades det om att den förälder som skriker högt får fortast hjälp – så ska det inte vara!

Vi ser detta även i Örebro. Resurserna till skolan har dragits ner och när jag pratar med pedagoger så säger de att pengar inte finns för att hjälpa alla. Skolor får prioritera mellan elever och de med mindre behov får stå tillbaka för de med större behov.

Vad kommer detta att kosta i slutändan?  För samhället gigantiska summor när elever inte klarar skolan och hamnar i utanförskap. Men mest kostar det individen som inte får möjlighet till den kunskapsutveckling han eller hon har rätt till. 

Jag vill se en kursändring. Vi måste göra rätt från början. Sätta in stöd så tidigt som möjligt och aldrig tillåta att elever halkar efter. Resurser till extra stöd måste se som en investering i framtiden och inte en belastning på dagens budget.

Skolans uppdrag är att ge varje elev möjlighet att utecklas till sin fulla potential - Detta uppdrag måste vi vara fler som ser till att skolan får resurser för att klara.

 

torsdag 24 april 2014

Ta unga tjejers situation på allvar

Idag kan man i flera medier läsa om Rädda Barnens undersökning ”Ung röst” där det bl.a. framgår att många tjejer lider av ätstörningar och blir kränkta på nätet. Dessutom beskriver undersökningen att problemen drabbar allt yngre tjejer. Detta är inte bra och det är siffror som vi måste ta på allvar.

Vad är det som gör att tjejer i Sverige mår så dålig, har så taskigt självförtroende och känner sig så otrygga? Vad kan vi vuxna göra?  Hur kan samhället agera?

Som skolpolitiker tänker jag så klart vad skolan skulle kunna göra. Hur kan skolan hjälpa till att bygga självförtroende?  Hur kan skolan hjälpa till att se ätstörningarna innan de går över styr?

Jag tror att skolan kan göra mycket. Men det gäller då att se till att det finns tillräckligt med personal. Det måste finnas en elevhälsa som är tillgänglig för eleverna mer än någon enstaka dag per vecka. Det måste finnas närvarande vuxna som bryr sig och vågar ställa frågor. Lärarna måste ha förutsättningar att ägna tid till varje elev. Det måste finnas ett värdegrundsarbete på varje skola där man ständigt pratar om hur vi ska bete oss mot varandra.

I Örebro har lärarna inte längre en fri pedagogisk lunch. Detta har inneburit att färre vuxna äter med eleverna i skolmatsalen vilket självklart får till följd att färre ser hur och om eleverna äter.

I Örebro har vi också en låg skolpeng vilket innebär att vi generellt har stora klasser då skolorna har krav på sig att få ihop sin budget. I stora klasser har pedagogen svårt att se varje elev och ofta är det tysta tjejer som blir lidande.

Larmrapporterna är många om att svenska ungdomar mår dåligt. Varje vuxen måste ta sitt ansvar för unga i deras närhet. Som politiker är det viktigt att vi ser hur varje del av samhället kan bidra för att vända den trenden.   
 

tisdag 22 april 2014

Lärare ska ägna sig åt undervisning

Igår la Miljöpartiet ett förslag om att utvärdera de nationella proven. Jag vet att de är kritiska till provens existens och många, däribland Björklund och SvD:s ledarskribent befarar att MP vill ta bort proven.

Att ta bort de nationella proven är ett synnerligen korkat förslag. Att göra de Nationella proven enklare att hantera vore dock bra. Detta föreslår jag i en motion som Kommunfullmäktige behandlar imorgon och det föreslår också regeringen i sin vårbudget.

Alliansregeringen vill digitalisera proven och införa viss extern rättning – det är bra men kommer först om några år.

Jag har i en motion föreslagit att utreda om central rättning av de nationella proven i Örebro är möjligt, till vilket S-majoriteten säger ja. Det är bra eftersom våra pedagoger måste få mer tid till att undervisa. Det är också kul att få en motion bifallen!

Nya Moderaterna i Örebro vill att lärare ska vara lärare och inte administratörer. Därför har vi också föreslagit, i en annan motion som även den behandlas imorgon, att kommunen ska se över om vi kan få ner de administrativa uppgifterna som tynger våra pedagoger. Denna motion vill dock S-majoriteten inte bifalla...

onsdag 16 april 2014

En modern skola

Jag anser att datorer och IT ska vara naturliga verktyg i svensk skola. Det är viktigt, inte minst för att göra skolan relevant för dagens barn och unga.

Nu har flera forskare studerat hur datorer används i undervisningen och huruvida detta ger resultat. För vissa politiker och debattörer är resultaten ett bevis på att vi inte ska investera i modern teknik. För mig pekar resultaten på att vidareutbildning för lärare behövs så att tekniken används på rätt sätt. Skolan behöver också motivera och ställa krav på lärare för att vi ska få en modern undervisning i alla skolor.

Ulli Samuelsson har tittat på hur skolan tar tillvara på den kunskap som eleverna har i informations- och kommunikationsteknik (IKT). Resultatet är att olika lärare använder tekniken olika och därmed utvecklas inte eleverna jämlikt - Skolan uppfyller inte sitt uppdrag att vara likvärdig eller kompensatorisk. Samuelsson är förvånad över att användningen av IKT är frivillig på de flesta skolor.

I Förra veckan kunde vi läsa i NA om Åke Grönlund på Örebro Universitet som i sin studie, Unos Uno, kommer fram till att satsningen på en dator till varje elev inte gjort skolan bättre. Han menar att skolor ofta drar ner på antalet lärare för att klara investeringen och att datorerna ofta distraherar eleverna.

Datorer är inga leksaker – De är arbetsverktyg som ger möjlighet att få del av en hel värld av idéer och kunskap. En duktig pedagog kan göra lektionen intressant genom ladda ner filmer och bilder via nätet. Lektioner och uppgifter kan läggas upp på nätet och kommunikationen mellan elever och pedagoger blir snabb och enkel.

Datorer och teknik kan aldrig ersätta en duktig lärare – det krävs engagerade och duktiga pedagoger för att tillgodogöra sig allt det som nätet erbjuder.

I båda dessa forskares studier kan man utläsa att skolledningens inställning är av stor betydelse. Rektor måste ta sitt pedagogiska ledarskap på allvar i denna fråga. Lärare måste motiveras och utbildas i att använda IKT i undervisningen.   

söndag 13 april 2014

Trygga barn lär sig mer

På dagens NAdebatt anser Bert Stålhammar att vi politiker måste börja intressera oss för skolans fostrande roll. Jag undrar vad han egentligen menar. Menar han att vi ska betona att skolan ska uppfostra barnen, att vi ska skärpa kraven på värdegrundsarbete eller menar han att vi inte förstår att skolan har ett uppdrag att jobba med värderingar?

Men jag förstår, och håller med, Stålhammar i hans resonemang om konsekvensen av att unga människor inte får med sig demokratiska värderingar in i vuxenlivet. Och visst är det viktigt att ungdomar har goda förebilder.

Jag anser att föräldrar ska uppfostra sina barn. Det är dock viktigt att samhället stötar de föräldrar som är osäkra i sin roll. Jag tror att detta är bra att börja med tips och råd redan på barnavårdscentralen dit alla blivande föräldrar kommer. Jag är också positiv till att fortsätta, vidareutveckla och utöka, de föräldrautbildningar som redan finns.

Förskolan och skolans roll är att från början sätta gränser och noga berätta för eleverna hur man beter sig i skolan - vad som är OK och vad som inte är OK. Jag anser att varje skola,varje rektor och varje pedagog måste jobba med värdegrundsarbetet varje dag. Alla barn ska bemötas med respekt, både från andra elever och från personalen, allt annat är oacceptabelt.

All personal på skolan ska veta vad de ska göra när en situation uppstår. Vi Moderater anser att vuxna i skolan ska ha en plikt att ingripa när en elev blir, eller känner sig, kränkt.

Vi Moderaterna har frågan högt upp på vår agenda - Vi vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkningar i Örebros skolor och anser att . Trygga barn lär sig merfredag 11 april 2014

Varje elev har rätt till kunskap

Varje barn har rätt till kunskap. Varje barn har rätt att göra sina egna val och hitta sin egen väg oavsett vad han eller hon har för bakgrund.

Därför är skolan så viktig. Därför måste kunskapen stå i första ledet och därför måste varje elev mötas med höga förväntningar. Det värsta en lärare kan göra i mötet med en elev är att ha en förutfattad mening!

Ingången ska alltid vara att alla kan lyckas - Det är Nya Moderaternas ambition med Örebros skolor.   
Vi är för det fria skolvalet och friskolor men vi är tydliga med att alla skolor ska vara bra. Alla skolor, kommunala som friskolor, ska hålla en hög kvalité. Det ska inte spela någon roll vilken skola du väljer eftersom vår uppfattning är att varje elev har rätt till en bra skolgång.

Vi har höga krav – Vi tror att med rätt förutsättningar och med tydliga mål så kan våra kommunala skolor höja sina resultat. Skolorna ska ha tillräckligt med resurser och en frihet att driva sin verksamhet efter egna förutsättningar. Politiken roll är att tala om vad vi vill, ställa krav och hela tiden följa upp.

Som Maria Ludvigsson skrev i söndagens SvD är det viktigt att möjliggöra social rörlighet. Nya Moderaterna vill göra det möjligt för människor att leva ett liv i innanförskap och vi anser att skolan  är ett av de viktigaste verktygen.

 

torsdag 10 april 2014

Ge våra fritids en chans!

Socialdemokraterna i Örebro har under de senast tre åren sparat på skolan vilket självklart har fått konsekvenser. En tydlig konsekvens som jag ser är att skolorna skär ner på kringresurser, SYV, elevhälsa, vaktmästare mm - Vilket gör att lärarna får det tyngre.

En grupp som också har det tungt i Örebros skolor är personalen på våra fritidshem. Verksamheten har granskats av kommunens revisorer som nu riktar skarp kritik mot verksamheten. Ansvarigt Kommunalråd, Thomas Esbjörnsson (S) menar att han sedan länge kännt till problemen med bl.a. stora grupper. Frågan är om han nu, efter denna rapport, äntligen är villig att göra något?

Jag har träffat personal som jobbar på fritids – De är många gånger rätt uppgivna. De har ambitioner och vilja att göra så mycket mer än de får möjlighet till. Men tiden att planera existerar oftast inte, resurserna är små och grupperna är alldeles för stora.

Det "lustiga" i detta är att föräldrar och barn ofta är nöjda (även om många väljer att tidigt sluta vara på fritids). Man kan fråga sig om de vet hur det skulle kunna vara om verksamheten bedrevs med klara mål, tydligt pedagogiskt tänk och mer personal…

För mig är det viktigt att all verksamhet som finansieras med skattepengar är bra och genomtänkt. För mig är det orimligt att personalen på fritids inte ges möjlighet att planera sin verksamhet. Vi kan heller inte fortsätta att ha så stora grupper och så lite personal som vi har idag. Vi måste vara villiga att avsätta resurser så att Fritidshemmen kan bedrivas enligt sin läroplan.