torsdag 29 juli 2010

Folkhälsa

Vi har alla ett eget ansvar för vår hälsa men en del av oss behöver en puff i rätt riktning för att komma igång med motion, börja äta rätt, sluta röka eller gå ner i vikt.

Jag anser att det är viktigt att samhället, på många olika nivåer, tar ansvar för folkhälsan. Det gäller att kommunerna stöttar föreningslivet, att skolan tänker till för att få barnen att röra sig och även informera om kost och hälsa på ett bra sätt, att sjukvården ta sitt ansvar och att vi planerar och bygger våra städer så att möjlighet finns att gå och cykla.

Det är positivt att läsa om Hesselgruppen i NA idag. Tänk vilken stor betydelse deras cykelturer har haft för dessa kvinnor både vad gäller fysisk hälsa och gemenskap.

Många initiativ tas av enskilda individer som sedan blir de eldsjälar som håller Sverige i rörelse. Tänk vad lite det egentligen krävs för något som blir så betydelsefullt. Ta hela föreningslivet som bygger på ideella krafter som lägger ner enorma mängder tid för att hålla igång andra.

I dagarna har vi ett annat aktuellt exempel på folkhälsa i vårt län. O-ringen med sina olika ålders- och svårighetsklasser möjliggör verkligen för alla att röra sig och vara delaktiga efter egen förmåga.

Många idrotter har verksamhet utanför elitnivån och det är något som samhället bör stötta och lyfta fram mer. Stötta kan man göra på många sätt och det behöver inte alltid innebära stora kostnader. Det kan vara att ha billiga hyror, ha enkel och tillgänglig service, underhålla motionsspår eller göra reklam för aktiviteter.

Mycket breddidrott bygger dock på att det finns en elit. Barn lockas mer till idrotter där det finns stjärnor på lokal eller internationell nivå. När svenskar gör bra ifrån sig inom exempelvis brottning i OS lockas fler ungdomar till sporten. Då gäller det att förutsättningarna finns på hemmaplan.

Idrottsföreningarna ett stort ansvar att påtala vilka förutsättningar som efterfrågas samt att inte ha orimliga krav. För kommunen gäller det att försöka vara rättvis och inte ensidigt gynna vissa idrotter.

Andra bloggare: Lotta Olsson

onsdag 28 juli 2010

Tak över huvudet i Kumla

I dagarna diskuteras, se SvD, NA, Kent Persson, vad samhället bör göra för att hjälpa hemlösa. Jag anser att ett samhälle som anser sig ha välfärd bör göra allt för att människor ska ha tak över huvudet.

I Kumla har vi sedan en tid en boendestege. Det är bra och något som vi varit överens om över partigränserna i Kumla. Det hela bygger på att olika sorts boenden med olika krav erbjuds människor. De som inte alls klarar av att bo bland folk erbjuds barack, det finns ett enkelt boende i hyreshus där boendestödjare stöttar och sedan boendet på Viagatan där vissa regler ska följas och meningen är att man efter det ska klara ett boende med ett ”normalt” kontrakt.

I Kumla är det många gånger människor med missbruksproblem som behöver stöd i sitt boende och därmed hamnar i boendestegen. Det är bra att stötta människor till ett eget boende ur flera aspekter. Främst för att det stärker den enskilde, att ha ett eget hem är nog allas önskan. För det andra är det billigare för samhället. Att ha människor på institution kostar stora pengar för kommunen.

I Kumla har vi tidigare varit dåliga på att ta hand om människor med missbruksproblem. Vi har skickat iväg folk på institution för att de ska komma till rätta med sitt missbruk men när de har kommit tillbaka till Kumla erbjöds ingen hjälp. De flesta förstår att det inte fungerar…

Nu har kommunen ett nytt synsätt vilket är bra och en förutsättning för att komma tillrätta med missbruk på lång sikt. För individens skull måste vi ha ett långsiktigt synsätt och vi måste se till varje enskild individ. Det gäller hjälp med boende och hjälp till ett liv utan missbruk.

I Kumla diskuteras socialförvaltningens kostnader. Vi i oppositionen anser att fördelningen av pengarna till individ och familjeomsorg är fel och måste ses över. I jämförelse med andra kommuner fördelar Kumla betydligt mindre pengar till individ- och familjeomsorg och detta får effekt i form av underskott. Det är orimligt att år efter år ge för lite pengar till en verksamhet där den största delen av utgifterna är lagstadgade och inget vi kan låta bli.

All verksamhet kan effektiviseras. Mycket kan göras i Kumla genom att jobba förebyggande och samarbeta mellan förvaltningar. För mig är det god ekonomi att ge tillräckligt med resurser till förebyggande insatser för barn och familjer innan problemen blir för stora.

måndag 26 juli 2010

Jämställ sjukvården

Idag skriver SvD om hur olik vården är i Sverige beroende på var du bor. Vi moderater har under en längre tid påtalat detta faktum samt vikten av att vi gör något åt detta.

Det är oacceptabelt att olika vård ges beroende på var i landet man bor. Det är oacceptabelt att vissa landsting inte ger den bästa medicinen till patienterna. Eller att det ska vara så olika siffror på överlevnad i exempelvis tjocktarmscancer som det är mellan Värmland där 52% överlever medan 69% av de som bor i Västmanland överlever.

Vad ska man då göra? Att lära av goda exempel borde vara självklart. Att låta politiker vara politiker och sjukvården sköta verksamheten är för mig också självklart. Fler jämförelser behöver göras och dessa ska redovisas öppet. Det behövs en tydligare styrning både nationellt och lokalt. Det viktigast av allt är att sätta patientens behov i centrum.

För oss moderater spelar det ingen roll vem som driver sjukvården eller vem som äger husen där vården bedrivs. För oss moderater är det kvalité, innehåll och en jämställd vård som är det väsentliga.

lördag 24 juli 2010

Förskola till föräldralediga?

Under mina besök i kommunal barnomsorg i Kumla möter jag kompetent personal och jag imponeras av den ordning de har på alla barn och hur bra verksamheten är trots knappa resurser.

Personalen är seriösa med den pedagogiska verksamheten och ser positivt på de satsningar som Alliansregeringen har gjort med exempelvis förskolelyftet.

Nu kan man på socialdemokraternas hemsida läsa om Mona Sahlins förslag att alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola. Det kan ju låta vettigt men jag ställer mig mycket tveksam till att små barn vars föräldrar är barnlediga ska vara i förskolan i stort sett hela veckan. Jag undrar också hur de har tänkt finansiera det hela (som vanligt får vi inte något svar på detta).

En kommentar som satt sig fast i mitt huvud, efter ett samtal med två erfarna förskollärare i Kumla, är ”barn under tre år vars förälder är hemma med ett yngre syskon ska inte vara på dagis”.

För mig låter det vettigt. Varför ska inte ett barn under tre år ”få” vara hemma tillsammans med mamma eller pappa och lillasyster/lillebror? När barnen fyllt tre år är saken en annan, då anser jag att alla barn ska få ta del av den pedagogik som förskolan har.

Föräldrarna är de viktigaste människorna i barnens liv. Familjen måste tillåtas ta ansvar för barnen då utgångspunkten måste vara att man skaffar barn för att man själv ska uppfostra och ta hand om dem.

Barnomsorgen ska vara ett komplement till familjen. Förskolepersonal som jag har träffat berättar att det finns en osäkerhet hos många föräldrar kring förskolans betydelse kontra familjens. Med detta jobbar personalen konstant. Personalen har ofta samtal med föräldrar om att de måste ta egna beslut om sina egna barn…

Kan det bero på att det pratas så mycket om hur viktigt det är med pedagogik och kompetens i förskolan? Nedvärderar föräldrar sin egen betydelse?

Andra bloggare: Lotta Olsson

fredag 23 juli 2010

Ny teknik ska vara självklart i skolan

För att lyckas bra i svensk skola idag ska man ha rätt föräldrar! Skrämmande och orättvist är detta faktum som undersökning efter undersökning kommer fram till. Det visar också vilket misslyckande som den socialdemokratiska skolpolitiken har inneburit.

Vad man också ska skaffa sig för att lyckas i skolan idag är bra lärare. Här är det mindre orättvist då vi genom skolval numera till viss del har möjligt att påverka detta.

Därför är det viktigt att det satsas på kompetensutveckling av lärare ute i våra skolor. Här har lärarlyftet gjort en hel del men det är också upp till varje skola och kommun att göra sina prioriteringar.

I Kumla har några få lärare fått gå lärarlyftet och i dagens NA kan vi läsa om satsningen på såkallad praktisk it- och mediekompetens för lärarna (PIM-utbildning). Det är bra att lärare lär sig att använda modern teknik i undervisningen, det skulle fler utnyttja. På Vialundskolan har jag varit och sett hur tekniken finns i vissa klassrum för att koppla upp sig mot internet på storskärm och därmed kunna utnyttja allt som finns på nätet i undervisningen. Det är bra men mer måste göras.

Vi i oppositionen har under flera år i vår budget för Kumla kommun satsat mer på pedagogisk utveckling och måluppfyllelse än vad S har gjort. Vi vill göra skolplanens målsättning, om att Kumlas skolor resultatmässigt ska tillhöra Sveriges bästa, till verklighet. För att uppnå högre kunskap hos eleverna i Kumlas skolor måste vi satsa på lärarna.

Hela den svenska skolan behöver på många sätt moderniseras och mer nyttja den nya tekniken. För att vi ska hänga med som en kunskapsnation bör exempelvis datorer och mobiltelefoner användas mer och lärare få relevant utbildning för detta.

torsdag 22 juli 2010

Sänkt skatt för vanliga människor

I tisdags, den 20onde juli, var det skattefridagen vilket är den dag på året då svenska normalinkomsttagare börjar förvalta sina löneinkomster själva (fram till dess har våra inkomster gått till det offentliga).

Förra året inföll denna bemärkelsedag den 23/7 och år 2006 var dagen tre veckor senare än idag. Skattekvoten har sedan Alliansregeringen tillträtt sänkts från 60 till 54,7 %. För vanliga människor innebär detta mycket pengar.

Alliansregeringen har tagit sitt ansvar - Att sänka skatten på arbete är en drivkraft för att få fler i arbete. Fler i arbete innebär skatteintäkter vilket ger mer pengar till vård, skola och omsorg - Detta är ett samband som vi Moderater sedan länge har insett och jobbar för.

Alliansregeringen har sänkt skatten för sjuksköterskan, polisen och metallarbetaren vilket innebär att ett vanligt hushåll nu har större handlingsutrymme att själva styra över sina liv. Frågan är vad dessa grupper anser om att få betala mer i skatt vilket kommer att bli en följd av den Socialdemokratiska politiken.

onsdag 21 juli 2010

Ja till alternativ i Kumla

Höstens val i Kumla står mellan två skilda synsätt på företagande. Socialdemokraterna hävdar att företagande inte hör hemma inom offentlig sektor medan vi moderater, tillsammans med Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet liberalerna och Miljöpartiet, gärna ser att andra än kommunen kan sköta det som skattefinansieras.

All verksamhet som finansieras med allas våra skattepengar ska vara av bästa kvalité. Att det för den skull inte skulle kunna skötas av andra än Kumla kommun är att underskatta förmågan hos kommunala tjänstemän att göra upphandling och att kvalitetssäkra verksamheten.

Att människor i Kumla ska få välja mellan olika driftsformer är inget som socialdemokraterna förordar. I Kumla ska man stå med mössan i hand och var tacksam för det som socialdemokraterna bestämmer. I socialdemokraternas Kumla finns inga alternativ, ingen valfrihet och ingen möjlighet för företagsamma människor att starta företag inom vård, skola och omsorg.

Jag ser, till skillnad från socialdemokraterna, en potential för utveckling av företagsamheten i Kumla om vi öppnar upp, släpper loss och släpper in på olika områden i kommunal verksamhet.

Jag har träffat människor som jobbar i Kumla kommun som gärna skulle starta alternativ verksamhet i Kumla om det fanns en positiv attityd till detta. I teorin kan vem som helst starta exempelvis en förskola i Kumla men i verkligheten är förutsättningen en positiv attityd och välkomnande inställning från kommunens sida för att det ska fungera.

Jag tror att duktiga kommunala medarbetare skulle bli lika duktiga företagare. Jag tror också att annat än vinsten driver dessa människor. Drivkraften är att få möjlighet att driva en verksamhet på ett annat sätt och att kunna förverkliga egna idéer.

Jag tror starkt på att alternativ i välfärden höjer kvalitén. Jag tror också att alternativ är en förutsättning för fortsatt utveckling i Kumla. I framtiden kommer det att vara svårt att både behålla och locka till sig människor till en kommun som har ett stelbent synsätt på alternativ i välfärden.

måndag 19 juli 2010

S och retoriken

Idag skriver Mona Sahlin och Ingvar Carlsson i SvD om straffskatt och ökande klyftor. Detta är ett av alla exempel på socialdemokraternas retorik vars mål är att vilseleda och skrämma upp svenska folket. Eventuellt lyckas de men jag tror att människor som tänker ett steg till genomskådar dem.

Vem tror att socialdemokraterna kommer att sänka skatten för pensionärer? Snarare kommer de nog att höja skatten för dem som arbetar för att jämna ut skillnaderna.

Sanningen är den att Allianregeringen har sänkt skatten för pensionärer tre gånger under denna mandatperiod och kommer att göra det igen vid årsskiftet om de får förnyat förtroende. Vilken socialdemokratisk regering har sänkt skatten för pensionärer?

Alliansregeringen har satsat på arbetslinjen och sänkt skatten på arbete vilket har stor effekt för pensionärerna då pensionernas storlek är beroende av hur många som arbetar i Sverige. Detta vet socialdemokraterna men det är retoriskt omöjligt för dem att säga.

Andra bloggare: Marcus Bäckström, Kent Persson, Niels Groenewegwn

söndag 18 juli 2010

Pub i Kumla

Ett kul initiativ av några ölsugna kumlabor har skapat ett stort intresse på facebook samt diskussion i NA. Det som efterfrågas är en pub i Kumla för personer över 30 och visst är det en bra idé. Ett medborgarförslag har lämnats in där förslaget är att kommunen ska underlätta för en etablering.

Jag tycker idén med en pub för en mogen publik är bra men kanske inte att kommunen ska lägga sig i det hela. Kommunen ska inte driva pubar utan våra skattepengar ska gå till vård, skola och omsorg.

Att underlätta för företagare är dock kommunens uppgift och dit hör ju även de som driver en pub…

Intressant är vilken respons förslaget har skapat, 800 stamgäster borde få många entreprenörer i pubbranschen att lyfta på ögonbrynet. Jag hoppas nu, att om någon satsar, att kumlaborna förstår att en pub kräver sina gäster.

Detta är ju dilemmat i en liten stad. Alla vill ha affärer, restauranger och service men hur är gemene mans agerande när det väl gäller? Handlar vi i Kumla? Går vi på bio här? Nyttjar vi restaurangerna, frisörerna och andra lokala serviceinrättningar? Kollar vi om det vi söker finns i Kumla innan vi åker till Marieberg eller Örebro?

Mycket handlar också om att handlare och andra näringsidkare måste agera klokt i en liten stad. Jag tror att service och trevligt bemötande är den största konkurrensfaktorn.

fredag 16 juli 2010

Mer kan göras för företagandet

Idag publicerar NA en intressant artikel som Karl Hulterström på Svenskt Näringsliv har skrivit vilken handlar om hur olika politiker och företagare ser på företagande. Han skriver att vi politiker generellt har en ljusare bild av förutsättningarna för kommunens företag än vad företagarna tycker.

Han tar Kumla som exempel vad gäller skatter där nio av tio företagare i Kumla anser att sänkt skatt på arbete är en viktig åtgärd. Av oss politiker i Kumla anser dock endast en tredjedel att höga skatter på arbete är ett problem…

Karl Hulterström påpekar att kommunikationen mellan lokala politiker och näringslivet är viktigt. Dialog ökar förståelsen för företagens vardag och med den kunskapen kan företagsklimatet förbättras vilket i sin tur är en förutsättning för att länet ska utvecklas. Jag kan inte annat än att hälla med.

Vi i oppositionen har gång efter annan påpekat att just kommunikation med näringslivet i Kumla är viktigt. Vi vill skapa ett näringslivsråd som ska vara en plattform för just den dialog som efterfrågas i artikeln.

Idag gör Kumla Promotion ett bra arbete med träffar för företag i Kumla där även vi politiker och kommunen deltar. Problemet är att alla företag inte är med och att det är en envägskommunikation och inte en dialog på dessa möten.

I alla kommuner är dialog viktigt. I en liten kommun, som Kumla, är det än viktigare för oss politiker att ha en bra dialog samt kunskap om företagens förutsättningar och behov. Det är förödande att vi politiker tror att allt är frid och fröjd när företagen anser något helt annat.

torsdag 15 juli 2010

Anpassa verksamheten efter kundens behov

Mycket kan sägas om vad nyheter är enligt våra dagstidningar men nog är det oftast elände de skriver om. När de skriver om offentlig verksamhet är det mest när något har gått galet så det är med glädje jag idag i NA läste den positiva artikeln om Skebäcksgården i Örebro.

På Skebäcksgården, som är ett kommunalt särskilt boende för äldre, har de efter en undersökning bland de boende satsat på fler aktiviteter. De har en person anställd som samordnar aktiviteterna och de som bor på Skebäcksgården kan välja bland flera aktiviteter varje dag samt att även utflykter görs.

Personalen har insett att människor vill ha olika sorts aktiviteter vilket är mycket bra. Tidningsartikeln beskriver en s.k. parcykel som gör att de äldre får fysisk aktivitet samtidigt som de kan ta sig ut på ett annat sätt än tidigare.

Jag anser att all verksamhet som drivs med skattepengar ska vara bra och anpassas efter kundens behov. Det är positivt med nytänkande inom kommunal verksamhet och vi borde i Kumla lära av arbetssättet på Skebäcksgården.

onsdag 14 juli 2010

Vi löser inte fetman med högre skatt

Dagens NA skriver på ledarsidan att det vore bra med extra skatt på fett och socker. Jag håller inte med. Det är bättre med information, utbildning och mer rörelse i skolan för att på sikt komma tillrätta med fetman.

På kort sikt måste sjukvården ta sitt ansvar. Här har Örebro läns landsting en hemläxa att göra vilket vi moderater har på våran "att-göra-lista" när vi ta över landstinget.

Folkhälsa är viktigt och det gäller att börja tidigt exempelvis med information till blivande föräldrar. Sedan måste förskola och skola ta vid med bra kost, rörelse och utbildning.

När det gäller folkhälsa är det mycket som ingår och jag anser att det är viktigt att vi tänker förebyggande. Det gäller att vi planerar våra kommuner så att människor lätt kan gå och cykla. Vi ska också ha områden där man kan motionera och där det finns möjlighet till rekreation. I Kumla har vi stora möjligheter att cykla och gå både för att ta oss till och från på de flesta ställen och för rekreation. Vad vi behöver göra är dock att se över våra cykelbanor de på många ställen är otydliga.

Kommunerna ska stötta föreningslivet som aktiverar barn, ungdomar och andra till rörelse och motion. Här är det viktigt att på ett klokt sätt styra bidrag så att så många som möjligt lockas till fysisk aktivitet.

Förebyggande folkhälsa är också att människor känner sig trygga i vart de kan vända sig om de mår dåligt. Människor ska vara trygga med att de kommer fram till vårdcentralen, kommunen eller socialtjästen när de så behöver. Här finns mer att göra.

Der vore bra om människor, på alla vårdcentraler, kunde boka tid för en hälsokontroll. Det kan man på vårdcentralen i Pålsboda. Jag tror att det skulle kunna vara en bra förebyggande åtgärd om människor kunde få diskutera med en sjuksköterska eller läkare hur de kan förbättra sin hälsa.

Jag anser att vi alla har ett ansvar för folkhälsan. Skolan ska ta sin del, samhällsplanerarna sin del, sjukvården och myndigheter sin del och tidningarna sin del. Men framför allt har vi var och en ett ansvar att ta hand om vår egen hälsa och för detta krävs information och kunskap.

Andra bloggare: Anki Sundin

tisdag 13 juli 2010

Fortsätt arbetslinjen

Det tog skruv hos Dan-Åke Moberg här om dagen när vi moderater gick ut och sa att vi är det enda arbetarpartiet…

Lågkonjunktur till trots har vi nu högre sysselsättning än 2006. Likaså kan det konstateras att ungdomsarbetslösheten inte är så hög som den verkar beroende på sättet man mäter på (numera är heltidsstuderande som söker ett deltidsjobb arbetslösa).

Att mer måste göras för att få fler i jobb och att det även gäller unga är vi moderater full medvetna om. Att höja bidrag och göra det dyrare att anställa är dock FEL. En fortsatt arbetslinje gynnar alla. Fler som jobbar innebär mer pengar till staten i form av skatteintäkter vilket gör att bra insatser kan göras för dem som behöver hjälp, sjuka och arbetslösa.

Jag tror inte att många av dem som varit sjukskrivna länge och de som varit arbetslösa länge håller med Dan-Åke Moberg i hans verklighetsbeskrivning. Det är så att många människor fått hjälp tillbaka i och med de förändringar som Alliansregeringen har infört.

Många sjuka har äntligen fått möjlighet att jobba 100% av sin förmåga och många som varit arbetslösa har fått jobb exempelvis inom den nya sektor som avdraget för hushållsnära tjänster har skapat.

De nya reglerna straffar inte de hjälper. Till skillnad från S tar Allianregeringen tag i problem och gömmer dem inte genom att låsa in människor i förtidspensioneringar och arbetsmarknadsåtgärder som inte leder till jobb.

onsdag 7 juli 2010

S och sanningen

Socialdemokraterna presenterade igår en rapport rörande svensk arbetsmarknad där det har smugit sig in några felaktigheter…

Det påstås exempelvis att moderaterna vill införa en obligatorisk A-kassa, vilket är fel. Den utredning som föreslog detta har avvisats, bland annat på grund av att avgifterna skulle bli för höga för låg- och medelinkomsttagare. Vi moderater värnar tryggheten på arbetsmarknaden och kommer inte att medverka till de kraftiga avgiftshöjningar som Socialdemokraterna påstår.

Varför påstår S ständigt och jämt saker om oss moderater som inte är sanna? Kan de inte läsa våra förslag? Eller är det så att de inte förstår skillnaden mellan förslag i en utredning och vad partier sedan tycker? Varför bemöter de inte det vi föreslår istället för att bemöta sådant vi inte föreslår?

Sanningen är den att vi moderater är för att alla ska ha en god trygghet vid såväl arbetslöshet som sjukdom. En parlamentarisk utredning är tillsatt, i den finns även den tidigare LO-medarbetaren Irene Wennemo, som senast i maj 2013 lämna förslag till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar.

Vi moderater värnar arbetslinjen och statistik från 2008 och 2009 visar att vi har stigande reallöner i Sverige. Verkligheten visar att socialdemokraternas påstående om att arbetslinjen tvingar fram lägre löner är felaktig.

Det måste vara jobbigt att vara sosse när den borgerliga politiken bevisligen fungerar. Det är säkert trist att inte längre vara största parti i opinionen och inte ha förslagen som går hem bland väljarna. Men i desperation ta till lögner för att svartmåla motståndarna hör enligt min mening inte hemma i politiken.

måndag 5 juli 2010

Välj M för ekonomins skull

En ny kampanj lanseras av moderaterna centralt – Jag röstar på moderaterna för jag vill ha ordning på Sveriges ekonomi!

Det är en medveten kopia på en kampanj som S drev 1985 då det var en trendig yuppie med hund i en sportbil som sa att han röstade på S. Då skulle kampanjen spegla det faktum att alla sorters människor röstade på S…

Kampanjen vi drar igång ska spegla att moderaterna nu är ett stort parti, för alla sorts människor och att det är vi som har både koll och förtroendet bland svenska folket att sköta ekonomin.

För egen del drar jag parallellen till Kumla. Vill man ha ordning på Kumlas ekonomi bör man rösta på oss moderater.

Med fortsatt S-styre i Kumla kommer ekonomin snart att börja blöda. När lånekarusellen drar igång i samband med det nya badet kommer det krävas krafttag för att hålla ordning på ekonomin. Efter många år med bra kommunal ekonomi, som bottnar i försäljning av energibolaget, stundar nu bistrare tider vilket S har svårt att inse.

I Kumla prioriterar S byggande av nya fina hus före kvalité i vård, skola och omsorg. Det är inte bra för kumlaborna och förödande för den kommunala ekonomin.

söndag 4 juli 2010

Sveriges enda arbetarparti

Idag i Almedalen på Gotland var det moderaternas dag och i sitt tal pratade Fredrik Reinfeldt om oss moderater som Sveriges enda arbetarparti. Det är kacksigt men sant!

Det är endast moderaterna som vill göra det möjligt för alla att arbeta. Det är endast moderaterna som sänker skatt på arbete, satar på utbildning för alla och det är vi som vill underlätta för företagande.

Socialdemokraternas förslag gynnar inte arbete. Färre unga kommer att få jobb då de förslår höjda skatter för att anställa unga. Många företag kommer att läggas ner och massor med människor bli arbetslösa då S vill ta bort RUT och ROT. Detta innebär att vita jobb blir svarta igen och att människor går miste om den trygghet som ett riktigt jobb innebär.

Socialdemokareterna är emot mångfald och nytänkande vilket hämmar löneutveckling för offentligt anställda. Socialdemokraterna kommer att höja skatter vilket hämmar benägenheten att jobba. Socialdemokraterna ska regera ihop med V och MP, enigheten är osäker och regeringsdugliheten obefintlig. Detta missgynnar Sverige när vi är på väg ur en lågkonjunktur där stabilitet är viktigt.

Socialdemokraterna vill ha tillbaka bidragssamhället. Vi moderater vill fortsätta arbetslinjen. Det ska vara lönsamt att arbeta, det ska vara möjligt för alla att få en bra utbildning och det ska vara enkelt att starta och driva företag i Sverige.

Socialdemokraterna har spelat ut sin roll som arbetarparti.
I dagens Sverige krävs det vidsynta idéer och nytänkande för att jobben ska komma. I dagens Sverige är det Alliansen som står för framtidens idéer och trygga stadsfinanser två ingredienser som är en förutsättning för jobbtillväxt.

lördag 3 juli 2010

Stolt moderat

Socialdemokraterna, Moberg och Hansson, i Kumla bloggar och jag följer med intresse vad de skriver. (Lite elakt kan jag konstatera att uppgiften inte är speciellt ansträngande då de sällan skriver.)

I herr Mobergs senaste inlägg skriver han att han är en stolt socialdemokrat och jag kontrar med att jag är en stolt moderat!

Moberg radar upp ett antal saker som han är stolt över att S har åstadkommit. Han insinuerar att någon semester hade vi inte fått om inte S hade styrt Sverige… Tror han på det?

S ska fortsätta bygga ett rättvist land där alla får plats. I mitt stilla sinne undrar jag hur många år ett parti ska få på sig? Efter att ha styrt Sverige under så många år borde väl allt vara bra nu.

Moberg är stolt över alla investeringar som kommunen gjort utan att låna pengar. Må så vara att kommunens så kallade moder inte har lånat pengar, men våra bolag har lån upp över öronen… Men detta vill inte S prata om. Det faktum att vi lånat så mycket att nya lån, till bad mm kan bli svåra att få, det pratar inte S i Kumla om.

Det enda Moberg inte är stolt över är att det i Kumla finns moderater!
Ja det är nog svårt för en insomnande socialdemokrati att det finns en opposition i Kumla! Det är nog svårt för S att få mothugg på sina förslag och att vi i oppositionen har andra förslag på hur saker kan göras. Att det dessutom finns en folklig opinion måste vara svårast av allt.

torsdag 1 juli 2010

S hindrar företagsamheten i Kumla

Kumla anses av många som en kommun i framkant. Vi har positiva siffror på inflyttning och i olika undersökningar om företagsklimat ligger Kumla bra till. Många företagare är nöjda med bemötande, snabbhet och service från kommunens sida vilket är viktigt för en liten kommun.

Jag håller med om mycket av den beskrivningen och är i det avseendet stolt över att vara kumlabo. Samtidigt ser jag en stor potential till förbättring som tyvärr inte är möjlig med dagens politiska majoritet.

Kumla har dåliga siffror vad gäller nyföretagande och antalet företagsamma individer. Till stor del beror detta på hur kommunen hanterar alternativ i välfärden, hur kommunen envist håller fast i verksamheter som andra skulle kunna sköta och hur satsningen är på entreprenörskap i skolan.

Det är ur de små företagen som jobben kommer. Det är företagsamma individer med idéer och engagemang som kommunen i sitt agerande kan uppmuntra. Exempelvis kan en förändrad upphandling inom kommunen ge mindre lokala aktörer chansen att vara med och lägga anbud. Entreprenörer skulle kunna tillåtas driva camping, gym och caféer som idag drivs i kommunal regi. Kommunen skulle kunna vara positiva till att släppa in andra aktörer att starta och driva verksamhet inom välfärden, exempelvis förskolor och skolor.

Attityden från socialdemokraterna i Kumla, att Kumla kommun bäst sköter allt själv, hämmar företagandet i Kumla. Utan en positiv attityd och välkomnande inställning från kommunens sida kommer inte ett enda privat alternativ, entreprenad eller annan alternativ driftsform, att fungera i vår kommun.

För mig är alternativ i välfärden viktigt eftersom människor är olika. Det som passar den ena kanske inte passar den andra och därför är det viktigt att olika valmöjligheter finns. Exempelvis vill jag göra det möjligt för dem som behöver hemtjänst i Kumla att välja mellan olika utförare. För mig är det självklart att var och en som behöver hjälp ska kunna påverka vem som kommer hem och utför hjälpen. Till detta säger socialdemokraterna nej och därmed hämmar de företagsamheten i Kumla.

En kommun som satsar på företagsamhet börjar i skolan. Samarbetet mellan lokala företag och skolan är viktigt samt att uppmuntra barn till entreprenörskap och att ta tillvara på sina idéer. De kommuner som aktivt jobbar med entreprenörskap i skolan har större andel unga företagare och detta hänger sedan kvar när de unga blir äldre.

Det finns stora möjligheter för en positiv utveckling av företagandet i Kumla. Förutsättningen är att det blir en ny majoritet i Stadshuset.