onsdag 15 december 2010

Örebroare

Idag valde Kommunfullmäktige i Örebro in mig och många andra till styrelser och nämnder i kommunen. Den politiska situationen i Örebro är mist sagt speciell. Vi kommer nu ha ett 7-parti-styre under en tid av minst två månader i väntan på beskedet om huruvida det blir omval eller inte. Sannolikheten för omval är stor och det är därför säkerligen så att det styre av Örebro som vi har valt idag kommer att verka fram till sommaren.

Jag tror att vi alla tar uppgiften med insikt om komplexiteten i uppdraget den kommande tiden men också med inställningen att vi måste göra det bästa för Örebro. En kommun måste styras och vi politiker måste ta vårt ansvar.

Att samarbeta över partigränserna tror jag är nyttigt och kan säkert på kort och lång sikt vara positivt för det politiska klimatet i Örebro.

Idag fastställdes en gemensam budget som blir grunden i vårt arbete och det är lika många politiker från de båda blocken i styrelser och nämnder. Någon speciell debatt i Fullmäktige blir det säkert inte då Sverigedemokraterna är den enda oppositinen vi kommer att ha. SD gör enligt min mening ett svagt intryck och verkar mest haka upp sig på detaljer.

Det är med stolthet och en stor portion ödmjukhet jag från årsskiftet tar mig an uppgiften att vara ett av två Kommunalråd att representera Moderaterna under den kommande mandatperioden. Jag kommer att arbeta med skolfrågor och bl. a vara vice ordförande i Gymnasienämnden. Jag ser fram emot att lära mig mer om Örebro, dess skolor och framför allt att träffa personal och elever för att höra hur vi tillsammans kan verka för en bättre skola i Örebro kommun.

Jag ser också fram emot att jobba tillsammans med moderaterna i Örebro. Stämningen i den moderata gruppen är bra, det finns massor av genuin kompetens och min uppfattning är att alla ser fram emot att i positiv anda jobba för moderat politik i Örebro kommun. Vi ser nu framåt och vi är många moderater som hoppas på omval och på det kampanjarbete som blir följden av det.

Men nu är det snart Jullov. För egen del packar jag ikväll ihop mitt hem i Kumla för att imorgon installera mig i min nya lägenhet i Örebro. Internetuppkopplingen verkar ta ett tag att få ordning på så det blir troligen ett uppehåll i skrivandet på denna blogg.

torsdag 2 december 2010

Sjukvårdens utmaningar

Svensk sjukvård står inför ett antal utmaningar som vi politiker måste skapa förutsättningar för den allmänna verksamheten att möta.

En utmaning är att dagens och framtidens patienter är mer krävande än gårdagens patienter. Sjukvården måste anpassa sig till patienter som är mer kompetenta och vana att röra sig mellan olika system. Detta innebär att sjukvården måste kunna möta patienter med krav och synpunkter. Det kommer att bli vanligare att patienter reagerar och snabbt skapar opinion via social medier.

Teknikutvecklingen och nya mediciner ger sjukvården stora möjligheter till nya metoder för behandling vilket är positivt och bra för människor. Nackdelen är att det blir dyrt och att vi måste prioritera. Här kommer även konkurrensen mellan olika sjukhus in där det gäller att hänga med för att locka till sig patienter.

Det allmänna kommer att behöva vänja sig vid, och skapa kompetens för, att bli beställare och finansiär istället för att endast vara utförare av sjukvård. Vårdval och lagen om valfrihet öppnar upp för detta och det bejakar vi moderater, därför att vi anser att det är bra för människor.

En annan utmaning är pandemier, multiresistenta bakterier och gamla lokaler. I förlängningen kan detta innebära att vi kanske måste ta beslut om att hela sjukhus ska stängas.

Utvecklingen går mot en större specialisering av våra sjukhus samtidigt som vi kommer att få ett stort kompetenstapp när stora grupper av anställda går i pension. Risken är stor att vi får en total sänkning av kompetensen.

Kvalitén är nyckeln. Den allmänna sjukvården måste mäta mer, redovisa tydligare, vara en bra beställare och följa upp sina mål.

Allt detta är utmaningar för sjukvården som måste hanteras. Viktigt blir att ha kontroll och styrka i ekonomin samt att resultaten av insatserna svarar mot beställning och kostnad.

För att klara sjukvårdens uppdrag krävs politiker som vågar ta beslut. Det krävs också en konstruktiv diskussion med personalen. Jag anser att personalen är sjukvårdens största resurs som måste få inflytande, möjligheter och uppskattning.

onsdag 1 december 2010

Demokratins baksida

I dagens NA kan vi läsa om Sander Keller som mot sin vilja blivit nominerad på Sverigedemokraternas kommunlista i Kumla. För Sander är detta självklart ett problem. Han måste enligt konstens alla regler avsäga sig ”uppdraget” och får en, säkert oönskad, publicitet kring sin person.

Nu vet jag att Sander klara formaliteterna då hans mor är politiskt aktiv och kan hjälpa till i kontakten med den okända värld som detta är för många människor.

Situationen beskriver demokratins baksida. Du kan, om det politiska partiet så tillåter, skriva till personer på en lista i kommunvalet och därmed få in personen i Fullmäktige. Allt detta utan att personen i fråga är tillfrågad.

Ett parti kan också välja att inte göra detta möjligt genom att spärra listan från personer som inte är registrerade/valbara för partiet. Så gör exempelvis vi moderater – vi godkänner våra kandidater och därmed kan ingen utomstående råka bli nominerad som moderat.

SD, som inte har så många kandidater på sina listor, resonerar annorlunda och möjliggör för utomstående att bli nominerade i deras namn. Det innebär självklart en möjlighet för nya att komma in i politiken men också en risk att partiet får in ovilliga kandidater. För den enskilde kan agerandet innebära ett klart olustigt inslag i vardagen.

tisdag 30 november 2010

Plan för Kumla

Idag har vi som sitter i Kommunstyrelsens arbetsutskott skickat förslaget om Översiktsplan för Kumla vidare till Kommunstyrelsen som i sin tur kommer att skicka planen för beslut i Fullmäktige. Denna plan är ett viktigt dokument som berör hela kommunens utveckling och beskriver vad vi ska göra var.

Planen har diskuterats sedan i våras och nu i elfte timmen har jag stöttat ett förslag från Centerpartiet om att stoppa den stora expansionen i Sånnersta/Brånsta. Anledningen är bland annat folkstormen bland dem som bor i området. Vi vill liksom de värna om den unika landsbygden, om åkermarken och den fina by bebyggelsen.

De 800 bostäderna som planeras vill vi minska till 80! De nya bostäderna föreslår vi ska byggas genom en förtätning efter befintliga vägar. Vi säger alltså nej till stora områden med villor i Brånsta och vill istället att fler bostäder ska byggas på andra ställen i kommunen.

Socialdemokraterna blev inte speciellt glada över detta förslag. De hade hoppats på en enighet kring expansionen österut men så blir det inte. Vi lyssnar på människor och vi tror att Kumla på lång sikt kan expandera på många andra ställen än just i Sånnersta/Brånsta.

lördag 27 november 2010

Miljövänligare Kumla på G

En glad miljönyhet rapporterades i NA igår. Äntligen kommer Kumlaborna kunna sortera matavfall och därmed bidra positivt till miljön. Idag bränns alla sopor i Kumla vilket ger oss värme och kan tyckas vara bra men det känns nog bakvänt för de flesta att inte, som de flesta andra kommuner, ta tillvara på matavfall.

Nu får vi den möjligheten och det är på tiden. Kommunen har nya mål som säger att avfallsmängden ska gå ner per invånare och då måste vi börja sortera. Bruna tunnor ska marknadsföras där matavfall ska sorteras för att bli råvara till biogas i Kumla.

S vill så småningom bygga mottagning i Kumla och tills denna är klar ska innehållet från de bruna tunnorna köras till Örebro. För oss moderater är detta fel tänkt – vi vill investera tidigare då vi har tilltro till Kumlabornas vilja att värna miljön. I det budgetförslag vi lade fram den 15/11 satsar vi på investeringen år 2013 medan S väntar.

måndag 22 november 2010

Ny i Landstinget

Idag sammanträder Landstingsfullmäktige för första gången för mandatperioden. Det är många nya ledamöter på plats, varav jag är en, och mötet domineras av val till styrelser och nämnder samt ny organisation.

I dagens NA rapporteras om vårdköerna i länet. Detta är ett område som Alliansregeringen prioriterar och sporrar till förbättring för människor genom att fördela pengar till de Landsting som gör bra ifrån sig. Tidigare har Örebro läns landsting fått del av dessa pengar men för 2010 ser det sämre ut. Det är ett misslyckande för den sittande S-majoriteten. S prioriterar inte vårdgarantin och då blir resultatet därefter.

En ny organisation börjar gälla från årsskiftet vilket vi ställer oss bakom. Att ha en bra och effektiv organisation är väsentligt i alla verksamheter och speciellt när finansieringen sker via skattemedel. Det är nu viktigt att nämnderna för verksamheten framåt och får mandat att ta beslut.

För oss moderater är brukaren/patenten/medborgaren den som ska vara i fokus i all politisk verksamhet. I Landstingets mastodontorganisation måste vi alltid se till människors bästa. Vi måste ständigt ifrågasätta relevansen i politiska beslut. Exempelvis måste vi fundera på vad en ny organisation tillför för nytta för patienten. Hur ser vi till att rätt vård erbjuds i rätt tid? Hur ser vi till att alla människor bemöts på ett bra sätt? Hur säkerhetsställer vi jämlik vård?

Landstingsuppdraget är nytt och frågorna är många. Jag ser fram emot att lära mer och att jobba för moderata visioner.

söndag 21 november 2010

Företagsklimatet i Kumla

I fredags hade Svenskt Näringsliv tillsammans med Företagarna bjudit in till dialog med Kumlas politiker. Ett par företagare var också på plats och jag tycker att det blev en bra diskussion.

Företagen efterfrågar dialog och vi politiker, faktiskt även S, tycker också att det är viktigt. Vi i oppositionen har under många år efterfrågat ett forum där företag och kommunledning kan samverka för Kumlas bästa. S har hela tiden motsatt sig detta. På mötet, där Annica Eriksson representerade S, såg jag en öppning för fortsatt diskussion vilket är bra.

S påtalar att de gärna tillvaratar alla initiativ från företagen i Kumla – Bra men jag ifrågasätter synsättet. Det är precis som om S fråntar sig ansvaret. Det är OK att agera om andra vill att man ska agera men att själv ta initiativ och driva på är inte aktuellt!

De kommuner som aktivt och strategiskt jobbar med näringslivsfrågor får resultat. Där tjänstemän finns med och driver på blir klimatet mer positivt och företagarna känner drivet i kommunen. Våra grannkommuner Hallsberg och Askersund är bra exempel på detta.

Det går en skarp linje mellan mitt sätt att se på en företagsvänlig kommun och inställningen som S i Kumla har. Jag ser gärna att det som skattefinansieras konkurrensutsätts, S säger nej. Jag ser alternativ och mångfald som en möjlighet till kvalitetshöjning medan S verkar se det som ett hot. Jag vill utöka möjligheten för företagen att växa genom förändringar i kommunens agerande medan S är mycket tveksamma till detta.

Att företag skulle kunna vara ett alternativ till kommunal hemtjänst är för mig självklart. Att dela upp det som kommunen handlar upp av varor och tjänster i mindre delar så att lokala företag har möjlighet att offerera är för mig självklart.

Jag önskar samtal där företagen kommer till tals med beskrivning av sina behov och idéer för hur Kumla kan bli en bättre kommun att driva företag i. Jag önskar dialog och samarbete mellan skola och företag så att våra barn lär sig mer om företagen i Kumla. Jag vill att företag och kommun tillsammans ska jobba för att få fram fler praktikplatser åt människor som hamnat långt ifrån arbetsmarknaden.

Jag hoppas på en fortsatt dialog som kan ge synergieffekter vilka gör att förutsättningarna förbättras för både små och stora företag i Kumla.

onsdag 17 november 2010

Trygghet

Igår deltog jag på ett seminarium i Örebro om trygghet ”Från kris till kreativitet” arrangerat av projektet Ljus Stad och NA. Det var ett bra initiativ där flera berättade om sitt engagemang och huvudtalaren Monica Säter pratade om hur man ljussätter en stad. Mitt bidrag var att tala om moderaternas syn på trygghet.

För att ta tillbaka tryggheten i Örebro måste vi jobba många olika sätt och på många olika plan. Det är viktigt att vi får ett engagemang på både kort och lång sikt. Tyvärr finns det inga snabba lösningar i det här. Vi kan göra bra saker nu men främst handlar det om att ändra saker på lång sikt för att skapa trygghet

Det handlar om att ”skapa” trygga människor och jag tror att en trygg uppväxt, en bra skola och ett samhälle som snabbt regerar när barn och ungdomar hamnar på glid har stor betydelse för hur man uppfattar samhället och hur trygg man blir i livet.

Vi måste börja med barnen och skapa trygghet för dem. Alltså börja från början, redan i förskolan och skolan med ett förebyggande arbete. Det gäller att arbeta med våra barns värderingar. Där har skolan en roll men alla vuxna måste inse att de har ett ansvar. Barn ska tidigt lära sig var gränsen går, vad som är rätt och fel, hur man behandlar sina medmänniskor och att det är OK att vara olika.

Idrottsrörelsen och andra fritidsverksamheter har en viktig roll. De bidrar, inte bara till att barn har en meningsfull fritid, utan också till att skapa normer. Här lär sig barn om lagspel och att respektera regler, och här hittar ofta barn bra förebilder i andra vuxna.

Som vuxna har vi ett speciellt ansvar i att vara en motvikt. Vi har ansvar att stå upp för våra värderingar, att säga stopp och att påvisa annat agerande.

Vi tar alla starkt avstånd från våldtäkt - Det som hänt och fortsatt händer i Örebro bidrar till att många kvinnor inte vågar gå ut och öppet talat om att de känner sig otrygga. Vi måste visa att vi tar deras oro på allvar.

Polisen har gjort en fantastisk insats och gripit vad det verkar en serievåldtäktsman vilket har lugnat staden betydligt. Men tyvärr får vi fortsatt rapporter om nya våldtäkter. Det är väsentligt med ett samarbete mellan polis, sjukvård och sociala myndigheter för att bemöta de drabbade kvinnorna på bästa sätt.

Samtidigt ska vi komma ihåg det stora mörkertal som finns när det gäller våld och våldtäkter. Det mesta av våldet och flesta våldtäkterna sker hemma bakom stängda dörrar.

Vi ska inte skrämma upp människor även om de kan vara klokt att råda kvinnor att vara försiktiga när det är ute sent på nätterna. Klokt är också att påtala risken med att inleda en relation med fel man.

Ett tryggt samhälle ska kunna svara på, hur vi stöttar människor som hamnat i fel relationer, hur vi hjälper dem som brukar våld och hur vi hjälper de som indirekt drabbats av våld. Det finns mycket kunskap på dessa områden och jag anser att vi måste se till att använda den kunskapen. Vi måste stötta olika verksamheter som kvinnohus, mansmottagningar mm. För mig är det viktigt med samarbete och förebyggande insatser – Här har polis, sociala myndigheter och sjukvården mycket att bidra med.

För att öka tryggheten här och nu är det viktigt att vi exempelvis rensar upp från buskage mm. Vi ska identifiera otrygga stråk och platser, snabbt göra nödvändiga åtgärder och satsa på mer belysning. Vi ska se till att kommunens personal, som måste röra sig ute när det är mörkt, känner sig trygga. Vi ska ha en bra dialog med polisen, diskutera om vi ska ha fler §3områden där privata vakter får patrullera och framförallt ska vi ha en dialog och diskussion med det civila samhället om vad kommunen ska göra för att stötta upp

Mycket av detta pågår just nu och det är bra, alla goda krafter behövs.

Viktigt är att vi tillsammans tar tillvara på det stora engagemang som finns i Örebro idag och ser till att det får effekt även på lång sikt.

S:s styrning av Kumla

Kumla är på många sätt en speciell kommun. Alltid styrd av S och trots detta en kommun med gott rykte, inflyttning och nya företagsetableringar. Vi har också våra problem med skolan och jag spår att kommunen snart kommer hamna i en ekonomisk svacka pga för idogt investerande.

Vad som har fascinerat mig under den tid jag har haft insyn i maktens inre, via mitt uppdrag som Oppositionsråd, är det konstiga sätt som S styr kommunen på. De har i stort sett inga nedskrivna visioner eller strategier om vad de vill med Kumla utan det som de tar fram är skrivet av tjänstemän som efter år av träning självklart skriver så att det passar majoriteten.

När S kommer med förslag på vad de vill göra sker det via motioner som de lämnar in till Fullmäktige. Så kan man göra men det blir automatiskt en tröghet i systemet. En motion ska först godkännas av Fullmäktige, skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott för att därefter skickas till tjänstemännen för svar och behandling. När det är gjort vandrar motionen hela vägen tillbaka för att till slut landa i Fullmäktige igen för beslut.

S skapar på detta sätt otydlighet och tröghet i systemet. Det verkar nästan som om de lämnar över styrningen av kommunen till tjänstemännen…

Det senaste exemplet är en motion där Lennart Eriksson föreslår ”Att kommunen fattar beslut att vi deltar i det fortsatta arbetet tillsammans med övriga kommuner, för att nå en framtida miljövänlig sophantering.”

Jag förstår inte varför de inte bara lägger fram detta som ett förslag/ärende direkt till Kommunstyrelsen, om det nu verkligen behövs när arbetet redan pågår….

måndag 15 november 2010

Rapport från budgetfullmäktige

Efter att kommunens ekonomichef har inlett med en övergripande bild av den budget som presenteras börjar den politiska inledningsrundan i Kumlas fullmäktige.

Lennart Eriksson (S) inleder med att han känner sig nöjd med att vara socialdemokrat i Kumla. Han reserverar sig, som brukligt är de senaste åren, mot den eländiga regeringens eventuella påhitt. Sedan följer vanliga floskler och han skyller t.o.m. Kumlas underskott på regeringen trots att vi fått 20 miljoner extra under 2010!

S ändrar inte på politiken – nej vi märker det! De har en tradition att bestämma över människor liv och det ska de inte ändra på. Det finns varken nytänkande eller visioner.

Mats Hellgren (M) är näste man i talarstolen. Han påtalar att satsningen på bad stoppar satsningar i kärnverksamheten. Kommunen behöver låna massor med pengar framöver vilket kommer att få verkningar för barn och gamla.

Christina Örnebjär (FP) pratar om hur hon vill arbeta för att människor ska välja Kumla före andra kommuner. Hon menar att människor tittar på vård, skola och omsorg i sitt val av bostadsort. Christina vill ha fler förskollärare i förskolan och förse personalen med kläder för utomhusbruk så att barnen får vara ute mycket. Varje människa är unika och det ska vara en självklarhet att få välja.

Katarina Hansson (S) tackar kumlabor för förtroendet och anklagar Alliansregeringen för att sänka skatten bara för dem som tjänar mest! Hon vill gärna satsa på vård, skola och omsorg men anser att regeringen hindrar henne från detta… Ta ansvar Hansson! Du fick 20 miljoner extra från regeringen under 2010 men valde att bygga bad! Frågan är om fru Hansson verkligen menar att personalen är av större betydelse än brukarna?

Per Holm (KD) påpekar även han att badet tränger undan annat. Han manar S till att komma tillbaka till verkligheten och inse att allt inte är rosenrött i Kumla kommun. Per vill bjuda in andra att bidra med verksamhet som finansieras via skatten.

Jan Engman (C) vill starta projektering av nytt vårdboende omgående och Mats Gunnarsson (MP) anser att S bör kunna anställa en miljöstrateg.

Vänsterns Elisabeth Berglund påtalar även hon att kommunal personal är vår främsta resurs och anser att det civila samhället är kommunen…

söndag 14 november 2010

S och revisionen

Imorgon, måndag, är det bugdetfullmäktige i Kumla. Då ska val av ledamöter för den kommande perioden göras och budgeten för 2011 diskuteras.

För mig blir det en speciell tillställning då jag kommer att följa diskussionen från åskådarplats. (Jag har avsagt min plats i Kumlas Fullmäktige som följd av flytt till och nya uppdrag i Örebro kommun.)

Min gissning är att S som vanligt kommer att påtalar sin förträfflighet och skylla allt elände på Alliansregeringen. I dagen NA kan man på debattsidan läsa om oppositionens åsikt om läget i Kumla kommun och förutsättningarna inför året och åren som kommer.

Jag har påtalat det förut, och gör det igen, att Kumla kommun bygger ett bad som ger stor effekt i hela den kommunala verksamheten. Vi får alla förhålla oss till denna stora investering och pengar till så mycket annat finns inte… Jag tror att debatten imorgon till stor del kommer kretsa kring badet och effekten av den prioritering som S gör.

Jag har tidigare skrivit om att S höjer kostnaden för politiken i Kumla och nu har ytterligare ett anmärkningsvärt förslag dykt upp. Imorgon kommer S att föreslå att de ska ha uppdraget som ordförande i revisionen. I de allra flesta kommuner är det oppositionen har denna post och så har det varit även i Kumla. Nu vill S ändra på detta och jag antar att de på detta sätt tror att de ska få kontroll över revisionens arbete.

Anders Svärd (C) har på ett bra sätt varit ordförande i revisionen. Det krävs en person som kan den kommunala organisationen och förstår politikens roll. Det krävs integritet och pondus för detta uppdrag som innebär att man fristående från politiken ska granska kommunens verksamhet.

S i Kumla verkar vara av åsikten att politiken ska styra revisionen. S är irriterade över det som revisionen väljer att göra, trots att allt som revisionen gör sker i enighet, och de verkar vara av åsikten att revisionen ska granska det som S anser att de ska granska.

Jag anser att det ur demokratisk synvinkel är förkastligt att majoriteten innehar ordförandeposten i revisionen.

onsdag 10 november 2010

Ökad kostnad för politik

I Kumla håller vi inom respektive politiskt parti just nu på med att fastställa vem som ska ha vilka politiska uppdrag. Processen föregås av förhandling inom respektive block om hur uppdragen ska fördelas per parti. Beslut tas på Fullmäktige på måndag.

Det anmärkningsvärda i år är att det stora styrande partiet socialdemokraterna bestämmer att kostnaden för den politiska organisationen ska öka. Först tar de beslut om att införa en gymnasienämnd med sju ordinarie ledamöter och idag fick vi reda på att de utökar styrelserna i de kommunala bolagen med två ledamöter per bolag.

Att en gymnasienämnd ska införas har vi vetat ett tag och det tycker vi i oppositionen är fel. Vi reserverade oss mot detta beslut då vi anser att gymnasiefrågorna kan skötas av Barn- och utbildningsnämnden. Kostnaden för att ha en extra nämnd var ett starkt argument för vårt ställningstagande. Vi kan också konstatera att det gymnaseutskott som idag hanterar gymnasiefrågorna i Kumla ställer in många av sina sammanträden eftersom ärendena är för få…

Att utöka antalet ledamöter i bolagen motiverar Lennart Eriksson med att fler vill vara med och att den socialdemokratiska gruppen har bestämt att det ska vara så.

Ja det är enkelt att vara socialdemokrat i Kumla. Tänk att bara kunna bestämma att några fler ska vara med, att några fler behöver ha ersättning eller att kunna lugna sina medlemmar med att erbjuda dem några extra uppdrag.

För mig som moderat är synsättet främmande. Jag kan snarare se att antalet politiker ska dras ner. Jag håller med Lennart Eriksson som anser att demokratin måste få kosta men för mig finns det en gräns.

Vad kommer gymnasienämnden att göra för nytta? Vad är det de ska göra som inte Barn- och utbildningsnämnden klarar av? Varför ska de kommunala bolagen utöka sina styrelser? Vad ska två extra ledamöter tillföra?

För mig är det magstarkt att utöka den politiska organisationen när förvaltningarna sliter för att klara sin verksamhet. För mig är det viktigare att tillföra resurser i kommunens kärnverksamhet än att vi politiker ska få några fler poster att strida om!

söndag 7 november 2010

Kumla i fokus

Den senaste tiden har det varit flera rapporter om Kumla i nationell media. En god vän undrade om Kumla medvetet satsar på att lobba mot riksmedia för att sätta kommunen på kartan.… Jag tror inte att det finns någon samlad strategi utan att det som sker är resultatet av olika krafter som agerar och att en del av det som händer i Kumla är intressant även för hela Sverige.

Förra veckan var det eländet på Kungsgården. Alla som läst, sett och hört förfäras och det pratas mycket om det som har hänt. I detta fall är man inte stolt över att vara Kumlabo. Jag ger dock en stor eloge till kommunens tjänstemän, Rosenkrans, Lundholm och Carlsson, samt till Socialnämndens ordförande Gunnel Kask, för bra agerande när det hela uppdagades.

En viktig diskussion har startat. Den handlar om hur personal agerar, hur de pratar och behandlar människor som av olika anledningar är beroende av att bo och ta hjälp av kommunal omsorg. Den viktiga frågan om bemötande ska enligt min mening ständigt vara aktuell inom all vård och omsorg.

För några veckor sedan var konsten i centrum i form av Anders Fast och hans nya galleri i Örsta. Denna fantastiska satsning sätter verkligen Kumla på kartan på ett positivt sätt. Nu är det bara för resten av näringslivet att haka på och göra det bästa för att dra nytta av de människor som ”vallfärdar” till kommunen för konstens skull.

Kulturen är viktig för människor. Vi behöver alla koppla av, få nya intryck och upplevelser för själen. Jag förordar mångfald även inom kultur. Det måste finnas något för alla och inte bara ”finkultur” som lockar några få.

Den senaste i raden av reportage i riksmedia kom i torsdags där Kumlanytt togs som ett gott exempel på lokal journalistik. Jag har sedan starten lovordat detta nytänk och den intressanta journalistik som Litzén m.fl. presterar i sin webbaserade nyhetskanal. Reportagen är lokala, aktuella, annorlunda och sevärda.

Mångfald är viktigt även när det gäller nyheter. Här gör Kumlanytt en bra insats för Kumla och det är bara att gratulera redaktionen till att detta uppmärksammas även utanför kommungränsen

tisdag 2 november 2010

Ny utmaning

Det är med stor glädje men också med ödmjukhet jag tar mig an det fina uppdraget att bli Kommunalråd för moderaterna i Örebro. Uppdraget är för mig en utmaning och det känns skönt att en enig moderatgrupp har sagt ja till att välkomna ”Kumlingen” till storstan!

Dagen har präglats av intervjuer, kommentarer och telefonsamtal. Alla har framfört gratulationer och sagt sig förstå att jag antar utmaningen. Det är några som har frågat hur det är tänkt att bli i Kumla men ingen har till mig uttryck ilska.

I Kumla håller den moderata gruppen på för full och förbereder val av kandidat till oppositionsrådsposten. Att vi som största borgerliga parti ska ha uppdraget är vår ambition men alla uppdrag som vi har att fördela ska förhandlas med de övriga partierna i Kumla.

Till de som undrar kan jag bara säga att det kommer att bli bra i Kumla. Vår politik ligger fast och vi har kandidater som kommer att klara detta utan problem. Som största oppositionsparti har vi ett stort ansvar att driva oppositionen i kommunen och det kommer vi att göra oavsett vem som leder den moderata gruppen.

Kumla är en fantastisk kommun med många möjligheter och vi kommer även fortsättningsvis att jobba stenhårt för god förvaltning av skattebetalarnas pengar, kvalité i välfärden och möjlighet för Kumlaborna att påverka den omsorg de behöver.

Fram till årsskiftet jobbar jag kvar som Oppositionsråd och Gruppledare i Kumla. Vi ska förbereda arbetet inför nästa mandatperiod både här och i Örebro så att starten på det nya året blir så bra som möjligt. Mitt bloggande fortsätter och kommer succesivt byta perspektiv från Kumla till Örebro.

lördag 30 oktober 2010

Jämlik sjukvård

Vi moderater har i hela valrörelsen pratat om hur viktigt det är att vården som människor får inte ska påverkas av vem man är eller var man bor. Idag tar NA upp detta i dagens ledare där de diskuterar kring medicinsk behandling av Alzheimersjuka.

Är man sjuk i Alzheimer finns det medicin som fördröjer sjukdomsförloppet och det säger sig självt att detta i längden spar kostnader och framför allt lidande. Men för oss som bor i Örebro län är chansen att få förskrivning av denna typ av mediciner liten. Här ligger Örebro läns landsting efter vilket är helt oacceptabelt!

När det gäller sjukvård är det viktigt att olika aktörer samarbetar och detta med individen i centrum. Det håller inte att sjukvårdens olika delar tänker i stuprör för att spara kostnader i den egna verksamheten. Vi moderater anser också att samarbete mellan privat och offentlig vård kan utvecklas och bli bättre i vårt län.

I Sverige har vi höga skatter och mycket av dessa pengar läggs på sjukvården. Det är av största vikt att dessa pengar används effektivt. Vi måste se till att människor får vård när de behöver vård och att människor i hela Sverige har tillgång till samma kvalitativa mediciner och behandlingar.

Det är orimligt att ha ett system som innebär att man måste ha turen att bo i rätt län eller region för att få den behandling som man behöver. Det kan vi inte kalla välfärd!

onsdag 27 oktober 2010

Släpp in volontärerna

Idag skriver Sanna Rayman i SvD ett intressant inlägg om det stora antalet volontärer som engagerar sig i välfärden i Tyskland. Hon påpekar att Sverige och Tyskland har helt olika uppbyggnad av välfärden. Tyskarna är av tradition är starkt skeptiska till att staten sköter omsorgen och endast 6% av vårdhemmen i Tyskland drivs i offentlig regi.

I den tyska välfärden sköts omsorgen av anställda men en stor mängd människor bidrar med frivilligt arbete som ger guldkant på tillvaron för människor inom välfärden. Sanna Rayman skriver att vi inte kan ta det tyska systemet rakt av men borde hämta inspiration och inse vad som är möjligt att åstadkomma.

I Sverige har vi en mentalitet, som förhoppningsvis är på tillbakagång, att det som drivs i offentlig regi är en garant för kvalité och många gånger ser man med misstänksamhet på de privata alternativen. Det volontära arbetet finns i Sverige men skulle kunna ges betydligt större och bättre förutsättningar. Det skulle uppmuntras mer och erkännas mer.

I Kumla har vi i oppositionen påtalat vikten av det frivilliga arbetet och velat ha ett bättre arbete från kommunens sida för att uppmuntra och stötta organisation för frivilligt arbete. Svaret från S var att det dyger och räcker bra med Väntjänsten. Vi håller med om stt Väntjänsten gör ett fantastiskt jobb men tror att fler skulle kunna uppmuntras till engagemang.

Jag tror att långt fler än bara äldre människor vill hjälpa till med att förgylla tillvaron för sina medmänniskor. Jag tror att yngre skulle kunna tänka sig att hjälpa till och jag tror även att andra än äldre skulle vilja ta emot hjälp från volontärer.

Idag utgör det frivilliga arbetet som unga människor utför mest av arbete inom idrottsrörelsen och kyrkan. Jag tror att mycket mer skulle kunna göras för att locka fler att hjälpa till på det sättet som tyskarna gör. Det frivilliga arbetet är inte bara till nytta för den som får hjälp utan ger mycket även för de som utför den. Att kunna finnas till hands, att göra någon glad och känna att man kan göra nytta för sina medmänniskor förgyller tillvaron även för volontären. Min vision är att det blir naturligt för människor i Sverige att engagera sig i ideelt arbete.

Jag tror att vi har mycket att vinna på att involvera volontärer mer i omsorgen. De ska inte utföra omsorgen utan leverera guldkanter som exempelvis promenader, samvaro och fritidssysslor. Effekten skulle bli friskare och gladare människor, större förståelse mellan generationer och mellan olika grupper i samhället.

Jag vill släppa in volontärerna på många områden och jag önskar en större acceptans för detta inom den svenska välfärden.

tisdag 26 oktober 2010

Värdig vård av våra äldre

Vad ska man säga om gårdagens rapportering på Kumlanytt och dagens i NA angående personal på Kungsgården i Kumla som betett sig extremt illa på arbetstid? Hur förklarar man för anhöriga? Hur kan man be om ursäkt till dem som blivit utsatta? Hur får man tillbaka förtroendet?

Själv får jag en klump i magen. Hur är detta möjligt i dagens samhälle när vi ständigt pratar om brukaren i centrum, värderingar i vården och utbildning för anställda?

Man kan undra huruvida samtal förs om respekt för våra medmänniskor? Hur hanteras frustrationen bland anställda? Hur följer man upp personalens arbete? Det är tungt och slitigt att arbeta inom vården, hur gör vi det möjligt för personalen att ventilera, bearbeta och förbättra sin situation?

För mig handlar det om trygghet och värdighet. Hamnar man på ett vårdboende som betalas med skattemedel måste vi kunna lita på att det är en bra verksamhet. Kommunen måste kunna garantera att de äldre behandlas med respekt. Det måste finnas en ledning som vet vad som pågår i verksamheten. Detta bygger på att det finns en trygghet i personalgruppen som gör att oegentligheter kommer upp, hanteras och diskuteras.

Ytters handlar det förståss om ett politiskt ansvar. Vad har vi byggt upp för kontrollfunktioner? Vad vet vi politiker om den verksamhet som vi har ansvar för? Vad ger vi för resurser till verksamheten för att de ska klara sitt uppdrag?

I Kumla har vi i oppositionen påtalat vikten av alternativ. För oss är det självklart att det ska finnas möjlighet för människor att välja mellan olika sorts boenden och driftsformer. Vi tror att fler alternativ än det kommunala driver kvalitén framåt.

Vem som driver en verksamhet är egentligen inte relevant. Fler alternativ skapar mångfalld och en möjlighet för människor att hitta, i detta fall, ett vårdboende som passar individen. All verksamhet som finansieras med skattemedel ska vara bra.

Som en följd av detta vill vi att kommunen i sin organisation ska ha kvalitetsgranskare som granska kvalitén hos privat och kommunal verksamhet.

Det är viktigt att vi har tydliga mål för all verksamhet som finansieras med skattemedel, att det finns en uppföljning och att det finns en öppen redovisning av kvalitén.

måndag 18 oktober 2010

Ett bad att förhålla sig till

I Kumla gick valarbetet raskt över till budgetarbete och imorgon ska vi som sitter i Kommunstyrelsens Arbetsutskott ta beslut om ett budgetförslag som sedan ska vidare till Fullmäktige för ett slutgiltigt beslut i mitten av november.

I år är läget speciellt. Vi har fått massor av pengar, 25 miljoner, från staten i extra bidrag men satsningarna på vård, skola och omsorg har ändå varit små. Vi har tidigare investeringar och bygge av ett nytt bad att förhålla oss till.

Inför 2011 måste vi också förhålla oss till investeringen i det nya badet. Detta gör att i stort sett inga extra pengar kan gå till exempelvis höjd kvalité inom skolan eller omsorgen.

Under våren och valrörelsen har vi otaliga gånger hört Kumlas socialdemokrater hävda att Sjöparken inte ska kosta Kumlaborna något. Vi som är involverade i kommunens ekonomi vet att det var lögner. Nu vi ser kostnaderna. Det är pengar från Kultur och fritidsförvaltningens drift som går till att betala hyra för Sjöparken samt att skötseln av parken måste betalas. Totalt är det drygt en miljon under 2011 och summan stiger åren därefter.

Vi skulle behöva starta bygget av ett ny vårdboende för äldre men det kan vi inte pga. bygge av bad.

Vi skulle också vilja komma igång med förändringen av Vialund till en skola för barn från förskoleklass till nian. Även detta får vänta pga. investeringen i bad.

Vi skulle vilja bygga en biogasanläggning. Detta för att kunna ta tillvara på våra sorterade sopor i Kumla. Detta är ett miljötänkande som vi är överens om över partigränserna men nu mäktar vi inte med hela investeringen pga. badet.

Kumlas socialdemokrater satsar allt på ett kort vilket får konsekvenser för hela den kommunala verksamheten.

lördag 16 oktober 2010

S har inte koll

Jag har en barndomsvän som numera bor i vår huvudstad men som under sommaren spenderar sin tid i sitt sommarhus i närheten av Örebro. För att hänga med vad som händer prenumererar in vän på NA under sommaren och det är ofta hon kommenterar de små lokala nyheterna som gärna slås upp som stora nyheter i ”vår” tidning. Hon skrattar gott år detta och jag brukar kontra med att DN och SvD aldrig rapportera om de små intressanta ”cykelställsfrågorna” som faktiskt engagerar människor.

Idag skulle min vän säkert ha skrattat om hon hade läst i NA om Kumla kommun som nu kommit på att de ska följa de beslut om 30 km/timme utanför förskolor som beslutades om för 10 år sedan….

Jag tycker att det är konstigt att detta kan förekomma i en kommun. Att man fattar beslut som sedan inte genomförs. S skyller som vanligt på tjänstemännen och vilka tjänstemännen skyller på det vet jag tyvärr inte.

Det värsta i denna fråga anser jag är att S säger sig inte kunna ha kontroll i just denna fråga (detta är sagt på möten som jag deltagit i).

Om man nu har bestämt att sänka hastighetsbegränsningen vid skolor så borde man anse att ett sådant beslut är viktigt. Att man sedan inte tänker på detta när man åker bil förbi skolor tycker jag är konstigt. Men det kan ju vara så att det inte finns någon S-märkt politiker som åker bil förbi skolorna i Kumla…

Det skylls mycket på tjänstemän i Kumla. Har man styrt en kommun så länge som S i Kumla har gjort anser jag att de borde ha det mesta under kontroll.

Det lyser igenom att S inte har koll. De tar inte ansvar för besluten som de tar, de har inga kontrollsystem och de ägnar mycket av sin tid till att skälla på tjänstemän istället för att granska hur de själva styr.

fredag 15 oktober 2010

Bra initiativ

För en liten kommun som Kumla är det viktigt att ha ett bra och positivt företagsklimat. Stora företag i alla ära men det är ur de små företagen som jobben kommer. I Kumla har vi några stora företag och massor av små företag och det är viktigt för kommunen att värna om alla dessa så att de behåller sin verksamhet i Kumla.

Vi i oppositionen har under flera år tjatat om att kommunen ska ta initiativ till att starta ett Näringslivsråd i Kumla. Vi tror att det behövs ett forum eller en arena där företag, politiker och kommunledning kan träffas, samråda och verka för kommunens bästa. Vi tror starkt på att om vi i kommunledningen lär känna företagen bättre och kan skapa enkla vägar för samtal med företagen i Kumla skulle vi få ett bättre företagsklimat.

Till allt detta säger Socialdemokraterna nej. De lutar sig tillbaka och låter en tjänsteman, numera nästa två tjänstemän, sköta kontakten mot företagen.

Vi i oppositionen har också efterfrågat en tydlig och långsiktig näringspolitisk strategi i Kumla vilket S säger nej till. Det verkar inte behövas några strategier i Kumla!

Så, det var med glädje jag idag tog emot information om att Svenskt Näringsliv och Företagarna bjuder in oss Kumlapolitiker till möte. De vill diskutera företagarfrågorna i kommunen. De vill lyfta vad som är bra, vad som kan bli bättre, hur service och information kan förbättras och hur attityden till företag kan bli mer positiv.

Detta är ett bra initiativ som företagens organisationer tar. Jag välkomnar det och ser fram emot en bra diskussion.

tisdag 12 oktober 2010

Budget i Sverige och i Kumla

Idag presenterar Alliansregeringen sin budget. Inga större överraskningar är det efter en valrörelse som pratat mycket om vad som skulle göras de kommande åren. Alliansregeringen har ett starkt mandat från väljarna att ta ansvar, ha ordning och reda på offentliga finanserna och satsa på välfärdens kärna.

Reformerna lovar inte mer än vad regeringen kan lova och de skarpa förslagen gäller jobben och skolan. Skatten sänks för pensionärer, tre extra miljarder går till kommunerna och regeringen satsar på insatser inom vården för att öka tillgänglighet och kvalité.

Regeringens budget blickar både bakåt och framåt med ansvar i fokus. Reformerna är väl genomtänkta och inga risker har tagits med de offentliga finanserna vilket visar sig nu när Sverige är det land som är bäst rustat när vändningen kommer.

Hur kan då paralleller dras till Kumla? Egentligen inga. Kumlas S-ledning har de senaste åren prioriterat bygge av stadshus, sjöpark och nytt inomhusbad vilket resulterar i neddragningar på annat håll. Framåttänkande och bra tycker Kumlaborna som fortsatt röstar fram S i kommunalvalet.

Vi i oppositionen protesterar och ser med oro på konsekvensen nu när driften får stå tillbaka för hyror och snart räntor samt amorteringar av lån. De extrapengar som Kumla kommun har fått för 2010 har inte, som det var tänkt från regeringen, gått till välfärd utan används som buffert i det dåliga resultat som kommunen gör 2010…

Socialen går fortsatt rejält back, skolan skriker efter mer resurser för att höja kvalitén och kommunen har stort behov av pengar framöver för att klara sin planerade ökning av antalet invånare. Hur vi ska ha råd med det står skrivet i stjärnorna.

Tur är väl att S inte styr i Sverige får då hade vi haft ett helt annat läge i landet. Då hade vi inte haft samma återhämtning i ekonomin och möjlighet att se fram emot ökade inkomster i form av skatteintäkter som följer i arbetslinjens spår.

fredag 8 oktober 2010

Dålig lokal journalistik

I Kumlas kommunala förvaltning är en av arbetsuppgifterna just nu att få fram en ny rektor till Vialund. Om detta skriver NA idag och det är bra att den lokala pressen informerar Kumlaborna om processen.

En irritation uppstod dock vid mitt frukostbord när NA i samma reportage anklagar oss i oppositionen för förhalningen med att tillsätta ny chef för barn och utbildningsförvaltningen! Här fullföljer NA den socialdemokratiska retoriken och det oroar mig.

Att den förre förvaltningschefen, Leif Lindström, skulle sluta har organisationen vetat sedan i januari men processen med att hitta en ersättare startade först i maj. Oppositionen har internt vid flera tillfällen ifrågasatt varför inte processen kommit igång.

Sedan är den demokratiska ordningen sådan att beslut i dessa ärenden tas av Kommunstyrelsen vilket tjänstemän, politiker och journalister bör veta.

Att anklaga oppositionen för att förhala en process som vi inte har mandat att påverka är väl magstarkt – Skärpning NA!

torsdag 7 oktober 2010

Landstinget ska prioritera sjukvård

På gårdagens sammanträde i Kommunstyrelsen i Kumla reserverade vi moderater oss mot kommunens positiva svar på en remiss angående hur länstrafiken ska finansieras och styras.

Förslaget innebär att Landstinget tar över hela finansieringen av Länstrafiken istället för att kommunerna i länet och Landstinget delar på ägandet. Förslaget grundas delvis på en ny lagstiftning som kommer där krav ställs att en kollektivtrafikmyndighet ska inrättas. Utredningen anser att Landstinget är bäst skickat att rodda denna myndighet samt att kommuninvånarnas betalning via kommunalskatten istället ska gå via landstingsskatten (man gör en s.k. skatteväxling).

Vi moderater tycker att kollektivtrafiken är viktig för kommunerna och därför bör de också fortsättningsvis ha ett reellt inflytande. Dessutom anser vi att Landstinget ska hålla på med sjukvård och inte ta stora ekonomiska ansvar för andra verksamheter.

Vad vi förordar är att länstrafiken, liksom idag, finansieras via kommunerna och landstinget gemensamt. Kollektivtrafikmyndigheten kan organiseras i en s.k. gemensam nämnd eller inom Regionförbundet.

För att vi ska klara klimatutmaningarna måste kollektivtrafiken ha en stabil lokal förankring. Kommunerna måste ha och ta sitt ansvar för en effektiv kollektivtrafik som passar den lokala situationen och som sporrar människor till att byta ut bilen mot tåg och buss. Därför säger vi nej till denna förändring.

För oss moderater är det väsentligt att Landstinget i allra största mån håller på med sjukvård. Vi har stora utmaningar beträffande tillgänglighet, kvalité, jämlikhet och rättvisa inom vården i vårt landsting. Låt oss ta tag i de problemen istället för att landstingets resurser ska gå till kollektivtrafik!

tisdag 5 oktober 2010

Kulturcentrum i Kumla

Vi som bor i Kumla har stor anledning att vara stolta och tacksamma för ett gott kulturutbud.

Sist i raden är Anders Fasts satsning i Örsta med nytt galleri som öppnade i helgen. Ett fantastiskt hus har byggts och familjen Fasts satsning på intressanta konstnärer fortsätter. Det är inte utan att man som kumlabo sträcker lite extra på sig efter dagen inslag i kulturradion, P1, där ett reportage sändes från invigningen av detta nya hus.

Stolta har vi också anledning att vara över den stora musikverksamhet som vi har i Kumla. Här står Studiefrämjandet för största insatsen med massor av rockverksamhet för våra barn och ungdomar.

En annan stor grej i Kumla är satsningen på filminspelning som sker i Hällabrottet/Kvarntorp. Där spelas filmer in och vad jag förstår är det i denna vecka full fart i studion. Detta innebär stora möjligheter för företag i kommunen att erbjuda service kring detta.

Vi har vanliga kulturskolan, utställningar av konst i flera konsthallar, gallerier, skulpturer i vår stad och på hög, föreläsningar i biblioteket, Kraxkompaniet, kyrkornas konserter, digital opera och bio i Folkets Hus och flera studieförbund som erbjuder kultur.

Kultur är viktigt. Det är här som själen får sitt och som, enligt min mening, gör oss till hela människor. Sedan är kultur olika för olika människor. Det är viktigt att det finns en mångfald både av dem som erbjuder och det som erbjuds. Kommunen ska främja kultur och det är en tillgång när eldsjälar finns som driver kulturen på det sätt som görs i Kumla.

fredag 1 oktober 2010

Valanalys

Veckans bloggdebatt handlar om valanalys – varför gick det som det gick och vad händer nu…

Jag kan konstatera att människor i Kumla är rätt nöjda med tingens ordning. S har fortsatt många väljare även om valresultatet ruckat deras dominans och att de nu måste söka stöd från V för att få igenom sina förslag.

Vi moderater gick fram, aldrig har vi haft ett så stort stöd av Kumlaborna och själv vill jag tro att det är effekten av idogt arbete från vår sida. Vi moderater har varit ute mer, skrivit mer och synts mer än våra koalitionskompisar. Detta visar sig ge effekt. Samtidigt som vi ödmjukt ska vara medvetna om att vi rider på ”Reinfeldtvågen”.

Att vi moderater lokalt har mindre stöd än centralt är mycket intressant. Detta är något vi måste ta tag i under denna mandatperiod. Frågor att ställa sig är vad som gör att man är nöjd med S lokalt men inte centralt? Vad gör vi för fel lokalt?

Att människor i Kumla röstar på SD är för mig en gåta. SD har inte haft någon kampanj, de syns inte, hörs inte och har under mandatperioden inte ens haft folk i Kommunfullmäktige.
Den förklaring som ligger nära till hands för mig är att SD erbjuder en enkel lösning på alla problem i det svenska samhället: ut med invandrare, ta inte in fler så fixar sig allt!

Jag tror att många människor i vårt komplexa samhälle söker enkla svar och lösningar. När SD då säger svaret är att stoppa invandringen så blir det enkelt att förstå. Vi i övriga partier ser sällan svar på frågor som är svarta eller vita. Vi vet att det är komplext och ger många gånger för svåra svar på enkla frågor.

Jag tror inte att så många svenskar egentligen sympatiserar med SD men att så många röstar på dem måste vi ta till oss och göra något åt.

SD:s framgång visar att vi politiker måste ut mer. Ut blad folk, besöka företag, skolor, föreningar, verksamheter och höra vad folk tycker. Vi kan inte sitta still och låta konstiga värderingar förstöra och ta över. Vi måste lyssna och försöka förstå vad människor ser som problem i det svenska samhället för att sedan ta med detta när vi utformar politiken.

torsdag 30 september 2010

Kumlas skolor på väg åt rätt håll?

Valrörelsen i Kumla handlade mycket om skolan. Kumlas skolor brottas med dålig måluppfyllelse och låga betyg vilket vi i oppositionen ansåg borde göras något åt. I debatten lyfte vi fram att S satsar mer på hus än innehåll. Vi vill ha till ett värderingsskifte och fokus på kunskap och lärande.

S i Kumla har inget om kunskap med i sitt valmanifest men svängde på valdagen i en annons där de tog våran skrivning som sin för att locka röster. Skamgrepp kan tyckas men för Kumlas barn och ungdomar hoppas jag att S har tänkt om.

Denna vecka har för oss politiker i Kumla präglats av diskussioner om budget. Vi har haft budgetberedning och fått dragningar från alla förvaltningar om deras önskningar inför 2011 och de två år som kommer efter det. Något utrymme för ökade driftskostnader finns egentligen inte efter att löner och priser räknats upp. Inte heller finns det något större utrymme för ytterligare investeringar än de som är igång.

I privata företag pågår ständiga förbättringsarbeten. Där drivs man av ägarnas krav på vinst och organisationen styrs därför åt mer effektivitet, nytänkande, bästa nytta för kunden och ökad försäljning för företaget.

Detta kan givetvis inte direkt översättas på en kommunal organisation men lite borde vi kunna lära. Kunden i centrum, effektiv organisation, ett ständigt förbättringsarbete och att ge skattebetalarna bästa effekt av varje satsad krona är för mig självklart. I Kumla har den goda ekonomin gjort att förvaltningarna ständig önskar mer istället för att jobba med att se över det de har. Beteendet kan inte skyllas på tjänstemännen utan är präglat av det socialdemokratiska ledarskapet.

Vad gäller skolorna i Kumla så visade budgetgenomgången att något är på gång. Det finns en vilja i skolledningen till förändring, fokus på kunskap, uppföljningar och insikt om behovet av ett värderingsskifte. Detta beror säkert inte på valdebatten utan på skolans egen bedömning av vad som behövs. Jag gläds åt beskrivningen och planerna som tjänstemän inom skolan i Kumla lyfter fram. Jag hoppas innerligt att S är med på tåget.

Utan en politisk vilja och insikt hos Kumlas socialdemokrater kommer Kumlas barn och ungdomar fortsatt att vara förlorare.

söndag 26 september 2010

Kumla kommun bör inte driva gym!

Sedan årsskiftet får kommuner inte driva affärsverksamhet som konkurrerar ut privata företag. Trots detta har S i Kumla inga, officiella, planer på att låta någon annan driva gym, caféer eller den camping som idag drivs i kommunal regi i Kumla.

Just kommunala gym har tagits som exempel, på verksamhet som är svårtolkad i den nya lagstiftningen, i en diskussion i SvD i veckan. I den diskussionen ifrågasätts Konkurrensverkets prioriteringar, vilka svarar med att kommuner bör ta ett ansvar och inte via skattemedel subventionera verksamheter som konkurrerar med privata alternativ. Sluterpliken kom idag från Magnusson och Kåvius på Stockholms handelskammare.

I Kumla har vi i oppositionen under många år ifrågasatt det kommunala gymmet som finns i Kumlahallen i samma lokaler som badet. Det är självklart för oss att något privat företag skulle kunna driva detta gym samtidigt som privata aktörer skulle kunna driva solarierna (om vi nu ska ha solarier), caféet i Kumlahallen och campingen.

Men i Kumla anser S att kommunen bäst sköter denna verksamhet. Att gymmet utgör en direkt konkurrent mot ett privat företag i samma kvarter berör inte S. De anser säkert att gymmet är ett komplement till badet och inser inte vilken möjlighet till utveckling det skulle vara om en privat aktör släpptes in.

För min del skulle badet kunna drivas av någon annan. Det kan omöjligt bli en sämre service i denna trötta verksamhet! Vi som nyttjar badet frekvent förundras över bristen på aktivitet och initiativ som råder i Kumlas enda inomhusbad.

Nu ska ju Kumla få ett nytt bad som ska stå klart hösten 2012. Det blir en fin anläggning som även ska inrymma gym, café och relaxavdelning. Men tyvärr inte ser vi inte något nytänkande från S vad gäller driften av anläggningen. Nej kommunen ska ha full koll och ingen annan släpps in!

Det är synd för företagsamheten i Kumla och det är synd för kumlaborna som efter uppoffringen som detta bad innebär, i form av neddragningar på andra håll i den kommunala verksamheten, är värda ett bad med många aktiviteter, initiativ och nytänkande

måndag 20 september 2010

Många trötta valarbetare

Så är det då över detta ”ödesval”, som vi är många som kämpat med den senaste tiden, över. Idag är vi alla trötta och en tomhet infinner sig säkert hos många. Det är konstigt att istället för att öppna valstugan packa ihop densamma och flytta alla bord och prylar.

För oss moderater gick det mycket bra och vi gläds idag åt det. Samtidigt är vi besvikna över SD:s vågmästarroll i Riksdagen, att vi inte tog hem segern i Landstinget, att Örebro pekar åt en röd seger och att vi inte nådde ända fram i Kumla.

Vi hoppades så klart på en blå-grön majoritet i Kumla. Istället har Kumlaborna röstat fram en röd majoritet där S får ta hjälp av V för att få igenom sina förslag. Jag är, till skillnad från Lennart Eriksson, helt övertygad om att SD kommer att besätta sina två mandat i Fullmäktige.

Från valrörelse till politisk vardag gick det denna gång snabbt. Ikväll har vi Fullmäktige där bland annat delårsresultat och omorganisation av gymnasieskolan ska diskuteras. Några hetsiga diskussioner är det väl ingen som orkar med så här dagen efter men en protest mot att inrätta en ny nämnd kommer vi att följa upp.

För oss på den blå-gröna sidan är det helt fel att utöka den politiska organisationen. Vi ser hellre att pengar används till verksamhet än på att avlöna oss politiker. Det är för oss självklart att Barn- och utbildningsnämnden har hand om all skola i Kumla och är emot inrättandet av en gymnasienämnd.

Delårsresultatet i Kumla visar på ett sämre siffror än tänkt och det läggs i rapporten in en brasklapp från tjänstemännen att större lån än beräknat troligen måste tas. Ja, ekonomin är på väg utför i Kumla och det kommer säkert att bli många diskussioner framöver om vilka prioriteringar som ska göras.

För oss är det självklart att prioritera vård, skola och omsorg. Kumlaborna har dock röstat för något annat. Detta kommer att bli fokus de kommande åren och säkerligen den stora valfrågan om fyra år.

söndag 19 september 2010

Idag får vi resultatet

Vaknar till ett, för stunden, regnfritt Kumla och det är med pirr i magen vi öppnar valstugan på torget för en sista gång.

Idag skriver S i en annons att de vill ha en skola och förskola där kunskap och lärande är i fokus. Det är bra. Den som följt skolorna i Kumla och debatten om desamma förundras säkert över varför S kommer på detta nu. På valdagen dyker denna mening upp som gubben i lådan. Varför har S inte fixat detta under alla de år de haft chansen?

Elever och föräldrar i Kumla är värda en politisk ledning som tar skolan uppdrag på allvar. Det duger inte att i elfte timmen påstå sig stå för något som passar i debatten. Det gäller att bevisa det i sina förslag och i den politik man bedriver.

Jag hoppas att Kumlaborna idag röstar för Kumlas bästa. Jag hoppas att de vågar rösta för förnyelse, för kvalité i den verksamhet som vi alla betalar in pengar till via skatten och för en kommunal ekonomi som har råd att göra de investeringar vi behöver för framtiden.

Vi på den blå-gröna sidan vill göra det möjligt för människor i Kumla att påverka. Vi vill at våra äldre ska kunna välja både den omsorg de behöver och vem som ska utföra omsorgen. Vi vill att barnfamiljer ska ha mer än den kommunala förskolan att välja på. Vi vill t.o.m. göra det möjligt för andra att starta skolor i Kumla.

Möjlighet att välja ger oss möjlighet att välja bort det som inte passar. Möjlighet att välja skapar nya företag och nya jobb i Kumla. Möjlighet att välja höjer kvalitén i all verksamhet.

Ikväll får vi resultatet av mandatperiodens arbete. Jag har under fyra år jobbat för Kumlas bästa. Nu är det Kumlabornas uppgift att ge mig, och alla andra politiker i Kumla, sitt svar.

lördag 18 september 2010

Kumla – möjligheternas kommun

Idag annonserar S i NA om skillnaden mellan S och ”högeralliansen”. Jag vill på detta sätt bidra med några sanningar.

Vi säger NEJ till uranbrytning i Kumla.

Skattesänkningarna som har genomförts i Sverige har betytt mest för låg- och medelinkomsttagare vilka har fått en extra månadslön per år i plånboken. Alliansregeringen har sänkt skatten för förskolläraren, brandmannen och sjuksköterskan. Sverige har gått från att vara det land i Europa som har hårdast beskattning av låga löner till att vara på väg att bli ett skatteparadis för låginkomsttagare!

Privatisering av kommunal verksamhet ställer S i annonsen mot tillväxt för företag. Detta är fel. Vi vill skapa alternativ i den omsorg som Kumlaborna har rätt till och som finansieras via de skatter som betalas in. Detta gynnar företagsamheten i Kumla och det ger människor i Kumlamöjlighet att påverka den omsorg de behöver.

Skattesänkningar på jobb driver ekonomin framåt. Fler i jobb innebär mer skatteintäkter vilket innebär mer pengar till vård, skola och omsorg. En röst på oss Alliansen innebär satsningar på skola, vård och omsorg redan 2011. I Kumla har S styrt i alla år, politik är en fråga om prioriteringar och vi har i många år frågat varför S inte gjort mer för Kumlas skolor.

Det finns ingen som föreslår neddragningar i vården. Vi moderater anser att landstinget ska koncentrera sig på sjukvård. S har styrt Örebro läns landsting i alla år – varför har då vården i vårt län så mycket problem? Varför har vi problem med tillgänglighet, fetma, barns hälsa och ojämlik vård?

Undertonen i annonsens skrivning avslöjar Kumlas socialdemokrater. De vill inte sälja ut något av de fastigheter som Kumla kommun och dess bolag äger trots vad de säger i debatten. Detta är anmärkningsvärt!

Det finns ingen karenstid för ungdomar. De får hjälp av Arbetsförmedlingen från dag ett. Vad S inte prioriterar är praktikplatser i kommunen, här är det mycket snack och lite verkstad!

Ökad välfärd kommer genom jobb. Här har S kapitulerat. S har ingen politik för jobb, de vill vrida klockan tillbaka till ett Sverige där människor var beroende av bidrag och fastnade i arbetslöshet och AMS-åtgärder.

Slutligen sänkt skatt för pensionärer. För att vara ett parti som så kategoriskt är emot skattesänkningar är det fascinerande att den största utgiftspost i budgeten är just en skattesänkning. Vem tror att de lyckas?

Alliansregeringen har sänkt skatten för pensionärer två gånger under denna mandatperiod och ska göra det igen vid årssiftet.

S kunde ha satsat redan nu

Socialdemokraterna tar regeringen som anledning till att inte göra nödvändiga satsningar på skolan. S skriver i ett debattinlägg i NA idag att endast röd-grön regering ger Kumla förutsättning att satsa på skolan.

Jag undrar vad S väntar på? Kumla har 2010 fått 25 miljoner extra av Alliansregeringen, pengarna är inte öronmärkta men regeringen mening var att kloka kommunpolitiker använder pengarna till välfärdens kärna. Vad gör då S i Kumla? De använder pengarna till ett nytt bad!

Istället för att satsa på skolan där resurserna tryter och eleverna halkar efter väljer man att bygga bad!

Det som Kumla behöver är en Allianregering och en ny majoritet i Kummunfullmäktige!

Kumla behöver en regering som förstår att om Sverige jobbar kan vi satsa på välfärden. Alliansens prioriteringar den kommande mandatperioden är ansvarsfull politik för stabila stadsfinanser, fortsatt satsning på välfärdsförbättringar där höjd kvalité i skolan är prioriterat och fortsatta sänkningar av skatten för pensionärer.

Kumla behöver politiker som förstår att prioritera det som är viktigt för Kumla. Vi kommer att prioritera kunskap i skolan, möjlighet för Kumlaborna att påverka den omsorg de behöver och en kommunal ekonomi som bygger på stabilitet och inte på lån.

Kumlaborna är värda politiker som förstår vad de håller på med. I sin artikel avslutar S med att påstå att det finns alternativ i Kumla idag, de menar att mångfald redan finns. Hur man än vrider till det så innebär mångfald att människor har flera olika alternativ att välja mellan. I Kumla finns idag bara ett alternativ och det är kommunen. S undervärderar Kumlaborna, detta resonemang går de inte på.

Vi moderater står, tillsammans med KD, C. FP och MP, för idéer om ett nytt Kumla. Vår ambition är att människor ska ha möjlighet att påverka omsorgen de efterfrågar och att fler än kommunen ska kunna utföra det som finansieras via skatten.

Vi moderater vill att människor i Kumla ska få bestämma mer och politikerna mindre.

fredag 17 september 2010

Vi påstås ljuga, igen…

Idag delar S i Kumla ut ett meddelande, i form av ett flygblad, till alla Kumlabor där de skriver att vi moderater ljuger när vi påstår att vi är Sveriges enda arbetarparti. Påståendet retar tydligen upp S så till den milda grad att de måste trycka upp flygblad…

Anledningen till att vi kallar oss det enda arbetarpartiet är att vi är det parti som har bäst politik för jobb. S har kapitulerat i jobbfrågan och erbjuder endast bidrag och gammal AMS-politik. Detta har väljarna insett. Det som inte gav oss jobb i högkonjunktur kan inte heller ge oss jobb när vi är på väg ut ur en lågkonjunktur.

Skattesänkningar ger inte jobb påstår S. S förstår tyvär inte de ekonomiska sambanden som gör att om man får behålla mer i plånboken så ökar benägenheten att arbeta. Drivkraften i skattesänkning för de som är låg- och medelinkomsttagare leder till att fler väljer jobb före bidrag. Mer pengar i plånboken leder till att man konsumerar mer vilket i sin tur gör att företagen växer, fler anställs och hjulen snurrar igång. Fler i jobb innebär mer skatteintäkter och därmed mer pengar till välfärdens kärna, skola, vård och omsorg.

Vidare skriver S att moderaterna endast är ett parti för människor med jobb och hög lön. Inser de inte själva sin inskränkta inställning? Moderaterna ligger i opinionsmätningarna på ca 30%, hur kan man då påstå att vi endast lockar höginkomsttagare?

S påstår att de är det parti som står för en politik där alla ska med. Efter alla är med S-styre i Kumla undrar jag hur S definierar alla? Är alla inte alla eller är alla en speciell grupp?
Alla elever i Kumlas skolor får inte den kunskap de har rätt till – Inkluderas inte alla elever i alla? Alla äldre på Kumlas boenden får inte komma ut i friska luften i den utsträckning som är tänkt – Inkluderas inte de som bor på exempelvis Solbacka i alla?

S är emot skattesänkningar och anser att de ökar klyftor. Varför drar de då inte tillbaka jobbskatteavdraget? Nej enligt Thomas Östros i gårdagens Aktuellt gör de inte det för de vill inte höja skatten för vanligt folk. Samtidigt påstår S att skattesänkningarna bara gynnat höginkomsttagare? Hur ska de ha det?

Intressant är också att konstatera att S är emot skattesänkningar samtidigt som deras i särklass största utgiftspost som de går till val på nationellt är en skattesänkning för pensionärer...

torsdag 16 september 2010

Tre dagar kvar

Snart är valrörelsen slut, alla sliter nu in i det sista och på söndag kväll har vi svaret. Vilka har fått förtroendet? Vem ska styra i Kumla, i Landstinget och i Sverige?

För oss Moderater är det extremt spännande, vi har och har haft en fantastisk valrörelse, uppslutningen och bemötandet är på topp och vi är många som sliter för att på söndag kunna säga att vi kunde inte ha gjort mer.

Veckans bloggdebatt handlar om vem vi vill se som stadsminister. För mig finns det bara en kandidat på den posten och det är Fredrik Reinfeldt. Det finns ingen konkurrens, ingen mer kompetent och ingen som så förtjänar svenska folkets förtroende.

Tillsammans har Alliansregeringen gjort ett bra jobb. Vi har tagit oss igenom den värsta lågkonjunkturen i mannaminne, gjort nödvändiga förändringar i tunga system, sänkt skatten för låg- och medelinkomsttagare och framför allt gett människor i Sverige hopp. Hopp om möjligheter till arbete, företagande och om att mer kunna bestämma över sina liv.

I Landstinget är vi värda ett nytt styre och jag hyser stora förhoppningar om att det går vägen. Här har Socialdemokraterna haft majoritet i snart 100 år och det är på tiden att få in nytänkande, fokus på vården och möjlighet för människor att påverka den vård de efterfrågar.

I Kumla är det tufft men möjligt. Vi inom oppositionen har ett bra alternativ till den trötta socialdemokratin som har styrt vår kommun sedan den bildades. Vi har förslag som ger människor möjlighet att påverka sin vardag, mer fokus på kunskap i skolan och ett annat synsätt vad gäller investeringar och hanteringen av allas våra skattepengar

onsdag 15 september 2010

Ekonomi och organisation i Kumla

Två artiklar i dagens NA tar upp ämnen från senaste mötet i Kommunstyrelsen i Kumla.

Först hur gymnasieskolan ska organiseras. Här tycker vi på den blå-gröna sidan att allt som handlar om skolan ska behandlas i en nämnd, Barn- och utbildningsnämnden, då vi ser ett värde i att samla all kompetens.

Vi protesterar mot en utsvälld kommunal och politisk organisation i tider av besparingar. Vi anser att den kommunala organisationen kan ses över för att hitta smartare sätt att förenkla och förtydliga ansvar. Vi ser att en del områden inte har klar styrning i Kumla kommun idag samtidigt som exempelvis besparingar kan göras genom att lägga ihop vissa områden.

Den andra rapporteringen gäller den kommunala ekonomin. Om man lägger ihop hela Kumla kommuns koncern så har vi stora lån. Vi i den nuvarande oppositionen ser allvarligt på detta och vill att kommunen ska vara försiktig med fortsatt upplåning. Det finns en begränsning i hur mycket en kommun kan låna och Kumla kommun är inte så långt från denna gräns.

Vi anser att en diskussion om vad vi kan tänkas behöva göra för investeringar och satsningar framöver vore värdefullt. Vad behöver vi i form av nya skolor, boenden för äldre och infrastruktur för att klara en befolkningsökning? Samtidigt är det viktigt att den kommunala verksamheten ges tillräckligt mer resurser för att klara av att ha kvalité i vård, skola och omsorg.

Kumla har fantastiska möjligheter till utveckling samtidigt som vi måste ta framtida utmaningarna på allvar. Vi måste se till att vi gör rätt prioriteringar och vi måste ha en diskussion om Kumlas framtid där vi ser till att det finns pengar till allt vi vill göra.

tisdag 14 september 2010

Bra med förtidsröstning

Det är många som förtidsröstar, det får vi rapporter på varje dag, och det märks när vi moderater är ute och träffar människor i Kumla. Ikväll har vi varit runt i Via och Fylsta och många vi möter meddelar att de redan är klara med sitt val.

Själv har jag redan röstat och det i Stadshuset, det är smidigt och lätt för mig som jobbar i huset. Jag tror att tillgängligheten är viktig när det gäller val som allt annat. Många tar chansen att rösta i bokbussen när den dyker upp vid jobbet eller står någon annan stans där man ändå är.

Demokratin mår bra av att vi gör det enkelt för människor.

Kumlas politiker om skolan

Idag har NA reportage om Kumlas skolor och vi har alla fått svara på vad vi vill med skolan.
Det är intressant att läsa och jämföra vad de olika partierna skriver när utgångspunkten är en och samma fråga.

Jag höll i morse på att göra ett stort kors i mitt tak då S i sitt svar skriver att kunskap och lärande är fokus i deras skola. Jag fick dock hejda mig när de längre ner kommer tillbaka till sitt mantra att satsningen består i att bygga lokaler.

V skriver om kunskap med koppling till jämställdhet samt om anpassad hjälp till varje elev. SD nämner inte kunskap men gillar ordning och övervakningskameror…

Vi andra skriver om kunskap, måluppfyllelse, pedagogik, organisation och resurser för att få till en bra inlärning. Vi anser att fler förskollärare i förskolan samt behöriga lärare i varje ämne är väsentligt samt att vi ska öppna upp för att andra ska få möjlighet att driva skolor i Kumla.

För oss är innehållet i skolan viktigt för S löser sig allt bara vi bygger!

söndag 12 september 2010

Vad väntar S på?

Det är intressant med affischer och de budskap som förs fram. KD har väl de roligaste affischerna och kanske M de mest uppkäftiga medan jag förundras över S…

Först har vi tumme upp och tumme ner. Vit text på rött underlag – Vem ser vad det står? Speciellt alla vi medelålders väljare med lite halvtaskig syn…

Ett annat budskap som S har som förundrar mig är ”Vi kan inte vänta”. Idén är att de inte kan vänta med att göra Sverige till världens bästa land. Detta kommer från ett parti som styrt landet under så många år.

Påståendet är intressant i Örebro läns Landsting. Där pryder bl.a. Björn Eriksson affischerna i Kumla och man kan ju fråga sig om nu inte S kan vänta varför låter de då patienterna vänta?

När nu S har styrt vårt landsting i alla tider så bör väl en berättigad fråga vara vad de väntar på? Hur många chanser ska man behöva innan man har väntat klart? Efter så många år borde väl allt vara perfekt?

Väljarna bör fråga sig varför vi i Örebro län har problem med tillgänglighet och köer? Varför har vi så stor andel överviktiga kvinnor? Varför finns det klyftor i vården där bemötande och den hjälp man får skiljer sig beroende på vem man är och var man bor?

Det väljarna bör inse är att de inte kan vänta längre med att byta styre i Örebro Läns Landsting!

lördag 11 september 2010

Dålig ranking för Kumlas skolor

Så har lärarförbundet kommit med sin ranking över Sveriges skolor och Kumla hamnar på plats 276 av 290 kommuner. Denna placering är inget att vara stolt över och även den mest inbitne försvarare av sakers förträfflighet i vår kommun borde inse att något måste göras.

Jag vet att det diskuteras internt i kommunen om att resurserna till skolan beräknas på olika sätt beroende på vem som räknar. Påtalas bör att ekonomin endast är en av 14 parametrar som granskas i Lärarförbundets ranking.

Vad man mer tittar på är exempelvis antalet utbildade lärare, lärartäthet, andelen som går till högskola och betyg.

Vi på den borgerliga sidan har under flera år påtalat att mer resurser bör till för kompetensutveckling och måluppfyllelse i Kumlas skolor. Fokus måste flyttas till kunskap vilket medför en hel del åtgärder. Vi anser att ett värderingsskifte bör till. Skolans förmedlande av kunskap måste anses viktig bland, elever, föräldrar, skolpersonal och politiker.

Vi måste ge resurser och möjliggöra för extra stöd till de som behöver det och extra utmaningar till de som har det lätt för sig.

Det är ett svek mot baren att inte ge dem den skola som de har rätt till. Det är ett svek mot lärarna att inte ge dem förutsättningar att vara lärare. Det är ett svek mot föräldrar och alla som betalar skatt i Kumla att skolan inte förmedlar det som vi har rätt att kräva.

Vi vill också börja i förskolan där vi anser att andelen förskollärare ska öka. Det säger sig självt att en utbildad förskollärare klarar det pedagogiska innehållet i förskolan bättre än en barnskötare.

Aktiv fredag

Igår var det Kumlamarken, massor av knallar, karuseller och folk i centrum. För oss politiker är det ett ypperligt tillfälle att komma i kontakt med massor av folk och alla partier tog den chansen igår.

Vi moderater hade besök av Försvarsminister Tolgfors och Riksdagsledamot Elisabeth Svantesson. Det är alltid ett lyft när vi får besök av rikspolitiker och en minister ger extra ”krydda” i form av SÄPO och poliser. Det är viktigt att kumlaborna får möjlighet att möta även politiker som kommer utifrån. Då kan andra frågor ställas och igår var det många som tog chansen.

Elisabeth Svantesson och jag var på ett mycket bra besök på Kumla kommuns boende, Frejgården, för ensamkommande barn. Suad Poric visade upp en bra verksamhet som vi kumlabor ska vara stolta över. Det stora problemet de har är dialogen med Migrationsverket. Där önskar Suad att myndigheten kunde vara mer hjälpsamma smidiga gentemot dessa boenden. Lagstiftningen hänger inte riktigt med vad gäller dessa ”barn” vilket var ett påpekande som Elisabeth nogsamt skrev upp.

Det som imponerade mig i verksamheten var ambitionen att göra boendet till ett hem. Man pratar mycket om familjekänsla och de jobbar stenhårt för att pojkarna ska tänka så. Man är också tydlig med regler och vad som gäller betr. pengar, skola, framtid mm. Viktigt är att planera framtiden för var och en, se till att de förbereds för ett liv i Sverige och att de får utbildning och jobb framöver.

Viktigt är att skolan hänger med i denna verksamhet. Under sommaren har de haft sommarskola och nu är killarna ute i våra vanilga skolor. De är alla mycket motiverade att studera och lära sig om Sverige enligt Suad.

torsdag 9 september 2010

Ja till en modern äldreomsorg

Idag har jag och Lennart Eriksson (S) debatterat äldreomsorg. Det var en intressant diskussion där S visar att de vill ha kontroll över människor medan vi vill öppna upp för alternativ och inflytande för den enskilde.

Jag vill ge människor möjlighet att påverka den omsorg de behöver och vem som utför vården. Jag vill flytta besluten från Stadshuset till köksborden men S säger nej.

Jag vill ge människor i Kumla som är i behov av hemtjänst möjlighet att välja mellan olika utförare. Viktigt är att kommunen bestämmer kvalitetskraven, godkänner utförarna och har ett system för granskning och uppföljning. S säger nej.

Vi inser att människor är olika och därmed har olika önskningar och olika behov. Vi vill göra Kumla till en kommun där människor har möjlighet att få sina önskemål uppfyllda. S säger nej.

Vi vill bygga ett nytt funktionellt vårdboende då både Solbacka och Hemgården är "utdömda" enl. en revisionsrapport för några år sedan. S säger nej.

Vi vill bygga nya trygghetsboenden och gärna släppa in andra än kommunen i detta. S säger faktiskt ja till trygghetsboende men nej till att det är andra som gör…

Vi vill utveckla en modern äldreomsorg i Kumla. Vi inser vikten av glada och stolta medarbetare som har inflytande över sin arbetssituation. Det ska vara bra att jobba i Kumla kommun och vi ska värdesätta den personal vi har som varje dag gör ett fantastiskt jobb med våra äldre.

För oss moderater är det av största vikt att vi sätter människan som behöver omsorgen i centrum. Det är dennes behov vi ska uppfylla. Trygghet handlar många gånger om att människor vet var och vilken hjälp de kan få. I Kumla ska människor veta att de kan lita på kommunen, att de får den hjälp de behöver när de behöver den och att man inte är hänvisad till endast ett alternativ.

Mångfald är välfärd. Det är först när vi har möjlighet att välja mellan olika alternativ som vi har välfärd.

onsdag 8 september 2010

Svart eller vitt för S

Kvällens debatt var bättre än i lördags men i och för sig kanske det inte säger så mycket…

Det var ett nytt grepp med direktsändning både i radion och på webben under ledning av Kumlanytts Lasse Litzén. Bra styrning och mindre hetsiga debattinlägg gjorde kanske diskussionen emellanåt lite tam men den totala bedömningen är helt OK för mig.

Det är tydligt att S har svårt för kritik. Det är konstigt då de borde vara vana med en granskande opposition efter alla år i majoritet. Här är det klokt att som opposition vara lite självkritisk…

Jag vet inte hur många gånger Lennart Eriksson anklagade oss för att ljuga. I stort sett varje gång som vi hade en avvikande åsikt kontrade Eriksson med att vi ljög. Herr Litzén frågade mig efteråt hur det kändes att hela tiden bli anklagad för att ljuga, ”jag är van” blev mitt svar.

För det är en konstig verklighet som Kumlas socialdemokrater beskriver. Det mesta är svart eller vitt. Håller vi inte med ljuger vi eller så målar vi allt i svart. Det är konstigt att S inte kan acceptera att det finns andra åsikter och att dessa inte automatiskt behöver betyda att man önskar Kumlas undergång.

Vi hade en diskussion om vad Arbetsförmedlingen (AF) gör och det s.k. aktivitetsförbudet som S tjatar om. Efteråt kom herr Moberg fram till mig och vädjade att jag inte ska säga så, det är fel, AF gör inget säger Dan-Åke, du får inte säga så fortsätter han. Problemet är att jag vet att AF gör något och det från dag ett – frågan är om S har koll på vad AF gör. Ser de bara att de själva inte har kontroll eftersom kommunen inte längre får hålla på med det som Alliansregeringen anser är AF:s jobb?

Det kan inte vara lätt att vara sosse. De har inget nytt att komma med. I Sverige ska allt tillbaka till hur det var och i Kumla behöver inget förändras. Vi vill ha nytänkande, inflytande för kumlaborna och mångfald i Kumla. Då har inte politiken full kontroll vilket tilltalar människor men skrämmer S.

tisdag 7 september 2010

S-reklam till barn

Fick idag ett samtal från en upprörd förälder vars barn går på förskola i Åbytorp. ”S sprider sin valpropaganda på dagis!” säger hon minst sagt irriterat till mig och fortsätter ”vad gör ni åt det?”

Det visar sig att barnen får ”gamla” S-brevpapper att rita på. Effektiv upprepning av S-loggan infinner sig när sedan barnen tar hem teckningarna till sina föräldrar...

Ja, vad gör man åt sånt? ”Skriv åtminstone i din blogg” säger en politikerkollega till mig.

För mig är det helt oacceptabelt. Att ha politikiskt material i en förskola, även om det kan tyckas vara ett bra miljötänk att återanvända papper på detta sätt, är förkastligt. Våra barn, och deras föräldrar, ska slippa att utsättas för denna sorts påverkan.

Då jag har en positiv grundinställning till alla människor blir min slutsats att det var någon om inte alls tänkte när dessa papper råkade hamna i förskolan. För inte kan det väl vara så att detta är en del av S-kampanjen?

En medveten S-propaganda riktad till barn i förskolan har idag delats ut via IFK Kumla. Det är alla flickor, åtminstonne i en klass i 6-års verksamheten, som fått information om uppstart i fotbollen. På framstidan och baksidan av detta blad gör S reklam med sin ros.

Att det finns starka kopplingar mellan IFK Kumla och socialdemokraterna i Kumla har väl inte undgått någon. Men att tillåta politisk reklam på information riktad direkt till barn tycker jag är att gå över gränsen.

Är det desperata socialdemokrater som agerar? eller var det även i detta fall någon som inte tänkte?

måndag 6 september 2010

S-text i Kumlan

I senaste numret av Kumlan har partierna fått var sin sida för valinlägg (förutom S som kör politik även i ledaren) och texten från socialdemokraterna tål att kommenteras lite extra.

S ägnar drygt en tredjedel av sin text till rikspolitik. Ett faktafel har dock råkat komma med angående det som S kallar aktivitetsförbudet.

Det var socialdemokratiska regeringar som 1995 och 1998 införde det som S nu kallar för ”aktivitetsförbud för unga”. Det var en arbetsmarknadsåtgärd som innebar att staten gjorde frivilliga avtal med kommunerna som i sin tur skulle göra en insatts om ungdomar inte hade fått sysselsättning efter 90 dagars arbetslöshet. Det visade sig dock i en rapport 2005 att de flesta ungdomar som var med i dessa program fastnade i arbetslöshet.

Alliansregeringen avskaffade 2007 dessa program och införde en Jobbgaranti för unga som gäller efter 90 dagars arbetslöshet. Jobbgarantin innebär aktiva insatser med fördjupad kartläggning mm.

Viktigt att komma ihåg är att ungdomar, liksom alla andra, från dag ett som arbetslös har rätt till stöd och coachning från Arbetsförmedlingen. I det nya uppdrag som Arbetsförmedlingen har, att fixa jobb, får människor stöd och uppmuntras till aktivitet samt att de kan gå jobbsökarkurs. Enligt Arbetsförmedlingen får de flesta som blir arbetslösa jobb inom 90 dagar. Speciellt nu när det vänder…

Det är en medveten strategi från S att smutskasta regeringen. Lennart Eriksson säger i debatterna vi hittills har haft att Arbetsförmedlingen inte gör något med våra ungdomar och att jag minsann är illa informerad. Frågan är om Lennart Eriksson vet vilket jobb som pågår?

En annan konstighet som jag hittar i texten är ”Vi tänker avskaffa arbetsgivaravgiften för företag som anställer ungdomar.” Är det ett lokalt S-förslag eller en felskrivning? Mona Sahlin tycker i alla fall inte att det ska bli billigare att anställa unga, nej hon vill höja arbetsgivaravgiften för ungdomar.

Är vallöftet ett inspel till S centralt? För inte kan väl S mena att Kumla kommun ska betala kalaset?

Ska vi våga tro att S i Kumla insett det tokiga i att Mona Sahlin föreslagit att det ska bli dyrare att anställa ungdomar? För även om S i Kumla vill öka aktiviteten mot arbetslösa ungdomar (vilket kan låta bra även om jag inte riktigt förstått kommunens roll i det hela) så är ju det bästa om Kumlas unga kan få riktiga jobb.

Vad S gått ut med centralt är att arbetsgivare som anställer arbetslösa ungdomar ska slippa arbetsgivaravgift. Det har Alliansregeringen redan infört – det kallas Nystartsjobb för unga.

söndag 5 september 2010

Hetsig debatt i Åbytorp

Igår var alla partier i Kumla (t.o.m. SD som dock inte kom) inbjudna till debatt i Betaniakyrkan i Åbytorp. Jag har aldrig varit med förut men ryktena sa att det brukar vara en trevlig tillställning.

Så här i efterhand kan jag inte sammanfatta det hela som trevligt. Diskussionen var stundtals väldigt hetsig vilket till stor del berodde på ilskna socialdemokrater i publiken. Skillnaderna i de politiska alternativen som finns i Kumla blev dock tydliga, vilket är bra.

Hetsigt blev det i diskussionen om ridhus, skolan och alternativ. Vi tycker alla att det är bra att vi nu har fått igång en ridskola i Kumla men från vår sida anser vi att frågan är klantigt skött från första dagen av socialdemokraterna. S anser att de inte kunnat göra annorlunda vilket säkert förvånar hästfolket i Kumla.

I skolan är problemet, anser vi på den blå-gröna sidan, att fokus på kunskap saknas. S säger att kunskap är självklart men väljer att aldrig nämna ordet. S beskriver sin satsning på Kumlas skolor i mängden pengar som investeras i hus och lokaler. Det är just detta som är problemet. Pratar man aldrig om kunskap får vi inget fokus på kunskap i skolan. Skolan ska förmedla kunskap och måste ges förutsättningar för att klara det uppdraget.

Här har S misslyckats. S har bara visioner om nya hus och glömmer att lokaler ska fyllas med en verksamhet som ska ge våra barn förutsättningar till jobb och fortsatta studier.

Mångfald, valfrihet och alternativ, detta som är förutsättningen för att vi ska kunna påstå att vi har välfärd, är inget för S. Här är de glasklara. Nej till att exempelvis Betania ska kunna starta ett dagis. De säger nej till alternativ och att kumlaborna ska få möjlighet att påverka.

Det är med stor nyfikenhet jag väntar på NA:s beskrivning av debatten. Hur ska de beskriva den socialdemokratiska trojkans agerande under debatten. Kommer NA beskriva hur S på första parkett la sig i debatten, ställde ”politiskt korrekta” frågor, och att Dan-Åke Moberg blev så upprörd att han reste sig och gick?

Jag tycker synd om Lennart Eriksson som så påtagligt misstros av sina egna. Varför kan de inte låta honom ta debatten? Han klarar det mycket bra utan kommentarer från fru Eriksson, herr Moberg och fru Hansson.

Vad den övriga publiken tyckte kan man ju undra. Jag kan tänka mig att agerandet från S gjorde att många inte vågade ställa sina frågor, vilket är synd. Arrangörerna var beklämda över hur det hela stundtals spårade ur. Det är svårt som arrangör att styra upp detta märkliga och oväntade agerande från vuxna människor.

Detta är ännu en anledning till att det är dags för ett nytt styre i Kumla.

Reportage från: Kumlanytt, NA

Kommentar från: Dan-Åke Moberg

fredag 3 september 2010

Desperata socialdemokrater

Valrörelse är det roligaste jag vet. Att möta väljare, få raka frågor från 15-åringar om varför de ska rösta på just oss, få kritiska påhopp från pensionärer som anser att ingen tänker på dem och samtidigt en klapp på axeln från människor som tycker att man gör sig bra på en bild…

Det är kul, slitigt, nyttigt och minst sagt många timmar på jobbet…

Vi på den blå-gröna sidan har hoppet uppe. Vi har medvind i opinionen och påtagliga bevis på att det går bra. Vi sliter med att förklara vad Alliansen genomfört. Vi försvarar och förklarar fullt övertygade om att byte av regering skulle vara en katastrof för Sverige.

Den andra sidan verkar dock ha panik. Det är inte utan att man kan tycka synd om nedskrivna Mona Sahlin men övriga tilltag är långt under vad som hör hemma i politiken. Det är lögner om allt från vad som Allianregeringen har åstadkommit till påstådda nedläggningar av sjukhus, mycket tveksamma tilltag med röstskolor och påståenden om effekter av motståndarnas förslag.

Tänk om vi kunde bedriva en valrörelse som utgår från egna förslag. Tänk om det kunde handla om respektive partiers visioner för ett bättre samhälle.
Vi vill alla beskriva effekten av motståndarens förslag – tänk om vi alla då kunde basera sig på fakta.

För oss som är inne i leken är det ”enkelt” att hålla isär saker och ting. Men vad ska väljarna tro? Hur ska de kunna genomskåda ledande politiker som står och ”ljuger” i offentliga sammanhang?

Hur ska exempelvis kumlaborna kunna veta att ledande socialdemokrater medvetet undanhåller sanningen när de säger att den nya Sjöparken inte kostar kumlaborna något?
Varför ska väljarna behöva möta lögner i en affisch eller en annons som påstår att vi inom Alliansen vill sälja ut Lindesbergs lasarett?

Det är fulspel och lögner som en desperat socialdemokrati håller på med. Det gynnar varken demokratin, väljarna eller dem själva.

onsdag 1 september 2010

Ta chansen att förändra Kumla

Idag är det första dagen då kumlaborna kan rösta bort ett stelbent styre i Kumla.

Jag uppmanar alla som vill ha en bättre skola, mer valfrihet, mångfald och en kommun som främst koncentrerar sig på vård skola och omsorg att rösta för förändring.

Jag vill göra det möjligt för dig som bor i Kumla att påverka den omsorg som du behöver. Jag anser att fler än kommunen kan sköta vård, skola och omsorg. Jag vill släppa in andra och därmed öka valfriheten för oss som bor i Kumla och tror därmed att kvalitén höjs i all verksamhet.

Det är på tiden att göra en seriös satsning på skolorna i Kumla. Då menar jag på innehåll. Vi måste ha en skola i Kumla som alla barn går ur med fullgoda kunskaper. Det är viktigt att få till ett värderingsskifte som gynnar barnen i Kumla. Det duger inte att ha fina lokaler om inte innehållet hänger med. Låt skolans personal få resurser att utveckla Kumlas skolor till de bästa i landet – det är våra barn värda.

Jag ser med oro på den kommunala ekonomin. Vi måste lugna ner oss i våra investeringar så att ekonomin inte går över styr. Allas våra skattepengar ska främst gå till vård, skola och omsorg.

tisdag 31 augusti 2010

Politik i Kumlan

Idag fick jag ett nytt nummer av Kumlan i min brevlåda. Jag såg fram emot detta då alla politiska partier i Kommunfullmäktige, så här inför valet, har fått skriva ett inlägg. Partierna har fått en sida var och det är en intressant läsning att jämföra vad partierna tar upp.

Jag tänkte i ett senare inlägg kommentera en del av socialdemokraterna text och nu ta upp det faktum att partierna trots Kumlans anspråk att vara demokratisk inte behandlas lika.

Det är anmärkningsvärt att Lennart Eriksson ännu en gång tar till partipolitik i Kumlans ledartext. Jag kritiserade honom i vintras för detta vilket jag trodde tog skruv eftersom min artikel i NA inre bemöttes…

Det är helt OK för mig att Kommunstyrelsens ordförande skriver en ledare till kumlaborna. Men det är oacceptabelt att han tar till partipolitik i den annars smått trevliga och informativa texten.

Detta är ännu en anledning till att det är dags för nytt styre i Kumla.

S ljuger

Valrörelsen går i denna vecka in i ett nytt skede. Förtidsröstningen startar imorgon, röstkorten har kommit till oss i Kumla, valsedlarna dimper ner i våra brevlådor och valaffischerna pryder våra gator.

Även i Kumla finns S-affischerna med tumme upp och tumme ner för olika saker. På en går det att läsa att S gör tummen ner för förslaget om utförsäljning av Lindesbergs lasarett.

Frågan är vem som vill sälja Lindesbergs lasarett?
Det finns inget sådant förslag från den borgerliga sidan. Varför ljuger S?


Vi har från Alliansen i länet enhälligt sagt att alla tre sjukhusen (Lindesberg, Karlskoga och Örebro) ska drivas i landstingets regi och ha ett länsuppdrag. Vi vill öka samarbetet mellan sjukhusen för att nå en god tillgänglighet, hög kvalitet, bättre patientsäkerhet och större effektivitet.

För oss moderater är det också viktigt att inkludera Läkargruppens sjukhus i Örebro i detta arbete. Vi anser att alla fyra sjukhusen tillsammans kan bidra till en friskare befolkning och en utveckling av sjukvården i vårt län.

Det enda förklaringen jag har till att S hoppar på oss med falska påståenden är att S konstant driver en kampanj för att smutskasta partierna i Alliansen och framför allt oss Moderater. De ljuger för att komma tillbaka till gamla debatter. För S är verkligheten enklast om den är svart eller vit.

För S är det svårt att förklara bristerna i den landstingstyrda vården för väljarna. Varför tillgängligheten är dålig, alternativen obefintliga, klyftorna i folkhälsan påtaglig, fetman hög och det i ett landsting som ALLTID varit S-styrt? Det är enklare att hoppa på motståndarna med falska anklagelser än att prata om det som är viktigt för människor.

Andra bloggare: Kent Persson

måndag 30 augusti 2010

Valfläsk i Kumla

Missnöjet bland personalen inom hemtjänsten i Kumla har varit stor sedan i vintras då all personal flyttades ner till hemtjänstens hus på Klockarbacken. Vissa köper tanken att fördelar finns med att samla all personal under ett tak vissa gör det inte. Många anser att avstånden är långa till brukarna och de ser inte logiken i att cykla fram och tillbaka över hela Kumla hela tiden.

Jag förstår missnöjet och speciellt förstår jag irritationen över att personalen känner att de inte varit med i processen. Ingen lyssnar, det blir hastiga förändringar, de fick flytta in före en storhelg utan att lokalerna var klara och ingen kunde ge svar på personalens alla frågor. Späd sedan på med en lång, kall vinter och dåligt plogade cykelbanor.

Det är orimligt att tro att en personalgrupp ska acceptera hur mycket strul som helst. Det är orimligt att tro att förändringar går smärtfritt om stora delar av personalen inte känner sig informerade.

Åtta månader senare går nu socialdemokraterna i Kumla ut och säger att de har lyssnat på personalen. Nu kan S tänka sig att flytta hemtjänstens hus till centrala Kumla. Men det visar sig att detta inte ska ske just idag utan på sikt, när ett nytt hus har byggts…

Sanningen är den att en kö har uppstått. Man behöver ett hus för att skapa boende åt äldre i behov av vård och S anser att det är enkelt att ställa om Klockarbacken till ett boende igen. Hur det blir med detta får vi se, det finns kanske andra lokaler som är enklare att flytta in i.

Det luktar valfläsk i Kumla - S säger att de lyssnat på personalen. Frågan är vem som går på detta resonemang? Jag tvivlar på att personalen inom hemtjänsten gör det.

söndag 29 augusti 2010

Konstigt att S inte gillar Rut

Stefan Fölster skriver i dagens SvD om det konstiga resonemanget S för beträffande avdraget för hushållsnära tjänster (Rut).

Rut-avdraget har gjort svarta jobb vita. Rut-avdraget har skapat många nya företag vilka många gånger drivs av kvinnor. Rut-avdraget har skapat tusentals jobb och det är många människor som tidigare stått långt från arbetsmarknaden som fått dessa jobb.

Rut-avdraget har skapat framtidstro för många människor i vårt land. Både för de som äntligen vågat satsa på att starta ett företag och för de som äntligen fått ett jobb.

För mig är agerandet från S i denna fråga konstigt. Varför vill de tillbaka till svarta jobb? Varför vill de göra människor arbetslösa? Varför vill de ta bort möjligheten för vanligt folk att kunna köpa en hushållsnära tjänst?

Jag håller med Stefan Fölster. Arbetarrörelsen fiskar i grumligt vatten och politiken som S bedriver gynnar inte människors möjlighet att utvecklas.