måndag 31 januari 2011

Alternativen lyfter svensk skola

Idag har jag tillsammans med Oskar Öholm, som är ledamot i Riksdagens Utbildningsutskott, besökt IT-Gymnasiet i Örebro. Det var en positiv upplevelse och ett bevis på att alternativen lyfter kvalitén i den svenska skolan.

Att denna kreativa miljö lockar till sig en hel del riktiga IT-nördar fick vi bevis på i samtal med några av eleverna som menade att de nu äntligen träffat likasinnade under skoltid…

I varje hörn av skolan sitter det elever som håller på med sina datorer, ljudnivån är behaglig och stämningen trevlig. Skolan har problem att locka till sig tjejer vilket killarna vi pratade med tyckte var synd. Det var dock inget problem för tjejerna att vara i minoritet, enligt rektorn Jay Bradford.

IT-gymnasiet har bra resultat och många av eleverna, 75%, går direkt till vidare studier på Högskolor eller Universitet. Bra resultat imponerar och lusten att sticka ut lika så.

Vad som slår mig är nytänkandet. Dator till varje elev är bra på sitt sätt men inget allmänt frälsande. Det är inställningen att de nyttjar tekniken och även förstår när teknik inte fungerar (i matte de första två åren exempelvis) som känns positivt. De har alla lektioner på sitt intranät, där eleverna också hämtar och lämnar sina uppgifter.

Skolan bygger på ledord/egenskaper som de vill att eleverna ska besitta när de lämnar skolan. Egenskaperna har de kommit fram till efter intervjuer med näringslivet om hur en bra anställd är. Det är att tänka efter före…

De har också en viktig diskussion om ledarskapet i klassrummet, med en lärarkår där medelåldern är 30 år är det också ett sätt att tänka efter före.

IT-gymnasiet är en liten skola, endast 170 elever, men den sticker ut i sitt samarbete med näringslivet och sitt samarbete med Universitetet. De talar väl om Tullängen och John Bauer som de även konkurrerar med. Ett samarbete finns som triggar alla tre skolorna att vara det bästa alternativet i jakten på elever.

Konkurrens och samarbete mellan skolorna gynnar kvalitén – det är bra både för eleverna och för den svenska skolan.

söndag 30 januari 2011

Kvinnor i politiken

I dagens NA skrivs om ”nyheten” att Örebro på tisdag för första gången får en kvinna på den högsta politiska posten. Det som händer är stort och att inget av de styrande partierna i Örebro tidigare fått till detta är ett svaghetstecken. Jag hälsar Lena Baastad välkommen som Kommunstyrelsens ordförande och är övertygad om att hon kommer klara uppgiften bra.

De flesta partier diskuterar jämställdhet och inser att de måste ha en bra mix mellan kvinnor och män på de politiska uppdragen. I mitt parti har frågan diskuterats så länge jag minns men det är först på senare år som det satts på sin spets.

Medvetet har moderaterna inför valet 2010 arbetat för att få till en mix på listorna till de olika parlamenten. Vi har haft mål om lika många kvinnor som män högt upp på listorna men också att det ska finnas människor med olika bakgrund.

Moderaterna har velat ha en mix av gamla och unga, nya svenskar samt nya moderater. Vi tror att människor som är nya i det svenska samhället och även de som är nya i politiken kan tillföra mycket i det politiska arbetet.

Jag slås många gånger av den kompetens och erfarenhet som finns hos många politiker. Det är många som har varit med länge, funnits med i så många sammanhang och verkar kunna ”allt” om de verksamheter som politiker ska fatta beslut om. Jag har t.o.m. stött på politiker som är så insatta att de mer agerar som tjänstemän än som beslutsfattande politiker.

Politisk erfarenhet är bra och många gånger en styrka men vi måste också inse att nya ögon som inte är färgade av ”partipiska” och av att veta exakt hur allt går till också är bra. Det har vi moderater insett och försöker därför få in nya människor på exempelvis kommunala uppdrag. Vi anser att alla människor har något att bidra med och att en mångfald av människor inom politiken är en styrka.

Att få in fler kvinnor i politiken är en stor uppgift. Vi som redan lyckats ta oss till högre positioner har ett extra ansvar att locka kvinnor till politiken men framförallt har vi ett ansvar att stötta varandra. Jag har en nyfunnen vän som säger ”det finns en speciell plats i helvetet för kvinnor som inte stöttar andra kvinnor”. Jag tänker ofta på hennes ord och försöker dra mitt strå till stacken för att uppmuntra kvinnor.

Ett stort ansvar ligger på männen. För att vi ska få in fler kvinnor måste männen maka på sig och inse att de inte kan ta all plats i politiken. Här har det hänt en del men jag tror att det krävs ett visst generationsskifte innan alla män inser detta.

Att inte alla män klarar av att dela livet med framstående kvinnor vet vi och politikens villkor gör nog detta faktum värre. I min närhet har jag fantastiska män som stöttar sina politiskt aktiva kvinnor men jag har också stött på de som inte klarar av att leva ihop med en kvinna som har en stark politisk position.

Politiken har sitt pris vilket kloka kvinnor inser. Villkoren är tuffa, arbetsbelastningen hög och klimatet ibland hårt. Själv tycker jag att det positiva överväger men inser samtidigt att mycket måste ändras för att vi ska kunna locka till oss fler kvinnor, och män, i det politiska arbetet.

fredag 28 januari 2011

Arbetet mot mobbning måste intensifieras

I dag kom Skolverkets utvärdering av olika program mot mobbing. Rapporten påvisar att det inte funnits tillräcklig forskning och utvärdering av metoder som används inom mobbningprevention. Antalet evidensbaserade metoder är få vilket har lett till att skolor inte använt endast en metod eller så blandar de ihop olika metoder. Skolverket kommer fram till att det finns två metoder som har positiv effekt för både flickor och pojkar och att det finns metoder som endast har positiv effekt på elever av ena könet. Rapporten visar även att vissa metoder inte har någon effekt alls och att vissa metoder snarare leder till ökad mobbning.

Vi kan inte acceptera att elever blir kränkta eller mobbade. Mycket görs i Örebros skolor men vi har ännu inte nått full måluppfyllelse vad gäller mobbning. Varje barn som mobbas måste ses som ett misslyckande. Alla barn måste kunna känna trygghet och glädje när de går till skolan på morgonen,

Jag tror att det är viktigt att anpassa metod efter individen och då använda en metod som har evidens för just den typen av mobbning som elever utsätts för. Viktigt är att kontinuerligt följa upp om situationen förbättras och att använda resultatet i det fortsatta arbetet.

I rapporten påtalas vikten av ett bra skolklimat för att motverka mobbning. Här beskriver man kunskap, kreativitet, delaktighet och inflytande som viktiga komponenter för att skapa trivsam miljö i skolan. För att åstadkomma det krävs engagerad och involverad personal.

Det måste vara upp till alla vuxna som finns i skolan, från städerska till rektor, att skapa en arbetsmiljö som är bra för alla. En samsyn och förankring bland all personal om vilka åtgärder som ska ske vid mobbning är en framgångsfaktor. För detta krävs ledarskap. Det krävs också och tydlighet från politiken att skolan är en arbetsplats där vi inte tolererar diskriminering eller kränkande behandling av någon.

Vi måste involvera eleverna i arbetet med att skapa en miljö i skolan som präglas av trygghet och kreativitet. De framgångsrika skolorna arbetar medvetet och systematiskt med att låta elever kontinuerligt vara med i aktiviteter som förebygger mobbning.

En trygg skola är en förutsättning för lärande och en rättighet för alla barn i Örebros skolor.

se även: Betty Malmberg, Kent Persson , Lotta Edholm

torsdag 27 januari 2011

Positiva nyheter

Läser i NA idag att nio av tio tjänstemän i Örebro län har fått jobb under förra året. Bra att NA skriver om detta dels för att sprida hopp om förändring hos arbetslösa människor och för att vi andra ska få insyn i arbetsmarknadens villkor.

Trygghetsrådet (TRR) har ett finger med i spelet. De stöttar uppsagda tjänstemän och påpekar i artikeln att kontakter har stor betydelse i jakten på nytt jobb. Det är ett bra arbete som TRR utför, att stötta till självhjälp och påvisa varje persons möjligheter är pusselbitar av stor betydelse för de som hamnar i arbetslöshet.

Jag vet att Arbetsförmedlingen just nu har ett stort tryck att matcha in människor i de jobb som finns i länet. Att hitta rätt personal är utmaningen för företagen nu när konjunkturen vänder. Det gäller att snabbt få tag i rätt kompetens och det är viktigt att arbetsmarknaden har aktörer som hjälper till med det.

Att utnyttja sina kontakter, påtala sin kompetens och att vara beredd att utbilda sig vidare är viktigt för den som söker jobb men även för den andra sidan. Företag måste jobba långsiktigt med sin kompetens. Det går inte att mitt i en högkonjunktur komma på att det inte finns rätt personal att få tag på och det går i det läget inte att skylla på samhället. Kommunikation, framförhållning och samarbete krävs för att utbildningsväsende och övriga delar av samhället ska hänga med i svängarna!

onsdag 26 januari 2011

Marknad och företagande i Örebro

Idag startade Hindersmässan i Örebro. Det är ett myller av liv utanför Rådhuset när knallarna intar Stortorget och ger småföretagandet ett ansikte åt oss alla. Det måste vara speciellt att vara denna sorts företagare. Säkert kul att möta människor i städer som lever upp när marknaden pågår, men säkert också ett slit utan like.

Men Hindersmässan är så mycket mer än marknaden på torget. Det är även konserter och speciella arrangemang för företagande. Idag var Maud Olofsson på plats för att delta i Småföretagardagarna som arrangeras på Conventum idag och imorgon. Själv ser jag fram emot Näringslivsdagen som kommunen arrangerar imorgon.

Företagande är viktigt för Örebro. Jobben är en förutsättning för välfärden och vi politiker måste se till att skapa bra förutsättningar för företagande i vår kommun. Att ha en bra kommunikation, lyssna på företagens bild av verkligheten, deras möjligheter och utmaningar för fortsatt existens och expansion gynnar alla oss som bor i Örebro.

I dagen samhälle har näringslivsklimatet större betydelse än tidigare. Den kommun och region som förstår sig på att ta vara på entreprenörers initiativ på ett bra sätt vinner i konkurrensen om etableringarna. Det är till dessa städer som människor flyttar och det är där som synergieffekterna blir så stora. Sanningen är nämligen att företag genererar företag. Kreativa människor drar till sig andra kreativa människor, expansionen sätter fart och välfärden växer.

Att Örebros företag och kommunen drar nytta av den långa traditionen av Hindersmässa är klokt. För några dagar sätts företagandet i fokus och det är positivt på många sätt förutom att vi kan ströva omkring bland marknadsstånden på Stortorget.

Andra bloggare: Kent Persson

måndag 24 januari 2011

Skolan i fokus

Både i Sverige i Örebro och för mig personligen kommer skolan vara i fokus under 2011. På riksnivå är 2011 ett riktigt reformår med ny skollag, skärpta kunskapskrav i förskolan och grundskolan, ny läroplan för gymnasiet och ny lärarutbildning.
I Örebro lever vi med de nationella förändringarna och går vidare med kompetensutveckling av förskollärare och lärare då vi fått pengar till detta via Kunskapslyftet.

Mycket av diskussionen i Örebro handlar om lokaler. Det är viktigt att vi hanterar denna fråga klokt och med framförhållning. Det är viktigt att vi skapar en trygghet hos föräldrar att det finns plats på bra förskolor för deras barn samtidigt som vi inte får dra på oss för mycket kostnader i skollokaler som inte används. Här gäller det att skapa en flexibilitet.

Att skapa en flexibilitet i skolan är, pga. elevkullarnas förändring och det fria skolvalet, nödvändigt. Det finns ingen skola som kan ta några elever för givet. Det gäller att ha en bra verksamhet och ett bra rykte för att behålla och dra till sig både elever och personal.

Den stora utmaningen är kompetensutvecklingen i Örebros skolor. Rektorerna har en nyckelroll genom det pedagogiska ledarskapet och måste få tid och möjlighet till detta.
Lärare med goda ämneskunskaper och en förmåga att anpassa undervisningen till olika elevers behov är ovärderligt för att vi ska uppnå bättre resultat bland Örebros elever.

Nästa vecka startar TV-programmet klass 9A som är filmat på Mikaelskolan. Det ska bli intressant att följa eleverna i programmet och jag är säker på att debatten om Örebros skolor kommer komma igång ordentligt efter första programmet.

För mig är skolan en av de viktigaste frågan i ett eventuellt omval. Kunskap, trygghet och en klok planering av våra skollokaler är det jag tror att diskussionen kommer att kretsa kring.

onsdag 19 januari 2011

I väntan på beslut

Hela det politiskt intresserade Örebro väntade idag förgäves på ett besked från Valprövingsnämnden om ett ja eller nej till omval. Det var nog inte många som trodde på besked, förutom NA som dragit igång en omröstning om ny KSO, men ändå är det en liten besvikelse att vi nu får vänta till den 31/1.

Det är ju en speciell situation vi befinner oss i men det känns som om alla politiker är fullt och fast inställda på att ta sitt ansvar och göra det bästa av situationen. Jag som ska arbeta med gymnasiefrågor, som vice ordförande i Gymnasienämnden, har haft bra informella samtal med Dennis Bergic (S) och Georg Barsom (FP) om hur vi ska arbeta under perioden framöver.

Vi har en samsyn om mycket. Exempelvis har vi pratat om att vi måste ha elevens bästa i fokus, att verksamheten måste fungera och att vi konstruktivt ska försöka lösa frågan om flytten från Rudbeckskolan. Vi har också en samsyn att vi ska planera framåt. Vi värnar vårt samarbete som ska fungera även när valresultatet är fastställt och vi hamnar i majoritet och opposition.

Som ny i kommunen och delvis med frågorna håller jag nu på och samlar information och kunskap. Idag har jag exempelvis varit på Virginska skolan för att höra om deras verksamhet.

Örebro har en mycket bra kommunal gymnasieskola. Vi jobbar konstruktivt med mål, kvalité, kunskap, ledarskap och att elever ska må och ha det bra i skolan. Jag känner att det finns en vilja och ett driv ifrån de gymnasiechefer som jag har träffas att vara på tå när det gäller konkurrensen mot friskolan och att erbjuda bra alternativ till eleverna.

Vi moderater är ju kända för att hylla alternativ. I mina besök får jag bekräftelse för att alternativen lyfter kvalitén i den kommunala skolan. Det är viktigt att konkurrensen finns men framför allt är det viktigt att lära av varandra och fundera kring vad man själv är bra på och som kan locka elever till skolan.

För oss moderater är det viktigt med mångfald. Detta för att vi är övertygade om att det omöjligen kan finnas en lösning som passar för alla.

måndag 17 januari 2011

Sänkt skatten!

Trots den politiska samsynen i Örebro finns vissa ämnen som debatteras. Under förra veckan, och med fortsättning idag, diskuteras snöröjning och skatter. Herr Sundin (S) manar till dialog och försöker vinna billiga politiska poäng på snöröjningen och vi moderater är som vanligt tämligen ensamma om att värna skattebetalarnas pengar och säga JA till sänkt kommunalskatt.

Idag skriver Johan Kumlin (M) på debattsidan i NA om vikten av att öka Örebros attraktionskraft. Han tar skattesänkning som ett exempel och påpekar att detta kan genomföras utan att tulla på välfärden.

Det är liksom det som är grejen. Öka drivkraften för att jobba så är det fler som jobbar och då får vi in mer pengar till välfärden. I Örebro ligger vi högre i skattuttag än jämförbara kommuner vilket man kan ifrågasätta. Och efter flera år med överskott (totalt en miljard från åren 2006-2010) måste vi inse att vi har råd med en skattesänkning. Det är inte kommunens roll att ta ut höga skatter för att kunna gå med överskott!

Vi moderater ser ingen konflikt mellan välfärd och skattesänkning. I Örebro är utmaningen en annan. I Örebro måste vi fixa jobben för att klara välfärden. Vår utmaning är att få företag och jobb till kommunen. Örebro måste på bred front öka attraktionskraften, det gäller att vara på tå när företag vill etablera sig, när företag vill utvidga och när företag behöver hjälp.

Det ljusnar på arbetsmarknaden, antalet lediga jobb ökar kraftigt och det är en utmaning att matcha in rätt person till rätt jobb. I vissa branscher finns en brist på rätt arbetskraft samtidigt som det fortfarande finns många arbetslösa. Det är viktigt med vidareutbildning och det är en utmaning att se behoven på sikt, där tror jag att samarbete mellan arbetsförmedlingen, skolan och företag är en av nyckarna.

lördag 15 januari 2011

Bemötande är A och O

NA skriver idag om ett projekt som Örebro kommun och Örebro universitet tillsammans ska driva under vården. Det ska handla om värdegrunder inom äldreomsorgen och syftet är att äldre ska få en meningsfullare vardag.

Det här är bra och jag vill lyfta två aspekter. För det första att projektet ska utgå från vad de äldre tycker. Man ska i projektet göra intervjuer och fråga vad som är bra och vad som utgör hinder för att de äldre ska känna att varje dag är meningsfull. För det andra är det bra att kommunen utnyttjar universitetet. Det bör bli en bättre kvalité, billigare för kommunen och det är bra att universitetet får reella projekt att jobba med.

Bemötande, en värdig vardag, meningsfullhet och sysselsättning är viktigt varje dag inom äldreomsorgen. Värdegrunden ska sitta i ryggmärgen hos personalen och det är viktigt att ständigt hålla igång diskussionen. Jag anser att det är en ledningsfråga. Bra ledare ser till att värdegrunden finns hos personalen.

Men i grunden handlar det om politiska beslut. Om vilka resurser som tilldelas, vilka mål som sätts, vilken frihet man ger till verksamheten och vilken uppföljning man har. Jag anser att professionen ska sköta verksamheten efter tydliga mål från politiken. Jag är motståndare till att politiker är inne och pillar i detaljer.

Jag är övertygad om att det finns massor av kompetens, vilja och nya idéer ute i våra verksamheter som vi politiker ska ge personalen möjlighet att ta tillvara på.

Men all vård och omsorg måste utgå från kunden eller brukaren eller hur vi nu benämner den som ska ha omsorgen. Individens behov måste ha möjlighet att styra verksamheten och därför ser jag med stort intresse fram emot resultatet på vårens projekt.

torsdag 13 januari 2011

Utnyttja drivkraften i ny utbildning

På måndag startar Läkarutbildningen på Örebro Universitet. I veckans nummer av Örebroarn kan man läsa om några av dem som sytt ihop utbildningen. Att få en ny läkarutbildning är bra för Sverige, för Universitetet, för Landstinget och för Örebro som stad.

För Sverige är det bra för att det behövs fler läkare och det är även bra att få en spridning på utbildningen. Universitetet breddar sin kompetens och möjligheten att dra till sig ytterligare studenter. Landstingets verksamhet får ett enormt lyft och får möjlighet till bra rekrytering av personal.

För Örebro som stad är den nystartade utbildningen en stor möjlighet som i måste ta till vara. Staden får nya studenter vilket innebär nya invånare som vi har möjlighet att locka så att de stannar kvar efter sin utbildning. Vi får också en drivkraft i den nya utbildningen gentemot näringslivet. Kan vi locka till oss nya företag och branscher med koppling till läkarutbildningen? Kan vi nyttja drivet i att vi får ny kompetens i staden?

Örebros skolor har redan idag ett samarbete med universitetet och den nya läkarutbildningen bör fördjupa samarbetet. För mig är det självklart att eleverna i Örebros skolor får en möjlighet att delges den kompetens det innebär att vi har ett stort universitet. Det kan vara allt från direkt samarbete i klassrummet, kompetenshöjande insatser för lärare till möjlighet att på gymnasiet läsa en universitetskurs.

Jag anser att Örebro kommun ska vara en viktig resurs som kopplar ihop kompetenser, påvisar möjligheter med det nya och inspirerar till nytänkande. Universitetet är en del av vår stad som vi ska dra fördel av och som vi bör marknadsföra som en viktig del i stadens samlade kompetens.

onsdag 12 januari 2011

Rut = framgång

Det är inte så vanligt med positiva nyheter i dagens media vilket antagligen beror på inställning om vad som är av nyhetsvärde. För min del tycker jag att tidningar mer skulle kunna skildra guldkorn i verkligheten då vi människor mår bra av att läsa och därmed tänka positivt.

En positiv nyhet är ljusningen på arbetsmarknaden som Elisabeth Svantesson på ett bra sätt skildrar i en debattartikel i dagens NA. Hon menar att mycket har hänt men mer finns att göra, speciellt för unga, utlandsfödda och funktionshindrade.

Om vändningen på arbetsmarknaden kan man också läsa på tidningarnas ekonomisidor samt att det på ett bra sätt skildras i mängden jobbannonser. Exempelvis skrev NA, den 4/1, om arbetsförmedlingens höstprognos som bedömmer att sysselsättningen i länet kommer att öka med 1 600 personer under 2011.

Igår skrev NA om hundratals nya jobb som har skapats i de företag som tillhandahåller tjänster som ger rätt till Rut- och Rot-avdrag.
Detta är positivt och glädjande och jag tror att många av dessa jobb går till människor som har varit arbetslösa länge. I Örebro finns det nu 695 Rot-företag och 162 Rut-företag vilka under 2010 totalt har haft drygt 15000 köpare.

Det är Rot som står för den stora mängden men Rut är på frammarsch. Jag tror att intresset för Rut kommer att öka i takt med att människor ändrar uppfattning och anser att det är OK att hyra in någon som hjälper till hemma. Det är idag inte helt accepterat att ha ”städhjälp” men jag är övertygad om att detta kommer att ändras.

Det gäller för Rut-företag att marknadsföra sig väl och få ett bra rykte. Det är ett stort förtroende att släppa in någon ”främmande” i sitt hem och ett dåligt rykte inom denna bransch är förödande.

Jag har träffat flera "Rut-företagare". Oftast är det kvinnor med en enorm känsla för kvalité och service vilket bådar gott för framtiden. De är också väldigt sugna på att utveckla sina tjänster - Här finns det mycket att göra vilket kommer att innebära ännu fler jobb och företag.

fredag 7 januari 2011

Nyföretagande börjar i skolan

I tisdags kunde vi läsa i NA om att Örebro län förra året slog rekord i nyföretagande. Detta är glädjande och ger hopp inför framtiden. Viktigt är att vi förstår vikten av att nya företag startas och att samhället på bästa sätt stöttar och sporrar de människor som vill satsa.

Vi har ingen tradition av eget företagande och det är därför det är viktigt att börja redan i skolan. Det är när barnen är små som idéerna är många, begränsningarna få och tron på den egna förmågan många gånger oförstörd. Detta måste vi ta vara på .

Vi måste lära våra barn att ta tillvara på sina idéer. Vi måste i skolan förbereda barn och ungdomar för arbetslivet men då inte endast som anställd. Vi måste se till att skolan också förbereder för egna initiativ, entreprenörskap och egna företag. Detta pågår på många håll, speciellt i Örebro där vissa gymnasieskolor har kommit riktigt långt, men arbetet måste uppmuntras och intensifieras.

Därför är det glädjande att det i den nya gymnasieskolan, som startar till hösten, görs en speciell satsning på entreprenörskap. På alla program får eleverna möjlighet att fördjupa sig i entreprenörskap och inom vissa program blir det en naturlig del.

Jag tycker att entreprenörskap ska genomsyra hela skolgången. Barn och ungdomar måste på ett naturligt sätt lära sig att ta tillvara på sina idéer. De ska lära sig att det är möjligt att förverkliga sina idéer.

Jag tycker också att skolan bör ta ansvar för att utveckla en bra kontakt med det lokala näringslivet. Det är viktigt att barn under sin skoltid får träffa människor som jobbar med olika saker och höra hur det är att vara exempelvis tandläkare, ingenjör, undersköterska, svetsare i en fabrik eller arkitekt.

Andra bloggare: Lotta Olsson

onsdag 5 januari 2011

Ny på jobbet

Jag vet inte hur andra känner när de börjar nya jobb men för egen del känns det verkligen speciellt att vara ny på jobbet som Kommunalråd i Örebro. (Bara titeln gör ju att jag undrar om det verkligen är mig det handlar om!) Det pirrar det lite i magen varje gång jag går in i Rådhuset, allt är nytt och har verkligen inte kommit igång än men det känns bra och jag trivs med att ha arbetskamrater att slänga käft med i korridoren…

Att vara politiker i Örebro skiljer sig en hel del från att vara politiker i en liten kommun som Kumla. Allt är mycket större så klart och ansvaret känns därmed också mycket större. Men vi är fler och det är nog få förunnat att ha koll på helheten i en stad som Örebro, vilket faktiskt är mer normalt i Kumla.

Den politiska verkligheten just nu i Örebro är minst sagt speciell. Samstyre mellan sju partier är en utmaning som heter duga och som det ska bli spännande att få vara med om. Vi är många som hoppas på omval och framför allt är vi många som hoppas på ett snabbt beslut från Valprövningsnämnden om huruvida det bli omval eller ej. Besked under januari är det senaste beskedet…

Örebro skiljer sig också från Kumla när det gäller aktiviteten hos de som förespråkar ett homogent samhälle fritt från andra kulturer än den svenska – jag pratar om Sverigedemokraterna. Detta parti har fyra mandat i Kommunfullmäktige och till skillnad från läget i många andra kommuner i länet är platserna besatta och ledamöterna aktiva i debatten.

Igår beklagade sig Lars Källström i en debattartikel i NA om att SD inte får vara med och styra Örebro. Han menar att de med lika många, och även fler, mandat som andra partier automatiskt platsar i laget som nu ska styra kommunen. Sedan blir hans slutsats att ifrågasätta om det finns någon demokrati i Sverige.

Sanningen är ju den att vi Moderater, och övriga partier, aldrig kommer att samarbeta med SD. De har en människosyn som vi inte delar. De har en lösning på alla problem vilket är att minska invandringen och/eller slänga ut invandrare. De vill skapa ett Sverige som vi andra inte ställer upp på. De har en förenklad bild av verkligheten vilken vi inte har möjlighet att acceptera.

Örebropolitiken skiljer sig också från andra då vi imorgon, på Trettondagen, bjuder in örebroarna till att träffa oss och dricka kaffe i Rådhuset. Detta sker mellan 14 och 16 och är något som jag ser fram emot.