torsdag 28 mars 2013

Värdig äldrevård

Denna strålande vårdag önskar man alla att alla kom ut i solen en stund. Är det så för våra äldre? Finns det någon som har tid att följa med dem ut på en promenad? Kan de påverka den vård och omsorg de behöver? Jag hoppas det. Säker är det så på många håll men jag vet att det inte gäller överallt.

Radio Örebro har i några reportage beskrivit hur olika det ser ut i länet. I ett inslag intervjuas Ann-Marie Andersson som jobbar på Hagaby Ängar i Nora. Hon beskriver hur hon tycker att en bra äldrevård ska vara och hur hon på sin arbetsplats faktiskt får till detta. Vi har politiker som lyssnar säger hon.

Och det är väl just det. Att politiker lyssnar på personalen och de äldre - Vad efterfrågas? Hur kan vi få till en värdig omsorg?

I Örebro har vi moderater i våra två senaste budgetar prioriterat välfärden. Vi avsätter 20 miljoner mer till området social välfärd än vad S-majoriteten gör. Att sparar på välfärdens inre kärna är fel.

Vi vill att våra äldre ska få en värdig och aktiv ålderdom. Vi lyssnar på de anställda inom omsorgen då vi tror att de som är nära verksamheten har goda idéer som är värda att ta tillvara på. Vi lyssnar på de äldres önskemål då vi tror att människor mår bra av att själva få bestämma över sina liv. Vi moderater förnyar oss, vi tror på utveckling av all skattefinansierad verksamhet.onsdag 27 mars 2013

Tänk nytt och använd resurserna rätt

Till min förvåning har Nerikes Allehanda nu valt att inte publicera sin debattsida på na.se. Synd men som en kollega till mig sa ”de vill väl att någon köper tidningen” och det är säkert en klok prioritering…

Till saken. Idag skriver Svante Tideman, Lärarnas Riksförbund, om vad som behövs för att lyfta kunskapsnivån i Örebros skolor. Tideman menar att socialdemokraternas Thomas Esbjörnsson i sina debattartiklar målar upp en felaktig bild över hur det står till i Örebros skolor och att han bör tona ner sin bild över att stora framsteg görs.

Jag håller till stora delar med i Tidemans analys. Skolresultaten i Örebro är inget vi kan jubla över. Jag har sagt flera gånger att jag anser att styrningen är otydlig och förväntningarna för låga. Vi måste höja ambitionsnivån och jag är enig med Tideman om att kraftfulla åtgärder behövs.

Tideman pekar på behörigheten hos lärarna, vikariesituationen, mer resurser till elever i behov av särskilt stöd och minskad administration för lärarna. Jag håller med. Arbetssituationen måste bli bättre. Det duger inte att ha obehöriga lärare, dåligt med vikarier, ingen tid eller resurs för elever som halkar efter och att lärarna ska lägga allt mer tid på pappersarbete.

Vi måste ha skolledare som styr mot pedagogisk utveckling och smartare arbetssätt, och visst behövs mer resurser för att klarar allt detta. Neddragningar som gjorts i denna välfärdens kärna gynnar inte kunskapsresultaten. Mer pengar men också en vilja från alla parter att använda pengarna smartare.

Tänk nytt och använd resurserna rätt. Jag tror på några få tydliga mål från politiken och inget pillande i detaljer utan större frihet för skolorna att utforma sin verksamhet.

onsdag 20 mars 2013

Debatt om skolan

På dagens möte med Kommunfullmäktige i Örebro hade vi en lång och viktig debatt om skolan. Det var min interpellation som engagerade och skiljelinjerna tycker jag blev påtagliga. En otydlig majoritet mot en opposition som efterfrågar ordning, reda och tydliga mål för skolorna i Örebro.

Jag hade i min interpellation ställt följande tre frågor till Thomas Esbjörnsson: Är du nöjd med att var femte elev inte når målen? Hur många elever har underkänt i ett eller flera ämnen? Hur många elever har fått sina behov av särskilt stöd utredda?

Svaret jag fick var korthugget och det var rätt uppenbart att frågorna irriterade. Det lyser igenom att majoriteten vet om problemen men inte riktigt vet vad de ska göra åt dem. I svaret hänvisas till skollagen som våra skolor måste följa och Thomas Esbjörnsson slog ifrån sig sitt eget ansvar.

Jag anser att skolorna inte riktigt har de resurser som krävs för att ta hand om de elever som har behov av särskilt stöd. Majoriteten har dragit ner på resurserna till skolan och det blir uppenbart att pengarna inte räcker. Lena Baastad, som i slutet gav sig in i debatten, menade att skolorna först måste prioritera dessa elever och för mig blir det tydligt att majoriteten inte lyckas styra skolorna åt detta håll.

Majoritetens företrädare säger sig vara missnöjda med att våra skolor misslyckas med var femte elev. Men på min fråga varför de då har detta som mål fick jag inget svar. I majoritetens budget står det att 80% av eleverna ska klara skolans mål. Hur kan de ha ett mål i din budget som de i debatten säger att de är missnöjda med?

På min fråga om Örebros skolor har åtgärdsplaner för de elever som har rätt till åtgärdsplaner fick jag inget svar. Majoriteten hänvisar bara till att detta är skolornas skyldighet enligt skollagen. Att hämta in fakta och svarar på min fråga det har de inget intresse för…

Jag tycker att mina frågor är relevanta. Med de kunskapsresultat vi har i Örebros skolor borde det vara intressant för majoriteten att säkerställa att skolorna har lika många åtgärdsplaner som de har elever som har rätt att få sina behov utredda. Debatten idag visade att den frågan inte står på majoritetens agenda.

fredag 15 mars 2013

Sverigemötet

I dagarna två är 2000 moderater samlade i Karlstad för att hämta inspiration, mötas och peppa varandra i det politiska arbetet. Jag har valt flera seminarium som handlar om skolan och i skrivande stund har jag precis lyssnat på Anders Borg som med inlevelse bl.a. pratat om vikten av utbildning för att vi ska klara jobben och ekonomin på sikt.

Kent Persson inledde dagen med att tala om hur vi måste svara partiet för hela Sverige. Om detta skriver han klokt på DN debatt idag. Och visst är det så - Sverige är mer än Stockholm. Moderaterna är starka i Stockholmsområdet men ett parti med 30% av Sveriges väljare bakom sig måste ha ett bredare fokus för att behålla sina väljare.

Ett stort parti som vårt måste också ha en bredare agenda än ekonomi. Om detta skriver min kollega Anders Åhrlin tillsammans med flera Kommunalråd på Aftonbladet idag. Det de påpekar är att antalet seminarier om välfärden på denna konferens är så få. Ska vi på allvar ses som ett välfärdsparti måste vi prata välfärd. Rätt enkelt resonemang. Att flera konferensdeltagare uttryckt irritation över artikeln talar sitt tydliga språk!

Ett angeläget seminarium handlar om våld i nära relationer. Regeringen har gjort en hel del på detta område men mer finns att göra. Dessa tillitsbrott är det värsta man kan råka ut för! Vi måste alla våga se och agera. De som möter dessa utsatta människor måste ges möjlighet att agera. Mer kan göras för att se barnen och mer måste göras beträffande samverkan mellan organisationer och myndigheter. Här har vi kommunpolitiker ett stort ansvar. Vi kan ge kvinnojourer, brottsofferjourer och Kvinnohus bättre förutsättningar. Vi kan utbilda våra lokala socialnämndspolitiker så att de är bättre rustade för besluten i dessa svåra frågor.

SvD

torsdag 14 mars 2013

Ett viktigt steg mot en modern skola

Igår hade vi möte med Gymnasienämnden och beslut fattades om att nämnden ska ansöka hos Kommunstyrelsen om pengar till en omfattande it-satsning i Örebros gymnasieskolor. Pengarnas ska gå till att varje lärare och elever i första och andra ring ska få ”egna” datorer. Detta är bra och ett viktigt steg mot en modern skola.

Vi moderater är mycket positiva till en ökad användning av IT i skolan. För oss är det självklart att ny teknik ska användas för att förbättra befintlig pedagogik. Datorer kan vara ett bra komplement till ordinarie undervisning, men aldrig ersätta den.

Vi är dock oroande över att den socialdemokratiska majoriteten beslutar om att dra på sig nya kostnader utan att den ekonomiska ramen ökas. Detta riskerar att urholka det arbete våra fantastiska pedagoger gör i en gymnasieskola som varit alltför hårt drabbad av nedskärningar.

I moderaternas budget för 2013 satsades 30 miljoner mer på skolan. Resurserna hade kunnat användas till personliga datorer utan att pengarna tagits någon annanstans.

Tyvärr avslog S-majoriteten vårt förslag om att Gymnasienämnden även ska ansöka hos Kommunstyrelsen om kompensation för ökad driftskostnad år 2013 på totalt 3,7 mnkr. Nu återstår att se om ytterligare neddragningar av lärare behöver göras när driften av datorerna ska betalas…

NA

tisdag 12 mars 2013

Ett hälsosammare Sverige

Nästan varje dag kommer det nya rapporter och förslag från moderaternas centrala arbetsgrupper och det är härligt att ta del av vårt förnyelsearbete. Idag släpptes rapporten Hälsosamma Sverige och om denna skriver Filippa Reinfeldt och Kent Persson i SvD.

Rapporten försöker fånga de största hälsoutmaningarna vi har och man kopplar hälsa till arbetslinje och utanförskap. Politikens roll är att underlätta hälsosamma val. Viktigt är att inse att det finns hälsoklyftor i vårt land och vad vi behöver göra för att minska dessa.

Jag är speciellt glad över rapportens skrivningar om förebyggande hälsoarbete. Det är viktigt att människor får insikt och kunskap om vad de kan göra för att påverka sin hälsa och hur det påverkar hela livet. Att föreskriva motion istället för tabletter, när så är möjligt, är bra. Att erbjuda anställda inom offentlig sektor fysisk träning på arbetstid är ju strålande!

För något år sedan skrev jag en rapport, till Moderatkvinnorna, om hälsans betydelse för inlärning och förslog då bl.a. att man ska införa rörelse i skolan varje dag. Det är bra att gruppen har med detta och nu föreslår en timmes rörelse i skolan eller på fritids. Detta kan jag avslöja att vi lokalt i Örebro kommer att ha med i våra förslag på ny skolpolitik inför 2014.

Jag tror starkt på kopplingen mellan hälsa och inlärning. Om elever får röra sig, träna upp sin motorik och därigenom få självkänslan så klara de skolan bättre. Jag tror på motion, frisk luft och glädjen som uppstår när man har kontroll över sin kropp.

Jag välkomnar också förslaget om fler hälsosamtal i skolan. Många unga mår dåligt idag och det är viktigt att vi tidigt fångar upp ohälsa bland våra elever. Detta är lika viktigt som att vi så tidigt som möjligt sätter in insatser när elever halkat efter kunskapsmässigt.

lördag 9 mars 2013

Prioritera välfärden

I dagens NA svarar Anders Åhrlin och jag på socialdemokraternas debattartikel den 3/3 om en mer jämlik kommun. Det är synd att Lena Baastad skriver så lite om Örebros utmaningar och hennes ansvar för dessa utan istället ägnar sig åt att svartmåla regeringen.

Det är genom en stark välfärd vi bygger ett tryggt Örebro som håller ihop. Det är först när skolan är så bra att alla barn får en chans som vi kan kalla vårt samhälle för rättvist. Ett anständigt samhälle tar också hand om de som byggt upp det med en värdig äldrevård.

Så är det inte i Örebro idag. Om du började jobba direkt efter grundskolan är risken att dina barn blir underkända fem gånger högre än om du gått på universitet. I skolor i områden som präglas av stort utanförskap har en tredjedel av eleverna underkänt i ett eller flera ämnen.

Det är våra äldre som byggt upp vårt samhälle, vår kommun och vår välfärd. För detta förtjänar de ett stort tack och en värdig ålderdom. Så är det inte alltid idag. Hemtjänstpersonal berättar om hur de inte hinner med att ge äldre den tid de behöver. De berättar också om äldre som får sitta hungriga eftersom maten serveras med för långa intervaller.

Vi moderater tror att ett rättvist Örebro bara kan byggas genom att fler kommer i arbete och en stark välfärd. Vi sa därför nej till de nedskärningar på 50 miljoner i välfärdens allra innersta kärna som Socialdemokraterna drev igenom ifjol, och vi vill i år satsa 50 miljoner mer på skolan och äldreomsorgen.

Det handlar om mindre klasser, lugna matsalar och ett effektivt arbete mot mobbning. Detta för att ge möjlighet för alla barn, oavsett bakgrund, att lyckas. En bra skola bygger ett rättvist Örebro.

Det handlar om att äldreomsorgen ska vara värdig med rimliga arbetsvillkor för våra medarbetare och det handlar om att ha ett tydligt fokus på de äldres livskvalitet. Vi vill också att nattsjuksköterskorna ska ge de äldre trygghet på natten.

Vi tror att Örebro kan växa till en trygg stad som håller ihop, men det kräver att vi prioriterar en välfärd för alla. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.

fredag 8 mars 2013

Kvinnodag

Det är skönt att den internationella Kvinnodagen har gått från något som ”Rödstrumporna” hade patent på till att vara en dag som de flesta kvinnor kan förlika sig med att fira.

Jag har varit på Boostdag idag, arrangerat av bl.a. Universitetet, Kvinnolobbyn och Almi och fått inspiration. Temat var karriärtips och livstips och föredragshållare var Ebba Lindsö och Martina Haag.

Vi kvinnor behöver ta för oss mer, stötta varandra och vara bättre på att sätta upp mål och planer för våra liv. Det är viktigt att vi uppfostrar våra barn i andan av att alla människor har samma värde, samma rätt till jobben, lönerna och till en karriär.

Ett speciellt ansvar har vi politiker att värna att allas våra skattepengar används så bra och effektivt som möjligt. Här finns det mer att göra. Vi måste se till att skolan behandlar alla elever lika oavsett kön och bakgrund – ett exempel är att läraren ska ge flickor och pojkar lika mycket uppmärksamhet. Vi måste se till att kvinnor och män får samma omsorg och vård - här finns det undersökningar som visar att välutbildade män många gånger får snabbare vård och att män får bättre mediciner.

År 2013 borde det vara lika självklart att kvinnan i familjen gör karriär som att mannen gör det, att man delar på barnledigheten och allt som ska göras hemma. Det borde vara lika lön för lika arbete och fler kvinnor i ledande ställning. Vi tror i Sverige att vi är så jämställda men det finns fortfarande massor kvar att göra.

SvD

onsdag 6 mars 2013

Fler kan utveckla gymnasieskolan

Det är positivt att fler aktörer vill vara med och utveckla gymnasieskolan i Örebro. Det är viktigt att våra ungdomar har ett bra utbud . Idag hade vi på Programnämnden att yttra oss över en ansökan från Thorén Business School om en utökning av deras platser på Handels- och administrationsprogrammet vilket. Majoriteten säger nej och vi moderater försökte få till ett ja.

Handel- och servicenäringarna växer snabbt och många unga får sina första jobb just inom dessa branscher. Trots detta är det alltför få som idag söker sig till handels- och administrationsprogrammet vilket visar att utbildningen behöver utvecklas.

Vi moderater anser att Thorén Business School har bidragit till att bredda utbudet av flera program i vår kommun. Det är en populär skola och det är mycket möjligt att elever lockas till Handels- och administrationsprogrammet om de kan gå det på just Thoréns. Därför är det är glädjande att skolan ser en möjlighet att erbjuda fler elever utbildning i handel och administration.

Det är vår bedömning att ThorénGruppen AB är en stabil huvudman med de resurser som krävs för att utöka sin satsning på utbildning i Örebro och de 10 platser det handlar om utgör en mycket liten del av det totala gymnasieutbudet. Vi ser inte att utökningen kommer att innebära betydande ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska svårigheter för Örebros gymnasieverksamhet och landade därför i att skicka ett positivt yttrande till Skolverket.

Tyvärr anser det styrande majoriteten i Örebro att den kommunala skolan måste skyddas. De säger nej och beslutade att skicka ett yttrande till Skolverket som beskriver att ett beviljande om fler platser på Thorén Business School skulle varar negativt för Örebro och för regionen.

söndag 3 mars 2013

S har för låg ambition med Örebros skolor

Även om söndagar ska vara vilodag så innebär den oftast för mig att jag jobbar större delen av dagen med att förbereda den kommande veckan. Så även denna söndag.

I veckan har vi möte med Programnämnd Barn och utbildning och bl.a ska årsberättelsen för 2012 klubbas igenom. Jag sitter just och läser dokumentet och reflekterar över underskottet på 11,6 miljoner och den dåliga måluppfyllelsen.

Vad gäller ekonomin så är det intraprenaderna som går bra medan totalen har stora problem att anpassa organisationen efter antalet elever. Eller kanske det rent av är så att den ekonomiska ramen är för snål? Vi moderater prioriterade i vår budget välfärden och fördelade 30 miljoner till skolan än vad S-majoriteten gjorde. Kanske även det är för lite? Kanske borde vi tänka om totalt och lägga ännu mer av kommunens pengar på skolan och den framtidssatsning det då skulle innebära?

Allt i skolan löses inte med mer pengar, det krävs också en tydlig styrning och en hög ambitionsnivån. Trots att Thomas Esbjörnsson avfärdar mina påståenden om att deras budget anger som mål att endast 80% av eleverna ska klara skolans mål så står det svart på vitt i Årsberättelsen. Det står "Trots denna förbättring (79,4% av eleverna i årskurs nio har godkända betyg i alla ämnen vilket är en ökning med 4,4% jämfört med 2011) nås inte kommunens målvärde på 80 procent."

Med målet att 20% av Örebros elever inte ska klara skolans mål kommer vi ALDRIG att klara av att ge alla elever den skolgång de har rätt till! För mig finns det bara en nivå på målet vad gäller det kunskapsuppdrag som skolan har och det är att 100% av eleverna ska klara minst godkända betyg.

På gårdagens NA debatt hävdas Thomas Esbjörnsson att S visst satsar på skolan. Sju miljoner till en ny skolutvecklingsorganisation. Det är bra MEN det duger inte om skolorna med knappa resurser sliter för att få varje dag att gå ihop. Det duger inte om inställningen är att endast 80% av eleverna ska klara skolan och att endast 80% av eleverna ska känna sig trygga i skolan.

S styr Örebros skolor med för låg ambition, otydliga mål och en för liten påse pengar!

fredag 1 mars 2013

Satsning på nyanlända elever

I Örebros skolor har vi många elever med annan bakgrund än den genuint svenska. Det är en tillgång men också en stor utmaning att ge dem en bra skolgång med fullgoda kunskaper. Vi har en stor segregation i Vivalla och skolan där brottas med dåliga slutresultat även om kunskapsresan eleverna gör många gånger är helt fantastisk.

I veckan rapporterades i media om att kunskaperna i Örebros skolor ökade förra läsåret, det är bra men vi kan inte slå oss till ro när så många som 20% av eleverna i årskurs nio inte har godkänt i alla ämnen. Det är inget annat än ett misslyckande som vi bör göra allt för att rätta till.

I Örebro har vi också utmaningen i att skillnaden mellan våra skolor vad gäller resultat är så stora. I Vivalla klarade 58% av behörigheten till gymnasiet efter förra läsåret medan 93% av eleverna i Almbyskolan gjorde det.

Därför är regeringens reformpaket för nyanlända elever bra. Den innehåller bl.a. förlängd skolplikt och en satsning på fler lektioner i svenska för barn som kommer till Sverige efter mellanstadiet. Nu ska förslaget ut på remiss och Skolverket ska titta på hur stödmaterial ska utformas samt hur stadsbidrag ska beräknas.

Att förbättra nyanländ elevers chanser att komma igenom skolan med fullgoda kunskaper är bra. Det är bra för den enskilda eleven men också för Örebro.