onsdag 31 augusti 2011

En viktig dag för Örebro

Varje dag händer det fantastiska saker men vissa dagar riktigt känner man att beslut tas och saker sker som kommer ha stor betydelse för många och för lång tid framöver. Idag var det en sådan dag.

Det första av stor betydelse och som berör alla Örebroare är att en ny tilläggsbudget bestämdes för Örebro kommun. Man kan tycka att det händer rätt ofta i den kommunala världen och visst är det så. Denna gång är det av stor betydelse för att jag, och fler med mig, befarar att denna budget kommer att lägga grunden för en kommunal ekonomi med minusresultat.

De satsningar som den nya majoriteten gör vet vi inte om vi kan finansiera. Satsningarna de gör har vi råd med under 2011 men eftersom de ger effekter på kommande år ser vi, med de underlag vi har idag, att kommunen redan under 2012 kommer att göra underskott. Majoriteten bygger sina förslag på en stabil ekonomi medan vi, som läser och hör vad som händer på detta område, vet att det antagandet är oklokt att göra.

Vad jag, och övriga från M, MP och FP, föreslog var att vi ska avvakta, vänta och se hur ekonomin utvecklas i världen, i Sverige och i Örebro. När vi har säkrare siffror och prognoser för den ekonomiska utvecklingen vet vi vilket ekonomiskt utrymme vi har för att göra satsningar.

Vad jag befarar är att det beslut som togs idag i kombination med en ekonomisk tillbakagång kommer leda till stora krav på besparingar i Örebro kommun. Det är risk för panik och i panik har man inte så stor möjlighet att välja. Allt ska dras in på, välfärden kommer att drabbas och de som är i störst behov av välfärden kommer vara de som drabbas mest. Då blir vi tvungna att dra in på antalet lärare, personal i äldreomsorgen, läxhjälp och personal inom fritidsverksamheten.

Det andra med stor betydelse för framtiden var mötet med protesterande lärare på Stortorget. De vill ha högre löner och en manifestation med namninsamling och tal ordnades av Lärarförbundet. Jag pratade med flera av dem. De är trötta på allt högre arbetsbelastning, krav på kunskap och uppföljning och att hela tiden halka efter i lön. Jag förstår dem. Vi kräver ständigt nya saker av pedagogerna i skolan men vettiga löner det vill vi inte betala! Det finns mycket att göra för att öka statusen på detta viktiga yrke, att höja lönerna är en del i detta.

Den tredje och kanske viktigaste händelsen idag var att vi valde massor av nya moderater till kommunala förtroendeuppdrag. Detta är stort. Både att vi är så många moderater och att en så stor andel är helt nya i politiken. Det är bra för oss som parti men framför allt är det bra för Örebro!

tisdag 30 augusti 2011

Pedagogiska luncher

Idag skriver NA om kuratorers krav på att återinföra de pedagogiska luncherna i Örebros skolor. Argumenten är att barn, av olika anledningar, behöver vuxna i matsalen.

Att frågan lyfts är bra. Vi har under en tid varit utan möjligheten till gratis pedagogisk lunch i Örebro. Istället har personalen få betala 20 kr när de äter pedagogisk lunch tillsammans med barnen och 45 kr om de inte har till uppgift att äta pedagogisk lunch. Att konsekvensen av det blir färre vuxna kring matborden är sorgligt men kanske naturligt.

I juni motionerade vi, Kent Persson och jag, om att återinföra de fria pedagogiska luncherna i Örebro. Vi ser ett problem i att personalen ska betala för att arbeta. Vi ser också ett problem för skolorna att motivera skolpersonalen att äta med barnen när det ska kombineras med en avgift.

Som påpekas från kuratorerna i NA-artikeln är det viktigt att det finns tillräckligt med vuxna i matsalen för att skapa god stämning i matsalen samt lugn, ordning och reda kring matborden. Också för att kunna tillgodogöra sig kunskapen som förmedlas i skolan är det viktigt att eleverna äter skollunchen. Förutsättningarna för det är större om det finns vuxna som sitter med och äter tillsammans med eleverna

söndag 28 augusti 2011

En skola för alla

Idag skriver NA om möjligheten som ges i nya skollagen för skolor att ta ut avgifter för skolresor och annat. Jag är, vilket man kan se i artikeln, tveksam till detta. Jag anser nämligen att skolan ska vara lika för alla. Jag anser att det är viktigt att vi inte gör skillnad på människor eller att vi pekar ut att vissa inte har råd eller inte kan prioritera en utgift.

Skolan ska inkludera alla. Alla barn har rätt till en bra skolgång där de ges möjlighet att förbereda sig för fortsatta studier eller ett yrkesliv. Skolan ska vara tydlig i sitt kunskapsuppdrag och det ska inte förutsättas att elever har vilja eller möjlighet att lägga pengar för att delta i aktiviteter på skoltid.

Jag är dock en stark företrädare för mångfald och möjligheten för skolor att profilera sig i olika riktningar. I den viljeriktning som finns i Örebro angående resultatenheter gör detta möjligt. Det är ett steg i rätt riktning för att ge de kommunala skolorna i Örebro handlingsfrihet att forma sin verksamhet. Då kan en skola exempelvis göra prioriteringar vilket ger dem pengar över till utflykter.

fredag 26 augusti 2011

Nu krävs det ansvar

Den nya majoriteten i Örebro pratar och skriver i sin tilläggsbudget för 2011 om långsiktigt ansvar. I rådande ekonomisk situation, med ny skatteprognos och börsras, tycker jag att de snarare sticker huvudet i sanden.

I rådande ekonomiska situation handlar det långsiktiga ansvaret om att ta det lugnt, avvakta och framför allt att INTE dra på sig mer kostnader. Därför säger vi moderater, tillsammans med FP och MP, nej till majoritetens förslag om tilläggsbudget.

Tilläggsbudgeten består enligt majoriteten av tillfälliga kostnader men om man granskar vad som föreslås är det mesta permanenta åtgärder som även ger effekt för kommande år. Konsekvensen blir att det ekonomiska resultatet för Örebro Kommun hamnar på minus!

Det finns en påtaglig risk för panikstopp i Örebros ekonomi inom en snar framtid om förslaget röstas igenom på onsdag när vi har Kommunfullmäktige. Panikstopp är aldrig bra. Panikstopp innebär att saker måste göras som man inte kan påverka. Panikstopp kommer att innebära nedskärningar i verksamhet och personal. Panikstopp kommer att innebära att de som behöver vår välfärd mest kommer att drabbas.

Panikåtgärder drabbar alltid de svagaste – då är det extra resurser i skolan i form av fritidsledare mm som tas bort. Då är det läxläsningen och andra ”icke nödvändiga resurser" i skolan och andra verksamheter som ryker. Detta kommer direkt och påtagligt drabba svaga grupper.

På skolans område ser vi redan nu effekten av majoritetens politik. De lägger direkt en besparing på Gymnasieskolan på 8 miljoner för det här läsåret.
Att vi klara det tvivlar jag på. Detta kommer att få effekt på kommunens ekonomiska resultat och det finns inte med någon sans.

Att ha kontroll på ekonomin innebär att man har kontroll på vad man gör – Det är det enda sättet att värna välfärden.

Läsvärt: Kent Persson, Staffan Werme, NA, Radio Örebro, SvD

torsdag 25 augusti 2011

Skolan ska klara alla elever

Kunskap och lärande är skolans huvuduppgift. Idag kan vi i NA läsa om resultaten i Örebros grundskolor och jag anser att det är det är oacceptabelt att 16,8% av eleverna - 258 elever - inte är behöriga till gymnasieskolan!

Enligt siffror vi fick på Kommunstyrelsen här om dagen var det 25% av Örebros niondeklassare som i juni inte fick betyg i alla ämnen . Det är 384 elever och för mig visar det på ett stort misslyckande. Ett misslyckande som vi bör lyfta och pratat betydligt mer om.

I NA diskuteras hur olika lärare bedömer och skillnaden i resultat mellan olika skolor. Det finns i dessa diskussioner alltid massor med förklaringar till varför vissa elever inte klarar skolan. Många gånger känns det som om det är eleverna det är fel på. Är det inte dags att sluta bortförklara sig? Är det inte dags att vi tar skolan på allvar?

Jag är orolig för utvecklingen. Visst, mycket är på gång med nya skollagar, planer mm men det kommer inte lösa sig förrän vi kommunalpolitiker inser vårt stora ansvar. Vi som beslutar, fördelar resurser och formulerar mål måste höja ribban.

Jag tycker att vi i Örebro ska ha några få övergripande mål för skolorna. Jag vill att ett av målen ska vara ”att alla elever ska klara minst godkänt”. Jag vill att detta mål, tillsammans med två till tre ytterligare mål, nogsamt ska följas upp.

Att nogsamt följa upp innebär för mig att skolledningen på varje skola kontinuerligt redovisar hur de ligger till och vilka åtgärdsplaner som finns för att elever som ligger efter ska komma ifatt. Jag anser att ansvar ska krävas och jag anser att resurser måste finnas för att detta ska vara realistiskt.

Resurserna består i att skolledningen på varje skola ska ha tid och handlingsfrihet för utveckling av skolan och pedagogiken. Viktigt är att personalen känner att de kan påverka sin situation och är delaktiga i verksamhetens utveckling. Lärarna måste få kompetensutveckling och vi måste våga föra en diskussion om vilka pedagoger som klarar sitt uppdrag och vilka som inte gör det.

Det finns massor av kraft, initiativvilja och idéer bland Örebros skolpersonal. Lyssna på professionen. Ställ krav och ge ansvar. Sätt tydliga mål och följ upp.

onsdag 24 augusti 2011

Kvinnohuset

Jag tror på ideellt arbete - Jag är övertygad om att människor mår bra att utföra ideellt arbete och jag tror att det är en viktig och nödvändig kraft i vårt samhälle. Idag har jag fått insyn i den viktiga verksamheten som Kvinnohuset i Örebro bedriver. Kvinnohuset är en förening som bedriver ett professionellt arbete för att stötta misshandlade kvinnor och deras barn.

Kvinnorna som kommer till eller kontaktar Kvinnohuset har en komplex problematik och det krävs mycket av personalen som möter dem. Verksamheten går ut på att stötta och stärka kvinnorna i allt från att få ett tillfälligt boende till kontakten med myndigheter. Personalens engagemang är stort och de jobbar för att ge hjälp till självhjälp (personalen går bredvid istället för före). Anställd personal jobbar dagtid och på kvällar och helger finns det frivilliga som engagerar sig.

Arbetssättet, att stötta, ge kvinnorna andrum, lugn och att hjälpa dem att få kontroll över sina liv, tror jag på. Verksamheten har också en flexibilitet och en förmåga att snabbt ta emot de som behöver hjälp vilket imponerar.

Barnen i dessa familjer behöver mycket hjälp. Här gör Kvinnohuset idag en stor insats för att bl.a stötta i kontakten med skolan och för att möta barnens upplevelser. Det visar sig i nya forskningsrön att även mycket små barn far riktigt illa av att deras mammor blir misshandlade. Detta är viktigt att de får hjälp med att bearbeta detta. Det arbete som Kvinnohuset gör för barnen finansieras dag via Länsstyrelsen men tyvärr går bidragen ner i samma takt som behovet ökar.

För kvinnorna som söker sig till Kvinnohuset är det bra att det en förening. Att söka sig till myndigheter är för många ett stort steg, här blir det enklare, det finns inget ”institutionstänk” och framförallt ges ett stort stöd i alla de kontakter med myndigheter som måste tas. Många gånger väcker kontakten med myndigheter många frågor i efterhand som personalen kan stötta kvinnorna och barnen i. Jag tror att verksamheten är ett bra komplement till allt bra som kommunen m.fl. gör.

Kommunen och andra myndigheter stöttar Kvinnohuset ekonomiskt vilket är förutsättningen för att de ska kunna fortsätta. Viktigt för verksamheten är att stödet är långsiktigt för att man ska få ro i organisationen. Det är svårt att på ett bra sätt arbeta för utsatta människor om personalgruppen samtidigt ska kämpa för sin existens.

tisdag 23 augusti 2011

Örebro = Kulturstad

Idag diskuteras på NA opinion om Open Art och huruvida Örebro ska satsa på att bli årets kulturstad. Självklart ska vi det!

Örebro är, enligt mitt sätt att se, en kulturstad av rang. Vi har fantastiska kulturscener med Svenska Kammarorkestern i spetsen. Vi har tillgång till arrangemang på bl.a. Conventum och vi erbjuds gratis kultur i form av konserter och tillsällningar på offentliga platser.

Vi har bra konstutställningar, Open Art, skulpturer i parker och efter gångstråk. Vi har också en bra organisation för att utöva konst med musikhögskola, musikskolor, dansinstitut, mängder av körer och studieförbund.

I Örebro kan vi njuta av bra teater, lyssna på jazz och vi har ett helt OK utbud vad gäller bio. Vi kan äta god mat på stadens restauranger och umgås med vänner på pubar och krogar.

Vad vi i Örebro också har, som jag räknar till kultur, är ett vackert centrum, Stadsparken, Oset och området kring Naturens Hus samt många fina parker och områden för oss att vara i.

Allt detta är bra för själen och nödvändigt för att vi ska bli hela människor i en för många hektisk vardag. Själv njuter jag i fulla drag av naturen i Örebro stad, jag rör mig mycket på cykelvägar och gångstråk och jag uppskattar våra vackra miljöer.

Personligen är jag en stor fan av Open Art. Jag är mycket förtjust i vår gula kanin och varje dag ser jag från mitt fönster på Rådhuset hur människor diskuterar, ler och fotograferar detta konstverk. Jag gillar också debatten som årets Open Art har skapat. Jag anser att konst ska engagera och jag ser fördelar med att konst ibland är mycket konstig.

måndag 22 augusti 2011

Skolstart

Idag är det första skoldagen för många barn . Det är en stor dag och jag minns nostalgiskt när jag själv klev in i klassrummet, på Fylsta skola i Kumla, för första gången och hur allt liksom ändrade sig efter den dagen.

Idag tänker jag på alla förväntansfulla barn, hur de med nyfikenhet startar sin skolgång och hur viktigt det är att skolan tar emot dem på ett bra sätt. Att skolan lyckas skapa trygghet och på ett positivt sätt tar tillvara på den vetgirighet som barnen har.

söndag 21 augusti 2011

Bryt utanförskapet

För många människor är det tungt och svårt att bryta det utanförskap de av någon anledning har hamnat i. Efter år av arbetslöshet eller sjukskrivning identifierar man sig många gånger i sin ”roll” och kan inte tänka sig att det finns en möjlighet att klara av att arbeta.

Nya regler i sjukförsäkringssystemet mm gör att många känner en frustration och osäkerhet för framtiden. Detta måste vi förstå och det är därför viktigt att människor behandlas som individer och med respekt när de ska försöka bryta det som många gånger kan jämföras med en isolering.

I veckan var jag på ett företag, Miljövårdscentrum, som är duktiga på just detta. Det är ett så kallat social företag där vinsten går till att anställa människor som p.g.a. en nedsätt arbetsförmåga har problem att få ett arbete på ”den ordinarie” arbetsmarknaden.

Grunden i verksamheten är att på uppdrag av bl.a. Arbetsförmedling bedöma arbetsförmågan hos människor. De tar emot ca 300 personer per år och det är väldigt få av dessa som inte har någon förmåga att arbeta. Företaget kan efter bedömningen också få i uppdrag att göra personen i fråga anställningsbar. Målet är alltid att de som kommer till Miljövårdscentrum ska få arbete någon annan stans.

Det råder en trivsam atmosfär på Miljövårdscentrum. Här finns ett bed & breakfast, en bilverkstad, ett snickeri, en butik, odlingar mm. De har konferensverksamhet, en fantastisk miljö och en trevlig restaurang. Jag kan verkligen rekommendera ett besök i butiken eller i lunchrestaurangen.

Vad jag slås av är, förutom den positiva atmosfären, är ledningens inställning till sitt uppdrag. Respekten för varje individ och det ödmjuka förhållningssättet till det faktum att de är Sveriges största sociala företag.

lördag 20 augusti 2011

Trygg skola

Jag är en ivrig förespråkare av en skola där kunskap sätts i fokus, där vi har lärare som ser varje elev och som har en förmåga att anpassa sin undervisning därefter. För att åstadkomma detta krävs en bra skolledning med tid, resurser och intresse för pedagogisk utveckling.

Men ingenting fungerar om eleverna är otrygga. Man lär sig ingenting om lektionen går åt till att oroa sig över vad som ska hända på nästa rast. Tillhörighet är viktigt för alla människor och för barn är det än viktigare. Vi vet att trygga barn mår bättre än otrygga och logiken säger mig att trygga barn klarar av sitt skolarbete bättre än otrygga.

Nu när skolorna startar igen diskuteras mobbning. SvD har på nyhetsplats lyft problematiken med att de mobbade barnen ofta får skulden för att trakasserier förekommer och att vuxna i skolan inte förstår vilket ansvar de har. I torsdags pekade Roland Sennerstam på lärarnas roll och ifrågasatte varför mobbningsdebatten varje år startar på ruta noll! Igår skrev Göran Harnesk om vikten av evidensbaserade metoder mot mobbing. Metta Fjelkner svarar idag och menar att lärarnas arbetssituation är ohållbar samt att arbetsgivaren måste ta sitt ansvar. Eva-Lis Sirén menar i en artikel idag att det är dags att uppvärdera arbetet mot mobning.

Roland Sennerstam har i sin artikel en intressant skrivning om vikten av att vara medveten om, och diskutera, de sociala mekanismer som finns i barnens värld. Dessa mekanismer går ut på att stärka sig själv genom att trampa på andra och därmed övervinna sin egen svaghet.

Skolan måste våga se mobbningsproblemen, de ska se när en elev lämnas utanför och de ska se när elever retar, trakasserar och är elaka mot andra elever. Skolan måste ha handlingsplaner och varje vuxen, oavsett roll, på skolan ska veta vad som ska göras och agera blixtsnabbt.

Detta kräver medvetna och närvarande vuxna. Det krävs att man pratar om problemen och det krävs att man vågar erkänna att man har problem. Är man trygg i att bra åtgärdsplaner finns, att man som vuxen i skolan får stöd av sin skolledning när man börjar agera ja då vågar man agera.

Det förebyggande arbetet är väsentligt. Skolan ska behandla alla barn lika och skolan måste förmedla och diskutera med eleverna om att allas lika värde. Vi ska ha nolltolerans mot kränkande behandling av andra människor på alla skolor. Detta ska mätas och nogsamt följas upp av skolan och av oss politiker.

fredag 19 augusti 2011

Integration

Att människor som kommer till vårt land, för att bygga sin framtid här, finner sig till rätta, lär sig språket och förstår hur vi och samhället fungerar är viktigt. Många håller säkert med mig men hur det konkret ska gå till och hur man själv kan bidra är kanske inte lika självklart.

Det finns många sätt att integrera människor på och jag anser att vi alla kan vara med och hjälpa till. Vi kan var och en av oss vara hjälpsamma och trevlig mot våra nysvenskar. Det gäller allt från att välkomna dem som grannar till att rekommendera våra kontakter att anställa dem i sina företag.

Jag har idag upplevt ett bra exempel på integration. Det var ungdomar som endast varit i Sverige i några år som hjälpte äldre att arbeta och hitta information på Internet. Ungdomarna har detta som sommarjobb i kommunen och jag såg hur bra både de äldre och ungdomarna tyckte att det var. En kille från Somalia sa att han verkligen värdesatte att få möjlighet att prata med äldre svenskar.

De ungdomar jag träffade är också med i ett mentorsprojekt för nysvenska gymnasister som är ett annat bra exempel på integration. Här får eleverna en yrkesverksam mentor som de träffar med jämna mellanrum och har möjlighet att lära sig massor av. Killen från Somalia har en läkare som mentor vilket passar bra eftersom han själv vill bli läkare. En tjej som jag träffade har en arbetsterapeut som mentor vilket passar bra nu när hon på måndag ska börja på vårdprogrammet.

torsdag 18 augusti 2011

En bra skola gör skillnad

Barnfattigdom vill alla bekämpa och efter Rädda Barnens siffror, från 2008, har diskussionen pågått. Högst tonläge i debatten har S. Thomas Esbjörnsson beskyller i en artikel den 11/8 i NA Alliansregeringen för barnfattigdomen i Örebro. Han skriver dock ingenting om den ekonomiska kris vi precis tagit oss igenom och att siffrorna från Rädda Barnen är flera år gamla. Esbjörnsson ser inte sitt eller Socialdemokraternas ansvar, han ger heller inga svar på vad han vill göra för att minska barnfattigdomen.

Att göra det lönsamt att arbeta, att underlätta för företag att anställa, att göra det enklare för företag att starta och utvecklas i Örebro är recept som bryter utanförskap. Ansvar för detta har Alliansregeringen tagit och arbetet med ett bättre företagsklimat måste nu intensifieras i Örebro. Lyssna på företagen, svara snabbt på frågor och gör det enklare för entreprenörer att verka i vår stad är en del av lösningen. Men att starta kommunala företag, som den nya majoriteten har föreslagit, löser inga problem. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för företag, föreningar och organisationer i Örebro, inte att öka sin egen administration!

En annan del av lösningen för att motverka barnfattigdomen är att skapa förutsättningar för varje elev att klara skolans kunskapsmål. I sin artikel skriver Esbjörnsson ingenting om den viktiga roll som skolan har i detta sammanhang. Att den svenska skolan inte har klarat sitt uppdrag är ett stort misslyckande. Att vi i Örebro inte har som mål att varje elev ska klara kunskapsmålen är anmärkningsvärt. Lika anmärkningsvärt är att vi inte klarar av att skapa en trygg skola för alla elever.

För oss moderater är det viktigt att skolan behandlar alla barn lika. Att frivilliga avgifter för skolresor och liknande görs möjligt i nya skollagen och är olyckligt och något som även jag är kritisk till. Jag anser dock att en klok och ansvarsfull skolledning i detta kan göra skillnad.

För mig är det viktigt att vi ger skolan resurser och tydliga mål att klara uppdraget att varje elev ska gå ur våra skolor med fullgoda kunskaper. Det handlar om en skola som ser varje elev, att lärarna ges förutsättningar för att vara just lärare, att skolledningen på varje skola har tid för pedagogisk utveckling och att kunskapen står i fokus. En del av detta regleras i nya skollagen men det gäller också att Örebro Kommun höjer ribban, sätter kunskapen i fokus och avsätter resurser.

tisdag 16 augusti 2011

Färre mål i Örebros skolor

Idag har jag, tillsammans med Kent Persson, lämnat in en motion till Örebro kommun där vi föreslår färre mål i Örebros skolor. Detta gör vi för att vi anser att skolan måste fokusera på några få saker som mäts, följs upp och lyfter kvalitén och resultaten i Örebros skolor.

Skolan omgärdas av regler och mål på olika nivåer och det är väsentligt att vi, för att skapa en lärande miljö i Örebros skolor, funderar kring vad det är vi vill uppnå. Erfarenheten från andra kommuner som lyckats är att de har ett fåtal mätbara mål som de nogsamt följer upp och fokuserar kring.

Exempelvis har Sollentuna lyckats att vända trenden genom att fastställa ett fåtal konkreta mål som skolorna har att koncentrera sig på. Deras mål är framtagna i enighet och ändras inte över tid. I Sollentuna har de rensat bland skolans uppdrag och fokuserar på tre mål: att alla elever ska nå minst godkänt, att ha Sveriges högsta meritvärden och att ha nolltolerans mot mobbning.

Örebros skolor har bättre resultat nu än tidigare år vilket är bra. Men nöjda kan vi inte vara förrän alla elever går ur skolan med fullgoda kunskaper. Vi måste höja ribban, prata mer om hur vi ligger till, följa upp, ifrågasätta varför målen inte uppnås och vad som görs för att förbättra resultaten.

Varje barn har rätt till en skolgång fokuserad på kunskap. Alla har rätt till en hög kvalité på undervisningen som anpassas till varje elev och en trygg miljö utan mobbning och kränkande behandling.

söndag 14 augusti 2011

Ja till friskola

Karlslunds IF har fått Skolinspektionens ja till att starta en friskola i Örebro. Kul för klubben men framförallt bra för Örebro. Att få en grundskola med så starkt hälsoprofil är glädjande!

För mig är det viktigt att alla skolor i Örebro är bra. Jag värnar den kommunala skolan men anser att friskolor ska finnas eftersom jag tror på valfrihet och mångfald. Friskolorna sporrar också den kommunala skolan till förbättringar. Vi ser att kvalitén i den kommunala skolan har höjts av den konkurrenssituation som uppstått när friskolorna kommit.

Jag tror på kraften hos varje skolledning. Jag tror att varje skola kan profilera sig och dra till sig elever. Jag tror att konkurrensen gör att föräldrar och elever tänker till i sitt skolval. Jag tror också att kvalitén höjs när det inte är självklart att man får elever till sin skola.

Självklart måste vi kolla att kvalitén upprätthålls, att skolan gör vad den ska och att eleverna i varje skola har en bra skolgång. Detta uppdrag har skolinspektionen och de har nyligen inspekterat skolorna i Örebro vilket ger ett bra underlag till skolornas förbättringsarbete.

För mig är det lika självklart att stänga en kommunal skola som en friskola. Gör inte skolan det den ska, får den inte elever, klarar den inte sitt uppdrag – ja då ska den inte vara kvar. Kunden i centrum gäller för skolan såväl som för all annan verksamhet.

Press: NA, Tvärsnytt

lördag 13 augusti 2011

Aktivera hjärna och hjärta

I en serie i SvD har det rapporterats om åldrandet och vad forskningen kommit fram till som effektiva åtgärder för att vi ska få en bra ålderdom. Det har varit en intressant läsning om bl.a. vad som är bra att äta, att styrketräning är bra och även en artikel om myten om det positiva åldrandet.

Idag kan vi läsa om att det är viktigt att vi håller igång fysiskt för att motverka demens. Det har ofta endast talats om att hjärnan ska hållas igång, nu visar det sig att fysisk träning har lika stor betydelse.

I moderaternas program för att Örebro ska bli Sveriges bästa seniorstad har vi med just detta. Vi moderater vill att kommunen tillsammans med föreningsliv och friskvårdsföretag ska ta fram fysiska aktiviteter som ska erbjudas seniorer. Vi ser fördelarna med att röra på sig och görs det i grupp blir det även blir en bra social aktivitet.

Vi mår alla bra av att röra på oss. Man blir pigg, äter bättre, sover bättre och klarar bättre av eventuella sjukdomar och skador. Vi måste göra det enkelt för människor, unga som gamla, att röra på sig. Det ska finnas promenadstråk, fotbollsplaner, idrottshallar och föreningar och företag som ges möjligheter att verka i vår stad.

Genom att skapa möjlighet till daglig fysisk aktivitet kan vi minska fallskador och motverka ålderskrämpor och följdsjukdomar. Att utveckla det hälsofrämjande arbetet inom äldreomsorgen är viktigt.

fredag 12 augusti 2011

Kunden i fokus

Idag skriver NA om Karima Tice som driver hemvårdsföretaget Aman Care. För oss som förespråkar kvalité i omsorgen med kunden i centrum är det en intressant läsning. Karimas inställning till sitt uppdrag är imponerande och helt rätt.

Tänk om vi kunde få in detta tänk i den kommunala omsorgen. Grundsynen att kunden alltid har rätt. Visst är det svårt att anpassa när volymerna är stora men vi måste få till det. Det är människor det handlar om. Det är våra egna gamla föräldrar, vår underbara granne eller den gamle mannen med hunden vi brukar möta i affären - människor med specifika behov, önskningar och vanor. Människor som har samma rätt som du och jag att få bestämma över sin vardag.

Grundsynen i all omsorg måste vara att kunden vet bäst. Tanken på att mina nära och kära ska bli tvungna att ändra sina vanor på ålderns höst bara för att passa in i administrationen och rutinerna hos en viss vårdgivare kan få det att vända sig i magen på mig.

tisdag 9 augusti 2011

Behovsanpassa barnomsorgen

Idag skriver Saila Quicklund kloka ord om barnomsorgen Brännpunkt i SvD. Det är viktigt att barnomsorgen bättre anpassas efter familjernas behov.

Ska vi lyckas fullt ut med arbetslinjen måste vi ha en barnomsorg som hänger med. Det duger inte att endast erbjuda barnomsorg under dagtid, att endast ha ett kommunalt alternativ eller endast ha traditionellt dagis.

Dagens moderna föräldrar är måna om att få möjlighet att välja. De vill inte bli satta i något specifikt fack, de vill att barnen ska få en omsorg med kvalité som ger trygghet, utveckling och passar för just deras barn.

Som kommun måste vi kunna erbjuda många olika alternativ i barnomsorgen. Vi ska ha en bra kommunal förskola, privata alternativ, utveckla möjligheten att ha omsorg hemma och självklart ska vi ha nattis. Min uppfattning är att ambitionen ska vara att förskolorna i Örebro ska möta alla föräldrars behov av barnomsorg på de tider som behövs

Varje förskola ska ha en bra pedagogisk verksamhet. Små barn är vetgiriga och det är viktigt att förskolan möter upp barnen, svarar på frågor och uppmuntrar deras vilja till lärande.

Vi måste också ha olika sorts pedagogik då olika familjer ser olika på sina barns behov. Vi ska uppmuntra alternativ och mångfald. Inom den kommunala förskolan ska vi uppmuntra initiativ från personalen och göra det möjligt att utveckla idéer och verksamhet.

måndag 8 augusti 2011

Positivt om Örebro

Idag skriver ”Exilörebroaren 25 år” på åsiktssidan i NA om att det händer mycket positivt i Örebro. Denna f.d. Örebroare kan numera rekommendera sina vänner att besöka Örebro då det råder en utvecklingsanda och finns en massa nytt att se och uppleva här.

Viss är det underbart att läsa positiva skrivningar om Örebro!
Jag håller med skribenten om att det är så trist att läsa allt negativt som skrivs om det som händer, om att det är fel på Järntorget och det slösas med pengar på konst.

En levande stad har många ingredienser som lockar och Örebro har mycket av detta. Ett levande centrum, företag och föreningar som ges möjlighet att utvecklas, ett bra utbud av kultur- och sportevenemang samt restauranger, caféer, pubar och nattklubbar.

För mig är det viktigt att vår stad är trevlig att vistas i. Det är bra att centrum är attraktivt eftersom Örebroarna stanna kvar i Örebro och det lockar hit besökare, turister och människor från kommunerna i närheten. För Örebro innebär detta inkomster, arbetstillfällen, möjligheter för verksamheter att verka och expandera och det ger liv åt vår stad.

För mig ger satsningarna i centrum, på fina gator och torg, parker och konst ett mervärde som jag tror att vi människor mår bra av. Det är viktigt likväl som satsningar på vård och omsorg är viktigt och självklart.

För mig är det självklart att vi satsar på att ha trevliga miljöer i hela Örebro. Det ska vara trevligt att bo i Vivalla, Glanshammar och i Markbacken. Det är ett fattigdomsbevis att ha områden som förfaller och är trista det måste man planera att göra något åt.

Jag har, liksom ”Exilörebroare 25 år” varit borta från Örebro i några år och möter nu en betydligt finare och trevligare stad än den jag lämnade för 10 år sedan. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att sprida den positiva bilden av Örebro.

fredag 5 augusti 2011

Fredagsmys

I skrivande stund är det fredag eftermiddag och om några timmar är det i många familjer dags för fredagsmys (om nu inte alla dagar är myskvällar så här i semestertid). Jag gillar idén med myskvällar tillsammans med familjen men det är inte utan att även jag kan vara tråkigt, tänka hälsa och inse att myset ofta innebär en hälsorisk. I veckan kunde vi i flera tidningar, bl.a. DI, läsa om faran med fredagsmys. Läkare Eenfeld är upprörd över att en massa socker och stärkelse måste till när svenskarna ska mysa i TV-soffan.

Att vi blir allt fetare är inte bra. Vi behöver tänka på att det ska vara en balans mellan det vi stoppar i oss och hur mycket vi rör oss. Detta vet de flesta av oss men ack så svårt det är att leva efter. Att hela tiden umgås och fira med hjälp av mat och godsaker gör inte saken bättre utan bidrar snarare negativt till vår hälsa.

Att ha en balans mellan kost och rörelse gäller alla men speciellt bör vi tänka på barnen. Att inpränta en sund livsstil hos barn och ungdomar hjälper dem att behålla hälsan genom livet. Detta måste dock göras med klokhet, att fokusera på fel sätt beträffande vikt och utseende kan få negativa konsekvenser med ätstörningar som följd.

För mig som politiker är det viktigt att vi gör det enkelt för människor. I detta avseende ska vi göra det enkelt för människor att röra på sig. Det ska vara enkelt att vara med i idrottsföreningar och vi ska satsa mer på att skapa bra förutsättningar för föreningarna i Örebro. Det ska också vara enkelt att gå, cykla och motionera i trivsam miljö i vår stad.

Mycket av detta finns i Örebro. Vi har fantastiska områden, exempelvis Karlslund och Rävgången/Oset, som används av många. Men vi kan alltid göra mer för att medvetandegöra människor att nyttja de möjligheter som finns. Vi kan alltid informera mer om vikten av rörelse.

Informationen är vi många som har ansvar för att sprida - föräldrar till sina barn, skolan till sina elever, föreningar till sina medlemmar,omsorgen och sjukvården till sina kunder. Att fetman och en osund livsstil sprider ut sig i Sverige, trots all den kunskap som finns, är oroande. Det kommer att kosta samhället massor av pengar men främst kommer det att skapa ett stort lidande för människor.

onsdag 3 augusti 2011

Besviken majoritet

På NA:s debattsida beklagar sig idag majoriteten i Örebro över att de inte fick igenom sin reviderade budget för 2011 när Kommunfullmäktige sammanträdde före sommaren. Allt som nu inte händer i Örebro är oppositionens fel och majoriteten står handfallen!

Den budget som lades fram i juni fick vi i oppositionen så sent att vi inte hade en chans att ta del av eller lägga något motförslag till. Den normala gången i en demokrati är att förslag tas fram och att tid finns för att läsa, ta del av och reflektera över. Allt detta fibblade den nya majoriteten bort.

Det fanns en tjänstemannabudget på bordet som vi säkert hade släppt igenom men den valde majoriteten att lyfta ur ärendelistan för att komma igen med en massa illa förberedda tillägg. Det duger inte, det är ansvarslöst och det är konstigt att majoriteten med all den erfarenhet Baastad, Bondesson och Persson sitter på, säger sig vara förvånade och besvikna!

Nej, de som ska vara förvånade och besvikna är alla Örebroare som röstat på S, KD och C. Hur behandlar de sina väljare? Vilket ansvar tar majoriteten när de inte på ett korrekt sätt kommunicerar sina förslag? Örebroarna förväntar sig handling. Örebroarna är värda mer än illa förberedda förslag från en majoritet som skyller ifrån sig när oppositionen tar till de verktyg som demokratin tillåter!

måndag 1 augusti 2011

Örebro ska vara en stad vi vill åldras i

Idag tar NA i sin ledare upp ett ovärdigt exempel på omsorg om äldre. Det är Lilian Westman, 86 år, som har haft 40 olika personer från hemtjänsten i sitt hem. Helt oacceptabelt och NA undrar, med rätta, varför vi politiker inte reagerar.

Jag är inte insatt i frågan men det är för mig låter det som brister i hur arbetet organiseras. Det måste vara möjligt att bättre få till omsorgen så att ett fåtal personer i personalen hänvisas till varje äldre som behöver hjälp hemma. För mig är det viktigt att vi som kommun klara detta. De äldre ska vara trygga med att det är ordning och reda, att de vet vilka som kommer hem till dem och att de själva får vara med och påverka den omsorg de behöver.

Vården och omsorgen om våra äldre är en viktig välfärdsfråga. Vi blir allt äldre och kraven från de äldre kommer att öka. Vi måste klara av att ge en värdig vård och omsorg. För mig är det också viktigt att vi tänker efter före. Vi måste se till att det finns stimulerande aktiviteter för människor i alla åldrar i vår stad – det främjar folkhälsan.

I valrörelsen tog vi moderater fram ett program med nio punkter för att Örebro ska bli Sveriges bästa seniorstad:
-Stärk det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet
-Större samverkan mellan Örebro kommun och Örebro läns landsting
-Stärk och utveckla anhörigstödet
-Sätt guldkant på tillvaron genom upplevelser
-Stärk valfriheten vid rehabilitering
-Utveckla en mångfald av boenden för äldre
-Stärk tillgängligheten och tryggheten i staden
-Tillsätt ett seniorråd som utvecklar ytterligare
-Inför parboendegaranti