lördag 27 juli 2013

Förnyelse av Örebromoderaternas skolpolitik

Idag skriver jag på NA debatt tillsammans med mina kollegor i Örebromoderaternas skolförnyelsegrupp om några av de förslag vi har på ny skolpolitik i Örebro.

En bärande del av ett rättvist samhälle är en väl fungerande skola. Inget annan demokratisk rättighet är lika bra och lika rättvis i ambitionen att utjämna klyftorna i samhället. Det är först när skolan är tillräckligt bra som vi kan påbörja resan mot ett Örebro där alla barn, oavsett bakgrund, har samma förutsättningar att lyckas.

Så är det inte i Örebro idag. Dina chanser att lyckas som elev beror till stor del på vilken utbildning dina föräldrar har och idag misslyckas skolan med att kompensera för detta. För oss är detta oacceptabelt - Örebro och Örebroarna förtjänar en bättre skolpolitik.
Moderaterna har under ett halvår utvecklat sitt svar på hur vi möter skolans utmaningar i Örebro. Vi har pratat med över tusen Örebroare, med föräldrar, lärare och elever i sökandet efter svar på hur vår skola kan bli bättre och bidra till ett mer jämlikt samhälle.
 
Många föräldrar oroar sig för att deras barn ska bli utsatt för våld och kränkningar, det som vi i dagligt tal kallar mobbning. Det här är en oro vi måste ta på allvar, vi kan inte acceptera att barn utsätts för saker vi vuxna aldrig skulle tolerera på en arbetsplats. Vi vill därför stärka arbetet mot mobbning med ett effektivt anti-mobbningsarbete som har stöd i forskningen. Vi tror att det, tillsammans med en ökad vuxennärvaro, leder till att vi kan tränga undan mobbningen från våra skolor.

Många unga tillbringar alltmer tid framför datorn och allt mindre med fysisk aktivitet. Var femte 15-årig kille spelar dator- eller tv-spel fem timmar eller mer, varje dag. Forskningen visar att daglig rörelse förbättrar elevers förmåga att ta till sig kunskap och därför vill vi att motion och rörelse ska finnas på grundskolans schema från den första skoldagen till den sista. I första klass ska alla elevers motoriska förmåga undersökas och de som behöver ska få hjälp med motorisk färdighetsträning.

När vi pratar med människor som är engagerade i skolan så kommer alltid en sak upp. Oavsett om man pratar med elever, föräldrar eller lärare så tycker de att klasserna i dagens Örebro är för stora. Eleverna berättar att det tar för lång tid att få hjälp, föräldrar berättar om oron för att deras barn inte ska bli sedda och utvecklas. Lärarna berättar om klasser som är för stora för att kunna hålla ordning på och stressen som kommer av att ha för många prov att rätta. Vi är därför väldigt bestämda på den här punkten, moderaterna i Örebro vill minska klassernas storlek. Det kommer att ta tid och det kommer att krävas tuffa prioriteringar men för oss är det ett prioriterat mål att minska klassernas storlek.

Den nuvarande socialdemokratiska linjen med svagt ledarskap, nedskärningar och försök att varje gång tillfälle ges begränsa valfriheten har nått vägs ände. Det behövs en ny skolpolitik i Örebro. Våra förslag är att stärka de kommunala skolorna med insatser mot mobbning, satsning på daglig motion och framför allt mindre klasser.
 
Det här är satsningar som vi gör eftersom vi inte accepterar tanken på att kommunala skolor ska släpa efter friskolorna i kvalitet och resultat. Frånvaron av vinstintressen borde ge oss möjligheten att satsa ännu mer på kvalitet i lärandet. För detta krävs en politisk ledning som accepterar att en modern kunskapsskola är en bärande del av ett rättvist samhälle och en trygg välfärd. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

tisdag 16 juli 2013

Alla elever i Örebro ska nå kunskapsmålen

John Johansson bjuder i sin debattartikel på NA debatt den 6/7 upp till dans i skolfrågorna. Gärna det, men jag anser att vi politiker ska sätta kontreta mål och ha höga förväntningar på skolan och inte vara inne och pilla i hur skolan ska göra. Vi politiker måste lita på professionen, ge dem tydliga mål och sedan förutsättningar att uppnå de mål som vi sätter.

Till detta har jag uppfattat att Örebros socialdemokrater har sagt nej. När min motion om samverkan över partigränser för att fastställa tre till fyra mål, med tydligt kunskapsfokus, för Örebros skolor behandlades i Kommunfullmäktige sa socialdemokraterna nej. Istället håller man fast vi en mängd otydliga mål som rimmar illa med de mål som skolan får från centralt håll. Detta skapar otydlighet.

I Socialdemokraternas Örebro är politiken nöjd om 80% av eleverna når kunskapsmålen och om 80% av eleverna känner sig trygga i skolan. (Om det kan man läsa i budgetskrivningarna för både 2012 och 2013.) För mig är detta oacceptabelt. För oss moderater finns endast ett målvärde för dessa två områden och det är 100%. Varje elev ska nå kunskapsmålen och alla elever ska känna sig trygga i skolan. Detta må vara högt över John Johanssons ambitionsnivå men för mig är allt annat att beteckna som ett misslyckande.

Vad säger John Johansson till de 20% som inte ska klara målen? Att han inte han råd med dem? Eller säger han att skolan inte är så viktig att alla barn ska klarar den? Har inte Örebros socialdemokrater energi nog att ge alla barn samma chans?

När jag möter lärare och personal i skolan slås jag av deras professionalitet och engagemang. Alla brottas dock med att få tiden att räcka till för mötet med eleverna. Lärarna menar att mer resurser behövs både för elever i behov av extra insatser och till elever som behöver motiveras för att höja redan goda kunskaper.

För oss moderater är barnen vår framtid. De har rätt till en bra skola där kunskapen sätts i fokus och ger varje elev förutsättningar att nå sin fulla potential. Varje elev har också rätt till en trygg skolgång där varje vuxen på varje skola säger nej till mobbning, kränkningar och misshandel och omedelbart reagerar när en elev far illa.

För att skapa en sådan skola krävs tydlighet, höga förväntningar, uppföljning och tillräckligt med resurser. Då duger det inte att spara på skolan för att ha råd med elithallar och biogasbolag.

söndag 14 juli 2013

Alla elever har rätt till en bra skola

Skolinspektionen presenterade i fredags statistik över vilka brister de sett under första halvåret när de granskat Sveriges skolor. Det de speciellt lyfter fram är bristen att i ge elever i behov av extra stöd det de behöver. Elever får inte hjälp och utredningar startar för sent. Dagens SvD skriver om Hanna som hamnat i kläm på sin skola och hur Hannas mamma fått kämpa för att skolan ska sätta in rätt resurser.

Historier likt denna hör jag ofta. Elever som hamnar i kläm och där föräldrarna får kämpa för att skolan ska reagera. Vad händer med de barn vars föräldrar inte inser att barnens behov inte blir tillgodosedda?  

I Sverige har vi skolplikt vilket innebär att barn ska gå i skolan oavsett om de vill det eller ej. Men lagen säger också att barn har rätt att få en bra skolgång. Varje elev har rätt till kunskap i Sverige och vi politiker är ytterst ansvariga för att varje barn får det.

Vi ska se till att det är en bra rektor på varje skola (just ledarskapet lyfter Skolinspektionen fram som ett område där det brister) som leder och utvecklar pedagogiken på skolan och som har ansvar för att varje elev får relevant utbildningoch stöd. Rektorn ska i sin tur se till att lärarna är bra, har en förmåga att möta varje elev och anpassa undervisningen så att eleven utvecklas optimalt.

Varje dag som detta brister är en förlorad dag för eleven. Varje barn måste komma hem från skolan lite klokare än när de lämnade på morgonen. För att detta ska ske måste vi politiker ge skolan rätt förutsättningar.

Jag vill ge Örebros skolor tydliga mål med sin verksamhet och sedan frihet att lösa uppgiften. Jag litar på professionen och tror på att ha höga förväntningar på varje skola, varje rektor, varje lärare och varje elev.