tisdag 30 oktober 2012

Mindre grupper i förskolan

Förskollärare i Örebro efterfrågar mindre barngrupper. Det framgår i NA idag (sidan 4-5) och det framgår i alla de samtal jag har haft med personal i förskolan.

Fördelarna med mindre grupper är att personalen då bättre ser varje barn. Barns behov kan då bättre tillgodoses och självklart ökar förutsättningarna för att barnens utveckling. Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag som det är viktigt att varje förskola ges förutsättningar för att klara. Exempelvis har ett medvetet arbete med barnens språk stor betydelse för barnen när de kommer upp i skolåldern.

Att det pedagogiska uppdraget som förskolan har är viktigt uppmärksammades igår då Lotta Harrysson fick ta emot Pedagogiskt pris 2012 i kategorin förskola.


I vår budget för 2013 avsatta vi pengar till att grupperna i Örebros förskolor ska minskas. Vi vill successivt få ner grupperna för att till slut landa på max 15 barn per grupp. Majoriteten är kritiskt till vår satsning och menar att pengarna inte räcker. Självklart räcker inte 13 miljoner för att komma i mål under 2013 men det är en början. Att som majoriteten gör skriva om mindre grupper men inte tillföra pengar är oseriös!

Jag undrar om socialdemokraterna i Örebro någonsin är ute och pratar med medarbetarna i välfärden? Det enklaste är förståss att göra sina kalkyler på papper och sedan bara ge direktiv. Lyssnar man så manas man till att omvärdera sina ståndpunkter. Vi moderater lyssnar och gör därför tydliga satsningar på välfärden i Örebro.

Vi moderater satsar i vår budget för 2013 30 miljoner mer än majoriteten till välfärdsområdet barn och utbildning. Vi gör det för att vi tycker att förskolan och skolan är viktig. Vi gör det för att höja ambitionsnivån och vi gör det för allas vår framtids skull.

torsdag 25 oktober 2012

Örebro behöver satsa på skolan

Skolan är den spjutspets på vilken vi bygger ett samhälle som håller ihop. Först när föräldrarnas utbildning och familjens ekonomi har spelat ut sin roll för barnets chanser, kan vi säga att vi har en rättvis skola. Så är det inte idag.

Om dina föräldrar började jobba direkt efter grundskolan är risken att du har ett eller flera underkända betyg fem gånger större än om dina föräldrar har läst på högskola. I skolor i våra utanförskapsområden har två av tre elever underkänt i ett ämne. Barn döms till ett liv i utanförskap för att våra skolor misslyckas med sitt uppdrag.

Alla föräldrar vill sitt barn väl. De flesta kan bestämma vad som är bäst för just deras barn. Samtidigt kan inte en förälders ansvar eller omsorg vara ett krav för att barn ska nå sin fulla potential som vuxna. Det är inte heller rimligt att kräva att en sjuåring ska ta ansvar för sin egen framtid.

I Örebro måste vi börja med förskolan. Det handlar först och främst om en förskola där grupperna är tillräckligt små för att alla barns behov och begåvningar ska kunna ses. Det handlar också om att ge våra duktiga förskolepedagoger tid att hjälpa varje barn att utvecklas. Vi mosderater vill därför fördubbla tiden man har rätt att ha sina barn i förskolan.

Till alla poliser, sjuksköterskor och skiftarbetare på Atlas Copco har Moderaterna ett tydligt löfte. Ni ska få mer tid tillsammans med era barn. Vi vill utveckla kvällis, så att förskolan bättre passar era behov.

Lärare vi har pratat med berättar om frustrationen över att varken hinna hjälpa de som behöver mer stöd, eller att kunna stimulera de barn som är begåvade. Föräldrar pratar om stora och stökiga klasser. Vi lyssnar på dem. Vi går därför fram med en satsning på mindre klasser.

För mig är det självklara målet att alla elever ska klara minst godkända betyg. Att som majoriteten gör sätta målet på 80% är att säga att det är helt OK att 20% av våra elever inte klarar skolans mål – För mig är detta helt ofattbart!

Vi vet att barn som äter ordentligt lär sig mer, det gäller frukosten i början av dagen och det gäller skollunchen. Våra matsalar måste ge förutsättningar för detta, där måste det vara lugnt och tryggt. Vi behöver fler vuxna kring matborden. Därför vill vi återinföra fri pedagogisk lunch.

För några år sen läste jag i Nerikes Allehanda om en pojke här i Örebro som blivit mobbad. Mobbad förresten, vi ska kalla saker vid deras rätta namn, han hade blivit misshandlad, trakasserad och kränkt. Trots att han inte fyllt tio hade han upplevt saker som ingen borde behöva uppleva. Till sist blev han så desperat att han gav bort sina leksaker till sina klasskamrater för att de skulle skydda honom mot hans plågoandar. Det är inte acceptabelt. Skolan ska vara trygg, och vi går därför fram med en satsning mot mobbning i våra skolor.

De yrkesförberedande programmen i gymnasieskolan ska vara just yrkesförberedande. Vi måste öppna våra ögon för att många av dem som jobbar med dessa yrken jobbar för sig själv. De driver i stor utsträckning egna firmor. Detta är något vi måste förbereda våra elever inför.

När det gäller de studieförberedande programmen på gymnasiet måste de förbereda våra elever för studier vid högskola och universitet. Vi tror på en hög takt och höga krav.

Nedskärningarna under 2012 har slagit hårt mot just skolan. Vi har haft anställningstopp, köpstopp och Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner. Trots detta har inte programnämnd Barn och Utbildning lyckats komma ner i ram. Vi ser med oro på att nedskärningarna kommer att fortsätta med den socialdemokratiska majoritetens budget. Vi ger därför 4,6 miljoner i kompensation för nedskärningarna under 2012.

En rättvis skola som ger alla en chans är den mest grundläggande delen av en stark välfärd. Den skapar ett samhälle där alla kan nå sin fulla potential. Vi behöver satsa på skolan. Örebro behöver ett nytt välfärdsparti.Trygghet i välfärden

Idag skriver jag och Anders Åhrlin på NA debatt om Örebromoderaternas budget för 2013

Den största tryggheten finns i ett samhälle som håller ihop. I ett sådant samhälle är rättvisan central. Där ges alla barn möjlighet att nå sin fulla potential och man behöver inte oroa sig för att bli äldre. En stark välfärd är en hörnsten i ett tryggt samhälle och moderaterna förnyar sig nu för att bli det nya välfärdspartiet i Örebro.

För att bygga välfärden stark i Örebro satsar vi, i vår budget för 2013, 80 riktiga miljoner mer i välfärden. Det är 50 miljoner mer än majoriteten och ett steg mot att bygga upp den välfärd som rivits ner under året.

Trygghet utanför välfärden handlar i stor utsträckning om att arbeta med den fysiska tryggheten i Örebro. Idag tar många Örebroare en omväg runt den mörka parken, ringer en taxi efter tjejkvällen trots att man bara är någon kilometer hemifrån, eller så stannar man helt enkelt hemma efter att mörkret har lagt sig.

Att gripa och lagföra kriminella är polisens och rättsväsendets uppgift, men att förhindra brott och öka tryggheten är också kommunens ansvar. Vi går fram med satsningar på bättre belysning i våra parker och ett åtagande om att trasig belysning ska vara reparerad inom 24 timmar. Vi tror också att en ren och snygg stad är en tryggare stad. Vi vill därför att skadegörelse ska åtgärdas genast och vi fördubblar helgstädningen.

Föräldrar ska känna sig trygga med att lämna sina barn till våra förskolor och vår barnomsorg. För att alla barns behov och begåvningar ska bli sedda måste barngrupperna vara tillräckligt små. Förskolan ska vara en trygg plats och vi vill att föräldrar som inte känner sig fullt trygga med förskolan ska ha någonstans att vända sig med sin oro. Vi föreslår därför ett trygghetsråd.

I Örebro ska det även kännas tryggt att vara förälder till äldre barn. Oavsett vilken inkomst, bakgrund eller utbildningsnivå man har som förälder ska man känna sig trygg med att ens barn får lära sig det som han eller hon behöver för att lyckas i livet. En bit på vägen är mindre klasser, detta för att ge lärare mer tid med varje barn och för att uppmuntra de som vill lära sig mer och hjälpa dem som hamnar efter. I vår budget satsar vi totalt 16,8 miljoner på mindre förskolegrupper och mindre klasser.

Vi satsar också på att motverka mobbning. Ingen ska behöva utsättas för våld, kränkningar eller hot i sitt eget hem. Kvinnohuset gör ett bra och viktigt arbete och vi ger dem ett utökat stöd så att de kan utveckla sitt arbete. Kommunen måste även ta ett större ansvar genom att införa en kvinnofridssamordnare och ge direktiv till allmännyttan om att ställa lägenheter till förfogande för slagna kvinnor och andra utsatta grupper.

Det ska vara tryggt att bli äldre i Örebro. Vi anser att ett anständigt samhälle tar hand om de som varit med och byggt upp det. Människor i behov av omsorg ska känna sig trygga med den personal de släpper in i sina hem och hemtjänsten ska ta ansvar för att äldre möter så få nya ansikten som möjligt när man använder kommunens tjänster. För oss är det viktigt att äldre som är sjuka eller närmar sig livets slut har någon som håller dem i handen och sköter om dem på natten. Vi vill därför återinföra de nattsjuksköterskor den socialdemokratiska majoriteten tagit bort.

En stark välfärd i alla livets skeden skapar ett tryggt samhälle som håller ihop. Vi har konkreta förslag för att förbättra förskolan, skolan, och äldreomsorgen. Med satsningar på att åter igen bygga välfärden stark kan vi göra Örebro till en trygg kommun. Vi kallar det trygghet i välfärden.

måndag 22 oktober 2012

Gör det som fungerar!

Många gånger undrar jag varför svensk skola inte anammar mer av den forskning som görs inom skolans område. Det är egentligen inget konstigt som forskningen visar utan rätt så självklara saker som exempelvis att man ska repetera och kontrollera att det man lärt ut har fastnat och att bra lärare gör skillnad.

I Örebro Kommun brottas vi med dåliga resultat och det är av törsta vikt att vi vänder denna trend fort som bara den. Varje dag som en elev inte får den stimulans och/eller stöd den behöver är en misslyckad dag – Det är ett misslyckande för läraren, rektorn, skolan, huvudmannen och självklart för oss kommunpolitiker som ytterst ansvarar för verksamheten.

Idag har jag tagit del av en intressant skrivning från Skolinspektionen där de har sammanställt vad forskningen säger om vad som ger en framgång i undervisningen.

Skolan måste ges rätt förutsättningar för att kunna prestera. Det är läraren som är huvudpersonen – Med goda ämneskunskaper, en förmåga att anpassa undervisningen efter elevers behov, förväntningar och krav på elevers förmåga och med ett tydligt ledarskap i klassrummet kan läraren klara av sitt uppdrag.

Men få lärare kan komma till sin fulla rätt utan en bra rektor/skolledare. Här säger forskningen att ett pedagogiskt ledarskap är väsentligt. Man pekar också på vikten av att skapa en lärande miljö på skolan där lärare sins emellan och rektor utvecklar pedagogiken. Det krävs alltså en bra organisation.

Det finns massor av underlag i forskningen, goda exempel att titta på och även personal i Örebro Kommun som tillämpar en hel del av detta. Varför används det inte? Är det kulturen? Är det pengarna som fattas? Är det tydlighet från oss skolpolitiker? Är det inställningen att det aldrig går?

fredag 19 oktober 2012

Stressade socialdemokrater

Socialdemokraterna oroar sig för att vi i oppositionen presenterar var sin budget för 2013 istället för en gemensam. Lena Baastad säger, trots att M, FP och MP så sent som i tisdags hade en gemensam presskonferens, att vi moderater inte klara att samla oppositionen.

Vårt besked till Lena Bastad: Vi klarar av att samla oss och vi klarar dessutom av att var och en lägga minst 50 miljoner mer på välfärden i Örebro än vad S gör! Att vi var och en vill profilera vår politik är en självklarhet.

Det är en påtagligt stressad socialdemokrati som inser att vi moderater har lyckas med att sätta bilden av att socialdemokraterna misslyckas med välfärden i Örebro. För det är ju just det som är fakta. Under 2012 har det dragits ner och sparats inom skolan och omsorgen. Nattsjuksköterskor har fått sluta, människor i skyddad anställning har fått sluta och lärare har fått sluta. För lite pengar får konsekvenser i verksamheten och det drabbar elever, gamla och sjuka.

Vi moderater prioriterar välfärden i vår budget. Vi lägger 30 miljoner mer är S på skolan och 20 miljoner mer på social välfärd. S menar att vi med detta slår sönder möjligheten att utveckla kommunen. Jag tvivlar på det. Kommunen utvecklas inte enbart av kommunen. Det gäller att samverka med andra och tillsammans utveckla Örebro.

En satsning på välfärden bygger för framtiden. En bra skola som ges förutsättning att klara sitt uppdrag och en bra omsorg av dem som på olika sätt behöver stöd av kommunen är viktigt. En väl fungerande välfärd lockar hit nya Örebroare, nya företag och det får människor och företag att vilja stanna och utvecklas i Örebro.

onsdag 17 oktober 2012

Trygghet i välfärden

Igår presenterade vi vårt budgetalternativ - Trygghet i välfärden. Ett dokument jag är stolt över och som innehåller en fortsatt nödvändig satsning på välfärden i Örebro. Vi satsar, liksom förra året, 50 miljoner mer än majoriteten på skolan och omsorgen. Pengarna får vi fram genom att dra ner på betong, politik och administration.

Välfärden har under 2012 slitit med besparingar och det är bra att S-majoriteten för nästa år satsar 30 miljoner mer på skolan och omsorgen (det är vad de skjuter till förutom volymökningar). Vi säger ja till deras satsningar men lägger på ytterligare 50 miljoner!

Skolan får 18 miljoner av S och 48 miljoner av oss moderater. Social välfärd får 12 miljoner från S och 32 miljoner från oss moderater.

Jag vill främst lyfta fram våra satsningar på barn- och utbildningsområdet. Där är det viktigaste och för mig självklara målet att alla elever ska ha minst godkänt i alla ämnen när de slutar nian. Vi vill fastställa tre övergripande mål, med fokus på kunskap, för grundskolorna i Örebro. Om dessa mål ska vi tala klart och tydligt, nogsamt följa upp och kontinuerligt mäta.

Tidiga och tydliga insatser ska sättas in för barn i behov av särskilt stöd. Varje dag som går för en elev som hamnar efter i skolarbetet är en förlorad dag – Skolan måste ha förmåga att se varje elev och dennes behov av stöttning för att lära.

Vi vill minska storleken på klasserna i skolan. Lärarna måste ges en chans att klarar sitt uppdrag och där tror vi att färre barn per klass, tillsammans med en bra och kontinuerlig kompetensutveckling är nyckeln.

Trygga barn har bättre förutsättningar att ta emot den kunskap som skolan erbjuder – därför är det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar så viktigt. Tydliga insatser ska snabbt sättas in när någon känner sig kränkt i skolan - Nolltolerans ska gälla.

En annan viktig trygghetsfråga i skolan är situationen i våra matsalar. Elever klagar på en stökig miljö och föräldrar är oroliga för att deras barn inte äter tillräckligt för att klara sin skoldag. Vi anser att fler vuxna i våra matsalar skulle bidra till lugn och ro kring borden och vill därför införa fri pedagogisk lunch.

Vi vill att alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola varje vecka – Idag har varje barn rätt till 15 timmar vilket vi tycker är för lite. Förskolan är viktig för barns språkutveckling vilket visar sig vara svårt att kompensera när barnen väl kommer till skolan.

Vi vill öka personaltätheten och successivt införa ett tak per barngrupp på maximalt 15 barn i förskolan.

Att utan oro kunna lämna sina barn i förskolan är viktigt för varje förälder. Att ha möjlighet att påverka om man ser saker som behöver rätas till tror vi är viktigt. Därför vill vi införa trygghetsråd i förskolan dit föräldrar kan vända sig med förslag på förbättringar.

Vi anser att det är viktigt att fortsätta att anpassa öppettiderna i barnomsorgen efter familjernas behov vilket med dagens arbetsmarknad innebär att vi har behov av att utveckla kvällis (=barnomsorg på kvällen) och nattis.

Ledare i NA 
Moderaternas hemsida 

lördag 13 oktober 2012

Vi satsar på välfärden

Igår gick Folkpartiet ut med förslaget att sänka skatten i Örebro med 10 öre. Det är vällovligt och bra men inget som vi moderater i nuläget ställer oss bakom. Vi vill istället att de ökade resurserna nästa år läggs på att kompensera välfärden för de nedskärningar på 50 miljoner som S-majoriteten genomfört under 2012.

Vi ser inget utrymme för skattesänkningar under överskådlig tid. För oss på kommunal nivå är det viktigare att bygga en stark välfärd än att sänka skatten. Idag finns det skolor i Örebro där endast två av tre elever klara minst godkänt i alla ämnen och våra grupper i förskolan är alldeles för stora. Då duger det inte att sänka kommunalskatten – då behövs pengarna för att få ordning på välfärden!

Under året har välfärden i Örebro drabbats av hårda nedskärningar. Örebros bästa gymnasieskola har lagts ner, människor med offentligt skyddade anställningar har fått sparken och nattsjuksköterskorna har skickats hem. Det Örebro behöver är att tid och ekonomiskt utrymme för att bygga upp en stark välfärd!

Moderaterna förnyas nu för att bli det nya välfärdsparti som Örebro behöver. Väljarna ska känna sig trygga med att en röst på moderaterna är en röst på en stark välfärd. Väljarna ska vara trygga i att ett moderat styre kommer att använda de kommunala pengarna till vård, skola och omsorg.

På tisdag presenterar vi vår budget för nästa år – Då kommer jag igen med en beskrivning av våra förslag.

fredag 12 oktober 2012

Alla elever ska klara skolans mål

För en vecka sedan presenterade den politiska majoriteten (S/KD/C) i Örebro sin budget för 2013. En lunta på ca 100 sidor där satsningar och verksamhetsmål presenteras. Många delar i budgeten är helt OK men det finns också en hel del konstigheter och frågetecken…

Jag som mest håller på med skolpolitik läser så klart de sidorna extra noga. Många självklarheter beskrivs och få saker är tydliga och konkreta. Exempelvis skriver de om folkhälsoarbetet och att fysisk aktivitet ska uppmuntras – väl så men inget konkret. Varför säger de inte exempelvis att fysisk aktivitet ska finnas på schemat varje dag? Detta går om man nu menar allvar med att folkhälsoarbetet är viktigt.

En annan otydlighet är skrivningen om avgifter i skolan. Här är målet att göra skolan helt avgiftsfri. Varför skriver de inte att Örebros skolor ska vara avgiftsfria? Om de nu menar allvar med sin slogan att ”alla ska med” måste väl en kommunal skola utan avgifter vara en självklarhet!

Den allvarligaste missen som majoriteten gör beträffande skolan är målsättningen för kunskap. Här nöjer de sig med att 80% av eleverna avslutar sina grundskolestudier med minst godkänt i alla ämnen. Vad de säger är att vi Örebroare ska vara nöjda med att 20% av eleverna inte klarar skolan!

För mig finns det bara ett mål man kan ha – Alla elever (100%) i Örebros skolor ska gå ut nian med minst godkänt i alla ämnen. Hur kan man över huvud taget fundera kring något annat mål än detta? Förstår de vilka signaler det skickar till elever, föräldrar och verksamhet?

I skollagen står det att alla elever ska ges möjlighet att klara skolan mål. Det är detta som alla lärare lär sig under sin utbildning. Det är detta Örebros skolor måste prestera – Allt annat är ett misslyckande!

måndag 8 oktober 2012

Alternativ lyfter kvalitén i svensk skola

En av de stora fördelarna med att vara politiker är att man har möjlighet att kommer ut och få inblick i olika verksamheter. Jag som håller på med skolpolitik besöker en hel del förskolor och skolor (ambitionen är att jag ska ha besökt alla skolor i Örebro innan valet) och det är alltid lika intressant att lära mer om verksamheten.

Besöken jag gör är av olika slag, ibland är det en ren beskrivning av skolan, rundvandring i lokalerna och diskussion med rektor och viss personal. Ibland sitter jag ner med personalen för samtal om hur de upplever verksamheten, vad som är bra och vad som kan göras bättre.

De senaste dagarna har jag besökt flera privata förskolor och skolor i Örebro, Fyren EkAlmen, Hannaskolan och Helianthus. Tre helt olika verksamheter men med ett gemensamt att deras skolledare har en drivkraft och brinner för skolan/förskolan och den idé som de har.

Alla tre lockar till sig fler barn och elever än de har plats för och alla tre är nöjda med den behandling de får av kommunala tjänstemän. En förutsättning för att människor ska få tillgång till alternativa utförare är att kommunen gör detta möjligt. För detta krävs politiker som tydligt säger att privata alternativ ska behandlas väl. Jag är glad över att Örebros socialdemokrater fortsätter med samma positiva inställning till alternativ inom förskola och skola som deras företrädare hade!

Vid dagens besök på Helianthus träffade vi VD/ägaren Solveig Sunnebo som har mycket idéer och stundtals var rätt kritisk, även till oss moderater. Hon framhöll att vi måste vända debatten om friskolor till något positivt, vi måste få människor bort från nidbilden av giriga ägare och tron om snabba klipp i branschen. Hon menar att många som äger, liksom hon själv, också driver verksamheten. Hon menar att vinsterna är små och hon är tydlig med att det är dags att stå upp dessa företagare!

Visst har hon rätt. Vad skulle ha hänt med svensk skola om alternativen inte kommit? Vad skulle ha triggat den kommunala skolan att skärpa till sig? Är det realistiskt att tro att alternativ kan växa fram om man förbjuder vinster i dessa företag?

Min ambition är att alla skolor ska vara bra i Örebro. Jag värnar om varje barns utbildning och det ska inte spela någon roll om eleven väljer en kommunal eller privat skola. Kvalitén ska vara bra oavsett vem som är skolans huvudman - alla barn i Örebro ska få den utbildning de har rätt till!

torsdag 4 oktober 2012

Löfvens besked

Så kom då äntligen beskedet från Stefan Löfven m.fl. – Han som så vurmat så för företagarna visar nu att det var tomma ord. Höjd bolagsskatt och restaurangmoms samt att det blir dyrare för de företag som vill anställa unga.

Socialdemokraternas budget innebär stora skatte- och avgiftshöjningar som skulle drabba både företag och hushåll samt slå hårt mot jobben. De höjer skatter och avgifter med 30 miljarder! Vilket hårdast drabbar dem med svag förankring på arbetsmarknaden, framförallt ungdomar och utrikes födda

Avsaknaden av förnyelse är tydlig. Huvuddelen av Socialdemokraternas satsningar går som vanligt till höjda bidrag och utbyggda ersättningssystem, vilket gör det mindre lönsamt att arbeta. Detta påvisar en avsaknad ansvarstagande för Sverige och jobben och det löser heller inga samhällsproblem.

Samstämmigheten med övriga oppositionspartier saknas också. Tillsammans med vem ska Löfven styra Sverige? Vad ska då politiken innehålla? Kommer han att acceptera Vänsterpartiets kravlista när det bland annat gäller förmögenhetsskatt och fastighetsskatt? Kommer han att förhindra valfriheten i välfärden? Tänker han höja bensinskatten och införa en flygskatt som Miljöpartiet föreslår?

SvD

onsdag 3 oktober 2012

Satsa på skolan istället för att förbjuda RUT-avdrag

I en artikel på NA Debatt den 24/9 ondgör sig en rad socialdemokratiska skolpolitiker i Örebro över att även läxhjälp ska omfattas av rut-avdrag. De menar att detta leder till att klyftorna i samhället ökar och föreslår att pengarna, 30 miljoner för hela Sverige, istället ska investeras i bättre undervisning.

30 miljoner är av en slump exakt lika mycket som Socialdemokraterna har valt att göra nedskärningar med i Örebros skolor under 2012. Inget av oppositionspartierna valde att göra denna prioritering – Vi valde att ge pengar till välfärden medan den S-ledda majoriteten prioriterade betong! Det är i spåren av dessa nedskärningar, med anställningsstopp, nedlagda skolor och inköpsstopp som ett ojämlikt Örebro växer.

Utfallet som ledande socialdemokrater i Örebro nu gör mot att även läxhjälp ska ingå i rut-avdraget är inget annat än ett erkännande om att man misslyckats med en skola som får vårt samhälle att hålla ihop. Lösningen borde, istället för att förbjuda rut-avdrag för vanligt folk, vara att satsa på skolan.

I en rättvis skola ska varken högutbildade föräldrar eller läxhjälp vara en förutsättning för att nå goda skolresultat. En rättvis skola ger alla barn och unga samma möjligheter att nå upp till sin potential. Det är en skola där ingen hålls tillbaka och inte heller lämnas efter.

Moderaterna söker nu väljarnas förtroende för att bygga en skola som ger varje elev en chans att lyckas. Vi har under det senaste året varit ute och frågat Örebroarna vad de tycker om skolan. Hur ger vi lärare en bättre chans att förmedla kunskap? Hur får vi trygga skolor med ordning och reda? Vad behövs för att alla elever ska ha en möjlighet att klara skolans kunskapsmål?

Vi moderater förnyar oss för att bli Örebros nya välfärdsparti. I samtal med Örebroarna kommer vi att ta fram en skolpolitik för att alla elever ska lyckas, med eller utan läxhjälp.