lördag 29 juni 2013

Det fria skolvalet skapar ett nödvändigt förändringstryck

Idag på NA debatt svarar jag Ingemar Berglund som i sin artikel, den 16/6, åter igen utmålar rätten att välja skola som orsaken till de problem vi har i Örebros skolor. Det är naturligt att man i tider av nedskärningar försöker hitta syndabockar men det fria skolvalet är bra och skapar ett nödvändigt förändringstryck på den kommunala skolan.

Jag är för en stark kommunal skola men det förutsätter att det finns resurser och politisk vilja. Så är det inte i Örebro idag. Samma dag som den socialdemokratiska majoriteten vill köpa in sig i Karlskogas biogasbolag för dyra pengar meddelar man att år 2014 kommer att innebära lika stora nedskärningar som genomfördes 2012. Den gången drabbades de kommunala skolorna av köpstopp och anställningsstopp samt att Örebros bästa gymnasieskola, WUC, lades ner.

En stark kommunal skola förutsätter enligt min mening att vi tar ansvar genom att styra med några få konkreta mål istället för den uppsjö av målsättningar som finns idag. Vi vill ta efter Sollentuna och bestämma oss för att alla våra elever ska uppnå minst godkänt i alla ämnen, att meritvärdena ska bli högst i landet och att inget barn och ingen elev ska utsättas för mobbning, våld eller kränkningar i skolan.

Vår åsikt är klar. Skolan ska klara sitt kompensatoriska uppdrag. Alla barn, oavsett bakgrund har samma rätt att nå sin fulla potential. Det är inget vi uppnår genom att begränsa elevers och föräldrars valfrihet, utan genom tydligt ledarskap, höga förväntningar och tillräckliga resurser.

Forskning visar att en klart bidragande orsak till att elever från områden som präglas av stort utanförskap i högre grad misslyckas med skolan är att skolan förväntar sig att de ska göra det. Så är det även i Örebro. Socialdemokratiska politiker är stolta över att 72% av eleverna i Vivallaskolan får godkänt i alla ämnen och accepterar därmed att en dryg fjärdedel inte har det. Vi är inte nöjda med det. Vår grundskola är nioårig med fem skoldagar varje vecka, vi ska se till att alla barn får godkänt i alla ämnen.

Resurserna måste vara tillräckliga, vilket de inte är idag. Varje skola tilldelas 3000 kr per elev som ska gå till särskilt stöd för enskilda elever med större behov. Det är ett system som visat sig inte fungera. Vi har pratat med föräldrar vars barn inte fått det stöd de lagligen har rätt till, eftersom resurserna saknats. Så får det helt enkelt inte vara.

Moderaterna har i samtal med Örebroarna utvecklat en skolpolitik för hela Örebro. Det är en politik som stödjer det fria skolvalet och som arbetar för att våra kommunala skolor ska ha högsta kvalité och stå sig väl i konkurrensen. Mot detta står de som vill spara på skolan och stoppa friskolor. Det är tydligt att Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

onsdag 26 juni 2013

Skollokaler värdiga våra barn

Skolans största resurs är lärarna - min tro är stark på att en bra lärare kan göra underverk. Men skolmiljön har också stor betydelse för barns lärande och för att våra lärare ska kunna göra ett bra jobb. Att vistas i trista miljöer där färger flaggar, där det drar och luktar mögel gynnar inte lärande.

Uppdraget att fixa en miljö värdig våra barn har företaget Futurum i Örebro kommun. De äger och förvaltar alla kommunala skolor och för att deras uppdrag ska kunna genomföras behövs tillräckligt med pengar. Att pengarna inte räcker för att klara de mest akuta behoven rapporterar nu Radio Örebro.

Lena Baastad säger att de 100 miljoner som tillförts får räcka trots att hon vet att de gör det! Allt handlar om prioritering - vad man vill satsa på och vad man inte vill satsa på. Vi moderater ville ge ytterligare 30 miljoner till Futurum för att de ska komma lite längre under 2013 - S prioriterade annat.

Det är många politiska styren som har ansvar för att skollokalerna är i det skick de är i Örebro. Men detta är ingen ursäkt för att idag inte ta tag i problemen på ett relevant sätt.

torsdag 20 juni 2013

Jag är nöjd först när alla elever klarar skolans mål

John Johansson (S) skriver i sin debattartikel i NA den 13/6  om Vivallaskolans utveckling och att 30 procent av skolans nior efter detta läsår inte har uppnått behörighet att studera vidare. Med detta verkar Johansson vara nöjd.

Jag håller med om att det är viktigt att se utvecklingen och den positiva trend som resultaten på skolan visar. Men vi moderater kan inte vara nöjda förrän alla elever har nått målen och fått minst godkända betyg. Allt annat är ett misslyckande.

För att alla elever ska nå målen behövs, förutom duktiga och engagerade lärare, även ett tydligt och ansvarstagande ledarskap från politiken. Så är det inte i Socialdemokraternas Örebro. Här får skolan stå åt sidan till förmån för stora ekonomiska satsningar på betong och allt fler skrytbyggen. Medan de under fjolåret genomförde omfattande nedskärningar på skolan väljer man nu att satsa 160 miljoner på en elithall i Vivalla. Dessa prioriteringar rimmar riktigt dåligt med Johanssons påstådda ambitioner.

När den styrande socialdemokratiska majoriteten som Johansson tillhör genomför neddragningar tar vi moderater ansvar och satsar 30 miljoner mer på skolan i årets budget. Satsningarna som vi gör på skolan skapar de förutsättningar som behövs för att alla barn ska ges samma möjligheter att lyckas i livet och inte dömas till ett liv i utanförskap.

Det handlar om att ha höga ambitioner och tydliga mål - varje skola, varje lärare och varje elev ska mötas av höga förväntningar. Det handlar om att vi ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och kunna anpassa undervisningen. Det ska inte spela någon roll vilken utbildning, inkomst eller bakgrund ens föräldrar har, skolan ska ha ett tydligt ansvar att göra det möjligt för alla elever att uppnå sin fulla potential.

Jag har varit ute och träffat många lärare som arbetar i Örebro. Lärarna jag har mött är både kompetenta och mycket engagerade, men berättar ofta att de inte får tiden att räcka till för undervisning och det viktiga mötet med eleverna. Det är helt enkelt för mycket av andra uppgifter som tar deras tid. Detta måste det bli ändring på. Skolans uppdrag ska vara tydligt, att ge våra barn och ungdomar den viktiga kunskap de behöver för framtiden. För att detta ska vara möjligt behövs resurser, inte nedskärningar.

Vi moderater är tydliga med vad vi vill. Medan John Johansson och Socialdemokraterna prioriterar att lägga pengarna på betong, samt nöjer sig med att 30 procent av eleverna inte klarar målen, satsar vi moderater på välfärden och är nöjda först när alla elever når minst godkända resultat.

onsdag 19 juni 2013

Vem står på elevernas sida?

På dagens Kommunfullmäktige hoppades jag på en debatt om situationen för lärare och de elever som går Samhällsprogrammet för elever med högfungerande autism. Tyvärr hann vi inte med det. Extra tråkigt var det eftersom lärare från programmet fanns på plats.

Det hela handlar om nedläggningen av WUC och det löfte som ansvarigt Kommunalråd Thomas Esbjörnsson (S) gav om att samma förutsättningar skulle ges denna elevgrupp på Risbergska. Så har det tyvärr inte blivit vilket vi moderater påtalade och förutspådde.

Det ju så när man gör neddragningar i välfärden – det drabbar oftast människor. Att det denna gång så hårt drabbat en mycket svag grupp ungdomar är beklagligt.

Ett helt läsår har gått men ännu är inte lokalerna klara. Det saknas fortfarande isolering av alla lokaler och datoruppkopplingar. Matsituationen är inte löst och lokalernas placering mitt i skolan passar inte alls denna elevgrupp men det är ju svårt att ändra…

I april ställde jag frågor om detta och efter den debatten skrev lärarlaget en artikel som starkt ifrågasatte Esbjörnssons argumentation i Kommunfullmäktige. Om detta gällde frågorna jag hade idag. Vem har rätt verklighetsbeskrivning och vem hade Esbjörnson pratat med?

När jag hör lärarna berätta om situationen för Aspergereleverna och hur allt har förändrats efter flytten blir jag beklämd. Det handlar om lokaler som inte fungerar optimalt men det handlar också om att personalgruppen minskas, förändras och varierar samt att besparingar slår stenhårt mot verksamheten.

Vikten av att skapa lugn och kontinuitet kring denna speciella grupp elever har helt gömts bort.

När politiken sparar är det viktigt att det finns någon som står upp för svaga grupper, sätter ner foten och talar om när det får vara nog. Detta saknar Aspergereleverna på Risbergska. De har en personalgrupp som kämpar på elevernas sida men ingen i beslutande ställning verkar lyssna!

Detta är välfärdens innersta kärna – Jag tycker det är ynkligt!

tisdag 18 juni 2013

Gör teknik intressant för tjejer

Det är inte mycket till tidning som landar på hallgolvet dessa dagar. Både NA och SvD verkar ha skrivkramp och det går fort att läsa igenom dem på morgonen...

Sommarläsning brukar dock innebära chans till läsning av positiva reportage.Det skrivs om kollo, sommaraktiviteter, positiva arrangemang i sommarstaden och andra ofta, ska erkännas, mindre intressanta saker när nyhetstorkan slår till med full kraft fram i juli. Jag gillar dock de positiva reportagen.

Idag skriver NA om Teknikskola för tjejer. Det är ett arrangemang för tjejer på högstadiet och syftet är att locka dem till teknikutbildningar. Detta är riktigt bra. Tänk om det fanns när en annan var ung! Att ge unga tjejer denna chans till inblick i ämnen som teknik och naturkunskap det är klokt tänkt av skolan. Universitetet är med och tidigare har företag sponsrat lägret, i år vet jag inte hur det är med just det.

I Örebro har vi fler som söker Teknikprogrammet på gymnasiet nu än för några år sedan men vi behöver ständigt se till att fler tjejer vill och vågar söka. Att få pröva på under ett läger på lovet eller att delta på KomTeks kurser som barn är bra sätt att öka intresset för teknikutbildningar.

    

onsdag 12 juni 2013

Pengar till undervisning

På dagens möte med Gymnasienämnden bestämdes att den kommunala gymnasieskolan ska bedriva Estetprogrammet på en skola istället för, som idag, på två. Det är Karolinska skolan som får ta emot alla elever från hösten 2014 och vi moderater är i denna fråga överens med majoriteten.

I hela landet går söksiffrorna upp för Estetprogrammet men inte i Örebro. En anledning är antagligen att programmet finns på två skolor vilket inte attraherar eleverna. Nu ändrar vi på det och det är bra. Att valet föll på Karro har flera anledningar: ekonomi, läget och möjlighet till samverkan med Kulturskolan.

Lokaler är en viktig fråga för skolorna i Örebro. Inom förskolan är det brist och inom gymnasieskolan är det överskott…  I båda fallen är det viktigt att ha en flexibilitet, i tid se behoven och att samarbeta mellan skolor och förvaltningar. Att inte ha koll på lokalerna leder till höga kostnader vilket gör att vi får mindre pengar till undervisning.

Jag är förundrad över den konstiga situation vi hamnat i vad gäller gymnasiet. För sent reagerade vi (jag säger vi även om jag inte var med) på att elevkullarna skulle gå ner och turerna kring Rudbeck och WUC har starkt bidragit till den dåliga ekonomin.

För mig är det viktigt att alla skolor i Örebro är bra. De kommunala skolorna ska stå sig väl i konkurrensen med den privata och därför är det viktigt att vi har koll på slantarna. Vi ska se till att pengarna satsas på kvalité i utbildningen och inte på tomma lokaler.

fredag 7 juni 2013

Låt lärare vara lärare

Idag rapporterar Ekot om den stora arbetsbörda som rättandes av de nationella proven innebär för lärare. Det är Lärarförbundet som reagerar och jag håller med. Låt våra lärare göra det de är till för - vara lärare!

De administrativa arbetsuppgifterna för våra pedagoger har ökat marknat de senaste åren. Alla lärare som jag träffar påpekar detta och ifrågasätter starkt om detta är vad vi som är huvudmän för skolan vill. Lärare vill undervisa, möta eleverna och inte vara administratörer. Lärarsekreterare efterfrågas och för mig låter det helt rimligt.

Alliansregeringen kommer nu med åtgärder som underlätta administrationen, minskning av skriftliga omdömen mm. Men lokalt måste vi också se över vad vi kan göra. Om detta har jag skrivit en motion  som S är negativa till. De menar att vi lokalt inte alls kan styra över de administrativa uppgifterna som vår pedagoger gör. Jag anser att de har fel!

 Dessutom har jag skrivit en motion om att utreda om de nationella proven i Örebro kan rättas centralt i kommunen. Att detta skulle underlätta för pedagogerna bör väl åtminstone de fackliga hålla med om.
måndag 3 juni 2013

Vi behöver en tydlig styrning av Örebros skolor

Idag svarar jag på NA debatt Ingemar Berglund ang styrning av skolan:

Ingemar Berglunds kontrareplik är förtjänstfull i sin historiska tillbakablick. Få, om ens någon, läroplan lämnas onämnd. Den har dock mycket liten bäring på de utmaningar vår skola möter idag.

Det viktigaste för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag är inte styrdokumenten utan engagemanget från politiker, rektorer och lärare. Det är här skolpolitiken i Örebro brister. För den socialdemokratiska majoriteten är inte skolan främst en väg till ett rättvist samhälle utan verkar istället ses som en kassako att ösa ur när det behövs pengar till betong och skrytbyggen.

I kombination med nedskärningarna har man valt att motarbeta valfriheten genom att hävda omfattande organisatoriska och ekonomiska svårigheter, ibland till och med när en etablerad friskola vill utöka sin verksamhet med ett enskilt program. Örebros skolor blir inte bättre av att friskolorna blir färre.

Här har vi moderater i Örebro idéer för en bättre skola i Örebro som går utanpå alla skollagar och läroplaner. Det handlar helt enkelt om att styra med ett fåtal tydliga mål och att bestämma sig för att skolan i Örebro är viktig. Vi ska vara tydliga med att skolan ska ge samma förutsättningar till arbetarens dotter som arkitektens son. Ingen annan åtgärd bygger bättre ett rättvist samhälle än en stark skola.  
En del av Örebros skolor är i ett oacceptabelt skick. Det handlar bl.a. om fasader som vittrar sönder och betonggrunder som spruckit. Moderaterna vill därför öka investeringstakten i våra skolor med 30 miljoner. Den socialdemokratiska majoriteten säger nej och väljer istället att bygga en elithall för 160 miljoner.

En viktig förutsättning för att växande barn ska lära sig något är att de äter ordentligt. Det går bara om lunchen sker med lugn, ordning och tydlig vuxennärvaro i matsalen. Vi moderater vill att alla barn, oavsett skola, ska ha rätt att äta tillsammans med en vuxen. Vi har därför föreslagit införandet av fri pedagogisk lunch på alla skolor i Örebro.

Vi tycker inte heller att det är i sin ordning att var femte barn inte har godkänt i alla sina ämnen. Man hör ibland politiker prata om att föräldrarna måste ta ansvar för sina barns skolgång. Frågan är var detta lämnar de barn vars föräldrar av olika anledningar inte tar ansvar för sina barns framtid. Vi får aldrig vika från målet att alla barn har rätt att nå sin fulla potential och att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen.

För det är just så vi bygger en ny och bättre skola i Örebro. Det är inte minskad valfrihet, inte heller ett ständigt fingerpekande om vem som skrev fram vilken läroplan och absolut inte fler nedskärningar. Vad skolan behöver är omfattande åtgärder för att alla barn ska få samma chans att nå sin fulla potential. Det handlar om bra lokaler att lära sig i, en trygg lunchmiljö och ett tydligt kompensatoriskt uppdrag. Så är det inte idag. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.  

söndag 2 juni 2013

Skattehöjningar löser inga problem!

Idag går Lena Baastad på NA debatt till attack mot Alliansregeringen och främst oss moderater. Att kritisera regeringen är ett av Lena Baastads uppdrag, hon ska vara kritisk och påvisa att det S föreslår är det bästa för svenska folket.

Men det är en falsk bild som hon målar upp och det är märkligt att hon, liksom många andra socialdemokrater, är så kritisk mot jobbskatteavdragen samtidigt som inga förslag finns att ta bort dem! Om inte jobbskatteavdragen fungerar varför tar man då inte bort dem?

I sin artikel skriver Baastad att S inte vill minska statens inkomster – Nej det har vi nog förstått! Ni kommer att höga skatten för företag med 30 miljarder, ni kommer att fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga och ni kommer att göra det mindre lönsamt att arbeta.

S säger sig vara för jobb och arbete men varför säger de då nej till vissa jobb? Den servicesektor som växt fram sedan Allianregeringen införde Rut och Rot samt halverade restaurangmomsen riskerar att dö sotdöden om S hamnar i Rosenbad.

S vill minska klyftorna i samhället men säger nej till fler ungdomsjobb och en växande servicesektor! S säger att de ska satsa på skolan samtidigt som de i Örebro kommun sparar för fullt på våra barn!

Nej Lena Baastad, bättre argument måste till för att vinna valet 2014!