tisdag 30 november 2010

Plan för Kumla

Idag har vi som sitter i Kommunstyrelsens arbetsutskott skickat förslaget om Översiktsplan för Kumla vidare till Kommunstyrelsen som i sin tur kommer att skicka planen för beslut i Fullmäktige. Denna plan är ett viktigt dokument som berör hela kommunens utveckling och beskriver vad vi ska göra var.

Planen har diskuterats sedan i våras och nu i elfte timmen har jag stöttat ett förslag från Centerpartiet om att stoppa den stora expansionen i Sånnersta/Brånsta. Anledningen är bland annat folkstormen bland dem som bor i området. Vi vill liksom de värna om den unika landsbygden, om åkermarken och den fina by bebyggelsen.

De 800 bostäderna som planeras vill vi minska till 80! De nya bostäderna föreslår vi ska byggas genom en förtätning efter befintliga vägar. Vi säger alltså nej till stora områden med villor i Brånsta och vill istället att fler bostäder ska byggas på andra ställen i kommunen.

Socialdemokraterna blev inte speciellt glada över detta förslag. De hade hoppats på en enighet kring expansionen österut men så blir det inte. Vi lyssnar på människor och vi tror att Kumla på lång sikt kan expandera på många andra ställen än just i Sånnersta/Brånsta.

lördag 27 november 2010

Miljövänligare Kumla på G

En glad miljönyhet rapporterades i NA igår. Äntligen kommer Kumlaborna kunna sortera matavfall och därmed bidra positivt till miljön. Idag bränns alla sopor i Kumla vilket ger oss värme och kan tyckas vara bra men det känns nog bakvänt för de flesta att inte, som de flesta andra kommuner, ta tillvara på matavfall.

Nu får vi den möjligheten och det är på tiden. Kommunen har nya mål som säger att avfallsmängden ska gå ner per invånare och då måste vi börja sortera. Bruna tunnor ska marknadsföras där matavfall ska sorteras för att bli råvara till biogas i Kumla.

S vill så småningom bygga mottagning i Kumla och tills denna är klar ska innehållet från de bruna tunnorna köras till Örebro. För oss moderater är detta fel tänkt – vi vill investera tidigare då vi har tilltro till Kumlabornas vilja att värna miljön. I det budgetförslag vi lade fram den 15/11 satsar vi på investeringen år 2013 medan S väntar.

måndag 22 november 2010

Ny i Landstinget

Idag sammanträder Landstingsfullmäktige för första gången för mandatperioden. Det är många nya ledamöter på plats, varav jag är en, och mötet domineras av val till styrelser och nämnder samt ny organisation.

I dagens NA rapporteras om vårdköerna i länet. Detta är ett område som Alliansregeringen prioriterar och sporrar till förbättring för människor genom att fördela pengar till de Landsting som gör bra ifrån sig. Tidigare har Örebro läns landsting fått del av dessa pengar men för 2010 ser det sämre ut. Det är ett misslyckande för den sittande S-majoriteten. S prioriterar inte vårdgarantin och då blir resultatet därefter.

En ny organisation börjar gälla från årsskiftet vilket vi ställer oss bakom. Att ha en bra och effektiv organisation är väsentligt i alla verksamheter och speciellt när finansieringen sker via skattemedel. Det är nu viktigt att nämnderna för verksamheten framåt och får mandat att ta beslut.

För oss moderater är brukaren/patenten/medborgaren den som ska vara i fokus i all politisk verksamhet. I Landstingets mastodontorganisation måste vi alltid se till människors bästa. Vi måste ständigt ifrågasätta relevansen i politiska beslut. Exempelvis måste vi fundera på vad en ny organisation tillför för nytta för patienten. Hur ser vi till att rätt vård erbjuds i rätt tid? Hur ser vi till att alla människor bemöts på ett bra sätt? Hur säkerhetsställer vi jämlik vård?

Landstingsuppdraget är nytt och frågorna är många. Jag ser fram emot att lära mer och att jobba för moderata visioner.

söndag 21 november 2010

Företagsklimatet i Kumla

I fredags hade Svenskt Näringsliv tillsammans med Företagarna bjudit in till dialog med Kumlas politiker. Ett par företagare var också på plats och jag tycker att det blev en bra diskussion.

Företagen efterfrågar dialog och vi politiker, faktiskt även S, tycker också att det är viktigt. Vi i oppositionen har under många år efterfrågat ett forum där företag och kommunledning kan samverka för Kumlas bästa. S har hela tiden motsatt sig detta. På mötet, där Annica Eriksson representerade S, såg jag en öppning för fortsatt diskussion vilket är bra.

S påtalar att de gärna tillvaratar alla initiativ från företagen i Kumla – Bra men jag ifrågasätter synsättet. Det är precis som om S fråntar sig ansvaret. Det är OK att agera om andra vill att man ska agera men att själv ta initiativ och driva på är inte aktuellt!

De kommuner som aktivt och strategiskt jobbar med näringslivsfrågor får resultat. Där tjänstemän finns med och driver på blir klimatet mer positivt och företagarna känner drivet i kommunen. Våra grannkommuner Hallsberg och Askersund är bra exempel på detta.

Det går en skarp linje mellan mitt sätt att se på en företagsvänlig kommun och inställningen som S i Kumla har. Jag ser gärna att det som skattefinansieras konkurrensutsätts, S säger nej. Jag ser alternativ och mångfald som en möjlighet till kvalitetshöjning medan S verkar se det som ett hot. Jag vill utöka möjligheten för företagen att växa genom förändringar i kommunens agerande medan S är mycket tveksamma till detta.

Att företag skulle kunna vara ett alternativ till kommunal hemtjänst är för mig självklart. Att dela upp det som kommunen handlar upp av varor och tjänster i mindre delar så att lokala företag har möjlighet att offerera är för mig självklart.

Jag önskar samtal där företagen kommer till tals med beskrivning av sina behov och idéer för hur Kumla kan bli en bättre kommun att driva företag i. Jag önskar dialog och samarbete mellan skola och företag så att våra barn lär sig mer om företagen i Kumla. Jag vill att företag och kommun tillsammans ska jobba för att få fram fler praktikplatser åt människor som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden.

Jag hoppas på en fortsatt dialog som kan ge synergieffekter vilka gör att förutsättningarna förbättras för både små och stora företag i Kumla.

onsdag 17 november 2010

Trygghet

Igår deltog jag på ett seminarium i Örebro om trygghet ”Från kris till kreativitet” arrangerat av projektet Ljus Stad och NA. Det var ett bra initiativ där flera berättade om sitt engagemang och huvudtalaren Monica Säter pratade om hur man ljussätter en stad. Mitt bidrag var att tala om moderaternas syn på trygghet.

För att ta tillbaka tryggheten i Örebro måste vi jobba många olika sätt och på många olika plan. Det är viktigt att vi får ett engagemang på både kort och lång sikt. Tyvärr finns det inga snabba lösningar i det här. Vi kan göra bra saker nu men främst handlar det om att ändra saker på lång sikt för att skapa trygghet

Det handlar om att ”skapa” trygga människor och jag tror att en trygg uppväxt, en bra skola och ett samhälle som snabbt regerar när barn och ungdomar hamnar på glid har stor betydelse för hur man uppfattar samhället och hur trygg man blir i livet.

Vi måste börja med barnen och skapa trygghet för dem. Alltså börja från början, redan i förskolan och skolan med ett förebyggande arbete. Det gäller att arbeta med våra barns värderingar. Där har skolan en roll men alla vuxna måste inse att de har ett ansvar. Barn ska tidigt lära sig var gränsen går, vad som är rätt och fel, hur man behandlar sina medmänniskor och att det är OK att vara olika.

Idrottsrörelsen och andra fritidsverksamheter har en viktig roll. De bidrar, inte bara till att barn har en meningsfull fritid, utan också till att skapa normer. Här lär sig barn om lagspel och att respektera regler, och här hittar ofta barn bra förebilder i andra vuxna.

Som vuxna har vi ett speciellt ansvar i att vara en motvikt. Vi har ansvar att stå upp för våra värderingar, att säga stopp och att påvisa annat agerande.

Vi tar alla starkt avstånd från våldtäkt - Det som hänt och fortsatt händer i Örebro bidrar till att många kvinnor inte vågar gå ut och öppet talat om att de känner sig otrygga. Vi måste visa att vi tar deras oro på allvar.

Polisen har gjort en fantastisk insats och gripit vad det verkar en serievåldtäktsman vilket har lugnat staden betydligt. Men tyvärr får vi fortsatt rapporter om nya våldtäkter. Det är väsentligt med ett samarbete mellan polis, sjukvård och sociala myndigheter för att bemöta de drabbade kvinnorna på bästa sätt.

Samtidigt ska vi komma ihåg det stora mörkertal som finns när det gäller våld och våldtäkter. Det mesta av våldet och flesta våldtäkterna sker hemma bakom stängda dörrar.

Vi ska inte skrämma upp människor även om de kan vara klokt att råda kvinnor att vara försiktiga när det är ute sent på nätterna. Klokt är också att påtala risken med att inleda en relation med fel man.

Ett tryggt samhälle ska kunna svara på, hur vi stöttar människor som hamnat i fel relationer, hur vi hjälper dem som brukar våld och hur vi hjälper de som indirekt drabbats av våld. Det finns mycket kunskap på dessa områden och jag anser att vi måste se till att använda den kunskapen. Vi måste stötta olika verksamheter som kvinnohus, mansmottagningar mm. För mig är det viktigt med samarbete och förebyggande insatser – Här har polis, sociala myndigheter och sjukvården mycket att bidra med.

För att öka tryggheten här och nu är det viktigt att vi exempelvis rensar upp från buskage mm. Vi ska identifiera otrygga stråk och platser, snabbt göra nödvändiga åtgärder och satsa på mer belysning. Vi ska se till att kommunens personal, som måste röra sig ute när det är mörkt, känner sig trygga. Vi ska ha en bra dialog med polisen, diskutera om vi ska ha fler §3områden där privata vakter får patrullera och framförallt ska vi ha en dialog och diskussion med det civila samhället om vad kommunen ska göra för att stötta upp

Mycket av detta pågår just nu och det är bra, alla goda krafter behövs.

Viktigt är att vi tillsammans tar tillvara på det stora engagemang som finns i Örebro idag och ser till att det får effekt även på lång sikt.

S:s styrning av Kumla

Kumla är på många sätt en speciell kommun. Alltid styrd av S och trots detta en kommun med gott rykte, inflyttning och nya företagsetableringar. Vi har också våra problem med skolan och jag spår att kommunen snart kommer hamna i en ekonomisk svacka pga för idogt investerande.

Vad som har fascinerat mig under den tid jag har haft insyn i maktens inre, via mitt uppdrag som Oppositionsråd, är det konstiga sätt som S styr kommunen på. De har i stort sett inga nedskrivna visioner eller strategier om vad de vill med Kumla utan det som de tar fram är skrivet av tjänstemän som efter år av träning självklart skriver så att det passar majoriteten.

När S kommer med förslag på vad de vill göra sker det via motioner som de lämnar in till Fullmäktige. Så kan man göra men det blir automatiskt en tröghet i systemet. En motion ska först godkännas av Fullmäktige, skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott för att därefter skickas till tjänstemännen för svar och behandling. När det är gjort vandrar motionen hela vägen tillbaka för att till slut landa i Fullmäktige igen för beslut.

S skapar på detta sätt otydlighet och tröghet i systemet. Det verkar nästan som om de lämnar över styrningen av kommunen till tjänstemännen…

Det senaste exemplet är en motion där Lennart Eriksson föreslår ”Att kommunen fattar beslut att vi deltar i det fortsatta arbetet tillsammans med övriga kommuner, för att nå en framtida miljövänlig sophantering.”

Jag förstår inte varför de inte bara lägger fram detta som ett förslag/ärende direkt till Kommunstyrelsen, om det nu verkligen behövs när arbetet redan pågår….

måndag 15 november 2010

Rapport från budgetfullmäktige

Efter att kommunens ekonomichef har inlett med en övergripande bild av den budget som presenteras börjar den politiska inledningsrundan i Kumlas fullmäktige.

Lennart Eriksson (S) inleder med att han känner sig nöjd med att vara socialdemokrat i Kumla. Han reserverar sig, som brukligt är de senaste åren, mot den eländiga regeringens eventuella påhitt. Sedan följer vanliga floskler och han skyller t.o.m. Kumlas underskott på regeringen trots att vi fått 20 miljoner extra under 2010!

S ändrar inte på politiken – nej vi märker det! De har en tradition att bestämma över människor liv och det ska de inte ändra på. Det finns varken nytänkande eller visioner.

Mats Hellgren (M) är näste man i talarstolen. Han påtalar att satsningen på bad stoppar satsningar i kärnverksamheten. Kommunen behöver låna massor med pengar framöver vilket kommer att få verkningar för barn och gamla.

Christina Örnebjär (FP) pratar om hur hon vill arbeta för att människor ska välja Kumla före andra kommuner. Hon menar att människor tittar på vård, skola och omsorg i sitt val av bostadsort. Christina vill ha fler förskollärare i förskolan och förse personalen med kläder för utomhusbruk så att barnen får vara ute mycket. Varje människa är unika och det ska vara en självklarhet att få välja.

Katarina Hansson (S) tackar kumlabor för förtroendet och anklagar Alliansregeringen för att sänka skatten bara för dem som tjänar mest! Hon vill gärna satsa på vård, skola och omsorg men anser att regeringen hindrar henne från detta… Ta ansvar Hansson! Du fick 20 miljoner extra från regeringen under 2010 men valde att bygga bad! Frågan är om fru Hansson verkligen menar att personalen är av större betydelse än brukarna?

Per Holm (KD) påpekar även han att badet tränger undan annat. Han manar S till att komma tillbaka till verkligheten och inse att allt inte är rosenrött i Kumla kommun. Per vill bjuda in andra att bidra med verksamhet som finansieras via skatten.

Jan Engman (C) vill starta projektering av nytt vårdboende omgående och Mats Gunnarsson (MP) anser att S bör kunna anställa en miljöstrateg.

Vänsterns Elisabeth Berglund påtalar även hon att kommunal personal är vår främsta resurs och anser att det civila samhället är kommunen…

söndag 14 november 2010

S och revisionen

Imorgon, måndag, är det bugdetfullmäktige i Kumla. Då ska val av ledamöter för den kommande perioden göras och budgeten för 2011 diskuteras.

För mig blir det en speciell tillställning då jag kommer att följa diskussionen från åskådarplats. (Jag har avsagt min plats i Kumlas Fullmäktige som följd av flytt till och nya uppdrag i Örebro kommun.)

Min gissning är att S som vanligt kommer att påtalar sin förträfflighet och skylla allt elände på Alliansregeringen. I dagen NA kan man på debattsidan läsa om oppositionens åsikt om läget i Kumla kommun och förutsättningarna inför året och åren som kommer.

Jag har påtalat det förut, och gör det igen, att Kumla kommun bygger ett bad som ger stor effekt i hela den kommunala verksamheten. Vi får alla förhålla oss till denna stora investering och pengar till så mycket annat finns inte… Jag tror att debatten imorgon till stor del kommer kretsa kring badet och effekten av den prioritering som S gör.

Jag har tidigare skrivit om att S höjer kostnaden för politiken i Kumla och nu har ytterligare ett anmärkningsvärt förslag dykt upp. Imorgon kommer S att föreslå att de ska ha uppdraget som ordförande i revisionen. I de allra flesta kommuner är det oppositionen har denna post och så har det varit även i Kumla. Nu vill S ändra på detta och jag antar att de på detta sätt tror att de ska få kontroll över revisionens arbete.

Anders Svärd (C) har på ett bra sätt varit ordförande i revisionen. Det krävs en person som kan den kommunala organisationen och förstår politikens roll. Det krävs integritet och pondus för detta uppdrag som innebär att man fristående från politiken ska granska kommunens verksamhet.

S i Kumla verkar vara av åsikten att politiken ska styra revisionen. S är irriterade över det som revisionen väljer att göra, trots att allt som revisionen gör sker i enighet, och de verkar vara av åsikten att revisionen ska granska det som S anser att de ska granska.

Jag anser att det ur demokratisk synvinkel är förkastligt att majoriteten innehar ordförandeposten i revisionen.

onsdag 10 november 2010

Ökad kostnad för politik

I Kumla håller vi inom respektive politiskt parti just nu på med att fastställa vem som ska ha vilka politiska uppdrag. Processen föregås av förhandling inom respektive block om hur uppdragen ska fördelas per parti. Beslut tas på Fullmäktige på måndag.

Det anmärkningsvärda i år är att det stora styrande partiet socialdemokraterna bestämmer att kostnaden för den politiska organisationen ska öka. Först tar de beslut om att införa en gymnasienämnd med sju ordinarie ledamöter och idag fick vi reda på att de utökar styrelserna i de kommunala bolagen med två ledamöter per bolag.

Att en gymnasienämnd ska införas har vi vetat ett tag och det tycker vi i oppositionen är fel. Vi reserverade oss mot detta beslut då vi anser att gymnasiefrågorna kan skötas av Barn- och utbildningsnämnden. Kostnaden för att ha en extra nämnd var ett starkt argument för vårt ställningstagande. Vi kan också konstatera att det gymnaseutskott som idag hanterar gymnasiefrågorna i Kumla ställer in många av sina sammanträden eftersom ärendena är för få…

Att utöka antalet ledamöter i bolagen motiverar Lennart Eriksson med att fler vill vara med och att den socialdemokratiska gruppen har bestämt att det ska vara så.

Ja det är enkelt att vara socialdemokrat i Kumla. Tänk att bara kunna bestämma att några fler ska vara med, att några fler behöver ha ersättning eller att kunna lugna sina medlemmar med att erbjuda dem några extra uppdrag.

För mig som moderat är synsättet främmande. Jag kan snarare se att antalet politiker ska dras ner. Jag håller med Lennart Eriksson som anser att demokratin måste få kosta men för mig finns det en gräns.

Vad kommer gymnasienämnden att göra för nytta? Vad är det de ska göra som inte Barn- och utbildningsnämnden klarar av? Varför ska de kommunala bolagen utöka sina styrelser? Vad ska två extra ledamöter tillföra?

För mig är det magstarkt att utöka den politiska organisationen när förvaltningarna sliter för att klara sin verksamhet. För mig är det viktigare att tillföra resurser i kommunens kärnverksamhet än att vi politiker ska få några fler poster att strida om!

söndag 7 november 2010

Kumla i fokus

Den senaste tiden har det varit flera rapporter om Kumla i nationell media. En god vän undrade om Kumla medvetet satsar på att lobba mot riksmedia för att sätta kommunen på kartan.… Jag tror inte att det finns någon samlad strategi utan att det som sker är resultatet av olika krafter som agerar och att en del av det som händer i Kumla är intressant även för hela Sverige.

Förra veckan var det eländet på Kungsgården. Alla som läst, sett och hört förfäras och det pratas mycket om det som har hänt. I detta fall är man inte stolt över att vara Kumlabo. Jag ger dock en stor eloge till kommunens tjänstemän, Rosenkrans, Lundholm och Carlsson, samt till Socialnämndens ordförande Gunnel Kask, för bra agerande när det hela uppdagades.

En viktig diskussion har startat. Den handlar om hur personal agerar, hur de pratar och behandlar människor som av olika anledningar är beroende av att bo och ta hjälp av kommunal omsorg. Den viktiga frågan om bemötande ska enligt min mening ständigt vara aktuell inom all vård och omsorg.

För några veckor sedan var konsten i centrum i form av Anders Fast och hans nya galleri i Örsta. Denna fantastiska satsning sätter verkligen Kumla på kartan på ett positivt sätt. Nu är det bara för resten av näringslivet att haka på och göra det bästa för att dra nytta av de människor som ”vallfärdar” till kommunen för konstens skull.

Kulturen är viktig för människor. Vi behöver alla koppla av, få nya intryck och upplevelser för själen. Jag förordar mångfald även inom kultur. Det måste finnas något för alla och inte bara ”finkultur” som lockar några få.

Den senaste i raden av reportage i riksmedia kom i torsdags där Kumlanytt togs som ett gott exempel på lokal journalistik. Jag har sedan starten lovordat detta nytänk och den intressanta journalistik som Litzén m.fl. presterar i sin webbaserade nyhetskanal. Reportagen är lokala, aktuella, annorlunda och sevärda.

Mångfald är viktigt även när det gäller nyheter. Här gör Kumlanytt en bra insats för Kumla och det är bara att gratulera redaktionen till att detta uppmärksammas även utanför kommungränsen

tisdag 2 november 2010

Ny utmaning

Det är med stor glädje men också med ödmjukhet jag tar mig an det fina uppdraget att bli Kommunalråd för moderaterna i Örebro. Uppdraget är för mig en utmaning och det känns skönt att en enig moderatgrupp har sagt ja till att välkomna ”Kumlingen” till storstan!

Dagen har präglats av intervjuer, kommentarer och telefonsamtal. Alla har framfört gratulationer och sagt sig förstå att jag antar utmaningen. Det är några som har frågat hur det är tänkt att bli i Kumla men ingen har till mig uttryck ilska.

I Kumla håller den moderata gruppen på för full och förbereder val av kandidat till oppositionsrådsposten. Att vi som största borgerliga parti ska ha uppdraget är vår ambition men alla uppdrag som vi har att fördela ska förhandlas med de övriga partierna i Kumla.

Till de som undrar kan jag bara säga att det kommer att bli bra i Kumla. Vår politik ligger fast och vi har kandidater som kommer att klara detta utan problem. Som största oppositionsparti har vi ett stort ansvar att driva oppositionen i kommunen och det kommer vi att göra oavsett vem som leder den moderata gruppen.

Kumla är en fantastisk kommun med många möjligheter och vi kommer även fortsättningsvis att jobba stenhårt för god förvaltning av skattebetalarnas pengar, kvalité i välfärden och möjlighet för Kumlaborna att påverka den omsorg de behöver.

Fram till årsskiftet jobbar jag kvar som Oppositionsråd och Gruppledare i Kumla. Vi ska förbereda arbetet inför nästa mandatperiod både här och i Örebro så att starten på det nya året blir så bra som möjligt. Mitt bloggande fortsätter och kommer succesivt byta perspektiv från Kumla till Örebro.