torsdag 28 februari 2013

Inför en whistleblowerfunktion i Örebro

Idag tar SvD på ledarplats upp frågan om vikten av att stärka skyddet för dem som meddelar oegentligheter i verksamheter. De menar att vi i Sverige måste bryta tystnadskulturen. Jag håller med. Vi har lokalt agerat i frågan för att förbättra detta inom Örebro Kommun.

I oktober 2011 initierade vi moderater att den policy som Örebro har mot korruption och mutor skulle ses över då den visat sig vara otillräcklig. Rabatter och förmåner samt affärsförbindelser mellan företag och enskilda tjänstemän hade ifrågasatts. Vi ville att ansvarsförhållandena för att hantera anklagelser skulle ses över. Vi var konkreta med vad vi ville skulle ingå i översynen, bl. a att rabatter och förmåner alltid ska dokumenteras och regler kring att ingå affärsförbindelser.

Det var en enig Kommunstyrelse som antog vårt förslag.

Eftersom inget hände återkom vi i maj 2012 med en påminnelse till majoriteten att inget hänt i ärendet. Då avslog S-majoriteten frågan!

Frågan har också tagits upp av Vänstern men avfärdats med motiveringen att SKL utreder och den rapporten ville man invänta. Vackert så men nu verkar rapporten från SKL inte komma och inget händer internt i Örebro Kommun...

Med denna bakgrund lämnade vi i måndags, tillsammans med V, FP och MP, in en motion till Kommunfullmäktige om att skyndsamt inrätta en whistleblowerfunktion för kommunanställda, i förvaltningar och bolag samt förtroendevalda, för anmälningar av allvarliga oegentligheter inom Örebro kommun.

Det är viktigt att det inget utrymme finns för att någon inom Örebro kommun ska kunna misstänkas för korruption. Det skulle allvarligt skada allmänhetens förtroende för förtroendevalda och för kommunens anställda.

Nu har vi i oppositionen tagit vårt ansvar – Frågan är om S hänger på eller väljer att lämna frågan i ett vakuum….

onsdag 27 februari 2013

Bättre styrning av Örebros skolor

Idag diskuterade vi i Kommunfullmäktige den motion som jag och Kent Persson skrev i augusti 2011 som handlar om att vi i Örebro Kommun behöver koncentrera vår lokala styrning av skolan.

Motionen handlar om att vi moderater vill fastställa 3-4 övergripande mål för Örebros skolor. Vi vill att vi i politisk enighet arbetar fram målen. Detta är viktigt eftersom målen måste hållas över tid. Skolorna ska veta vad som gäller. Jag tror på att vi i politiken måste koncentrera oss och rensa i skolans uppdrag. Jag tror på att mäta övergripande mål, ifrågasätta och kontinuerligt och nogsamt följa upp.

Jag är övertygad om att det vi pratar om och mäter blir gjort. Politiken måste vara tydlig – Alla elever ska klara skolans mål – Allt annat är ett misslyckande!

För att möjliggöra detta måste skolorna ges rätt förutsättningar. Det krävs pengar men också en tro och förväntning på att varje skola kan utvecklas. Det krävs skolledare som har tid för pedagogisk utveckling. Det krävs en kontinuerlig kompetensutveckling av våra lärare. Och, det krävs en attityd från all skolpersonal att alla kan lyckas – varje elev ska bli bemött med respekt och höga förväntningar.

Majoriteten håller med mig. De öppnar upp för det som står i motionen men de har så svårt att bifalla en motion skriven av oss moderater. Istället går de runt, runt och säger att allt det jag säger är rätt och riktigt….

Det märkliga i det hela är att de fortsatt låter sin budget vara otydlig, rörig och innehålla så många mål när de nu håller med mig. Motionen har de sett i 1,5 år, de håller med men fortsätter på samma otydliga sätt.

Jag ser fram emot en konstruktiv diskussion och planering av hur vi ska gå vidare på nästa möte med Programnämnd Barn och utbildning.torsdag 21 februari 2013

Låt lärare vara lärare

När jag är ute på skolor i Örebro och träffar pedagoger så tar de alltid upp frågan om all den dokumentation de måste göra. Nästan varenda lärare anser att de administrativa uppgifterna gör att tiden med eleverna blir lidande.

Det nästan varenda lärare också säger är att de har valt detta yrke för mötet med eleverna. De vill vara en del i barnens kunskapsresa, göra skillnad och undervisa. Många uttrycker en stor frustration i att det är så mycket som ska dokumenteras. De flesta håller dock med om att viss dokumentation måste finnas, och är bra, för att göra det rättssäkert för eleverna. Men det finns gränser…

Det är bra att regeringen för ett par veckor sedan föreslog att skollagens krav på skriftlig information ska förändras. I förslaget ska elever i årskurs 1-5 få skriftliga omdömen en gång per läsår istället för en gång per termin och kravet på skriftliga omdömen för elever i årskurs 6-9 tas bort eftersom eleverna där får betyg.

För att möta upp detta lokalt har jag i veckan lämnat i en motion till Kommunfullmäktige där jag föreslår att det görs en översyn av lärarnas administrativa arbete. Jag vill också att det, utifrån vad man kommer fram till i översynen, tas fram förslag på hur skolan kan förändra sitt arbetssätt så att den tid som lärarna lägger på administration minskar.

För mig är det viktigt att vi nyttjar våra duktiga pedagoger på bästa sätt. För att få en bra skola där eleverna får den kunskap de har rätt till måste lärarna ha tid för mötet med elever, förberedelser och undervisning. Låt lärare vara lärare – allt annat är resursslöseri!

onsdag 20 februari 2013

Skolan i fokus

Många debattören verkar tror att det mesta av skolans problem skulle lösa sig bara vi förstatligar skolan. Så även K-G Bergström i sin Expressenkrönika från i fredags. Jag är helt överens om att kommunaliseringen av skolan var ett stort misstag men i nuläget behöver kraft läggas på annat än att byta huvudman.

Kraft behöver läggas på att implementera allt nytt som hänt under de senaste två åren. Kraft behöver ägnas till att ge varje skola rätt förutsättningar att klara sitt uppdrag. Kraft behöver läggas på att höja kvalitén och ge varje elev den kunskapsbas de har rätt till. Kraft behöver läggas på att skapa en trygg skola för alla.

Skolan har som K-G Bergström påpekar lyfts högt upp på agendan av de flesta politiska partier vilket jag tycker är bra. Nu behöver vi också lyfta frågan i varje kommun, i varje Kommunstyrelse och hos varje politiker. Skolan är en tydlig framtidsfråga och vi måste alla prata om hur viktigt det är att vi klarar av att ge alla elever rätt förutsättningar för framtiden.

Vi lokalpolitiker måste hjälpa skolan att lyfta – vi kan genom våra prioriteringar ge skolan en högre status. Signalerna måste vara att skolan är viktig. Då duger det inte att ständigt och jämt göra besparingar.

måndag 18 februari 2013

Värna demokratin

Att värna demokratin och möjligheten att engagera sig politiskt är en viktig del i mitt politiska uppdrag. Vi måste hela tiden se till att nytt folk kommer in i politiken och att villkoren för dem som väljer att ta ett demokratiskt ansvar är rimliga. Självklart är detta svårt eftersom de som engagerar sig oftast vill mycket, partierna vill att de ska ta massor av uppdrag och balansen mellan jobb, familj och politiken är svår. Intervjun med Louise Wiberg idag vittnar om just detta.

Vi behöver fler människor som engagerar sig och det är viktigt att vi som redan är inne i det politiska ekorrhjulet tar väl hand om dem som kommer. Det gäller att möta varje människas förväntningar, vad vill de? vad passar? Hur ska vi göra det möjligt för just denna person att klarar av ett politiskt engagemang? Det handlar mycket om information och utbildning. Det är viktigt att förklarar för människor vad som förväntas av dem och hur allt går till. Vi moderater i Örebro försöker genom samtal förbereda de som är intresserade av uppdrag.

Det handlar också om hur många politiker vi ska ha och mycket det ska få kosta. I Örebro har vi enligt min mening en allt för stor politisk kostym. Exempelvis har vi drygt 100 förtroendevalda bara inom skolområdet vilket kan jämföras med Västerås som nöjer sig med cirka 20 politiker. Är detta rimligt? Blir det mer demokrati bara för att vi har så många politiker? Blir kvalitén bättre? Är det vettigt när man tänker på att varje politiker ska ha arvode och ska servas med papper av en förvaltning som i sin tur kostar en hel del. Skulle pengarna istället kunna användas till fler lärare?

Jag har förmånen att arbeta heltid med politik. Ett uppdrag jag sliter rätt hårt med men jag slutar aldrig att beundra alla de som på sin fritid lägger ner så mycket tid för att värna demokratin för oss alla. De förtjänar en stor eloge. Att se till att fritidspolitiker får en rimlig arbetsbelastning är något som alla politiska partier borde ta större ansvar för.

 Radio Örebro, NA

fredag 15 februari 2013

Bättre stöd inför val av gymnasieprogram

Många elever i årskurs nio har säkert under en lång tid funderat fram och tillbaka på vilket program de ska välja på gymnasiet. Idag hoppas jag att så många som möjligt är klara med sina funderingar och gör ett så bra val som möjligt.

Det är viktigt att varje elev har tillgång till bra information och studievägledning. Mycket finns på nätet och det har varit mängder av tillfället att besöka gymnasieskolor och mässor. Men till slut måste varje elev gå tillbaka till sig själv och fatta ett beslut. Jag hoppas att de gör sitt val efter vad de är bra på, vad som väcker intresse och vad som ger dem möjligheter att få det arbete som de skulle vilja jobba med framöver. Förhoppningsvis har varje elev sedan det bagage av kunskap de behöver för att komma in på programmet och även klarar av det.

Mer kraft och resurs skulle kunna läggas på att förbereda eleverna för detta val. Yrkesvägledarna måste ha tid att sitta ner med de elever som behöver råd och stöd i detta viktiga beslut. Vi ser att många elever gör ett val som de sedan ångrar. I de flesta fall går det bra att byta men för en del blir konsekvensen att de hoppar av gymnasiet. Jag tror att detta skulle kunna undvikas om vi på ett bättre sätt kunde vägleda våra nior i deras gymnasieval.

NA

torsdag 14 februari 2013

Nya förslag för en bättre skola

Idag presenterade Anders Borg och Tomas Tobé i fem punkter nya förslag på moderat skolpolitik. Mycket är bra och en hel del ligger i linje med det som jag ser och hör när jag är ute och träffar personalen i Örebros skolor.

Ta första punkten som handlar om att öka lärarresurserna i utsatta områden. Detta stämmer precis med det som Vivallaskolan vill ha – fler lärare för att bättre kunna ge varje elev rätt förutsättning att klara skolans mål. En bra lärare gör alltid skillnad men i vissa skolor är behoven större än andra. Vivalla är ett av Sveriges mest segregerade områden, här måste skolan vara bra, här måste skolan klara elever med olika bakgrund och här måste skolan klara av att motivera elever som kommer från studieovana hem.

Att kontrollera vad eleverna kan och hur de ligger till är bra. Ju tidigare vi får svar på och tar tag i eventuella problem desto bättre. Betyg från trean kan vara bra men viktigast är förslagen om fler nationella prov i syfte att bidra till likvärdighet. Föräldrar som jag möter säger att det är väsentligt att de får klart för sig hur det går för deras barn i skolan. Föräldrar vill att extra insatser sätts in direkt när det behövs så att barnen får rätt förutsättningar att klara sin skolgång.

Det visar sig att vissa ämnen är viktiga för att kunskaper i dessa påverkar kunskapen i andra ämnen. Därför är det klokt att ge mer undervisningstid i matte, svenska och engelska – det ger en positiv effekt i det fortsatta skolarbetet. Jag oroas över aktuella rapporter från universitetslärare som säger att eleverna inte klarar studierna i exempelvis historian för de kan inte har med sig tillräckliga kunskaper i svenska. Det måste vi göra något åt.

Att stärka yrkesutbildningen och lärlingssystemet är något som skulle vara bra för Örebro. Vi ser att de elever som går yrkesutbildningar på gymnasiet får jobb och vi ser att lärlingssystemet efterfrågas av näringslivet.

Förnyelsen av moderaterna utmynnar i bra förslag på riksplanet. I Örebro ansvarar jag för förnyelsen av den lokala skolpolitiken. Vi är ute och lyssnar, träffar människor och tar in kloka synpunkter. Vi tar reda på vad som är bra och vad som kan göras bättre. Före sommaren kommer vi att presentera våra förslag på hur Örebros skolor kan bli bättre.

Lotta Olsson, Sten Nordin, Edward Riedl

tisdag 12 februari 2013

Smart politik att satsa på förskolan

I en reportage i tidningen ETC skriver Ulrika Lindahl om förskolan Språk och lek i Vivalla som har just språk som inriktning i sitt arbete. Det är en intressant artikel som pekar på svårigheten att nå förskolans pedagogiska mål när barngrupperna är stora och resurserna till barn i behov av extra stöd är näst intill obefintliga.

Att på en förskola i Vivalla ha språk som profil är lysande. Barnen kommer från många olika länder och det är inte givet att de pratar svenska tillsammans med sina föräldrar . Det är därför viktigt att dessa barn får extra fokus kring att lära sig svenska. Som en förskollärare i artikeln påpekar spelar förskolan en mycket viktig roll i barnens förberedelser inför skolstart. Hur stort ordförråd barn har när de startar skolan har stor betydelse för hela skolgången.

Att ge tillräckligt med resurser på förskolan är smart politik. Barnen är små, vetgiriga och mottagliga för mycket kunskap. Det är smart politik att se till att ha bra pedagoger, ett tydligt uppdrag, tillräckligt med pengar och små grupper. Det är en smart politik att redan i förskolan sätta in resurser för de barn man ser har behov av extra stöd. Ju längre tid som går, ju mer barn halkar efter desto svårare är det att reparera förskolans och skolans misslyckande.

Ja, det är viktigt att vi ser det som ett misslyckande för politiken och den enskilda förskolan/skolan när elever inte klarar skolans mål. Skulden ska aldrig läggas på barnet eller eleven! Varje barn har rätt till kunskap och en bra skolgång. Varje elev har rätt att få förutsättningar för att klara målen, att möta bra pedagoger som kan anpassa undervisningen till varje elevs behov och varje elev ska självklart få relevant stöd om han/hon har extra behov.

Att elever med annat ursprung än den genuint svenska ska ha särskilt stöd för att klara svenskan är för mig självklart. Mycket bra görs i Örebro, vi har stor kompetens bland personalen i förskolan och skolan vilket förskolan Språk och lek är ett exempel på. Men allt för stora grupper och brist på resurser missgynnar detta arbete. Att barn vars föräldrar inte arbetar endast har rätt till 15 timmar/vecka i förskolan missgynnar också detta arbete. Vi moderater anser att alla barn i Örebro ska ha rätt till 30 timmar/vecka i förskolan - då skulle pedagogerna få en reell chans att klara sitt uppdrag! 

Pengarna som fördelas till förskolan och skolan har S-majoriteten dragit ner på. Inga pengar satsas på att minska gruppernas storlek och de är luddiga i sina mål för Örebros skolor. Detta gör de medvetet och det är barn och elever i Örebro som drabbas.

onsdag 6 februari 2013

Ja till en förskola planerad efter barns och familjers behov

Jag tycker att vi förtroendevalda politiker i Örebro Kommun hela tiden ska påminna oss om vem vi är till för. Vi behöver påminna oss om att våra uppdrag kostar pengar och att de kommunala pengar vi förvaltar inte är våra egna utan tillhör de människor som bor i Örebro. Det är viktigt att förstå att våra beslut påverkar människor i deras vardag och att vi, när besluten väl är fattade, även bör säkra att de efterlevs.

Förra våren tog vi, i politisk enighet, beslut om nya riktlinjer för förskolan. Det är regler för vad som ska gälla beträffande köer, avgifter, hur mycket barn vars föräldrar inte jobbar eller studerar ska få vara i förskolan mm.

I dessa riktlinjer står det tydligt och klart att studiedagar inte ska läggas i anslutning till lov. Detta är en fråga som har engagerat många föräldrar och som jag anser är helt självklar.

Trots detta var förskolorna stängda för studiedag den 7/1 vilket för många familjer var första arbetsdagen efter Julhelgerna. Hur det kan ske när tydliga regler finns är för mig obegripligt! Jag har pratat med flera föräldrar som är mycket upprörda över att de behövde börja sitt arbetsår med att ta ledigt. De ifrågasätter varför förskolorna inte hade sin gemensamma studiedag exempelvis den 4/1 då de flesta föräldrar ändå var lediga.

Tyvärr är det också så att de föräldrar vi haft kontakt med inte upplevt att de har erbjudits något realistiskt alternativ denna dag. De menar att det för små barn oftast är omöjligt att för en dag tas omhand av nya människor.

Det är viktigt att våra förskolor ser till barnens bästa och att de har ett tydligt kundfokus i sin planering. Ibland blir det bökigt att planera men då måste man fundera på vem man är till för. Ska vi planera så att det blir bäst för personalen och verksamheten eller ska vi planera så att det blir bäst för barn och föräldrar?

För mig är prioriteringen solklar – Förskolan är till för barnen!

Därför har jag idag, på mötet med Programnämnd Barn och utbildning (det var vi som fattade beslutet om dessa regler/riktlinjer), föreslagit och, till min stora glädje, fått igenom att en översyn görs av hur reglerna för förskolan efterlevs. Det är för mig av största vikt att de beslut vi politiker fattar följs av den kommunala verksamheten.

måndag 4 februari 2013

Bevara Mariebergsskolans skolgård!

Före jul blev jag kontaktad av föräldrar med barn på Mariebergskolan som undrade vad kommunen menade med sina planer på att bygga en förskola på skolans fina skolgård. Idag hade jag kontakt med den engagerade och upprörda föräldragruppen. Då, i december, visste jag inget om ärendet men jag tog snabbt kontakt med skolan för att höra vad som var på gång.

Det visade sig vara diskussionen om ny förskola i Marieberg som var uppe på tapeten igen. Kommunen tyckte att det bästa var att bygga den på skolgården - Då går det snabbt och inget nytt bygglov behöver sökas! Personalen jag träffade var upprörda och hade massor av argument mot föreslagen placering.

Det jag blir upprörd över är för det första hur kommunen inte tar tag i saker - Här har man vetat i flera år att en ny förskola måste byggas och helt plötsligt blir det panik! Den föreslagna placeringen är en av flera som fanns i ursprungsförslaget och det är den enda placering som Mariebergsskolan har sagt nej till. Märkligt att det är just det förslaget som nu presenteras som det bästa!

Dessutom anser man att det är orimligt att Mariebergsskolan ska ha en så stor skolgård. Men rimligt är det att dra vägar mitt i en skolmiljö och att begränsa elevernas skolgård så att det nästan bara blir en yta av betong!

Nej skärpning! Lyssna på verksamhet och föräldrar – Ta fram fler alternativ på placering av förskolan och se till att eleverna på Mariebergsskolan fortsatt har en bra och trygg skolgård!