tisdag 6 december 2016

Pisa 2015

Så kom då rapporten som alla vi som lever o tänker svensk skola har väntat på - Pisa 2015. Resultatet är bra och är definitivt ett trendbrott även om beskedet huruvida resultatet är en uppåtgående trend får vänta tills nästa rapport kommer. Det känns dock tryggt när Skolverket konstaterar att svenska elever har mer kunskaper idag än tidigare.

Vi ska glädjas åt att resultaten i läsförståelse, matematik och naturvetenskap ökar. Vi ligger på nivå med andra OECD-länder i matte och NO och över i läsförståelse. Just förbättringen i läsförståelse bland lågpresterande elever tycker jag är extra positiv och viktigt.  


Det är riktigt bra att vi nu fått två positiva besked, Timms och Pisa, så att svensk skola vet att de är på rätt väg och med råg i ryggen kan jobba vidare.

Analyserna av varför resultatet ser ut som det gör ska nu komma igång. Men vi kan ju konstatera att tre av fyra mattelärare har gått matte-lyftet, att de som gått är nöjda med satsningen och säger att de har ändrat sitt undervisningssätt. Detta borde ha betydelse och ge effekt.

Även i Örebro ska vi glädjas åt de nationella resultaten men vi har vår resa att göra då våra skolresultat snarare sjunker. För mig är det särskilt viktigt att vi satsar på elever med svenska som andraspråk. Vi behöver också skapa bättre förutsättningar för lärare att tidigt se varje elevs behov och bygga undervisningen på elevers individuella förutsättningar.

Pisa säger inte allt men det är ett viktigt instrument för att mäta hur svensk skola mår.


 Aftonbladet

Pressmeddelande

onsdag 30 november 2016

Goda nyheter om svensk skola

Skolresultaten i de viktiga ämnena matte och NO vänder rapporterades i alla medier igår efter att Timss 2015 presenterats. Detta är så bra och ett erkännande av Alliansens politik under åtta år. Men som många påpekade är det lärare och elever som gjort jobbet – inte politiker!

Det vi politiker ska göra är att skapa förutsättningar. Det gäller allt från jobb, bostäder till en bra skola. När det gäller just skola ska vi se till att rätt resurser finns, att professionen får verka och att politiken sätter kloka mål som nogsamt följs upp.

Resultatet i Timss 2015 visar att elevers förutsättningar hemifrån påverkar resultatet. Detta är inget nytt men ett beklagligt bevis på att skolan inte klarar sitt kompensatoriska uppdrag.

Jag har i tidigare blogginlägg påpekat vikten av att föräldrar förstår vilken stor betydelse de har för sina barns skolgång. Och jag är övertygad om att föräldrar, oavsett utbildning, kan stötta sina barn till bra skolresultat. Här måste dock skolan samverka med föräldrar och vid behov förklara hur detta kan gå till.

Skolan är viktig - Klara vi inte skolan så klarar vi inte jobben.

Därför måste vi prata väl om skolan och vikten av kunskap, lyfta goda exempel och se till att rätt förutsättningar finns i varje klassrum.NA

fredag 18 november 2016

Ge elever mer rörelse i skolan

Jag håller med Utbildningsminister Fridolin om att elever ska röra sig varje dag. Jag anser dock att det ska ske på egen tid i skolan och organiserat.
Det som Bunkeflo-projektet bevisat är att elever som får organiserad rörelse en timme per dag klarar skolan bättre. Det är därför vi Örebromoderater vill testa det i en skola under ett år för att se hur detta skulle kunna gå till i vår stad. Vår ambition är att sedan införa en timmes organiserad rörelse (i form av idrottslektioner och andra organiserade aktiviteter) för alla elever i Örebro.
Tid måste frigöras och det kan göras genom att, som Alliansen föreslår, ta tid från elevens val och utöka ämnet idrott o hälsa. Jag tror också att detta är så viktigt att skoldagen ska utökas något. Jag håller med läraren Mikael Bruer om att tid inte ska tas från andra ämnen.
Svensk skola klara sig inte speciellt bra i internationell jämförelse och svenska elever är värda att mer görs för att höja kunskapsresultaten. Detta gäller särskilt för eleverna i vårt län och vår stad som ligger bland de sämsta i landet. Att ge eleverna en timmes rörelse/fysisk aktivitet per dag är en av de kloka åtgärderna som behöver vidtas.

Öppet brev till Utbildningsministern från Ingegerd Ericsson

söndag 13 november 2016

Trygga omklädningsrum

Skolan måste varje dag jobba med värdegrundsfrågor. Hela tiden ska lärare, rektorer och övrig personal prata med eleverna om hur vi ska vara mot varandra, vad som är OK och vilka beteenden som inte accepteras i samhället eller i skolan.

Att ständigt jobba med trygghet i skolan kräver tid, rätt inställning och förståelse för hur viktigt tryggheten är för att elever ska lyckas i skolan.

Så fort något händer måste läraren, rastvakten, städerskan eller personalen som serverar mat ingripa om en elev blir kränkt. För det värsta som kan hända är att en elev upplever att vuxna på skolan väljer att inte se vad som pågår.

Idag tar NA:s Evelyn Schreiber, på ledarplats, upp situationen i skolans omklädningsrum. Det är bra att hon lyfter denna viktiga fråga. Omklädningsrummen är en plats ”som gjord” för kränkningar om vuxna inte är närvarande. Likaså är just ämnet Idrott och hälsa ett ämne som många elever har tveksamheter kring just beroende på hur utsatta de känner sig.

Men det stämmer inte att politiken inte bryr sig om frågan - Jag har själv initierat att grundskolorna i Örebro tittar just på detta. Hur garanteras tryggheten i våra omklädningsrum?

Jag anser att det ska finnas vuxna i omklädningsrummen och att mobiltelefoner med inspelningsfunktion är olämpliga att ha där.

På torsdag står frågan på dagordningen när Grundskolenämnden sammanträder - Då ska verksamheten presentera hur de garanterar att Örebroeleverna är trygga i skolans omklädningsrum.


Är svaren otillräckliga kommer jag och Moderaterna fortsätta att driva frågan. Varje elev är värd att vara trygg i skolan och det gäller även i omklädningsrummen!

onsdag 9 november 2016

Max 15 barn i förskolans grupper

Örebro växer och vi som politiskt jobbar med skolfrågor tar i stort sett varje månad beslut om bygge av nya förskolor. Det är positiva beslut att ta men det gäller också att det i de förskolor vi bygger ges förutsättningar för en trygg och bra verksamhet för våra barn.
Tryggheten ligger mycket i att personalen ges rätt förutsättningar att klara sitt pedagogiska uppdrag. För mig är därför antalet barn per förskolegrupp central. 
Jag anser att Örebro bör ha max 15 barn per grupp i förskolan. Det är det riktmärket som Skolverket  tagit fram. Skolverket säger max 15 barn per grupp i åldrarna 4 till 5 år och max 12 barn för åldrarna 1 till 3 år.
I Örebro är grupperna i snitt 16-17 barn. Men vi bygger idag för 18 barn per avdelning och jag vet att det på befintliga förskolor många gånger är långt över 17 barn per grupp.
Alla partier säger sig vilja minska barngrupperna i Örebro men det är endast vi moderater som agerar i frågan. Det är endast vi moderater som anser att vi måste börja någon stans och att det är lämpligt att nya förskolor anpassas efter max 15 barn per avdelning.
När jag besöker förskolor så är det just detta som varje förskollärare säger. De vill ha färre barn i grupperna för att kunna ge mer tid till varje barn och därmed klara sitt pedagogiska arbete på ett bättre sätt. Mer tid till varje barn innebär att pedagogen på ett bättre ser varje barns behov, stöd kan då sättas in tidigt och förutsättningar för barn att sedermera klara skolan ökar.
Därför är vi Moderater envisa och yrkar i varje bygge av förskolor i Örebro att lokalerna ska anpassas till max 15 barn per avdelning. 

onsdag 26 oktober 2016

Budgetfullmäktige

Idag diskuterar Örebros kommunpolitiker vilken budget som kommunen ska styras med under nästa år. Område för område gås igenom, förslag ställs emot varandra och stundtals är debatten riktigt bra. Det är viktigt att påvisa skillnader och alternativ även om utfallet i omröstningen är relativt förutsägbar.

Nya Moderaterna har en budget med fokus på hur vi ska klara integrationen då vi anser att det är Örebros stora utmaning. Vår budget tar ansvar för Örebros ekonomi och att komma i fas med den stora kostnadsutvecklingen som kommunen har och står inför.

När det gäller skolans område har diskussionen bl.a. handlat om vilket målvärde som bör stå i budgeten. Jag anser att det är fel att ha ett annat mål för skolans verksamhet än att varje elev ska klara som lägst godkända betyg och att varje elev ska vara trygg i skolan. Socialdemokraterna håller inte med.

Jag anser att inställningen ska vara att skolan ska ge varje elev, oavsett varifrån eleven kommer, vilka föräldrar eller svårigheter eleven har, förutsättningar att nå sin fulla potential. Skolorna i Örebro ska ges förutsättningar att klara det uppdraget.

För att klara det måste lärare ges mer tid och förutsättningar att vara lärare. Administrativa uppgifter som andra kan sköta ska lärarna slippa och eleverna som lärare möter i klassrummet ska bi färre. Dessutom vill vi avlasta lärarna genom att studie- och yrkesvägledare frekvent ska samtala med elever om deras skol- och yrkesval.

Vi vill också ge lärare vidareutbildning i att undervis elever som har ett annat modersmål än svenska.torsdag 20 oktober 2016

Trygg skola

I dagarna diskuteras tryggheten från hot, våld och angrepp i och kring våra skolor. Jag anser att vi ska vara realistiska men inte naiva i hur vi hanterar frågan.
Skolan måste garanterat vara säker för elever, lärare och annan personal som jobbar där – Allt annat är oacceptabelt.

I Örebro låser nu gymnasieskolorna sina lokaler för att obehöriga i största möjliga mån ska stängas ute. Jag tycker det är bra.

Om vi nu anser att risken finns på gymnasiet – varför ser vi då inte risken i våra grundskolor?

Jag tycker att frågan måste upp på bordet och ses över. Att låsa dörrarna, åtminstone vissa dörrar och under vissa tider, är för mig en bra åtgärd. Jag är övertygad om att detta går att förklara för elever och föräldrar på ett klokt sätt.

På dagens möte med Grundskolenämnden föreslog vi Moderater att förvaltningen ska ta fram gemensamma regler för hur våra grundskolor ska hantera hot och våld samt vad som ska polisanmälas. Dessutom att förslag på rutiner ska tas fram för hur våra grundskolor ska vara öppna. Ärendet kommer tas upp för beslut i november.

NA Ledare 17/10